Christen heeft wijsheid niet in pacht volgens RD hoofdredacteur

Het Reformatorisch Dagblad biedt in de uitgave van 4 februari 2012 een artikel van de hand van de heer W.B. Kranendonk, hoofdredacteur bij RD, getiteld "Christen heeft de wijsheid niet in pacht". Klik op link voor het betreffende artikel.

COMMENTAAR
Toen ik de titel in de krant las moest ik denken aan de Spreuken van Salomo. Het woord "wijsheid" komt wel 44 keer voor in dit Bijbelboek en totaal 207 keer in de hele Bijbel. Wat lees ik in Spreuken 2:6? "Want de HEERE geeft wijsheid; uit Zijn mond komt kennis en verstand". De Spreuken van Salomo beginnen als volgt: "De spreuken van Sálomo, den zoon van David, den koning Israëls, om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands, om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden..." En Spreuken 8:12 "Ik, Wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid, en vind de kennis van alle bedachtzaamheid." De kanttekeningen verklaren zeer duidelijk dat wijsheid die een waar Christen ontvangt zich uitstrekt over alles aangaande de eerste en tweede tafel der Wet. Een waar Christen is verbonden met Christus, Die de Wijsheid is (zie Spreuken 8). Diegenen die door de Geest Gods geleid worden zijn kinderen Gods, en die hebben de ware wijsheid ontvangen in Christus, Die de Wijsheid is. Christenen hebben dus de Wijsheid in pacht omdat ze door het geloof met de Wijsheid zijn verbonden! De apostel Paulus spreekt in de Romeinenbrief om niet wijs te zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn (Rom. 12:3). Het gaat er hier om dat niet ieder dezelfde gaven heeft ontvangen. Men behoort zich niet te verhovaardigen over hetgeen men heeft ontvangen van de Heere. Niet ieder is door de Heere aangesteld om een opzichtersambt uit te oefenen of om te arbeiden in het Woord. Ook in het maatschappelijke leven is er verschil. Er zijn armen en rijken. Doch in Christus zijn alle ware gelovigen één.

De heer Kranendonk citeert diverse Amerikaanse wetenschappers, en kennelijk met instemming, want nergens wordt ertegen geageerd. Een citaat: "Christenen vinden in het Woord van God wel basisregels, maar die moeten toegepast worden op de huidige vraagstukken. Die doorvertaling is mensenwerk. En dat is altijd onvolkomen." Wat hier wordt gezegd is hetzelfde als de Epicureers die leerden dat God wel alles geschapen heeft, maar dat de rest aan het fortuin wordt overgelaten. De mensen bepalen het verder zelf. Guido de Brès zegt het in artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis als volgt: " En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, dewelke zeggen dat Zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden." Gods Woord leert bij monde van Psalm 99 wel anders: "De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubs; de aarde bewege zich."

De heer Kranendonk spreekt over conservatieve christenen en progressieve christenen. De eerste groep maakt zich meer druk om abortus, euthanasie en het homo'huwelijk', de tweede groep meer om het milieu. De heer Kranendonk schrijft christenen met een kleine letter. In Handelingen 11:26 wordt voor het eerst over Christenen gesproken (met een hoofdletter). (In het Grieks Christianoi, dat is, discipelen van Christus, omdat zij Zijn leer aannamen en beleden; welke met deze naam ook met recht genoemd worden, omdat als zij in Hem geloven, zij leden van Zijn lichaam en Zijn zalving deelachtig worden. Aldus de terechte opmerkingen in de kanttekeningen). Er bestaan dus geen orthodoxe of progressieve christenen, of het moeten namaak christenen zijn. Er is echter maar één soort Christenen: die van Christus zijn.

Tot slot nog iets over de volgende uitspraak van Kranendonk in het artikel: "Toch zou het goed zijn als christenen in ons land meer naar elkaar zouden luisteren en minder snel zouden denken dat zij de waarheid in pacht hebben, ook als het gaat om politieke en maatschappelijke vragen. Te weinig wordt beseft dat men altijd maar een deel van de Bijbelse boodschap in praktijk brengt en Jezus’ woorden altijd verder reiken en omvattender zijn dan een mens kan bedenken." Kranendonk roept christenen op om meer naar elkaar te luisteren. Echter, dé Christenen dienen niet naar elkaar te luisteren ( begrijp me goed in dezen), maar dienen zich ALLEEN te laten gezeggen door Gods Woord. Daar gaat het primair om. Gods Woord is door de Heilige Geest geinspireerd en gaat over alles, zowel het natuurlijke als het geestelijke leven. Het Woord van God biedt dus wel degelijk antwoorden op alle vragen, zowel voor het maatschappelijke leven als het geestelijke leven. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem (Kol. 3:17), wetende dat al wat uit het geloof niet is, zonde is (Rom. 14:23). De apostel Jakobus zegt in hoofdstuk 1:5 "En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden." Dat gaat zowel over de natuurlijke zaken als de geestelijke zaken.

Koning Salomo begeerde wijsheid van God om het volk te richten met verstand (2 Kronieken 1), en hij ontving wijsheid van de HEERE zijn God. Als we door de Heilige Geest gedreven worden, dan wordt er volkomen in overeenstemming met Gods wil gehandeld. Dat hebben we gezien in het verleden tijdens de periode van Willem van Oranje, Michiel de Ruyter, en ook ten tijde van de tachtigjarige oorlog. Ook tijdens kerkelijke aangelegenheden zoals bij de Dordtse Synode, waar de Remonstranten de deur werd gewezen. Nog meer voorbeelden. De positie van de vrouw is dan helder. Zaken aangaande huwelijk, echtscheiding en hertrouwen zijn dan helder. Dat de vrouw het regeerambt niet toekomt en geen parlementslid, raadslid of bestuurlijke functies kan bezetten, is dan helder. Dat abortus moord is en dat overheidsdienaren, aborteurs en vrouwen die abortus laten uitvoeren dienen gestraft te worden wegens moord, is dan helder. Dat een Christen geen politiek kan bedrijven op grond van een goddeloze grondwet en niet kan kiezen tussen kwaden, is dan helder. Dat mensen niet als homo geboren worden, maar dat homofilie zonde is, is dan helder (acceptatie van homofilie onder reformatorischen, men maakt dan onterecht onderscheid tussen geaardheid en praktijk, geeft al aan dat men de Heilige Geest niet heeft).

Geliefde lezer, de HEERE heeft Raad voor radelozen, Wijsheid voor diegenen die wijsheid ontberen, Verstand voor onverstandigen. In Romeinen 2 spreekt de apostel: "Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun consciëntie medegetuigende, en de gedachten onder elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigende." Als het geweten spreekt dan is zonneklaar wat overeenkomstig Gods Woord is en wat niet overeenkomstig Gods Woord is. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Zelfs ons bidden wat niet uit geloof geschiedt, is zonde. Zo wijd is het gebod. Echter, wat uit het geloof is, is door de Heilige Geest, en Die zondigt niet. Als we niet van Christus zijn dan hebben we de leugen in pacht, want dan worden we geleid door de duivel, dan zijn we op zijn best een orthodox christen of een progressief christen. Echter, de Christen is van Christus, en ze heeft de Wijsheid in pacht omdat ze met de Wijsheid is verbonden door het ware zaligmakende geloof! Wie het vat die vatte het.

GELOOFT DIE RD ARTIKELEN NIET DIE WEL EEN GEDAANTE VAN GODZALIGHEID HEBBEN MAAR DIE DE KRACHT DERZELVE VERLOOCHEND HEBBEN. HEB OOK EEN AFKEER VAN DEZEN!