Homobossen en zelfmoordhulp tonen NeÍrlands verval (decadentie)

Burgemeester Cees van der Knaap heeft een moedig besluit genomen door de homo-ontmoetingsplaats (homobos) Ginkelse Heide te sluiten. Het woord ontmoetingsplaats moet je lezen als plaats waar mannen met mannen schandelijkheid bedrijven zoals in Romeinen 1 en 1 Korinthe 6 staat beschreven. De vunzigheid die daar wordt bedreven is te schandelijk om uit te spreken. Dit soort plekken zijn er legio in Nederland. Het COC, een landelijke organisatie die de homozonde promoot, spreekt er schande van. Volgens het COC was het een trekpleister. De plek is nu teruggebracht naar een parkeerplek om te rusten, waarvoor het ook bedoeld was, aldus de woordvoerder Henk Faas van de gemeente Ede.

Het wetboek van strafrecht bevat diverse artikelen over misdrijven tegen de zeden (boek 2, titel 14). Bijvoorbeeld artikel 239, die als volgt luidt:

Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:

  1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
  2. op een andere dan onder 1į bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
  3. op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

Het sluiten van homo-ontmoetingsplaatsen dient allereerst op grond van Gods Woord plaats te vinden, en daarnaast op grond van het wetboek van strafrecht (wat afgeleid dient te zijn van Gods Woord). Lid 1 en 2 van dit artikel zijn geheel van toepassing op deze homo-ontmoetingsplekken in het openbaar, al is de leeftijd grens van 16 jaar een toevoeging die er niet hoort omdat deze homo-vunzigheid overal verboden moet zijn. Gezinnen met kinderen lopen door dit bos en worden met deze homo-vunzigheid geconfronteerd, of met de rommel die ze achterlaten. Het sluiten van de homo-ontmoetingsplaats is echter niet voldoende. Er zal ook daadwerkelijk moeten worden opgetreden tegen deze homoseksuelen die in het openbaar hun lusten op elkaar botvieren, door gevangenisstraf of genoemde geldboete. Laten alle burgemeesters in Nederland dit besluit van burgemeester Van der Knaap volgen en al die vunzige homobossen sluiten en ook deze overtreders aanpakken.

Nederland glijdt steeds verder af in decadentie. Decadentie is een term afkomstig uit de 18e eeuw ter aanduiding van het verval van het Romeinse keizerrijk, maar sindsdien breder toegepast op elke veronderstelde neergang van een cultuur (bron: www.dbnl.org). We zien het ook in de samenleving en bij de overheid tegen leven en dood wordt aangekeken. VVD-minister Schippers van volksgezondheid is samen met haar collega van Justitie en Veiligheid, minister Van der Steur) met een voorstel gekomen om mensen met een doodswens (voltooid leven) tegemoet te komen en stervenshulp te bieden. Dit vloeit allemaal voort uit de gedachte dat de mens over zijn eigen leven beschikt en dat geen overheid zich daarmee moet bemoeien. Het zelfbeschikkingsrecht gaat zover dat je dan ook de vrucht in de moederschoot (die niet kan beschikken over zijn eigen leven) mag vermoorden. Het is de baas-in-eigen-leven politiek. In de politiek ageren CDA, CU en SGP wel tegen het voorstel van beide ministers namens het gehele kabinet, maar ze doen een misplaatst beroep op het rapport van de commissie Schnabel, die adviseerde om (terecht) dit pad niet te gaan bewandelen vanwege vele voetangels en klemmen en vooral omdat de huidige euthanasiewet voldoende ruimte biedt aan hulp bij zelfdoding. Het is echter geen zelfdoding maar zelfmoord, want het is met voorbedachten rade.

Dus de 'christelijke' partijen in de kamer beroepen zich op de commissie Schnabel, die met het onlangs uitgebrachte rapport pleit om de zorgvuldig totstandgekomen Wet toetsing levensbeŽindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (wtl) niet te verruimen waardoor hulp bij zelfdoding de overhand gaat nemen inplaats van de huidige euthanasiewetgeving met voldoende toetsingswaarborgen. De commissie Schnabel is in het geheel niet tegen de huidige euthanasiewetgeving, alleen acht ze en uitholling ervan onwenselijk. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend (alleen gesteund door de CU) naar aanleiding van het voornemen van het kabinet met betrekking tot voltooid leven. De SGP heeft dat niet eerder gedaan, dus ook niet bij de abortuswetgeving, euthanasiewetgeving, wet gelijke behandeling etc... Nu is kennelijk pas de druppel over de emmer gegaan. De SGP-voorman was onlangs ook weer in het televisiepramma 'De wereld draait door' te zien (25 oktober 2016), waarbij ook een vurig pleitbezorger van de pil van Drion (dhr. Jiskoot) aanwezig was. Zie hieronder het gedeelte van de uitzending:

De presentator leidt Van der Staaij in dat God gaat over leven en dood en vraagt Van der Staaij wat hij vindt van het verhaal van de heer Jiskoot. Hij komt niet verder dan "wij willen u niet kwijt" en "wij vinden u waardevol". Helemaal niets wordt door Van der Staaij naar voren gebracht over de oorzaak is van de dood en wat sterven inhoudt: God ontmoeten. Ook wordt niet gewezen hoe de welverdiende straf (loon op de zonde) kan worden ontgaan. De SP-fractie in de kamer heeft ook negatief gereageerd op het voornemen van het kabinet en hanteert argumenten die de SGP-er ook voert. Wat voor geluid draagt de SGP nu eigenlijk uit? Als christen geloof ik dat we niet op de stoel van God moeten gaan zitten, zo zei hij in het programma. Dat is het dan. De pil te hebben liggen geeft de heer Jiskoot rust. Ik heb over alles beslist in mijn leven en ik beslis ook wanneer ik die pil inneem is zijn betoog. De politiek heeft daar volgens hem niets mee te maken. Dat argument van de heer Jiskoot klopt natuurlijk van geen kant. Die pil moet gemaakt worden door bedrijven, de pil moet verstrekt worden door een arts of apotheek, er moet beslist worden over het toestaan etc... Er zijn allemaal mensen bij betrokken om het zogeheten zelfbeschikkingsrecht van de mens te vervullen. Dhr. Jiskoot zit vaak in de put, het leven heeft niets meer te bieden omdat hij alles verloren is (werk, vrouw, dochter, auto, fiets, jacht, slechte ogen). Wie vult dat aan? Hij ziet deze pil als een reddingsboei die hem op dit moment ontnomen wordt.

Zie hieronder het debat over het rapport van de commissie Schnabel over 'voltooid leven' en het antwoord van de regering in de tweede video:

We zien hier de mens in zijn gevallen staat, zoals we allen door onze val in Adam zijn geworden. Ik op de troon. De uitingen zijn al bij de kleine kinderen die zeggen: "Ikke zelf doen". Het hele leven van de mens wordt erdoor bepaald: Ik beslis. We hoeven niet boven deze mensen te gaan staan, want we zijn het allemaal. Alleen als genade door recht verheerlijkt wordt in ons leven wordt het geheel anders. Dan krijgt die oude ik de doodsteek en wordt de nieuwe mens in Christus opgewekt. Dan gaan we vragen naar de HEERE en Zijn sterkte. Wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat wil niet zeggen dat een begenadigd mens geen opstandigheid kent, want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. Een mens moet het met de wil van God eens gemaakt worden. Voor het eerst (dat de straf op de zonde welverdiend is), maar ook elke keer opnieuw in het leven der genade omdat Gods wegen hoger zijn dan onze wegen en Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Het massaal verlaten van God en Zijn Woord wordt steeds openlijker zichtbaar en hoorbaar. De homopraktijken in land en volk, kerk en staat maar ook hoe men omgaat met leven en dood zijn daar de doodsvruchten van. Een volk wat niet meer wenst te luisteren, na zovele eeuwen van waarschuwingen, zal tenonder gaan in eeuwige duisterenis. Nog komt de sprake Gods tot ons vanuit Zijn Woord: Land, land, land hoort des HEEREN Woord! (Jeremia 22:29)

Welgelukzalig is de mens die naar Mij hoort, dagelijks wakende aan Mijn poorten, waarnemende de posten Mijner deuren. Want die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van de HEERE. Maar die tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan; allen die Mij haten, hebben de dood lief. (Spreuken 8:34-36)

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"