Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte in vrijheid verbonden met valse religies en levensbeschouwingen

Binnen de Gereformeerde Gezindte is er het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte (COGG). Wat het COGG ten diepste drijft, is dat het zich bij de kerkelijke verdeeldheid niet mag en wil neerleggen. Het COGG wil het onderlinge gesprek voeren op grond van Schrift en belijdenis, tot onderlinge bemoediging, corrigering en versterking van het wederzijdse begrip. U kunt deze prachtige volzin en nog meerdere terugvinden op de website van het COGG (klik hier). Onlangs werd ik door iemand gewezen op het bestaan van een website getiteld 'In vrijheid verbonden' (klik hier) en dat het COGG een verklaring heeft ondertekend met andere religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen. De naam van de secretaris, drs. I.A. Kole (Gereformeerde Gemeenten), en de naam van de stichting prijken op de lijst van ondertekenaars.
COGG_ondertekenaar_IVV (148K)

Wat staat er op de website van 'In vrijheid verbonden' (verder IVV te noemen)?
IVV is een ontmoetingsplaats van religies en levensbeschouwingen waarbij u moet denken aan vertegenwoordigers van het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme en het humanisme. Ze zetten zich in voor de democratie zo valt er te lezen. Verder willen ze de rijkdom laten zien van de diverse religieuze en levensbeschouwelijke tradities in Nederland. Ze hebben respect voor het eigen geluid van een ieder. En ze proberen publiek uitdrukking te geven aan gevoelens van waardering. Door bezinning en ontmoeting proberen ze de tolerantie uit te bouwen en te verdiepen.
Hoe werken ze?
Ze hebben een stuurgroep en een klankbordgroep. De klankbordgroep is het meest complete bestuur. Daarin zitten diverse mensen vanuit de deelnemende religies en levensbeschouwingen. Er zijn verschillende afgevaardigden, omdat IVV op die manier de diverse richtingen binnen een religie of levensbeschouwing recht wil doen. De stuurgroep is meer uitvoerend van aard en bestaat uit één persoon per religie of levensbeschouwing. De heer Kole is ook namens het COGG lid van de klankbordgroep.

Wat houdt die verklaring in die het COGG heeft ondertekend?
U kunt de inhoud van deze verklaring zelf lezen op de website van IVV. We nemen er een aantal belangrijke aspecten uit: De vertegenwoordigers van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen in Nederland hebben verklaard dat ze naast de vrijheid van gedachte en geweten ook de vrijheid van godsdienst onderschrijven en willen uitdragen. Ze betonen verbondenheid met elkaar en willen het gesprek blijvend aangaan met elkaar met respect voor ieders geloofs- of levensbeschouwing en culturele traditie. Ze bieden hun rijkdom in overtuigingen en tradities aan ter verdieping en versterking van de solidariteit in de Nederlandse samenleving. Ze voelen zich in vrijheid met elkaar verbonden.

Deze verklaring is een puur humanistische verklaring met een interreligieuze inhoud en daar heeft het COGG zich aan verbonden met hun ondertekening door de secretaris I.A. Kole. Onlangs heb ik dhr. Kole en het hele bestuur van de COGG (ds. P. van der Kraan (PKN), ds. C. Haasnoot (PKN), ds. A.J. Minnema (GKV), ds. P.L.D. Visser (CGK)) het volgende bericht gestuurd:

Deze verklaring gaat uit van de algehele vrijheid van godsdienst, terwijl Gods Woord ons leert dat de mens het recht niet heeft om de afgoden te dienen, maar dat alleen de drie-enige God (Vader, Zoon en Heilige Geest) gediend en gevreesd moet worden. We hoeven alleen maar naar Prediker 12:13 te verwijzen.
Het respecteren van afgoden en het dienen van afgoden middels deze verklaring is volledig in strijd met Gods Woord en kan door een christen nooit worden ondertekend.
Jaarlijks organiseert In Vrijheid Verbonden een viering van godsdienstvrijheid, zo staat er te lezen op deze website. Godsdienstvrijheid valt helemaal niet te vieren maar is een gruwel in Gods ogen!
In uw optiek had de profeet Elia wel een verklaring over godsdienstvrijheid kunnen ondertekenen met de Bäalpriesters op de Karmel.
Mijn verzoek aan u is om de ondertekening van deze verklaring in te trekken en dat de COGG hier publiekelijk afstand van neemt.

Nadat ik na ruim een week nog geen reactie had gehad heb ik het bericht doorgestuurd aan alle deelnemers van het COGG. Degenen die participeren kunt u terugvinden op de website van het COGG. De Hersteld Hervormde Kerk heeft de heer B.J. van der Vlies (voormalig SGP-leider en ouderling in de HHK) en ds. D. Heemskerk afgevaardigd als waarnemers, zo valt te lezen. Na twee weken ontving ik van ds. Maathuis (PKN) een reactie dat hij geen deel meer uitmaakt van het bestuur. Op mijn vervolgvraag of hij vervolgens een inhoudelijke reactie wilde geven op de ondertekening van de IVV-verklaring bleef het tot op heden stil. Degene die mij attendeerde op IVV en de ondertekening van de verklaring door het COGG heeft wonderlijk wel een reactie gehad van de heer Kole. Wat deze man dan schrijft is te bizar voor woorden. De heer Kole zegt op verzoek van een tweede kamerlid (GPV) in 2005 gevraagd te zijn (het GPV bestond toen overigens niet meer en was sinds 2001 in de ChristenUnie opgegaan) om, in verband met het 25-jarig koningschap van destijds koningin Beatrix, zitting te willen nemen in het comité om ervoor te zorgen dat er geen verkapte kerkdiensten gehouden zouden worden door dit zeer gemengde comité (waarmee IVV wordt bedoeld). Dhr. Kole zegt al die jaren deel te hebben uitgemaakt van IVV en altijd alert te zijn geweest om te voorkomen dat het programma een verkapte kerkdienst zou worden. Twee jaar geleden (2015 dus) heeft hij volgens zijn bericht zijn deelname beëindigd omdat er een nieuwe bezinning plaatsvond waarna hij heeft meegedeeld dat zijn deelname niet behoort tot het wezenlijk doel van het COGG.

De heer Kole zegt eigenlijk dat hij als een infiltrant heeft geopereerd in dit comité, op aangeven van een tweede kamerlid, om te voorkomen dat er verkapte kerkdiensten zouden worden georganiseerd door deze organisatie. De heer Kole maakt met zijn COGG dus eerst een knieval voor de duivel (valse religies erkennen als gelijkwaardig) en wordt dan gewoon lid van de klankbordgroep en is nog steeds aanwezig geweest op bijeenkomsten van IVV. U kunt zijn persoon zien bij de foto archieven van bijvoorbeeld 2012 en 2015 t/m 2017. Hij doet voorkomen alsof hij stiekem vertrokken is, maar participeert nog gewoon in dit interreligieuze platform wat niet anders is dan een goddeloze vrijmetselaarsbeweging. Dhr. Kole strijkt dus zijn plooien glad en doet vóórkomen alsof participatie in IVV met Bijbelse legitimatie mogelijk is. Tot mijn verbazing zag ik vandaag (9 juni 2017) dat nu alleen nog de naam I.A. Kole op de lijst van ondertekenaars staat en dat de organisatienaam COGG verdwenen is. Het COGG doet er verder het zwijgen toe en reageert nergens op maar ze hebben wel in het geheim ervoor gezorgd dat COGG niet meer op de lijst staat. Het publiekelijk in de schuld komen en er afstand van nemen is er bij het COGG en dhr. Kole niet bij. Nu mag dhr. Kole op persoonlijke titel op de lijst van ondertekenaars blijven staan. Kennelijk mag de secretaris van het COGG dit gewoon blijven doen en hebben de Gereformeerde Gemeenten er ook geen problemen mee.

Het is volstrekt duidelijk dat het hele COGG een 'dood in de pot' organisatie is en dat er niets van God bij is want het komt in de vruchten openbaar. Het feit dat niemand van het bestuur of de deelnemers heeft gereageerd is tekenend voor de pilatushouding in kerkelijk Nederland. Ze wassen allemaal hun handen in onschuld en zijn loochenaars van de leer van Christus. Degenen die in het COGG participeren zijn allemaal openlijke 'vrijheid van godsdienst' promotors net zoals dit geldt voor degenen die in de SGP participeren. In de profetie van Jesaja (hoofdstuk 29:10-15) staat hetgeen van toepassing is op de huidige situatie in kerkelijk Nederland: "Want de HEERE heeft over ulieden uitgegoten een geest des diepen slaaps, en Hij heeft uw ogen toegesloten; de profeten en uw hoofden en de zieners heeft Hij verblind... Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn; Daarom, zie, Ik zal voorts wonderlijk handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaarlijk; want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen. Wee dengenen die zich diep versteken willen voor den HEERE, hun raad verbergende; en welker werken in duisterheid geschieden, en zij zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?".

Kerkelijk Nederland is verblind. Men noemt wel de naam van de drie-enige God maar men heeft mensengeboden hoger dan de geboden Gods. Men is de mensen meer gehoorzaam dan Gode (Hand. 5:29). Naast de valse leringen en ketterijen die worden gehandhaafd en bevorderd (zoals het arminianisme en het kuyperianisme) leert men dat een christen ook homo kan zijn, bestrijdt men de zonde met de zonde (SGP), leert men godsdienstvrijheid (SGP, kerken), zet men de scheppingsorde (1 Korinthe 11:3) in het museum met de vrouw in de politiek (SGP), dominees mogen homo zijn en worden gehandhaafd in kerkelijk Nederland, roomse en protestantse theologen schrijven met elkaar een boek over verantwoord geloof. Men zegt massaal (dat doen we allemaal van nature): Wie ziet ons en wie kent ons? U kunt er meer over lezen in diverse artikelen op deze website. Het mag allemaal plaatsvinden zonder dat de tucht wordt gehandhaafd. En u weet: de Bijbelse tucht is liefde. Dat is geen horizontale liefde, maar de liefde uit God die de wederliefde geeft tot God. Zie ook als voorbeeld 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2 waar het over de tucht handelt en de opname van een boetvaardige. Het gaat niet om oordelen om te oordelen zoals mij vaak wordt verweten, maar om het Bijbelse oordelen wat geboden is! Als Christus ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking en verlossing dan blijft er maar één roem over: Die roemt, roeme in de Heere (1 Korinthe 1:30-31). Dan is het gedaan met de eer van de mens en begeren we alleen Gode de eer te geven. Dan geeft de Heere het wel eens (als Hij Zijn Geest in de raderen geeft) dat de verheffingen Godes in de keel zijn en het tweesnijdend zwaard in de hand (Psalm 149).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"