EO-jongerendag 2008

Vandaag, 14 juni 2008, is in het Gelredome Stadion in Arnhem de EO-jongerendag (zie www.eojongerendag.nl, ik verwijs naar deze site met tegenzin) weer geweest. Wat waren er zoal voor zaken te horen en te zien waardiglijk het Evangelie (Fil. 1:27)?

Een wereldse openingsact met vrouwen in wereldse kleding en flinke danspartijen die niets te maken hebben met het huppelen van David (2 Sam. 6:14), heavy metal muziek, rap en aanbiddingsmuziek van bands als Starfield en Delirious en andere goddeloze bands, om nog maar te zwijgen van de sprekers.

EO-Jongerendag-2008 (272K)

Starfield biedt aanbiddingsmuziek als een moderne kerkdienst anno 2008. Op internet heb ik ook de betekenis van delirous eens opgezocht (zie http://www.hulpgids.nl/ziektebeelden/delier.htm): "Delirium is afgeleid van het Latijnse lira hetgeen groeve, spoor; delirium kan dus vertaald worden als ontsporing. Een delirium (delier) is een acute hallucinatoire verwardheid bij veranderd bewustzijn. Het is een ernstige psychiatrische syndroom ten gevolge van een lichamelijke aandoening (een zogenaamd organisch psychosyndroom)." Het is dus een ontsporing, ja en dat geldt nu van die hele EO-beweging: die een ontsporing is gebleken. Het is een valse religie. Deze omroep is op de knieŽn geboren volgens ds. Hegger maar ze eindigt in de hel.

Onlangs zei een predikant in een preek dat de EO staat voor "eeuwig omkomen", en dat is maar al te waar en wat komt er een vijandschap openbaar als je dat eens aan de kaak wilt stellen. Je moet vooral niet aan de EO komen: ze hebben toch ook nog wel wat goeds is dan het relaas. Ze bedriegen bij de EO mensenzielen voor de eeuwigheid met deze goddeloze EO-jongerendag. Het is een religie waarbij ze Gods Zoon zeggen lief te hebben en tegelijk de wereld te kunnen omarmen. De hele EO-beweging is niet meer dan een arminiaans geraamte, waarbij ze af en toe nog een Psalm laten horen om het reformatorische volksdeel erbij te houden.

Dat de EO een seculiere omroep met een religieus sausje is blijkt ook uit de radio uitzendingen. Men huppelt gewoon mee met 3FM en tijdens informatie uitzendingen op Radio 1 doet muziek van 3FM ook gewoon mee als opvulling tijdens de pauze. Op radio 1 begon men afgelopen week met de sprekers te vragen naar hun ervaringen tijdens het kijken naar de voetbalwedstrijd Nederland-ItaliŽ en ook wat men van de voetbalwedstrijden op zondag vond. Kijk dat is nu EO. Overspelers en overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. (Jak. 4:4)

Wanneer gaan de ogen eens open van al die mensen die de EO sponsoren als lid, tientjeslid, de Visie lezen, magazines als Eva enz..? Wie heeft u betoverd? Gods Woord is duidelijk in Jesaja 1:22: "En gijlieden zult 74voor onrein houden 75het deksel uwer zilveren gesneden beelden, en 76het overtreksel uwer gouden gegoten beelden; gij zult ze wegwerpen gelijk een maandstondig kleed, en tot elk van die zeggen: 77HENEN UIT.", en in de bijbehorende kanttekeningen: 74Of: als iets onreins verachten en van u weren. De zin is: Gij zult de afgoderij ten enenmale verlaten, als strijdende met den zuiveren godsdienst. 75Dat is, uw gesneden beelden, die met zilver of goud overdekt zijn. Hebr. der gesneden beelden van uw zilver, dat is, die van uw zilver gemaakt zijn. Alzo straks: van uw goud. 76Dat is, uw gegoten beelden, met goud overdekt of bekleed of versierd. Het Hebreeuwse woord ziet op den sierlijken efod des hogepriesters, van welken te lezen is Ex. 28:6, enz. 77Of: pak u weg. Hebr. ga uit.

Die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid (2 Tim. 2:19), dat is, van allerlei zonde, welke is ongerechtigheid, 1 Joh. 3:4, en in het bijzonder van valse leer, gelijk daar was de ketterij van HymeneŁs en Filetus. Dit is dan een kenteken van onze verkiezing, als wij van zonde en valse leer afwijken, de ware godzaligheid betrachten, en bij de zuivere leer volstandiglijk blijven. En die zulks niet doet, kan niet verzekerd zijn dat hij verkoren is.

Een ieder die dit leest, sla er toch acht op! De hele EO-religie staat haaks op Gods onfeilbaar Woord. Laat u toch niet bedriegen! Zeg uw ondersteuning van deze omroep op. Betert u en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"