'Bewaar het pand' in CGK verloochent het pand!

Op 10 januari 2017 stond er een interview (lees hier) in het Rectificatie Dagblad met de predikanten A. van Heteren en P. Roos waarin hun zorgen werden geuit over de koers van de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK). Het RD rectificeert aan de lopende band het Woord van God, ook als het om homofilie gaat, en geeft iedereen een platform om hun gif de lezers te doen indrinken. Rectificeren betekent het herstellen van een fout. Leren dat als God een homo bekeert en dat je dan geen homo meer bent vinden ze niet haalbaar en daarom moet Gods Woord gerectificeerd worden door dit dagblad, maar ook door de kerken zoals de CGK (en niet te vergeten ALLE kerken!). Beide predikanten zijn voorzitter, respectievelijk secretaris, van 'Bewaar het pand', een stichting die zegt op te komen voor de waarheid onder verwijzing naar 1 Tim. 6:20 waar staat: "O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap." Bewaren ze het pand wel? Hebben ze een afkeer van het ongoddelijk ijdel roepen? Hebben ze een afkeer van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap?

Het bestuur zegt dankbaar te zijn voor het rapport (lees hier) over homoseksualiteit dat de generale synode van de CGK in 2013 unaniem aanvaardde. "In dit rapport werd warm meeleven verwoord aangaande hen die worstelen met hun homoseksuele gerichtheid. Dat wordt echter niet in mindering gebracht op de duidelijke uitspraak dat de praktijk van homoseksualiteit in de Schrift zonde wordt genoemd." Bewaar het pand vindt het echter "verontrustend" dat veel gemeenten in de CGK de synode om revisie van dit rapport hebben gevraagd.

Hoe is het mogelijk dat het bestuur zegt dankbaar te zijn voor dit rapport?

Het rapport spreekt over homoseksuele gerichtheid, gevoelens en relaties. Dat laatste wordt duidelijk in het rapport afgewezen als strijdig met de Schrift. Van de eerste twee punten wordt op blz. 75 van het rapport het volgende gezegd: "Intussen laat de prediking ook duidelijk doorklinken dat een homoseksuele gerichtheid op zichzelf geen zonde is en ook homoseksuele gevoelens en verlangens dat niet per se zijn."

Hoe kan het rapport bovengenoemde uitspraak doen?! De Schrift leert dat al wat uit het geloof niet is, zonde is. De Heere Jezus leert dat wie een vrouw aanziet om te begeren reeds overspel met haar heeft gedaan. Homoseksuele gevoelens en verlangens zijn dus ook zonde. De Schrift spreekt nergens over een homoseksuele gerichtheid. Op blz. 36 van het rapport wordt tevens gesteld dat iets waar je geen directe verantwoordelijkheid voor hebt (en dan wordt bedoeld de homoseksuele gerichtheid), je persoonlijke schuld niet vergroot. De Schrift leert dat we in het paradijs goed uit Gods hand zijn voortgekomen. Er kan dus niet gezegd worden dat we hier geen directe verantwoordelijkheid voor hebben. Als de lijn van dit rapport wordt doorgezet naar pedofilie, dan wordt straks gesproken over een pedofiele gerichtheid, en dan wordt geleerd dat een pedofiele gerichtheid op zichzelf geen zonde is en dat pedofiele gevoelens en verlangens dat niet per se zijn.

De Schrift leert duidelijk dat God zondaren bekeert door Zijn Woord en Geest. In 1 Korinthe 6 worden vele zonden genoemd, niet alleen de homoseksualiteit. Er staat dan in 1 Korinthe 6:11 een cruciale uitspraak die de apostel stelt betreffende de bekeerden: "En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest onzes Gods." Er kan dus geen sprake meer zijn van een coming out, want dezulken spreken de zonde vrijuit en schamen zich hiervoor niet, Jes. 3:9. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven (uitspreken of doen), opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? (Rom. 6:1-2).

De lijn in het rapport is dat de praktijk van de zonde wordt gescheiden van de gevoelens en verlangens. De Schrift maakt dat onderscheid namelijk niet. De Wet oordeelt niet alleen onze daden, maar ook onze gedachten (lusten, begeerten). Al de Schrift is van God ingegeven en is niet tijdgebonden, zoals helaas wel blijkt uit de stelling in het rapport op blz. 35 waar staat: "Tegelijk is de Bijbel een boek dat door mensen is geschreven". Hiermee wordt dus de sleutel tot een ander verstaan van de Schrift m.b.t. homoseksualiteit omgedraaid, alsof homoseksualiteit 2000 jaar geleden anders was dan vandaag de dag.

De geest van dit rapport ademt een acceptatie van homoseksualiteit, mits het maar niet wordt omgezet in relaties. Vrucht daarvan is dat over homoseksuele broeders en zusters wordt gesproken (in het rapport wel 16 keer) en dat ook de ambten openstaan voor homoseksuele broeders (blz. 76 van het rapport), hetgeen een on-Bijbelse, van God vervloekte, visie is. De Schrift spreekt echter niet over homoseksuele broeders, maar over broeders en zusters in de Heere. Gaan we straks dan ook over pedofiele broeders en zusters spreken? Helaas worden we binnen de gereformeerde gezindte steeds meer beïnvloed door de tijdgeest. Binnen de kerken en ook op de scholen. Minister Plasterk feliciteerde het reformatorisch onderwijs betreffende de acceptatie van homoseksualiteit. Plasterk onderscheidt drie fases in emancipatie. De eerste stap is erkenning dat homo’s in iedere kring voorkomen. De tweede: homoseksuele gerichtheid is een persoonskenmerk. De derde stap: Wat mogen mensen doen in relaties? Volgens de bewindsman worden in het reformatorisch onderwijs de eerste twee stappen gezet. Ten aanzien van de derde stap, zei de bewindsman dat het scholen vrijstaat om over de seksuele leefwijze eigen opvattingen te hebben, ook als het gaat om heterorelaties: "Er zijn wel meer scholen waar men vindt dat je buiten het huwelijk geen seks mag hebben, ook als het om hetero’s gaat." Aldus het citaat in het Reformatorisch Dagblad van 21 mei 2014. Als de wereld ons feliciteert dan moeten we toch wel ons afvragen of we wel op de Bijbelse weg zijn?!

Elk mens leeft van nature in de zonden, omdat de mens zonde geworden is door zijn val in Adam. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren, Hand. 17:30. Dat geldt ook de homoseksuele medemens. Ook zij hebben een ziel en zullen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, net als elk mens. Een door God tot God bekeerd mens zal zich, op grond van de Schrift, geen homoseksueel meer noemen, maar een Christen.

Het gaat niet om een geringe zaak waarover in het rapport wordt gesproken en de uitspraken die gedaan zijn. Het gaat om de leer van Christus!

Hiermee heb ik beide predikanten op 11 januari 2017 mee geconfronteerd. Na 10 dagen wachten en nog een keer een herinneringsmail sturen krijg ik van ds. Van Heteren antwoord dat mijn mail betreffende het artikel in het RD op de bestuursvergadering van 7 februari 2017 zal worden besproken. Op 27 februari jl. krijg ik na twee herinneringsmails het volgende antwoord van beide predikanten: "Uw schrijven via de mail is besproken op onze bestuursvergadering. Het bestuur van 'Bewaar het pand' kan zich, afgezien van kleine onderdelen, in grote lijnen vinden in het rapport over homoseksualiteit dat de generale synode van de CGK in 2013 aanvaardde. Overigens keuren wij alle zondige heteroseksuele en homoseksuele gevoelens en daden af."

Op zo'n reactie met deze bedroevende volzin moet je dan drie weken wachten na de betreffende bestuursvergadering en je moet hiervoor nog enkele malen een herinnering voor sturen. Ze gaan in het geheel niet in op de inhoud van mijn schrijven en men volstaat alleen met het herhalen van wat ik in het RD artikel ook al had gelezen. Ze zeggen homoseksuele gevoelens af te keuren, maar het rapport doet dat in het geheel niet. Het rapport spreekt over homoseksuele broeders en zusters terwijl de Schrift dat niet doet. Het rapport leert dat homoseksuelen ook ambtsdragers kunnen zijn, als ze het zogenaamd maar niet praktiseren, terwijl zeggen dat je het bent al praktiseren is, want ze spreken hun zonde vrijuit! Als deze predikanten werkelijk door God geroepen, bekwaam gemaakt en gezonden zijn, dan kunnen ze niets anders doen dan dit rapport verwerpen op grond van Gods Woord. U ziet dat die hele 'Bewaar het pand' beweging niets voorstelt en ze de kool en de geit sparen. De hele CGK is betoverd tot op het bot en dit unaniem aanvaarde homorapport bewijst dit. De (homo)mens erin betekent God eruit!

Het 'Bewaar het pand' vindt het verontrustend dat er door, zeg maar, vrijzinnige kerkeraden om revisie is gevraagd van dit rapport. Het is echter nog verontrustender dat het 'Bewaar het pand' instemt met dit rapport. Zij die menen voor de waarheid op te komen en het pand te bewaren doen juist het tegenovergestelde en veinzen mee met de homowind die door de kerken waait, bang om maar niet vervolgd en uitgeworpen te worden. Het blijkt wel uit de reactie van beide predikanten namens 'Bewaar het pand'. Er komt niets zinnigs uit.

Lees verder het eerdere artikel over dit onderwerp via de (lees hier) link.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"