Bidden om het verlies van Oranje?

Onlangs ontving ik een vraag naar aanleiding van het schrijven van ds. M.A. Kempeneers op refoweb met betrekking tot het WK-voetbal waarin gevraagd werd of bidden om een verloren voetbalwedstrijd mag?

Vraag:

Sent: Friday, June 25, 2010 12:44 AM
Subject: Bidden om een verloren voetbalwedstrijd, mag dat ??

Geachte heer van der Hoeven,

We lazen in het prekenboek Honingraad van Ds. G. Saldenus uit Den Haag (1695) het volgende in zijn predikatie over Psalm 60:11-12 :

De oorzaken van Gods oordelen, waardoor het land bezoedelt en de Heere zo getergd is geworden, daarvan kunnen we de volgende oorzaken noemen:

Afgoderij - die stout en zo vrij toegelaten wordt.
Ingekropen Atheïsme in het land en in de kerk, openbaar en heimelijk.
Het steunen op de vleselijke arm, en uiterlijke middelen der godsdienst.
Stoute ondankbaarheid, op voorgaande verlossingen door de Heere aan ons land bewezen.
Het bedroeven van Gods Geest, en de smaad die men Die Geest aandoet.
Het wederstaan van de werkingen van de Heilige Geest.
Het verachten van de getrouwe Godsgezandten, zodat de Heere ook daarom genoodzaakt is geworden tegen ons te strijden, en in een vijand zich te verkeren, als eertijds Israël werd tegemoet gevoerd ( Jesaja 63:10)
De hoog stijgerende en hemeltergende hovaardij om boven uw maatschappelijke stand te leven.
Het schandelijk misbruik van des Heeren dag.
Het slordig waarnemen van de ingestelde vast- en bededag.

Máár boven dat alles: de ongevoeligheid en hardnekkigheid, onder al die zonden, niet tegenstaande alle die opgehaalde zonden op het land, ja die in onze boezem liggen, en Gods oordelen over dezelve, nochtans de mensen zijn en blijven ongevoelig, onder dit alles als de apostel Paulus zegt in Efezen 4: 19 dat er mensen zijn die ongevoelig geworden zijn, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven.

Ik las dit deze avond, terwijl Nederland aan de TV gekluisterd zit vanwege het voetbal.
Nu moest ik ook even denken, aan wat Ds. Kempeneers uit Elburg heeft geschreven, waarover nu veel ophef is ontstaan, namelijk dat we maar moesten bidden of de Heere deze voetbalwedstrijd Nederland zou willen laten verliezen, want dan zijn wij van die sportverdwazing af.
Mijn vraag is, of wij Gods oordelen wel zouden moeten afbidden, of juist moeten aanbidden.
Toen Ds. Saldenus deze preek hield ging het over de nederlaag van Nederland in de oorlog met Frankrijk.
Ds. Saldenus schreef dat zowel de nederlaag als overwinning alleen in Gods besluit ligt. Zouden we gezien bovenstaande oorzaken niet veel meer de hand in eigen boezem moeten steken als kerkelijk Nederland ?
Als dominee Kempeneers denkt dat als Nederland verliest met voetbal dat dan de rust wel wederkeert van die voetbalgekte, dan worden de diepere oorzaken helaas niet blootgelegd, namelijk de ongevoeligheid in het waarnemen van de dienst des Heeren.

Wat ligt er toch een ongevoeligheid op menigvuldig gebied in kerkelijk Nederland.
Laten wij onze wegen doorzoeken van zelfgenoegzaamheid en hovaardij van boven je stand leven.
Misschien kunt u dat beter verwoorden dan ik, maar ik moest het toch even kwijt.

Wat mij betreft mag u mijn vraag op internet zetten, wederom zonder naamsvermelding.

Hartelijke groeten


Reactie:

Geachte heer NN,

U heeft volkomen gelijk. Ik moet u zeggen dat ik het ook gelezen heb en met dezelfde gedachten had. En u komt nu met de vraag. Toeval bestaat niet. De Heere bestuurt alle dingen. Hieronder de tekst zoals die op Refoweb staat met de reactie van ds. Kempeneers. Gods volk is niet geroepen om tegen de wereld of voor de wereld te bidden in zijn algemeen, en al zeker niet om te bidden of Oranje in een voetbalwedstrijd verliezen mag. Dit soort gebeden vind ik niet terug in de Schrift en ook niet in de verklaring van het gebed in de Heidelberger Catechismus. Ds. Kempeneers horen we nu. Maar ook als Oranje niet deelneemt aan het WK is Nederland al verdwaasd aan de sport, tot in de refo gezindte aan toe. Onlangs preekte ds. Roodsant over Mattheus 24:37. Daar worden zaken genoemd als eten, drinken, trouwen en ten huwelijk uitgeven. Zoals het toen in de dagen van Noach was, zo zal het ook zijn in de dagen van de wederkomst. We hoeven niet naar de wereld te wijzen. Ds. Kempeneers hoopt dat we op deze verzoeking (WK) niet zullen ingaan. Hij vergeet te vermelden dat we op de verzoeking van de duivel al ZIJN INGEGAAN. Die keuze hebben we gemaakt. WK voetbal of geen WK voetbal. Lees Genesis 3. We zijn allen gebondenen in de kuil (Zacharia 9:11). Daar moeten we door genade uitgehaald worden.

Ds. Kempeneers heeft nog een advies: neem kliksafe. MIS en nog eens MIS!!!! Het is een dam opwerpen tegen het vlees, terwijl de lusten van het vlees er allang overheen gespoeld zijn. De Wet is geestelijk en ik ben vleselijk (leert Gods volk bevinden in het leven der genade). De Wet is een oordeler der gedachten en niet alleen over de uitvoering van de zonden. Men probeert alleen maar de vleselijke mens tot een rijke jongelingsgestalte te pushen. Het is alles geesteloos. Weet u wat het beste filter is? De vreze des Heeren! Ook met een kliksafe abonnement zal men proberen of het te omzeilen is. Plaatjes zijn bijvoorbeeld niet te filteren, wel tekst. Welnu, het goddeloze, zondige hart weet wel slinkse wijzen te bedenken om te proberen of iets doorgelaten wordt. DAT IS AL ZONDE!! Daar hoor ik ds. Kempeneers niet over. Het is allemaal vrome praat, maar als je jezelf als een goddeloos beest hebt leren kennen dan sla je zulke taal niet uit. Als men dan tegenwerpt dat dit een vrijbrief is om te zondigen dan begrijpt zulkeen niet wat hij zegt, en dat kan ook niet, want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn want ze zijn hem dwaasheid (1 kor. 2:14).

Wat is de remedie?

De gerechtigheid buiten ons! De gerechtigheid van de Heere Jezus Christus (wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing, 1 Kor. 1:30) Als die gerechtigheid (in de verlorenheid van je bestaan, onder het vloek en doemvonnis van de wet wat je dan leert billijken, toevallen en omhelzen) je wordt toegerekend en geschonken in de rechtvaardigverklaring en door het ware zaligmakende geloof omhelsd, dan heb je ALLES. Dan ben je het eigendom van de Heere Jezus en dan ben je verzoend met een drie-enig God. Dan kun je in de zonde niet meer leven. In die weg zul je steeds meer leren een goddeloos beest en een dode hond te zijn, die enkel van genade door de werkingen van de Heilige Geest kan leven. Je gaat walgen van jezelf en er komt een droefheid naar God die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat is de evangelische droefheid in het leven der genade. Zalig die mens die sterft eer het sterven wordt, want die sterft de wetsdood en valt dan in de handen Christi (Gal. 2:19-20).

Laten de kerken (en die tot haar behoren) de hand nu eens in eigen boezem slaan en al het subtiele ongeestelijke vermaak binnen de kerkelijke gemeenten eens aan de orde stellen: barbeques, sportwedstrijden (tot en met de kerkenraad aan toe), kerkelijk entertainment wat niets met de vreze Gods te maken heeft. Alles buiten Christus is verdoemd. En weet u? Die de weg geweten hebben en niet bewandeld hebben zullen met dubbele slagen geslagen worden.

Heeft ds. Kempeneers dan niets goeds geschreven? Ds. Kempeneers waarschuwt terecht tegen de WK voetbal. Echter als de wereld massaal over je heenvalt wil dat nog niet zeggen dat het hele betoog schriftuurlijk is! Wat altijd opvalt is dat men alleen bij zulke grote wereldse evenementen waarschuwt, maar niet als de EO jongerendag plaatsvindt en men massaal bedrogen wordt met een valse godsdienst. Waarschuwen tegen subtiele, zogenaamde christelijke, schrijvers als mevrouw Austin en anderen is er ook niet bij. De kerkmens wordt meer subtiel betoverd en bedwelmd door dit soort zaken en door allerlei refo entertainment, waar totaal niet tegen gewaarschuwd wordt. Als we de Heere toebehoren dan gaan we leren haten wat de Heere ook haat. Dat is vrucht van de werking des Geestes (en niet van het vlees, want Gods volk moet gedurig inleven vleselijk te zijn, verkocht onder de zonde). Want wat van de Heilige Geest is dat zondigt niet. De Heere Jezus had niet eerst het oog op de wereld maar Hij beschuldigde de kerk in Zijn dagen. Het oordeel begint bij het huis Gods. De Heere Jezus is niet alleen het Lam Gods, maar ook de Leeuw uit Juda's stam.

Hij keerde de tafels der wisselaren op het tempelplein om. Ja, en ook Gods ware knechten hebben de verheffingen Godes in hun keel en een tweesnijdend zwaard in hun hand, Psalm 149:6.

Opknappen van de vleselijke mens maakt de kwaal alleen maar erger. Lees ook het artikel "Gedrag in de eredienst.." op deze website. De ware prediker predikt de volle raad Gods: Wet en Evangelie. Eerst de kwaal openleggen en dan de Balsem uit Gilead. Net als de Leraar ter gerechtigheid (Joel 2:23) in Lukas 4, de apostel Petrus op de eerste Pinksterdag, of als de apostel Paulus in de Romeinenbrief. Pleisteren met loze kalk helpt echt niet.

Tot slot nog iets over wat ds. Kempeneers zegt m.b.t de doopbelofte: "En als je dan te toegeeflijk bent geweest en je hebt je kinderen toestemming gegeven om de brede weg op te gaan, dan zullen uw kinderen tegen u getuigen." Het gaat er niet om of we TE toegeeflijk zijn geweest. Laat dat woordje "te" maar weg. Ik kan het alleen maar verzondigen. Zelf heb ik twee kinderen van de Heere ontvangen. Ach man, dat vlees is enkel toegeeflijk. Te toegeeflijk om je kinderen toestemming te geven de brede weg op te gaan? We zijn er allen al op van geboorte! Dus als ik ze maar niet naar het WK laat gaan of naar de disco of weet ik al niet waarmee een mens zich kan vermaken, dat zit het wel goed? Dan ben ik niet te toegeeflijk? Al zijn je kinderen door een ringetje te halen, dan lopen ze nog op de brede weg des verderfs. En weet u? Ik moet gedurig met Job inleven: Wie zal een reine baren uit een onreine! Goddelozen, vijanden, worden met God verzoend en geen mensen die wat te toegeeflijk zijn geweest. Doden zullen horen de stem van de Zone Gods! (Joh. 5:25). Ik vrees dat vele predikanten (laat ik me hier maar toe beperken) TOTAAL niet weten waar ze het over hebben. Het is allemaal vrome, etische praat. Ze zijn nog nooit door de hel van de hel verlost. Hanna mocht het wel kennen. Kennen wij (bevinding) hetgeen Hanna mocht optekenen door genade in haar lofzang, 1 Sam. 2:1-11? Daar zal het op aankomen en anders missen we ALLES!

Met heilbede en vriendelijke groet,

M.G. van der Hoeven


Artikel van ds. M.A. Kempeneers op Refoweb:

Kinderen WK verbieden

Vraag:

Nederland moet tijdens het WK verschillende keren voetballen. Wij hebben geen televisie, maar via de computer kun je de wedstrijden ook volgen. Moeten wij dit onze kinderen verbieden?

Antwoord:

Ik ben blij dat deze vraag nog gesteld wordt. Want velen uit onze gezindte misbruiken de ruimte en de vrijheid die er met de computer is gekomen en kijken gewoon. Al dan niet in het geheim. En laat ik dat ook zeggen: de verleiding is echt ontzaglijk groot. Ons hele land is in de ban van het voetbalgebeuren. Er wordt op veel manieren geapelleerd aan nationale gevoelens. “Wij” moeten voetballen, “wij” hebben gewonnen, “wij” hebben verloren. Je kunt je er eenvoudigweg bijna niet aan onttrekken. En het spelletje boeit heel veel mensen. Zeker ook de jeugd. Het houdt ze bezig, ook op school. Ik hoorde van mijn kinderen dat er gejuich in heel de Pieter Zandt Scholen gemeenschap te horen was, toen Nederland scoorde. En als je dan de mogelijkheid en de gelegenheid hebt om te kijken, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan om het niet te doen.

Maar, het kan echt niet. Natuurlijk is het spelletje op zich niet zondig. Maar het hele evenement en alles wat er gebeurt, de hele entourage, de verdwazing, de exorbitante bedragen die erin omgaan, de afgoderij die er met de spelers gepleegd wordt, het hele WK voetbal is het toppunt van werelds vermaak. God en het wereldse vermaak staan tegenover elkaar volgens 1 Johannes 2:15: “Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.”

En hoe mooi het op zichzelf ook is, en hoezeer je er ook van kunt genieten, het WK-voetbal is zonde. De Bijbel noemt het “de genieting der zonde” (Hebreeën 11:25). De Schrift doet niet net alsof er in de wereld niet te genieten is. Dat is er wel degelijk. Maar als je dan van de wereld en met de wereld wil genieten, dan moet je ook bereid zijn om daar de prijs voor te betalen. De vergelding des loons, zo zegt Hebreeën 11:26. En dat is de eeuwige rampzaligheid.

Beste ouders, denk toch aan uw doopbelofte. Straks sta je met je kinderen voor Gods rechterstoel. En als je dan te toegeeflijk bent geweest en je hebt je kinderen toestemming gegeven om de brede weg op te gaan, dan zullen uw kinderen tegen u getuigen. De wet en ook het evangelie zal tegen u getuigen. En de Heere zal een rechtvaardig vonnis moeten vellen. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar ook al degenen die van de wereld waren en met de wereld hebben verkeerd, zullen vergaan.

Ik hoop dat u niet zult ingaan op deze zeer sterke verzoeking. Want u kunt het voor God echt niet verantwoorden.

Nog een advies, neem een abonnement op kliksafe want dat filter blokkeert de WK-wedstrijden. Althans, het wordt heel moeilijk om het via de normale kanalen te volgen. Misschien kan de jeugd wel weer een omweg vinden om het filter heen, maar dat is dan hun verantwoordelijkheid. Als u open internet hebt, is het uw verantwoordelijkheid.

Ouders, ik bid u Gods genade van harte toe. En we zullen maar hopen en bidden dat Nederland zo spoedig mogelijk zal verliezen. Of nog beter, we zullen bidden om de bekering van land en volk. Of de Heere in de toorn aan Zijn ontferming wil gedenken.

Elburg, ds. M. A. Kempeneers