De Commissie-Bakker

Er is de laatste tijd heel wat te doen over het verhogen van de arbeidsparticipatie omdat er te weinig mensen beschikbaar zijn voor de hoeveelheid arbeid. Iedereen heeft er een visie over, zo ook de RMU, zoals te lezen viel in een artikel in het RD van 17 juni 2008 (Zie Commissie Bakker zet te veel in op betaald werk).

Aan de ene kant zijn er groepen mensen die om uiteenlopende redenen werkloos zijn, en niet aan het arbeidsproces kunnen (of willen) deelnemen. Het is terecht dat er door de RMU gewezen wordt op de Bijbelse opdracht om te arbeiden. Zie bijv. Gen. 3:19 en 23, Ef. 4:28 en 2 Thes. 3:11-12. Ook is het terecht dat de RMU ageert tegen de steeds meer opgedrongen arbeidsparticipatie van vrouwen waarbij de opvoedkundige taak maar uitbesteed moet worden aan allerlei instanties.

Men wordt tegenwoordig alleen voor vol aangezien als je arbeid verricht die wordt uitbetaald in euro's. De arbeid die een vrouw thuis verricht in de zorg voor het gezin en alles wat daarbij komt kijken wordt sterk ondergewaardeerd. Men spreekt er in de politiek ronduit denigrerend over, denk aan kreten als "aanrechtkorting" die gebezigd worden door de Groen Linkse pap en allerlei allerhande links gepeupel. Ook wat zich conservatief, liberaal of anderszins rechts noemt doet hierin mee. Ik verwijs u naar het artikel over de Bijbelse positie, en dus een heerlijke positie, van de vrouw in het artikel over het vrouwenkiesrecht op deze website.

Terug naar het onderwerp, het tekort aan arbeidskrachten. Helaas doet de RMU ook aan symptoombestrijding, net als de politiek. Want wat is nu de reden van het tekort aan arbeidskrachten? We nemen u mee naar 18 december 1980. In de periode van het eerste kabinet van van Agt werd een wetsontwerp van de Ruiter (CDA) en Ginjaar (VVD) in de Tweede Kamer op 18 december 1980 met de kleinst mogelijke meerderheid goedgekeurd (76 stemmen voor, 74 stemmen tegen). In april 1981 werd het ook door de Eerste Kamer met een nipte meerderheid (38 voor, 37 tegen) aangenomen. De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) van 1 mei 1981 trad door middel van het Besluit Afbreking Zwangerschap van 17 mei 1984 in werking vanaf 1 november 1984. De wet die zo mooi WAZ heet is in werkelijkheid een verschrikkelijk monster, wat abortus provocatus heet, en rechtstreeks afkomstig is uit de hel. De duivel is de mensenmoorder van den beginne, en heeft de hele mensheid van nature in zijn greep.

Beste lezers, abortus is er de oorzaak van dat er sinds de aanneming van deze wet honderdduizenden levens in de moederschoot zijn vermoord! Het aantal abortussen in Nederland bedraagt zo'n 33.000 per jaar. 1 op de 7 zwangerschappen wordt afgebroken door een abortus!

NEDERLAND DOODT HET LEVEN IN DE MOEDERSCHOOT MASSAAL EN DIT IS DE REDEN DAT ER EEN GROOT TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN IS!

Wat laten de zogenaamde christenpolitici horen? Is dat het geluid: "Land, land, land, hoort des HEEREN Woord!?", of doet men massaal mee met de symptoombestrijding van de Commissie Bakker, de politiek enz..? Het laatste is vrees ik het geval, want de RMU rept er in het artikel met geen woord over. Hopelijk vergis ik me en laat ze dit geluid wel doorklinken naar de politiek toe. Te vrezen valt dat het CDA (Christen Democratisch Appel) en de CU (Christen Unie) de ware oorzaak onaangeroerd zullen laten. Wat laat de SGP horen? Natuurlijk wel dat men tegen abortus is, maar in dit verband, met betrekking tot deze problematiek? Jona moest naar Nineve gaan. Zijn er nog Jona's onder de predikers die zonde zonde noemen en ook benoemen?

Nederland, en de hele westerse wereld gaan ten onder, net als het Romeinse Rijk van weleer, dat uiteenspatte na een explosie van decadentie. De westerse wereld wil brood en spelen (koning voetbal), de vrijheid om leven in de moederschoot te doden, of aan het einde van het leven (euthanasie), kortom het verlichtingsideaal "geen heer en geen meester". Dit alles loopt uit op de ondergang..

Toch is er een volk op aarde, dat de Heere tevoren verordineerd heeft, en die Hij geroepen heeft (en nog roepen zal), en dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd, en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen (Zijn volk) overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt. Nederland gaat ten onder, maar Gods Koninkrijk is niet van deze wereld (Joh. 18:36), en is eeuwig, en zal voor Gods volk van geloof overgaan in aanschouwen als ze wordt neergelegd in het stof des doods, en in de opstanding ten laatsten dagen als het opgewekte lichaam en de ziel verenigd worden, dan zal er zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar God zal zijn ALLES in allen (1 Kor.15:28). Geen zonde, moord (abortus), schuld,ziekte, rouw, droefheid zal dan meer zijn. Dan zal alles volkomen hersteld zijn tot eer en glorie van God drie-enig. Ja, kom, Heere Jezus!