Bidden voor de paus?

In de Terdege van 2 november 2016, op de dankdag voor gewas en arbeid, stond een artikel 'Zanchius bad voor de paus' van de hand van ds. M. van Kooten (PKN, Elspeet). Ds. Van Kooten noemt Zanchius een onbekende reformator, en dat geldt zeker voor mij, want ik had nog nooit van hem gehoord. We laten verder de inhoud van het artikel over Zanchius voor wat het is behalve met betrekking tot de laatste alinea waar ds. Van Kooten optekent: "Heel bijzonder is dat Zanchius, die het pausdom van nabij kende, de paus niet de antichrist noemde, omdat het niet zeker was dat hij de zonde tegen de Heilige Geest had bedreven. Zanchius meende daarom dat we voor hem moesten bidden..."

Al eerder schreven we diverse artikelen over reformatorische media, zoals het RD en nu weer Terdege, die de weg plaveien tussen Rome en de Reformatie. Al zullen ze het natuurlijk altijd ontkennen, maar de feiten liegen niet. We herhalen wat we toen schreven, namelijk dat we via bovengenoemde zogenaamde reformatorische instellingen continue bedwelmd worden met artikelen die de weg plaveien tussen Rome en de Reformatie, tussen de duivel en Christus. Of denkt u dat dit te scherp gesteld is? De hele roomse religie is geheel geconcentreerd rondom de eucharistie (ofwel de mis), die een vervloekte afgoderij is, zoals de Heidelberger Catechismus terecht stelt. In 2 Thessalonicenzen 2 wordt de antichrist (paus) nadrukkelijk beschreven, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. De paus heeft vele titels: Plaatsbekleder van Christus, Opvolger van de apostel Petrus, Opperherder van de Universele Kerk, Primaat van Italië, Aartsbisschop en Metropoliet van de Romeinse Kerkprovincie, Bisschop van Rome, Soeverein staatshoofd van Vaticaanstad, Servus Servorum Dei, Pontifex Maximus, Pater Patrum.

Het embleem van het pausschap kunt u vinden op www.katholiek.org waar u de volgende verklaring kunt vinden: De sleutels symboliseren de macht om te binden en te ontbinden, zoals die door Christus aan de apostel Petrus is verleend (Mattheus 16:19). De gouden sleutel aan de (heraldische) rechterzijde staat daarbij voor de macht die zich tot in de hemel uitstrekt, de zilveren sleutel aan de (heraldische) linkerzijde voor de macht over de gelovigen op aarde. De handvatten van beide sleutels zijn naar beneden gericht omdat zij in handen zijn van de paus als Christus' plaatsbekleder op aarde. Hun baarden, die zijn uitgesneden in de vorm van een kruis om aan te geven dat dit alles door de kruisdood van Christus verkregen is, wijzen omhoog omdat de macht om de binden en te ontbinden tot in de hemel werking heeft. De beide sleutels zijn met een rood koord samengebonden om aan te geven dat ze gezamelijk verleend zijn en bij elkaar horen. De tiara symboliseert met zijn drievoudige kroon de heerschappij van de paus over de strijdende, de lijdende en de triomferende Kerk, alsmede zijn drievoudig ambt als priester, herder en leraar, of ook zoals de oude kroningsformule het formuleert: als "Vader van de vorsten en koningen, de Bestuurder van de wereld en op aarde de Plaatsbekleder van onze Verlosser Jezus Christus".

U ziet dat de paus en het embleem van het pausschap volledig valt onder de openbaring van de antichrist, zoals bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13 beschreven is. Het refodom is bijna geheel verblindt en laat zich betoveren door Rome. We zien het ook bij de nieuwe video's die op de website van het RD van start zijn gegaan over het boek over apologetiek getiteld "Verantwoord geloof", onder redactie van professor doctor Wim van Vlastuin (HHK), professor doctor Henk Bakker (Baptist) en doctor Maarten Kater (CGK). Roomse theologen werken hier ook aan mee. Hierdoor verbindt men zich met de paus en het embleem van het pausschap. En dan roept dr. Kater dat we veel gemeen hebben met Rome. Ja, als letter zul je bedoelen, maar niet qua inhoud. Wel de naam God de Vader voeren, maar zichzelf Heilige Vader, Vader van de vorsten en koningen en de Bestuurder van de wereld noemen. Wel de naam Jezus Christus voeren, maar niet meer dan een mystieke christus bedoelen die door de mispriester nog dagelijks geofferd wordt. Wel de naam Heilige Geest voeren, maar zichzelf de plaatsbekleder van Christus op aarde noemen, dus de Heilige Geest terzijde schuiven. Vervolgens wordt Maria gezien als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster (zie het wees gegroet) en is ze onbevlekt ontvangen, wat betekent dat ze geen erfzonde heeft. Maria wordt dus naast God gezet en zo volgt er dus uit dat Rome de vier-eenheid leert, en daarmee heeft ze een eigen god gecreëerd die niets met de HEERE God te maken heeft, al doet Rome voorkomen van wel. Dat kun je niet van de islam, het boedhisme of andere valse religies zeggen. En dan hebben we het nog niet gehad over de aflaathandel, waarmee men de zaligheid denkt te kunnen kopen, menende dat de godzaligheid een gewin is (1 Tim. 6:5). Des te meer is het waar en blijft het waar dat de paus (en de successie van pausen) dé antichrist is.

Dat de paus dé antichrist is, zoals in de Bijbel beschreven is, wordt bijna door geen enkele protestant meer geleerd. Op zijn best wordt hij een antichrist genoemd, net zoals de islam een anti-christelijke religie wordt genoemd. Dan schuiven we echter Gods Woord compleet terzijde. Het moge duidelijk zijn dat het onmogelijk is om theologie te bedrijven met Rome, met roomse theologen, en net doen of we veel gemeen hebben. De leer van Rome staat HAAKS op de leer van Christus, en daarmee HAAKS op de HEILIGE SCHRIFT! We moeten dus niet aan de slag met de encycliek van de paus, maar we dienen ons te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord! Allen die theologie bedrijven met Rome of encyclieken aanprijzen van de paus zijn dus geen knechten van God, maar vazallen van Rome.

WIJK AF VAN DEZULKEN!

We gaan weer terug naar het artikel van ds. Van Kooten die Zanchius ten tonele voert die meende dat we voor de bekering van de paus moeten bidden. Of ds. Van Kooten dit zelf ook doet vertelt hij er niet bij. Hij gaat er verder ook niet kritisch op in, maar hij vindt het alleen heel bijzonder. Een open eind is het wel, en dat geeft te denken. Hiermee laadt je de verdenking op je dat je ook vindt dat de paus niet dé antichrist is. Er zijn er velen, bijna allen kun je wel zeggen, in kerkelijk Nederland, die de paus niet als dé antichrist zien, omdat hij de Naam van Jezus wel eens op de lippen neemt of over bekering spreekt. Zeker de huidige paus wordt positief bejegend omdat hij nederig zou zijn. Als u meer wilt weten over de paus en hoe refoland de paus beziet dan moet u op de homepagina van deze website het woord 'paus' intikken in de zoekfunctie. Lees deze artikelen aandachtig en het zal u duidelijk zijn dat de paus dé antichrist is.

We zijn van nature allemaal een antichrist, want 'anti' betekent tegen. We zijn allemaal tegen God en tegen Zijn Christus! We zijn allemaal vijanden van God en Zijn deugden (rechtvaardigheid, heiligheid, majesteit, wijsheid, liefde, barmhartigheid, genade). Of we nu heidens zijn (dat zijn we allemaal van nature), christelijk, rooms, mohammedaans, nihilistisch, atheïstisch en vult u zelf maar in, we zijn allemaal een antichrist! Waarom is nu de paus (en de opeenvolging van pausen) dé antichrist?

De eerste daad van paus Franciscus was te bidden tot Maria. De paus die zich de plaatsvervanger van Christus op aarde noemt. De paus die zich heilige Vader noemt. De paus die de aflaathandel bloeiende houdt. Heel het RD is verworden tot een Rooms Dagblad, want het houdt continue de hand boven het hoofd van de paus, en nu ook van deze nieuwe paus. Ze leren niet meer dat de paus dé antichrist is waar de apostel Paulus in de tweede zendbrief aan de Thessalonicenzen (hoofdstuk 2) over schrijft. De paus is namelijk de openbaring van de antichrist, de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is. De kanttekeningen schrijven hierbij dat de antichrist niet één mens is, maar een langdurige successie (opvolging) van mensen, die de een na de ander enerlei ambt, macht en heerschappij hebben. Lees verder Openbaring 13, 17 en 18 met de kanttekeningen.

Geen enkele paus is bekeerd geworden en geen enkele paus zal bekeerd worden. Ze hebben dus allemaal de zonde tegen de Heilige Geest bedreven door met opgeheven hand zich te stellen tegen God, tegen Christus en Zijn leer, tegen de Heilige Geest! Met opgeheven hand wordt de drie-enige God gelasterd en de leer van Christus geweld aan gedaan. De kanttekening bij Mattheüs 12:31 schrijft, waar gesproken wordt over de lastering tegen de Heilige Geest die niet vergeven wordt: "Deze zonde tegen de Heiligen Geest is, wanneer iemand, niet uit zwakheid of vrees gelijk Petrus, noch uit onwetendheid gelijk Paulus, de evangelische waarheid verzaakt of bestrijdt, maar dezelve uit enkel haat en moedwil, tegen de overtuiging van de Heilige Geest, wederstaat, lastert en vervolgt." We zien de vruchten van deze haat en moedwil terug in het pausdom en het vasthouden aan het lasteren van de leer van Christus door tijdens elke mis een mispriester te laten opdraven die Christus opnieuw kruisigt. Maria wordt tegen het uitdrukkelijke bevel van Christus in aanbeden als mede-verlosseres. Het is een lasteren van de Heilige Geest. De aflaathandel is een lasteren van de Heilige Geest. Met opgeheven hand wordt de Heilige Schrift verdraaid en wordt de traditie erboven verheven. Zichzelf als God vertonen door heilig- en zaligverklaringen van overledenen zijn een lastering tegen de Heilige Geest!

Lees verder het getuigenis van de Heilige Schrift in Hebreeën 6:4-8 en de verwijsteksten, waar staat:

Lees ook het getuigenis van de Heilige Schrift in 1 Johannes 5:16 en de verwijsteksten, waar staat: "Er is 44een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet 45dat hij zal bidden." De kanttekeningen 44 en 45 schrijven hierbij het volgende:

U ziet dat voldoende is aangetoond dat de paus en de opvolging van pausen dé antichrist is, en dat voor dezulken niet gebeden kan worden tot hun bekering, overeenkomstig het getuigenis van de Heilige Schrift! Het is een schande dat predikanten zwijgen betreffende het pausdom en dat zij de paus (en de opvolging van pausen) niet dé antichrist noemen. Ook ds. Van Kooten, die zich in een kerkelijk instituut bevindt wat zich verzwagert heeft met Rome door de verklaring van de Lutheranen met Rome over de rechtvaardiging, zwijgt in alle toonaarden. Jesaja 56:10 is van toepassing op al dit soort predikanten, waar staat geschreven: "Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief." Waarom zijn het stomme honden? De kanttekeningen geven een heldere uitleg en schrijven: "Dat is, zij zijn de stomme honden gelijk. Zij straffen de zonden van het volk niet en zij waarschuwen hetzelve niet voor de toorn Gods, vrezende ongunst bij hetzelve te behalen." Ze vrezen het volk en doen de ergernis van het kruis van Christus teniet, om maar niet vervolgd te worden.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"