De Wachter Sions neemt Gods Woord in de tang

Het RD van 28 september 2013 heeft een gedeelte uit de Wachter Sions overgenomen, waarin een stukje is gepubliceerd van de hand van de heer Laurens van der Tang, de CEO van VitalHealth Software uit Ede, commissaris bij Kliksafe en ook nog redacteur van de Wachter Sions, het kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). Het feit dat in Vlissingen een vrouw de SGP-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat aanvoeren, houdt kerkelijk Nederland een spiegel voor, stelt Laurens van der Tang in De Wachter Sions, orgaan van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De nood van de lege kerken in de grote steden moet gaan wegen:

„We kunnen ons verontwaardigd tonen over mevrouw Janse in Vlissingen. Daar is ook reden toe. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat we door deze kwestie herinnerd worden aan een veel groter probleem, dat ons nog veel meer zou moeten verontrusten dan de kandidaatstelling van mevrouw Janse. En dat is dat de kerken in onze steden steeds leger worden, en dat daarom de SGP in onze grote steden vrijwel niet meer vertegenwoordigd is. In de 25 grootste steden van Nederland wonen zo’n 5.5 miljoen mensen. In veruit het grootste deel van deze steden is de SGP in het geheel niet meer vertegenwoordigd.
Onze steden zijn tot woestijnen geworden en zijn teruggezonken in het heidendom. Miljoenen mensen met kostbare zielen gaan verloren. Dat zou ons zeer tot schuld moeten zijn en zou ons niet koud mogen laten. De schrijver van dit stukje moet erkennen dat het met hem wat dat betreft niet best gesteld is. Hij hoopt dat er anderen zijn waar het anders is. Wie hierover nadenkt, kan zich echt niet meer tegen mevrouw Janse afzetten. Die vindt reden om zijn knieën te buigen, zijn schuld en zonde te belijden, en de Heere te smeken om Zich nog te ontfermen over de verloren steden van Nederland, opdat deze woestijnen nog eens zouden bloeien als rozen. Als de kandidaatstelling van mevrouw Janse de aanleiding zou zijn waardoor de nood van miljoenen in onze steden ons opgebonden zou worden, zou er uit deze treurige ontwikkeling nog iets goeds kunnen voortkomen. Dan zou nog waar kunnen worden: „De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid” (Ps. 72:9). En dan zou het met de SGP ook nog goed kunnen komen.”

COMMENTAAR
In november 2012 schrijft dezelfde redacteur in de Wachter Sions dat de SGP vrouwen moet blijven weren. De SGP moet zich er door de overheid niet toe laten dwingen of verleiden haar standpunt dat het regeerambt de vrouw niet toekomt, aan te passen of te schrappen. Dat schrijft L. van der Tang deze week in De Wachter Sions, het kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De SGP moet het vraagstuk waarvoor zij staat „niet versmallen tot het enkele feit van een niet meer wettelijk toegestane statutaire bepaling”, schrijft Van der Tang. „Feitelijk is hier de vraag aan de orde of een politieke partij zich in haar functioneren zonder voorbehoud mag laten leiden door beginselen gegrond op Gods Woord.” In de opiniërende rubriek Welbeschouwd bespreekt de auteur diverse overwegingen die de SGP ertoe zouden kunnen brengen om, nu de overheid dit eist, toch maar de mogelijkheid te scheppen dat vrouwen op kieslijsten komen. Eén ervan is de gedachte om uit statuten en reglementen weliswaar de belemmeringen voor vrouwen om op kandidatenlijsten te komen, te schrappen, maar er tegelijk in de praktijk voor te zorgen dat zij niet werkelijk op lijsten komen. Van der Tang wijst die gedachte af. „Het is de vraag hoe lang het nog gaat duren voordat er dan alsnog vrouwen op kieslijsten worden geplaatst.” Zijn conclusie: „Voor zover wij daar licht in hebben, kunnen we niet anders dan concluderen dat de tijd is gekomen voor de SGP om te zeggen: hier staan wij, wij kunnen niet anders.”

Hierboven klinkt het getuigenis van een veinzende wachter op Sions muren. Het gaat de redacteur allereerst om de nood van de lege kerken, maar daar is het een ware wachter op Sions muren in de eerste plaats niet om te doen! Het gaat een ware wachter op Sions muren allereerst om de ere Gods! Het recht struikelt op alle straten en deze GGiN redacteur maakt de eer van God ondergeschikt aan de zondige praktijken van de SGP met hun goddeloze dubbelbesluiten! Deze Laurens neemt het Woord van God geheel in de tang door te stellen dat je je maar niet moet afzetten tegen mevrouw Janse omdat je genoeg hebt aan jezelf. Dat is niet de taal van een wachter op Sions muren, zoals de Schrift ons dat leert. Gods volk wordt door de Heere verwaardigd om het tweesnijdend zwaard te hanteren tegen deze reformatorische valssprekerij, tegen deze schijnvroomheid. De profeet Jesaja had het anders van de Heere geleerd: "ROEP uit de keel, houd niet in, verhef uw stem als een bazuin, en verkondig Mijn volk hun overtreding, en het huis van Jakob hun zonden (Jesaja 58:1)". Als je tegen Jesaja had gezegd: "Man, je hebt genoeg aan jezelf, je hoeft dat volk echt niet hun overtredingen te verkondigen.", dan had Jesaja van Godswege geantwoord net als Johannes de Doper: "Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? (Mattheüs 3:7)".
In november 2012 zegt de GGiN-redacteur: "Hier staan wij, wij kunnen niet anders" (een verwijzing naar Luther tijdens de Rijksdag te Worms, maar achteraf heeft het helemaal niets te maken met de gezindheid van Luther) en in september 2013 schrijft dezelfde redacteur, nu de eerste vrouw een SGP-lijst aanvoert, dat je je ondanks verontwaardiging niet moet afzetten tegen deze gang van zaken, want je hebt genoeg aan jezelf. Als we werkelijk van Christus zijn en door de Geest Gods gedreven worden dan is er naast de persoonlijke verootmoediging ook het haten en verfoeien van de zonden. De GGiN-redacteur trekt dat uit elkaar onder een vrome dekmantel. Gods geoefende volk prikt echter daar doorheen omdat ze door Gods genade de geesten mogen beproeven of ze uit God zijn.

Deze GGiN-redacteur noemt het aanvoeren van de SGP in Vlissingen door mevrouw Janse een spiegel. Hij noemt dus een openbare zonde een spiegel voor ons! De zonde is geen spiegel, maar Gods Wet is de spiegel die, toegepast door de Heilige Geest, ons hart doorsteekt en ons neervelt voor God. De Heere heeft heel die SGP overgegeven aan zichzelf doordat ze de mensen meer gehoorzamen dan Gode. Van der Tang heeft het over de steden in Nederland waar 5,5 miljoen mensen wonen, maar er zijn ook nog 11,5 miljoen mensen die elders wonen. Vele zielen worden door valse predikers (er is bijna niemand meer die geloofd dat ze er zijn) naar de bloemhoeven gejaagd met een prediking van de rechtvaardiging van de vrome. Er is maar één zuivere prediking, en dat is de prediking van de rechtvaardiging van de goddeloze en dat in een weg van recht, want Sion zal door recht verlost worden. Het is in geheel Nederland, ook op de zogeheten biblebelt, de dood in de pot. Rechtzinnig of lichtzinnig, werelds of kerkelijk, dat maakt allemaal niets uit. De Heere prikt daar geheel doorheen. Ds. J. Roos kan een muurtje metselen van het nieuwe kerkgebouw, maar al die gebouwen zullen verwoest worden. Al die reformatorische tempels die miljoenen en nog eens miljoenen kosten zullen vergaan. Het komt erop aan dat we een levend lidmaat zijn geworden van de Una Sancta, door de toegerekende gerechtigheid van Christus.

Van der Tang hoopt dat er uit de treurige ontwikkeling bij de SGP in Vlissingen nog iets goeds zal voortkomen. Uit de zonde komt NIETS GOEDS voort! Het bedenken des vleses is vijandschap tegen God (Romeinen 8:7). Dat wat de SGP landelijk doet en plaatselijk, o.a. nu in Vlissingen, is niet anders dan een vriendschap der wereld en dat is vijandschap Gods (Jakobus 4:4). Als een mens door God tot God bekeerd wordt dan wordt hij een goddeloze in de dadelijkheid en blijft hij een goddeloze in zichzelf. Lees Romeinen 7. Echter leeft hij niet meer (de oude mens is gestorven) maar leeft Christus in hem (de nieuwe mens). Christus maakt de Zijnen tot Zijn getuigen. Dan verkondigen ze de leer van Christus Die het Lam Gods is maar ook de Leeuw uit Juda's stam. Het gebaggataliseer van de SGP afval door de redacteur in de Wachter Sions is hen dan vreemd, want ze gaan de zonden als de OORZAAK zien van de afval onder land en volk, kerk en staat. In Ezechiël 13 vers 22-23 zegt de HEERE: "Omdat gijlieden het hart des rechtvaardigen door valsheid hebt bedroefd gemaakt, daar Ik hem geen smart aangedaan heb; en omdat gij de handen des goddelozen gesterkt hebt, opdat hij zich van zijn bozen weg niet afkeren zou, dat Ik hem in het leven behield; Daarom zult gij niet meer ijdelheid zien, noch waarzegging gebruiken; maar Ik zal Mijn volk uit uw hand redden, en gij zult weten dat Ik de HEERE ben." De SGP sterkt de handen van de goddelozen en maakt dat de naam van Christus gelasterd wordt met de goddeloze praktijken zoals het terzijde schuiven van de scheppingsorde. De scheppingsorde geldt niet alleen in het gezin, maar ook in de kerk en in de staat. Tot ver in de 19e eeuw is dit altijd de praktijk geweest in Nederland. Begin 20e eeuw zijn de remmen los gegaan en de SGP gaat nu in dat spoor mee, onder de schijn van Gode een dienst te doen.

De HEERE spreekt het wee uit over die valse profeten en profetessen. Dat toch de ogen eens open mochten gaan voor de werkelijke toestand van land en volk, kerk en staat! Dan moet eerst ons eigen verloren bestaan worden ingeleefd, want anders roept de een dit en de ander wat anders (net als bij de beschuldigers van de apostel Paulus in Efeze) want de vergadering was verward. Ja, zo is geheel kerkelijk Nederland verward en zo roept de een dit en de ander wat anders, omdat ze bang zijn hun kerkelijke handel te verliezen, net als in Efeze met de afgodsbeeldjes. Al die afgodsbeeldjes als het RD, de SGP, het kerkelijke instituut en noemt u maar op. Van der Tang is ook bezorgd dat de SGP in veel steden niet meer vertegenwoordigd is. De SGP is meer een partij geworden van fatsoen moet je doen, net als het CDA van Balkenende. De HEERE heeft echter geen SGP-dubbelbesluitenpolitiek nodig. In het geheel niet. HIJ handelt met de volken naar Zijn wil. De HEERE heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er.

Tot slot. Hij schrijft dat nog waar zou kunnen worden dat de stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid. Er wordt echter in deze Psalm niet over "waar kunnen worden" gesproken, maar er wordt gesproken dat de stedelingen ZULLEN bloeien, gelijk het malse kruid. Die van de stad ZULLEN bloeien als het kruid der aarde. De HEERE staat ervoor in dat het zal geschieden, maar op een andere manier dan de heer Van der Tang beschrijft. Sion, ook in de stad, zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. Dan zal bewaarheid worden wat de Heilige Geest in Psalm 85 heeft laten optekenen: "De goedertierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten, de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten, en gerechtigheid zal van den hemel nederzien. Ook zal de HEERE het goede geven, en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht heengaan, en Hij zal ze zetten op den weg Zijner voetstappen. (Psalm 85:11-14)". Kan het met de SGP nog goedkomen zoals de redacteur zich afvraagt? Als het goedkomt met de SGP (bestuur, leden en stemmers), door waarachtige bekering, dan kun je in ons land niet meer in de politiek vertegenwoordigd zijn omdat je anders de mensen meer moet gehoorzamen dan Gode. Waarom? Omdat je de eed moet afleggen op de grondwet met het verwerpelijke gelijkheidsbeginsel en Gods hulp inroept om deze grondwet te eerbiedigen. Het is net als met de troonrede en de bede aan het einde. Gods hulp wordt ingeroepen om de goddeloze praktijken van de regering uit te voeren. Als het dus goedkomt met de SGP dan bestaat de SGP niet meer in het huidig tijdsgewricht. Wie het vatten kan die vatte het! Dan blijven er smekelingen en boetelingen aan de troon der genade over vanwege de eigen ongerechtigheden. Wij hebben gezondigd en goddelooslijk gedaan. Wie weet God mocht Zich wenden en ons, om Christus wil, genadig zijn. Ga in uw binnenkamer, volk des HEEREN, en uw deur gesloten hebbende bidt tot uw Vader die in de hemelen is. HIJ is de Hoorder en, indien het in Zijn raad kan bestaan, ook de Verhoorder van het gebed. Voor het volk des HEEREN geldt dat HIJ eens alle tranen van de ogen zal afwissen, zodat er geen spoortje van tranen meer te zien is, en God zal zijn alles en in allen. Mag u/jij tot dat welgelukzalige volk behoren die het geklank kent?