De anderhalvemeterkerk

Onlangs stond er een artikel in het RD over regels en richtlijnen voor de 1,5 meter kerkdienst (Klik hier). Alle kerkverbanden zijn er maar druk mee om kerkdiensten in overeenstemming te brengen met de 1,5 meter richtlijn van de overheid. Op de website van de HHK kwam ik ook een protocol tegen voor de anderhalvemeterkerk zoals ze dat noemen (Klik hier). Op de eerste bladzijde van dit protocol staan de instituten genoemd die het uitgangspunt vormen waarnaar geluisterd is om de coronakerk te faciliteren. Denk hierbij aan het RIVM, het CIO, de GGD en natuurlijk de overheid.

De profeet Elia zou de spot drijven met die anderhalvemetergodsdienst
Gedurende de hele tijd dat het coronavirus nu rondwaart hebben de kerken massaal hun oren laten hangen naar de overheid en het RIVM. Zonder enig Bijbels tegengeluid werden alle maatregelen strikt opgevolgd. Luisterde men maar eens zo strikt naar Gods Woord zelf als het gaat om de leer van Christus, sodomie, vaccinaties, politiek enz... Maar nu is men zo door anticipatoire angst gedreven dat men als een bang konijn in de koplampen van Rutte kijkt en bij elk commando exact uitvoert wat er moet gebeuren. We zagen het toen kerkdiensten beperkt moesten worden tot maximaal 30 personen. Wat deden de kerken? Ze gingen nog een stap verder en beperkten de kerkdiensten tot 5 personen, teweten een dominee, een ouderling, een diaken, een koster en een organist. Internet uitzending noemen ze dat. Het gaat zelfs nog verder dat ze psalmboek.nl erbij halen om de psalmen te laten horen (zang hoor je dan niet, dus er is kennelijk niemand in de kerk dan alleen de dominee).

Half maart mochten nog bijeenkomsten tot 100 personen worden gehouden, wat begin april daalde tot 30 personen. SGP-leider Van der Staaij benadrukte de kerken vooral om de grenzen niet op te zoeken. Kortom, waag het niet om in de buurt van 30 personen te komen, echode hij Minister Grapperhaus na. Kerken kwamen op de proppen met adviezen en gemeentes luisterden getrouw naar deze adviezen wat dan resulteerde in berichten op websites zoals in het volgende voorbeeld:

Corona mededeling van een HHK-gemeente

Rouw- en trouwdiensten mogen dan nog wel met 25 personen worden bijgewoond (zodat je met de bovengenoemde 5 personen op 30 uitkomt). Men denkt dus dat het coronavirus dan ineens minder actief is dan tijdens een normale kerkdient met 30 personen. Al dit soort maatregelen zijn gewoon een lachwekkende vertoning. De profeet Elia zou de spot drijven met deze belachelijke anderhalvemetergodsdienst. Onlangs werd bekend gemaakt dat diensten tot 30 personen binnenkort weer mogelijk zijn en vanaf 1 juli is er weer zicht op de 100 personen tijdens een kerkdienst, mits het coronavirus volgens Rutte weer niet uitbreekt dat de ziekenhuisopnames weer toenemen. Dit alles blijft doorgaan totdat er een vaccin is, en dus iedereen gevaccineerd is. Er zijn al diverse artikelen op deze website gepubliceerd waarin met name ook is aangegeven dat er in de seculiere wereld media, wetenschappers, artsen zijn die voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts in hun geslacht (Lukas 16:8).

Gods voorzienigheid versus onze eigen verantwoordelijkheid
Als je zo hier en daar eens een kerkelijk persoon bevraagt dan krijg je bijvoorbeeld een antwoord in de trant van: "Er is een spanningsveld tussen enerzijds het geloof in Gods voorzienigheid en anderzijds de eigen verantwoordelijkheid. In de Bijbel worden de onderlinge samenkomsten voorgeschreven. Maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid." Wat opvalt is dat men Gods voorzienigheid en de eigen verantwoordelijkheid in een weegschaal leggen, die dan in evenwicht moet zijn. Gods voorzienigheid en onze verantwoordelijk zijn echter geen hefboom! Wel voor de godsdienstige mens die nog niet gestorven is aan de eigen verantwoordelijkheid omdat de oude mens onder de wet nog springlevend is, of in het gunstige geval halfdood. Onze verwantwoordelijkheid is compleet verzondigd in het paradijs door onze val in Adam. We zijn honderd procent verantwoordelijk voor onze eigen zonde en een ieder zal om zijn eigen zonde sterven, tenzij we wederom geboren worden door een daad Gods. De wederomgeboren mens, die is overgegaan van de dood in het leven, die is levend gemaakt met Christus ofwel rein verklaard door het Woord hetwelk Christus tot de ziel gesproken heeft (Johannes 15:3), is de nieuwe mens in Christus. Die werkt niet meer met de eigen verantwoordeljkheid, maar wordt gedreven door de Geest van God, de Geest van Christus. Een ieder die deze Geest niet heeft komt Christus niet toe (Romeinen 8:9). Een kind Gods zal dus altijd vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Die zijn niet op hun eigen verantwoordelijkheid geworpen, maar op het Woord van God geworpen! Denk maar eens aan de langste Psalm in de Bijbel (119). Uit ons dus geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar alle vrucht uit Hem (Hosea 14:9).

Een waar gelovige (die in Christus is ingelijfd) komt dus nooit met zijn eigen verantwoordelijkheid, maar toetst alles aan het Woord van God! Zo ook in het geval van het coronavirus. Er wordt wel gewezen op het gebed van koning Salomo (2 Kronieken 7:13-14) waar staat: "Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhanen gebiede het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende, En Mijn volk, over dewelke Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigen en bidden, en Mijn aangezicht zoeken en zich bekeren van hun boze wegen, zo zal Ik uit den hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen." Maar dat betekent dus niet dat dit volk dan de inzettingen der volken, die ijdelheid zijn (Jeremia 10:3), gaat volgen zoals de instituten WHO en RIVM. Het betekent ook niet dat ze dan de overheid klakkeloos gaat gehoorzamen! Dat alles is Bašl-Zebub godsdienst zoals we kunnen lezen in de geschiedenis van koning Ahazia (2 Koningen 1). De profeet Elia bestraft de koning Ahazia met de woorden: "Zo zegt de HEERE: Is het omdat er geen God in IsraŽl is, dat gij zendt om Bašl-Zebub, den god van Ekron, te vragen? Daarom zult gij van dat bed waarop gij geklommen zijt, niet afkomen, maar gij zult den dood sterven."

Kortom, de overheid moet dus niet met een beroep op Romeinen 13 klakkeloos gehoorzaamd worden, want deze gehoorzaamheid is altijd begrensd door het gezag van Gods Woord, zoals ook de apostel Petrus zegt in Handelingen 5:29 met de woorden: "Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen." En dit betreft dus mensen in het algemeen, maar ook overheden en kerkmensen (denk aan synodes, classicale vergaderingen, kerkenraden enz...). De huidige Nederlandse overheid is ook nog eens een nazistische overheid met haar legalisering van abortus en euthanasie. Daarboven is sodomie geheel gelegaliseerd, en de refokerken volgen dit spoor met al hun zogenaamde pastorale homo-handreikingen. Andere kerkverbanden als PKN zijn seculiere instituten geworden en plegen pure blasfemie, ook met hun voorstellen om de doop te bedienen met een verlengde arm en een doopschelp met water. Het is te krankzinnig voor woorden om er in het bestek van dit artikel op in te gaan. De refokerken als de HHK stellen strikte voorwaarden aan de bediening van de Heilige Doop. De voorganger moet voor de bediening van de Heilige Doop eerst de handen ontsmetten en ervoor zorgen dat er dan geen doopwater terugvloeit van de dopeling in het doopvont omdat er anders besmetting van de volgende dopeling kan plaatsvinden. Ik heb nog nooit zoiets krankzinnigs gelezen.

De anderhalvemeterkerk waar ze maar druk mee zijn
Illustratie als onzinnig voorbeeld

De 1,5 meter economie gebaseerd op leugens
De kerken zijn ook druk bezig om de 1,5 meter in acht te nemen en indelingen te maken. Ze denken dat als iedereen op 1,5 meter van elkaar zit dat er dan geen besmetting kan optreden. Nu werk ik zelf in de regeltechniek en het is al lang met onderzoek bewezen dat die 1,5 meter pure schijnveiligheid biedt. Ook huisarts Rob Elens (die door de overheid verboden is om mensen met coronaklachten te genezen) zegt dit. Het virus verplaatst zich met praten, zingen, hoesten door de lucht en komt veel verder dan 1,5 meter. Als ťťn persoon in een klaslokaal hoest dan komen de virusdeeltjes bij iedereen. Dat verklaarde ook waarom bij een repetitie van een zangkoor in Seattle toch mensen besmet werden, ondanks het feit dat ze allemaal netjes de 1,5 m in acht namen. Los daarvan is het geheel waanzin wat men aan het doen is met het zogenaamde 'nieuwe normaal'. Dit 'nieuwe normaal' is totaal niet gebaseerd op de Bijbelse norm. In de Bijbel lezen we dat bij een besmettelijke ziekte als melaatsheid, de betreffende personen werden afgezonderd, en niet dat een hele stad werd platgelegd of dat de niet-zieke mensen beperkingen werden opgelegd. De tempeldienst in het Oude Testament werd ook niet stilgelegd als er melaatsheid heerste. De tempeldienst werd ook niet alleen met de Priester uitgevoerd zonder het volk in het voorhof op de gezette tijden, zoals we lezen in Numeri 29:39: "Deze dingen zult gij den HEERE doen op uw gezette hoogtijden; behalve uw geloften en uw vrijwillige offers, met uw brandoffers en met uw spijsoffers en met uw drankoffers en met uw dankoffers." Dus het volk moest in het geheel niet thuisblijven!

Als we daarnaast naar de CBS statistieken kijken dan zien we dat het aantal sterfgevallen in de leeftijdscategorie van 0-65 (zeg maar even voor het gemak de beroepsbevolking) niet hoger is dan de jaren ervoor. Alleen bij de ouderen is dit wel het geval, vergelijkbaar met de griepepidemie in de winter van 2017-2018. Belangrijk is dus dat de ouderen voorzorgsmaatregelen nemen, maar ook dat ze vrij worden gelaten om hun kinderen te ontvangen in het verzorgingshuis. Het gaat de overheid totaal niet aan om dit te verbieden! Ze maken overal een crisis van. Klimaatcrisis (terwijl klimaat geen crisis is maar een feit), Stikstofcrisis, PFAS crisis, en nu coronacrisis. Het zijn allemaal crises die op modellen zijn gebaseerd, en al die modellen zijn FAKE! Laten de media eens echte onderzoeksjournalistiek gaan bedrijven, zoals bijvoorbeeld gedaan wordt door de niet-MSM media, in plaats van allemaal copy paste berichten (ANP enz...) te plaatsen. Jan Roos (initiatiefnemer OekraÔne referendum) gaf eens een goede tip aan de huidige journalistiek. De enige vraag die een journalist elke keer moet stellen is: Is dat wel zo? Als Rutte iets beweert over corona dan moet je de vraag stellen: Is dat wel zo? De hele hysterie die ze gecreŽerd hebben in Nederland, waarbij mensen elkaar bejegenen alsof ze melaatsheid hebben is toch verschrikkelijk? Kliklijnen worden gebeld om mensen erbij te lappen als er een aantal personen op een verjaardag aanwezig zijn. Die 1,5 meter economie is ook totaal on-Bijbels, want mensen zijn sociale wezens. Ouderen kwijnen weg in verzorgingshuizen en wat denk je wat dit doet met hun gezondheid? Als ze sterven zullen ze er wel het etiket COVID-19 op plakken.

Maatregelen in strijd met Gods gebod
De maatregelen van de overheid zijn in strijd met Gods gebod. Allereerst zijn ze strijdig tegen de eerste tafel van de Wet omdat God niet wordt gekend, maar de afgoden zoals de Bašl-Zebub instituten WHO en RIVM. Beide instituten, maar ook media als de BBC, worden financieel gesteund door de Bill & Melinda Gates Foundation. Deze foundation zet zich in voor massale vaccinatie programma's, en deze foudation staat in hoog aanzien bij premier Rutte en co. Vaccinaties is ook ťťn van de onderdelen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ook de EU is bezig met een programma om vaccinaties te intensiveren. Bill Gates zegt tevens dat vaccinaties nodig zijn om de bevolkingsgroei te beperken. Dat is vreemd? Een vaccinatie is toch om te voorkomen dat iemand een ziekte krijgt, en als men die ziekte krijgt dat de symptomen licht zijn? Stoppen ze soms middelen in vaccins waardoor mannen en vrouwen minder vruchtbaar zijn? Zoekt u op deze website maar op 'Bill Gates' en u vindt er diverse artikelen over. De overheid zegt telkens bij monde van premier Rutte en minister De Jonge dat we wachten op een vaccin. Dus tot die tijd blijven we in een zogeheten intelligente lockdown zitten? Ontwikkelingen van een vaccin duren normaal ruim 10 jaar met alle testen op dieren, mensen enz... Denkt men nu ineens in een half jaar een vaccin te hebben? Daarnaast is het coronavirus onderhevig aan mutaties. Dit huidige virus lijkt veel op het SARS virus. Daar is ook geen vaccin voor. Ook het griepvirus wordt bestreden met vaccins, maar doordat het virus zich muteert loop je met een vaccin achter de feiten aan. Onlangs vertelde Karel van Wolferen (veelvuldig te zien op Cafť Weltschmerz) dat hij enkele jaren geleden zich ook eens liet verleiden om een griepvaccin te nemen. Hij gaf aan doodziek geweest te zijn. En dit beleid wordt dus gesteund door de kerken, waarbij zelfs gebeden wordt of God een vaccin wil geven!

De maatregelen druisen verder in tegen het vijfde gebod om de ouders te eren. Ouders worden niet geŽerd als ze niet bezocht mogen worden. Hekken om verzorgingshuizen worden geplaatst om mensen weg te houden bij de ouderen. Het is verschrikkelijk gewoon. Wordt wel beseft wat dit met oudere mensen doet? Wat een stress dit geeft? Is dat goed voor de gezondheid? Er wordt gewaarschuwd tegen de gevolgen van de overheidsmaatregelen voor mensen omdat die de hand aan zichzelf dreigen te slaan of geheel psychisch in de put terecht komen. Dit druist in tegen het zesde gebod. Bedrijven die door mensen zijn opgebouwd voor hun levensonderhoud, denk aan winkels of ZZP-ers die voor andere bedrijven werken, worden verwoest door deze overheid. Ze krijgen dan wel wat compensatie in het vooruitzicht gesteld, maar die blijken vaak veel lager uit te vallen dan verwacht of men krijgt het in het geheel niet. Economen hebben al gezegd dat al meer dan 600.000 bedrijven zich in de gevarenzone bevinden door de maatregelen van de overheid. Er zijn ook al bedrijven omgevallen. Dit druist in tegen het achtste gebod omdat het nut van de naaste bevorderd dient te worden. Dat betekent ook dat het bewust kapot maken van de bedrijfsvoering ongeoorloofd is. Verder wordt er gemanipuleerd met cijfers door de overheid en de discutabele rol van de main stream media. Dit alles druist in tegen het negende gebod. Er wordt gesuggereerd dat er virusuitbraken dreigen als je je niet strikt aan de maatregelen houdt, of dat er een tweede golf gaat volgen. De overheid praat de mensen continue anticipatoire angst aan en de virologen van RIVM, maar ook een Ab Osterhaus, doen er in de media nog een schepje bovenop. Om nog maar niet te spreken over de corrupte WHO met directeur Tedros. Kortom, heel het overheidshandelen druist in tegen de Wet Gods. En de kerken en dominees danken de overheid voor deze maatregelen!

Wat een schril contrast met knechten Gods in het verleden die tijdens heviger epidemieŽn wel samenkwamen in Gods huis en ook de pastorale zorg bleven uitoefenen. Denk aan C.H. Spurgeon tijdens de cholera-uitbraak van 1854. We noemen tegenwoordig al gauw iets een epidemie of een pandemie. In het geval van het corinavirus (COVID-19) is de epidemie en pandemie (wereldwijd) nog niet te vergelijken met een griepepidemie die wereldwijd tussen de 230.000 en 650.000 sterfgevallen geeft (zoals men dat dan menselijkerwijs weergeeft). Ook het HIV-virus geeft jaarlijks 800.000 doden, en daar is geen vaccin tegen tot op heden! Legt men dan ook alles plat? En nu met het coronavirus is iedereen in rep en roer en massaal in angst omdat er geen vaccin is. In Nederland hanteert men het begrip 'kwaliteit van leven'. Als het leven niet meer de benodigde kwaliteit heeft dan heb je de mogelijkheid om er via de levenseinde kliniek (bizar woord, want een kliniek suggereert dat er gewerkt wordt aan herstel) je leven te beŽindigen. Of als je een ongeboren kind als niet gewenst acht omdat je kwaliteit van leven dan benadeeld wordt, dan laat je het aborteren. Wel bijzonder dat al die mensen in Nederland nu zo in paniek raken door het coronavirus want ze geloven toch dat dood dood is? Daarom zijn ze massaal voor abortus en euthanasie. Men is kennelijk toch niet helemaal zeker van de zaak of er misschien toch niet iets is na de dood zoals men wel eens zegt.

Als mensen bang zijn om besmet te worden, ze geen handen willen schudden, niet in de buurt van andere mensen willen komen, laten ze zichzelf dan in quarantaine plaatsen en eventueel een mondkapje opdoen als ze denken dat het helpt. Ik zou zeggen: vooral niet buiten komen. De overheid moet de bevolking geen verplichtingen opleggen inzake quarantaine, 1,5 meter afstand, geen handen schudden, en noem maar op. Ook zijn allerlei maatregelen een contradictio in terminis, bijvoorbeeld: de winkels mogen open maar tegelijkertijd moeten de mensen zoveel mogelijk thuisblijven. Het komt ook steeds meer openbaar, en de stemmen worden meer en meer gehoord, dat het overheidsoptreden buitenproportioneel is ten opzichte van de kwaal. Ze vergeten dat door hun maatregelen en de torenhoge financiŽle schuld waarmee de bevolking wordt opgezadeld (12% van het BBP) dat het onvermijdelijk is dat bezuinigingen volgen die ook gevolgen hebben voor de gezondheidszorg. Ook heeft Nederland het laagste aantal IC-bedden gehad (voor het coronavirus). Nu zijn het er rond de 2400 maar het is de vraag of ze die aanhouden, want een IC-bed kost 1 miljoen euro per jaar. Ahoy was voorbereid om heel vele coronapatienten op te vangen, maar het was allemaal voor niks, net als andere extra ingerichte opvanglocaties. De overheid en de media hebben de bevolking gek gemaakt met de IC-bedden problematiek, en de media hingen bijna dagelijks in de IC's om te laten zien hoe erg het allemaal was. Men had gewoon met stille diplomatie kunnen onderhandelen met Duitsland, die veel en veel meer IC-bedden heeft per hoofd van de bevolking, zodat al die IC-bedden hysterie niet nodig was geweest. Voor objectieve nieuwsgaring moet je dus absoluut niet meer bij de main stream media te rade gaan (ook niet het RD), maar bij media als De Ommekeer, Blue Tiger Studio, Cafť Weltschmerz, Boss Maker enz...

Gods oordelen
Er wordt met enige regelmaat gesproken over de oordelen Gods, ook inzake het coronavirus. Sinds onze val in Adam liggen we onder het rechtvaardig oordeel Gods. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen (Galaten 3:10). In het MattheŁs Evangelie lezen we de woorden van Jezus over de tekenen van het einde van de wereld: "En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiŽn, en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten (MattheŁs 24:6-8)." We lezen ook over de oordelen die beginnen van het huis Gods. Denk ook in het Oude Testament als het ging over de wegvoering van het tien-stammenrijk naar AssyriŽ en het twee-stammenrijk naar Babel. Kenmerkend voor de oordelen Gods is dat ze door mensen niet zijn tegen te staan of af te zwakken. Wel is de HEERE zeer barmhartig en genadig, dat we zien dat op de oordeelsprediking van Jona, de koning van Ninevť en de Ninevieten zich bekeerden, en aan Gods kant vielen met de woorden: "Wie weet, God mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen (Jona 3:9)." Dan volgen daarop de volgende woorden: "En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun bozen weg; en het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet (Jona 3:10)." En HIJ deed het niet voor een volk dat het waard was dat HIJ het wel deed.

Ik hoorde onlangs een preek van ds. W. Roos (HHK) waarin hij aangaf dat hij blij was met het coronavirus. Waarom? God de HEERE regeert. Hij regeert ook door dit coronavirus heen. Het verheugen in de oordelen Gods is zeker een zaak wat de Heere de Zijnen doet beoefenen. Echter, als er vervolgens gehandeld wordt door overheden en kerken tťgen Gods Woord in, dan is dat het oordeel in het oordeel! Het is net als met het verraad van Judas. Het moest geschieden. Tegelijkertijd geldt: "De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van Hem geschreven is; maar wee dien mens door welken de Zoon des mensen verraden wordt; het ware hem goed, zo die mens niet geboren ware geweest (Mattheus 26:24)." Dat is nog niet veranderd mensen. Ze preken dus de helft en laten geen Bijbels getuigenis klinken tťgen de goddeloze 1,5 meter economie, tťgen het opsluiten van ouderen tegen hun wil, tťgen al die andere maatregelen, tťgen de Bašl-Zebub godsdienst in onze dagen.

God laat Zich echter niet om de tuin leiden met onze coronamaatregelen! Oordelen op zich brengen nog niet tot bekering, wel Woord en Geest in de toepassing des harten. God regeert ook doormiddel van dit coronavirus. Wat heeft het te zeggen dat de kerken massaal de overheid gehoorzamen, terwijl de vervolgde Kerk juist de overheid ongehoorzaam is en in het geheim samenkomt? We zien dat de kerken totaal geen Godsvreze hebben en geleid worden door coronavreze en valse overheidsgehoorzaamheid. Gods volk wordt vervolgd in Nederland door de kerken en ook wereldwijd is vervolging een kenmerk van het ware Christendom. Lees maar eens de bergrede in MattheŁs 5. De zaligsprekingen zijn niet los verkrijgbaar maar zijn alle van toepassing op Gods volk. Welnu, in islamitische landen of communistische landen komt men ondergronds samen op straffe van gevangenisstraf of in het slechtste geval (al is het voor Gods volk niet het slechtste) de doodstraf. En in Nederland zijn ze al bang voor een coronaboete en dienen ze de overheid niet van repliek met een Bijbels getuigenis!

Ikabod
Onlangs was er een persconferentie op 6 mei waarbij zowaar Addy de Jong van het RD aanwezig was en aan het einde een vraag mocht stellen aan de 'gelovige' Rutte. Hij vroeg of er werd nagedacht over verruiming van de mogelijkheden voor de kerken. Tijdens de vraag bleef Rutte continue zijn hoofd schudden en gaf aan dat we dat niet gaan doen. Minister De Jong voegde er nog vroom aan toe om het Woord te verspreiden en niet het virus. Addy de Jong had echter geen vraag moeten stellen maar had een Bijbels getuigenis moeten laten horen tegen de Bašl-Zebub maatregelen! Hij liet het na. Het is kenmerkend voor het RD en de andere MSM-media, de kerken en de dominees. Ook in de politiek laten de SGP-leden het afweten en bejubelen ze Rutte en co met hun maatregelen. Zelfs dominees en kerken spreken dankwoorden uit richting de overheid over de genomen maatregelen. Denk aan ds. A. Kort (OGGiN), de GGiN synode enz... Het RD is ook verheugd over het feit dat premier Rutte tijdens een reactie op het overlijden van oud SGP-kamerlid Van den Berg had gezegd dat een andere plaats (lees de hemel) nu met hem verrijkt is. Rutte is gewoon een kaarsjes rokende pausaanbidder zoals we kunnen zien op de volgende foto, maar het RD is verblijd over dit soort Bašlsgeloof.

Gelovige Rutte steekt kaarsje aan tijdens de coronacrisis

Ikabod: De eer is weggevoerd (1 SamuŽl 4:21)!

Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten en uw hoofden en de zieners heeft Hij verblind. Daarom is ulieden alle gezicht geworden als de woorden van een verzegeld boek, hetwelk men geeft aan een die lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet, want het is verzegeld. Of men geeft het boek aan een die niet lezen kan, zeggende: Lees toch dit; en hij zegt: Ik kan niet lezen. Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; Daarom, zie, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen (Jesaja 29:10-14).

M.G. van der Hoeven

18 mei 2020 21 mei 2020 (update)

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"