De 'prof. G. van den Brink'-lijn van geleide evolutie is niet anders dan verkrachting van de Bijbel

Professor Gijsbert van den Brink, een trouwe zoon van de Gereformeerde Bond (PKN), doet weer van zich horen in een pleidooi om wetenschap en theologie met elkaar te verbinden, en om wetenschap als hermeneutische sleutel te gebruiken. In dit geval houdt hij een pleidooi om de geleide evolutie, dus dat de mensen zijn voortgekomen uit de dieren, niet op voorhand af te wijzen. Hij verwijst naar de geschiedenis van Jozua 10:12 toen door de wetenschap was aangetoond dat de zon niet om de aarde draaide maar de aarde om de zon. De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan dezen gelijk, vˇˇr hem noch na hem, Jozua 10:13-14. Dat voorval is nooit meer opgetreden dus het is al helemaal niet wetenschappelijk aan te tonen. God is een God van wonderen! Wat doet Gijsbert dan met Jona in de walvis?

De evolutietheorie leert dat iets doods vanzelf tot leven is gekomen. Een oerknal van dood materiaal heeft micro leven gegenereerd waaruit eencelligen zijn ontstaan en die zijn doorgeevolueerd tot dieren, apen en uiteindelijk de mens. Daarnaast zijn er de planten ontstaan uit een andere tak. Alle levensvormen zijn met elkaar verbonden volgens de evolutietheorie. De vis kwam uit het water en werd een amfibie, toen een reptiel en vervolgens een vogel en een zoogdier. Het is ÚÚn grote ontkenning van God en de schepping. De Bijbel leert dat op de vijfde dag de grote walvissen en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloedig voortbrachten, naar haar aard, geschapen werden door God, en op dezelfde dag alle gevleugeld gevolgelte naar haar aard. Op de zesde dag bracht de aarde levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. Dus de amfibieŰn en reptielen werden na de vogel geschapen. Een reptiel, koudbloedig en met dichte botten ontwikkelt zich volgens de evolutietheorie tot een vogel die warmbloedig is en met holle botten. Bestaat er een lauwbloedig schepsel met semi-dichte botten, een tussenvorm tussen reptiel en vogel? Nee, die bestaat niet. De evolutietheorie is een geloofsysteem wat gebaseerd is op aannames, een ongeloofsysteem wel te verstaan. Wat doet professor Gijsbert? Hij vindt kennelijk dat er voldoende bewijs is geleverd door de evolutionisten dat het niet meer haalbaar is om te blijven vasthouden aan een scheppingsperiode van 7 dagen, want de evolutie heeft miljoenen jaren geduurd.

Het Hebreeuwse woord voor dag is 'ium', en dat wordt van Genesis tot Maleachi (Mal. 4:5) gebruikt voor dag. In Genesis wordt het dan tot perioden van miljoenen jaren veranderd, want anders sluit het niet aan bij de evolutietheorie. De profeet Maleachi schrijft: "Zie, Ik zend ulieden den profeet ElÝa, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal, Mal. 4:5." In Exodus 20:8 staat: "Gedenk de sabbatdag, dat gij dien heiligt." Hetzelfde woord 'ium' wordt hier gebruikt. Dit is ook geen periode van miljoenen jaren, maar letterlijk een dag. Dus de zevende dag, die door God gezegend en geheiligd is. Met betrekking tot de schepping van de mens schrijft professor Gijsbert: "Dat de mens uit het dierenrijk opkwam en door God dus middellijkerwijs geschapen is, sluit niet uit dat de mens volstrekt uniek is als beelddrager van God." In Genesis 2:7 staat dat de HEERE God de mens geformeerd had uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen had de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. De mens kwam uit het stof voort en niet uit een aap. Vervolgens werd de vrouw geschapen uit Adam, zoals in Genesis 2:21 staat geschreven. Waar blijft professor Gijsbert nu met zijn geleide evolutie van de mens? Hij leert ook nog eens dat de mens vergankelijk geschapen is, en verwijst naar 1 Kor. 15:47, waar staat geschreven: "De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit de hemel." Er staat dat de mens uit het stof is voortgebracht, en de kanttekening schrijven hierbij dat deze mens na de val verderfelijk en sterfelijk geworden is. De mens is dus goed geschapen en kon staande blijven. Professor Gijsbert maakt God tot Auteur van de zonde. Hij leert ook dat de dieren voor de zondeval konden sterven. Het eerste dier wat stierf was omdat de HEERE God na de zondeval voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen maakte en ze hun die aan toog. Dat wees alles heen naar de bloedgerechtigheid van de Zoon van God Die in de moederbelofte van Gen. 3:15 beloofd was.

Professor Gijsbert van den Brink is een grote fantast. Ds. Mensink (de voorzitter van de Gereformeerde Bond) bestrijdt hem wel, maar noemt hem tegelijk zijn broeder. Het is echter onmogelijk om de evolutietheorie met het geloof in de drie-enige God als Schepper van hemel en aarde te verenigen. Die hele evolutietheorie heeft totaal niets bewezen en is alleen maar gebaseerd op aannames. Als het in Genesis 1 lange perioden zijn geweest zoals professor Gijsbert beweert, waarom is dan door de Heilige Geest het woord 'dag' opgenomen? In Genesis 1:14 staat: "En God zei: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren." Hier wordt gesproken over dagen en jaren. Waarom wordt dan niet gesproken over jaren bij de scheppingsdagen? Professor Gijsbert is een grote Schrift-criticus. Dit soort theologen wordt gewoon gehandhaafd in de Gereformeerde Bond en in de PKN. Ach, het is helaas niet verwonderlijk in een kerk die met Pilatus uitroept: "Wat is waarheid?". En dan beweren er nog 'rechtzinnige' dominees in de PKN dat je niet onder het oordeel mag weglopen door buiten de PKN te verkeren. Echter om lid te zijn van de sodomitische PKN moet je wel eerst een knieval voor de duivel maken door een goddeloos fusiebesluit te erkennen en te respecteren. Waar geeft de Heere in Zijn Woord een vrijbrief om de mensen meer gehoorzaam te zijn dan Gode? (Hand. 5:29).

We hebben dus enkele kanttekeningen geplaatst die ruim voldoende zijn om het pleidooi van professor Gijsbert bijbels te weerleggen. We zijn zeker niet volledig geweest, maar dat is echt niet nodig. Het aanhangen van de evolutietheorie is God voor een leugenaar uitmaken en een verkrachting van Gods Woord. Dezulken leven nog op de brede weg des verderfs, ook al zijn ze professor in de godgeleerdheid en hebben ze preekbevoegdheid. Velen die zich Christen noemen zijn tegenwoordig ge´nspireerd door de het Woord van God, Lewis, Keller en anderen. Vervolgens proberen ze het altijd op een akkoordje te gooien met de rede en het verduisterde verstand. Christenen, die het in waarheid zijn omdat ze van Christus zijn geworden, laten zich echter leiden door het Woord van God, en geloven God op Zijn Woord. De Heilige Geest heeft Zich echt niet vergist, want de Bijbel is geen boek die door mensen is geschreven die ge´nspireerd waren door de Heilige Geest. Wat zegt de apostel Petrus: "Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken, 1 Petr. 1:21."

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"