De Hersteld Hervormde aanval op het Bijbels getuigenis van ds. A.T. van Andel

Er was onlangs veel ophef in de media over een stukje van de hand van ds. A.T. van Andel (HHK) in de kerkbode van de Hersteld Hervormde Gemeente te Montfoort. Heel de pers viel over dit artikel heen en nog erger de HHK-leiding achtte het noodzakelijk om een dolk in de rug van deze prediker te steken door middel van een verklaring op de website van de HHK en daarnaast trad media-puppet ds. R. van Kooten voor de EO-radio op (hij heeft naar eigen zeggen meer ervaring met de media) om het Bijbels getuigenis van ds. Van Andel op een gruwelijke wijze neer te sabelen en dat te baseren op de helft van het artikel van ds. Van Andel. Wat heeft ds. Van Andel geschreven?

Onlangs overleed oud-minister Borst door een misdrijf. Na haar dood werd ze door velen geprezen voor haar werk en inzet. Maar door haar inbreng zijn destijds veel en de meest goddeloze wetten in ons land aangenomen. Toen de euthanasie-wet er door was zei ze: "Het is volbracht." Maar God laat niet met Zich spotten. Het is geen toeval dat deze 'engel des doods' geen natuurlijke dood stierf. God heeft gesproken en ze moest haar Rechter ontmoeten, Die ze zo ontzettend met haar goddeloze uitspraak heeft gekwetst.
Het jaarlijkse carnaval-drama is weer voorbij. Montfoort ontnuchtert weer. Het verstand keert weer terug bij de verklede zotten. En wij? Als wij ons niet bekeren, dan zal het Sodom (zoals Borst en de carnaval-vierders) verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor ons. Rome verbindt het goddeloze carnaval aan de lijdenstijd. Ontzettend! Maar mogen wij, die het lijdens-Evangelie horen, leven vanuit Hem, Die voor Zijn arme en krachteloze volk uitroep: "Het is volbracht!"?

Hoe luidt de verklaring van 14 maart 2014 op de website van de HHK als reactie daarop? (Ik kan het overigens ineens niet meer terugvinden op de HHK website)

Het is niet aan een kerk of dominee om een oordeel te vormen over de dood van oud-minister Borst.
Onder haar ministerschap is indertijd wetgeving aanvaard die haaks staat op onze overtuiging. Dat ze na de aanvaarding van de euthanasiewet met een verwijzing naar het voorlaatste kruiswoord van de Heere Jezus gezegd heeft: 'Het is volbracht' heeft velen diep gekwetst.
In een daarop volgend interpellatiedebat heeft ze echter openlijk haar excuses daarvoor aangeboden. Dat is aanvaard. Daar is erkentelijkheid voor uitgesproken. Dus daar moeten we nu niet meer op terugkomen.
Verder is de kerk van mening dat het laatste oordeel over haar persoon niet aan ons mensen, ook niet aan ons dominees, maar aan de Heere God toekomt. We betuigen haar nabestaanden ons meeleven.

D66-leider Pechtold zei dat mevrouw Borst (ze wordt zo'n lieve oude vrouw genoemd door velen, en dat zal in de omgang best zo zijn geweest) voor een waardige dood gestreden had voor anderen en dat ze die zelf niet gekregen had. Hopelijk heeft ze niet lang geleden voegde hij eraan toe. Voor hem was het zelfs bijzonder om te moeten constateren dat dit zo gegaan is, al laat hij God buiten beschouwing. Een waar dienstknecht van God daarentegen zal in alles de hand Gods zien. Zelfs Kores was een werktuig in Gods hand, wiens rechterhand Hij gevat heeft om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen (Jesaja 45:1). Op een dag spande een man de boog in zijn eenvoudigheid en schoot de koning van IsraŽl tussen de gespen en tussen het pantsier (1 Koningen 22:34). Ook dat was de hand Gods ten oordeel tegen koning Achab.

Tegenwoordig schreeuwen de dominees voor de radio of via een persbericht dat het niet toekomt om een oordeel te vellen over mevrouw Borst. Het perbericht van de HHK rept alleen maar over mensen die gekwetst zijn. Over Gods eer hoor je ze niet in het persbericht. Dan is er ook nog het interview met ds. R. van Kooten (HHK) voor de Eeuwig Omkomen omroep (15 maart 2014).

2014_ds_R_van_Kooten_lintje_40_jaar_dominee (30K)

Luister het interview met de lintjesdominee maar na (DaniŽl zou zeggen: Geef uw vereringen maar aan een ander):

Je hebt wel eens vraagtekens bij een sterfgeval (iemand die met ruzie weggaat van huis en dan tegen een boom rijdt en sterft), maar nu worden er uitroeptekens gezet als er geoordeeld wordt over mevrouw Borst, aldus ds. Van Kooten. Karakterologisch kon ds. R. van Kooten wel enigszins inleven dat ds. Van Andel het gezegd heeft. Er wordt dus ook al aan karaktermoord gedaan door deze dominee Van Kooten. En dat mag allemaal wel ongestraft doorgaan?! Ds. Van Kooten lopen de rillingen over zijn rug bij de uitspraken van ds. Van Andel. De rillingen lopen niet over zijn rug bij al die predikers die losgelaten worden op de gemeenten en door hem worden bevestigd. De rillingen lopen niet over zijn rug bij predikers die pleiten voor homofiele ambtsdragers. Maar bij het Bijbels getuigenis lopen de rillingen wel over zijn rug. Men haast zich om zich te verontschuldigen voor radio, TV en pers en tegelijk steekt men een dolkstoot in de rug van een predikant die het Woord Gods naspreekt. David kende daar ook wat van: dat het niet zijn openlijke vijanden waren die hem naar het leven stonden maar bekenden. Dat is ook hier van toepassing. Het breed moderamen van de HHK-synode had namelijk het getuigenis van ds. Van Andel moeten ondersteunen als volkomen Bijbels! Waarom?

Mevrouw Borst heeft destijds de hele euthanasie wetgeving beklonken met de goddeloze uitspraak: "Het is volbracht". Dat ze dit in haar onbewustzijn heeft gebruikt is een leugen, want het is geen spreektaal die gebezigd wordt. Dit is bewust uitgesproken waarbij ze gedreven is door de geest van de duivel. Deze vrouw heeft altijd ontkend dat er leven is na de dood en ze heeft altijd het bestaan van God ontkend. Op de dag van de moord (overigens een gruwelijke overtreding van het gebod Gods, en de dader moet hiervoor berecht worden en de doodstraf krijgen) was mevrouw Borst nog op het D66-congres aanwezig. Ze heeft ooit spijt betuigd aan mensen vanwege het feit dat ze die beledigd zou hebben. Echter spijt aan mensen is geen instap tot de zaligheid. Mevrouw Borst is in haar zonden gestorven net als koning Saul die in zijn eigen zwaard viel. Ook mevrouw Borst is gevallen in het zwaard van Gods gerechtigheid. Men zegt wel dat we niet mogen oordelen, want stel dat ze nog bekeerd zou zijn net voor haar sterven? Als dat waar zou zijn, dan zou het openbaar komen dat deze vrouw door God tot God bekeerd is geworden, want de Heere houdt er geen stiekeme bekeringen op na. Alle goddelozen die bekeerd worden komen openbaar. Daar getuigt heel de Bijbel van. Die het ontkent, kent God in Christus niet, en is niet bekeerd (of heeft zichzelf bekeerd en een geloof aangepraat), of je nu dominee bent of niet. Ik las op een website van een zogenaamde christen (www.marcovdstraten.wordpress.com) een brief die hij alvast voor ds. Van Andel heeft gemaakt om zich te verontschuldigen en zijn woorden terug te nemen. Daar wordt dan de tekst uit Romeinen 12:19 misbruikt waar staat: "Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere." Deze tekst heeft helemaal niets te maken met hetgeen ds. Van Andel heeft geschreven. Deze tekst uit Romeinen 12 handelt over het zelf uitoefenen van wraak. Met deze tekst in de hand kun je ook de hele rechtspraak wel opdoeken. Met deze tekst richt de apostel tot de gelovigen in Rome (en alle gelovigen) om niet zich te wreken als iemand hen ongelijk doet. Zie ook MattheŁs 5:39. Indien dan, zo vervolgt de apostel in Romeinen 20:19 uw vijand hongert, zo spijzig hem, enz...

Mevrouw Borst wordt vergeleken met een 'engel des doods'. Dat werd de haagse verpleegkundige Lucia de Berk ook genoemd in het Algemeen Dagblad, die in de gevangenis heeft gezeten voor moorden die ze uiteindelijk niet gedaan schijnt te hebben. Mevrouw Borst (ook al heeft ze zelf geen euthanasie op mensen uitgevoerd) wordt toch verantwoordelijk gesteld omdat ze die wet heeft ingevoerd. Ook koningin Beatrix staat er schuldig aan die deze wet (met daarboven "bij de gratie Gods") heeft ondertekend. Het is om van te huiveren. Dat geldt ook voor de abortuswet die in 1981 is ingevoerd in Nederland door regeringspartijen CDA (RD, durf je dit nog een christelijke partij te noemen?!) en VVD. Men riep toen tot het volk: "Wilt u meer of minder kinderen?" "Minder, minder, minder", riep het volk. Wat antwoorden de politici: "Dat gaan we dan regelen!". U ziet dat ze allemaal boter op hun hoofd hebben met hun verontwaardiging over Wilders. Maar terugkomend op 'engel des doods'. Een engel wordt een gedienstige geest genoemd. Men is of een gedienstige geest van God (de engelen zoals dit wordt verklaard in HebreeŽn 1), of men is een gedienstige geest van de duivel, de overste van de dood. Mevrouw Borst, is net als elk natuurlijk mens, een gevleesde duivel gelijk geworden en we zijn gedienstige geesten van de duivel, want we zijn uit de vader de duivel en doen de begeerten van de duivel (Johannes 8:44). Dus als HHK Nederland zich drukt maakt om deze uitdrukking, dan ageert ze tegen de Heilige Schrift in!

Over oordelen is veel misvatting. Bijbels oordelen is juist geboden, echter geen lichtvaardig oordeel. Dat onderscheid kan de huidige godgeleerdheid niet meer maken. Petrus had zijn mond moeten houden tegen Ananias en Saffira, want dat was oordelen (Handelingen 5:3). Wat zegt Petrus in Handelingen 8:20 tegen Simon de Tovenaar: "Uw geld zij met u ten verderve omdat gij gemeend hebt dat de gave Gods door geld verkregen wordt." De profeet Nathan had ook niet tegen David mogen zeggen: "Gij zijt die man!" daarmee bevestigend het oordeel dat David zelf had uitgesproken (2 SamuŽl 12:7). Tot slot de rede van Stefanus in Handelingen 7. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij (Handelingen 7:51). Dat zegt men tegenwoordig niet meer tegen de godsdienstigen van onze tijd, die menen Gode een dienst te doen, want dat is oordelen en dat komt ons niet toe. Nee, je moet altijd in vragende vorm spreken en je mag in de prediking geen uitroeptekens plaatsen. Ds. Van Andel houdt vervolgens ons een spiegel voor met de woorden: "En wij? Als wij ons niet bekeren, dan zal het Sodom (zoals Borst en de carnaval-vierders) verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan voor ons." Dat wordt gewoon weggelaten door het persbericht van de HHK en ds. R. van Kooten in het interview (waarvan ik me afvraag of hij het artikel wel gelezen had voordat hij het interview gaf?). Het zal mevrouw Borst verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan het refodom, dan de refo-dominees, die de ergernis van het kruis van Christus teniet gedaan hebben om maar niet vervolgd te hoeven worden (Galaten 5:11).

We vernamen in de media dat ds. Van Andel enkele weken rust moet nemen. We bidden hem de nabijheid en vertroosting des Heeren toe. Dat hij gedreven door Gods Geest, de Geest van Christus, mag prediken en arbeiden, en mag ageren tegen het ongoddelijk ijdelroepen van de godsdienst in onze dagen, de politieke godsdienst incluis. De politieke godsdienst danst om het SGP-kalf. Als Mozes nu zou leven dan zou hij dat kalf verpulferen. De HEERE ontferme Zich over ons arme vaderland, wat zich geheel in de duisternis heeft gestort en zelf nog wel wat licht maakt, maar het is alles schijn-licht. Het waarachtige Licht was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven, welke niet uit den bloede, nocht uit den wil des vleses, nocht uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. (Johannes 1:9-13) En de kinderen Gods, gedreven door de Heilige Geest, dat Gods gunstgenoten, zullen van vreugde opspringen om die eer (het welgevallen Gods aan Zijn volk). De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn, en een tweesnijdend zwaard in hun hand. Om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken. Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achtbaren met ijzeren boeien. Om het beschreven recht over hen te doen (Dat is aldus de kanttekeningen, om hen vrij te spreken van hun afgoderij en andere zonden, indien zij zich oprechtelijk bekeren; maar indien zij in hun goddeloosheid blijven steken, hun de dood en de eeuwige verdoemenis te verkondigen, naar inhoud van het Woord Gods, in de boeken der Heilige Schrift geopenbaard). Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah! AMEN.

M.G. van der Hoeven