Studiedag RefoAnders 2012

De laatste tijd verschijnen er weer artikelen aangaande homofilie in het Reformatorisch Dagblad. Ondanks was er een bijeenkomst in Barneveld van RefoAnders waar werd geconstateerd dat het draagvlak om te werken aan een veilig klimaat binnen de kerk voor homojongeren groeit. Er werd een lezing gegeven door dominee J.M.J. Kieviet (CGK) waarvan een belangrijk gedeelte in het RD werd geplaatst op 29 mei 2012. De techniek van de gestage druppel holt de steen uit wordt binnen de kerken gehanteerd. Het gehele Refodom wordt gehersenspoeld door predikanten uit de PKN (die op een sodomitische grondslag staan) maar ook door predikanten die zeggen op een Bijbelse (gereformeerde) grondslag te staan. Bovengenoemde predikant is er één van, maar ook binnen de HHK zijn er (kand. Kommerie) en wellicht nog meer die zeggen op de Bijbelse grondslag te staan maar die in de praktijk blijk geven dat ze daar haaks op staan. Die maken onderscheid tussen gedachten/gevoelens en werken. De kerken horen het aan en doen niets om predikanten onder de tucht te plaatsen die bovengenoemd onderscheid leren en homofiele mensen zelfs een plaats in de kerkenraadbank en op de preekstoel gunnen, en dat alles onder het mom van zogenaamde pastorale bewogenheid die men aan de dag legt. Men is nog meer bewogen dan de Heere. Man en vrouw zijn door de HEERE geschapen en de man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aankleven en die twee zullen tot één vlees zijn (Gen. 2:24). Er kan dus nooit sprake zijn van een homofiele geaardheid zoals wordt beweerd. Homofilie in gedachten, woorden en werken is een gruwelijke zonde en geen geaardheid, dus een aangeboren iets waarvan men zich niet kan bekeren. Het is God tot auteur van de zonde maken!

Een aantal zaken uit de lezing van dominee Kieviet, die in het RD is gepubliceerd, wil ik noemen. De eerste betreft het feit dat we, volgens deze dominee, voorzichtig moeten zijn met pogingen om te komen tot verandering van de seksuele voorkeur. De Bijbel leert ons echter dat het op elk vlak niet tot een verandering moet komen maar tot een totale vernieuwing. De oude mens moet de doodsteek krijgen en door de wet der wet sterven, want anders volgt ook het Gode levend gemaakt worden in Christus niet. De wet is geestelijk en wij zijn vleselijk, wie we ook zijn. We zijn eerrovers Gods, overspelers, hoeren, moordenaars, dieven, tollenaars, leugenaars. Lees Romeinen 1 en 3 maar wat onze toestand van nature is. Gods wet oordeelt niet alleen ons doen, maar oordeelt onze gedachten, woorden en werken. Zelfs ons niet-doen wordt door de wet geoordeeld. Wat is dan de diagnose van de wet? Dat we vervloekt zijn. Dat we ongelovigen zijn. Al wie niet geloofd is alreeds veroordeeld. We gaan dus als veroordeelden over de aarde, zonder het te beseffen. In de bekering maakt de wet echter de zonde levend, krijgt de oude mens de doodsteek en wordt de nieuwe mens in Christus opgewekt. De ontdekte mens loopt met een hemelhoge schuld over de aarde, en de ware gelovige loopt met een lichaam der zonde over de aarde (Romeinen 7) en mag ze als vrucht van de werking van de Heilige Geest toch bij tijden zeggen: Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Is dat wonder al in uw leven voltrokken? Met minder kan het echt niet!

In 1 Korinthe 6:10-11 spreekt de apostel Paulus de gemeente van Korinthe aan met de volgende woorden: "Dwaalt niet: noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods." Hier lezen we dat Paulus spreekt over "en dit waart gij sommigen". Dit wil dus zeggen dat een publieke vrouw na haar bekering geen publieke vrouw meer is. Een moordenaar is na zijn bekering geen moordenaar meer. Een dief is na zijn bekering geen dief meer. Een homo is na zijn bekering geen homo meer (Die het anders leert is geen waar gelovige). Het is een volk wat zich weg moet schamen vanwege de bedreven ongerechtigheden. Er is echter ook een volk wat de zonden vrijuit spreekt (Jes. 3:9), maar dit gerechtvaardigde volk kan dat niet meer en moet beschaamd het hoofd buigen. De zonden zweven ze voor de ogen zoals David dat beleed (Psalm 51:5). Maar zult u zeggen? David is toch na ontvangen genade in zonde van overspel gevallen. En wat te denken van Simson, Salomo, Noach en noem al de Bijbelheiligen maar op? Inderdaad, ze vielen in zonde, maar ze konden er toch niet in leven na hun bekering. David beleed schuld tegenover de Heere (lees Psalm 51) en de Heere vergaf hem deze zonde (2 Sam. 12:13). Gods kinderen zondigen echter niet goedkoop, dat bleek wel bij David toen het kind stierf. Tegenwoordig zondigt men met opgeheven hand en tolereert men de zonde van homofilie door de goocheltruc van de geaardheid in te voeren.

Tegelijkertijd geldt dat de Heere de Zijnen voor zonden bewaart als daar zijn de onvergefelijke zonden tegen de Heilige Geest, zelfmoord (zoals Achitofel, Saul en Judas die bedreven), homofilie, pedofilie, bestialiteit (omgang met dieren), afval van de leer die naar de godzaligheid is. Nergens in de Bijbel lezen we van kinderen Gods die bovengenoemde zonden bedreven, en die zegt dat het anders is moet het maar aantonen.

Wat zien we nu vandaag aan de dag met betrekking tot homofilie? Dat men onderscheid maakt tussen de zonden van de werken (samenwonen, sexualiteit) en de zonden in de gevoelens/sexuele voorkeur/gedachten. Men maakt dus onderscheid tussen uitwendige zonden en verborgen zonden. Dat doet dominee Kieviet ook. Ze verwerpen op grond van de Bijbel de homosexuele relatie , waarbij je dan voorzichtig moet handelen als het geconstateerd wordt. Tegelijk verwerpen ze de zondige homofiele aard niet (dat is wat anders dan wat men de homofiele geaardheid noemt , al zou de Heere mensen als homo geboren doen worden wat niet bekeerd hoeft te worden!). Ook deze dominee zegt dat we voorzichtig moeten zijn om de homofiele sexuele voorkeur te proberen te veranderen. Dit zijn echt adviezen van de duivel. Zeker is waar dat een mens een ander mens niet kan bekeren, maar een prediker dient wel het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord, te hanteren. Gods Woord velt een oordeel over gedachten, woorden, werken en nalatigheden. Ze velt een oordeel over ons gehele bestaan. Homo gedachten en gevoelens worden geoordeeld en veroordeeld door de Schrift. Bekeert u geldt dus ook die gedachten, gevoelens of die sexuele voorkeur! Wat zijn dit voor dominees die hier een loopje mee nemen? Het zijn zeker geen van God gezonden knechten. Wie merkt het nog op heden ten dage? Het RD is een platform geworden om de RefoAnders visie die ook massaal door dominees wordt aangehangen erin te pompen.

Als de Heere een homofiele medemens bekeert dan is hij of zij geen homo meer, dan is een publieke vrouw geen hoer meer, dan is een dief geen dief meer. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen we nog in dezelve leven? (Rom. 6:2) Verstaat u wat ik bedoel? In de inleving is het anders want wat de wereld uitleeft dat leeft Gods volk in. De apostel spreekt van "en dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen …." Tegenwoordig spreekt men van homofiele broeders en zusters en ze mogen ook nog ambten vervullen volgens dominee Kieviet. Weet u, ze maken homofilie bespreekbaar en leggen vervolgens een zekere acceptatie aan de dag, als het maar niet tot samenwonen, 'trouwen' of een sexuele relatie komt. Als het dan al tot samenwonen is gekomen dan moet je voorzichtig handelen. Er moet dan, in bestaande situaties zoals dit wordt genoemd, geduld betracht worden. De apostel Paulus handelde anders in 1 Korinthe 5. Daar verkondigt hij dat de zondaar die een gruwelijke hoererij bedreef uit het midden van hen weggedaan moest worden. Dezulke moest overgegeven worden aan de satan tot verderf des vleses, opdat de geest behouden mocht worden in de dag van de Heere Jezus. Kijk, dat is nu de pastorale zorg die Gods knechten bedrijven in naam van hun Zender! Nee zegt dominee Kieviet. Wij gaan het pastoraler doen dan de Heere ons in Zijn Woord voorhoudt. Wij gaan deze man of vrouw als broeder en zuster in Christus beschouwen. Wat is dit voor een verderfelijke leer, die al helemaal niet gericht is op het behoud van de betreffende zondaar, al doen ze voorkomen van wel? In 2 Korinthe 2 lezen we van de boetvaardige zondaar die weer opgenomen dient te worden in de gemeente, nadat hij eerst verwijderd was. Zo dient het te gaan bij openbare zonden.

Als een man zegt van mannen te houden (in de homofiele zin des woords) en een vrouw zegt van vrouwen te houden, of ook als een man of vrouw zegt van kinderen te houden (in de zin van pedofilie) dan zijn dezulken geen kinderen Gods, moeten ze van het Heilig Avondmaal worden geweerd en mogen de mannen geen ambt bekleden. Stel dat iemand zegt graag pornografische afbeeldingen te bekijken, dan kan zo een toch ook geen ambtsdrager zijn? Als een vrouw zegt graag kleding te willen stelen uit een winkel (ook al doet ze het niet) dan kan zo een toch ook niet aan het Heilig Avondmaal worden toegelaten? Alles wat in het openbaar geschiedt dient in het openbaar bestraft te worden. Bij heimelijke zonden ligt dat anders, die dienen in het verborgene voor God beleden te worden. Heimelijke zonden kunnen niet door anderen (kerkenraad) bestraft worden. De Heere kent en doorgrondt ons. Hij is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten (Hebr. 4:12). Tegenwoordig leert men dus dat degenen die zeggen homofiele werkingen te hebben, en dat openlijk rondbazuinen, niet tuchtwaardig zijn. Daarin hebben ze dus de Bijbel tegen. Als een homo werkelijk door God tot God bekeerd wordt dan gaat hij zijn homo zijn niet voor de mensen uitbazuinen, maar komt hij voor God in de schuld en gaat het oordeel toevallen en omhelzen. Net als die moordenaar die naast de Heere Jezus was gekruisigd en overtuigd werd door de Heilige Geest van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is het cruciale punt waar het op aan komt! Al dat vrijuit spreken van de zonden met anderen getuigt van een geest uit de afgrond. Het lijkt wel de biechtpraktijk uit de roomse kerk die heden ten dage rond homofilie plaatsvindt. De volgende zonde zal pedofilie wel worden die zo tegemoet getreden gaat worden. Want waar is het einde als je eenmaal hiermee begint? Net als met popmuziek op Jijdaar avonden waar de zonde wordt getoond. Men denkt dat het tonen en bespreekbaar maken van de zonde mensen tot kennis van zonde brengt. Ook dat is tegen Gods Woord in. Door de wet is de kennis der zonde!

Tot slot nog een enkel woord over het misbruik van de teksten uit 2 Korinthe 12. Als de apostel Paulus daar spreekt over een scherpe doorn in het vlees dan worden met die doorn geen zonde(n) bedoelt. Er staat wel een engel des satans, zoals ook bij Job de satan onder de toelating des Heeren zijn gang kon gaan. De apostel werd met vuisten geslagen. Denk maar eens aan wat de apostel opsomt in 2 Korinthe 11:24-27: "Van de Joden heb ik veertig slagen min één, vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid." Dominee Kieviet leert dat deze doorn gelijkgesteld kan worden aan homofiele zonden. Dominee Kieviet maakt de Heere tot auteur van de zonde, want die doorn in het vlees waar de apostel van spreekt is door de Heere gegeven! Wat dominee Kieviet beweert is dus een afgrijselijk iets, en hierom dient deze dominee direct uit zijn ambt ontheven te worden. Verder wordt misbruik gemaakt van de tekst uit vers 10 waar staat dat als ik zwak ben dat ik dan machtig ben. De apostel zegt dat hij roemt in zijn zwakheden, hij heeft er zelfs een welbehagen in: "Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil." Wat dominee Kieviet leert is dat men roemt in de zwakheden van homofiele zonden en dan citeert hij de apostel met de woorden: want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Hoe gruwelijker kun je het maken door dit soort vervalsingen van de Schrift?!

Samenvattend: dit soort lezingen van deze zogenaamde dominees zijn regelrechte getuigenissen van de afgrond en uit de afgrond. Ze doen zich voor als een engel des lichts (2 Kor. 11:14) maar ze zijn een engel des satans. Geliefde lezers, dit soort kerkelijke vonden moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Een weinig zuurdesem maakt het gehele deeg zuur. Zuivert dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt (1 Kor. 5:6-7). Als we werkelijk bewogen zijn met de homofiele medemens dat hebben we zijn totale bekering op het oog en is hij met opleggen van de handen niet gebaat. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide den Vader en den Zoon.