'Geen nee tegen homoseksualiteit zonder ja' is niet anders dan een homoseksuele PKN-beerput

Op de opinie-pagina van het RD (27 juni 2015) staat een artikel van de hand van Jan Hoek (dominee), Ad Prosman (dominee), Piet Vergunst (GB) en Herman van Wijngaarden (HGJB), getiteld 'Geen nee tegen homoseksualiteit zonder ja'. Het artikel kunt u lezen via de link.

Homoseksualiteit bespreken is zo zachtjes aan een modetrend geworden in de gereformeerde gezindte, en aan die trend draagt ook deze open brief bij. Men wil aandacht vragen voor de homoseksuele medechristen, zo schrijft men. Hier gaat het al direct fout, want de Bijbel spreekt alleen van Christenen (Hand. 11:26) en niet van homoseksuele christenen. Dat laatste is een verzinsel van de kerkelijke oude mens, om iedereen erbij te kunnen rekenen en aan het avondmaal te praten. Homoseksualiteit is zonde, zowel in gedachten, woorden als werken. De coming out als homo is niet anders dan een etaleren van de zonde. Dus niet alleen homoseksuele relaties zijn zonde, ook het zich homo noemen is zonde. Het is ook een onnatuurlijke zonde en van God vervloekt (Rom. 1). De HEERE God heeft man en vrouw geschapen, en dat is door de zondeval niet weggenomen. Dat geldt ook voor het huwelijk tussen man en vrouw, al zijn het geen volmaakte huwelijken meer door de zondeval. Dat is geen lot maar schuld!

Als de Heere een zondaar bekeert, dan wordt de oude mens gedood omdat deze met Christus aan het kruis genageld wordt, en de nieuwe mens staat met Christus op. Elke zondaar die bekeert wordt heeft wel een bepaalde zonde waar hij met name in opging. De n ging op in de sport, de ander in de popmuziek, de ander zat in de prostitutie, de ander was pedofiel en de ander was homofiel. Tegelijk geldt dat elke zondaar schuldig staat aan al de geboden van de HEERE God. Of we nu als oude mens homoseksueel zijn of heteroseksueel, we liggen allen van nature onder de vloek (Gal. 3:10). Vandaag de dag echter wordt er wel veel over geloof gesproken, ook over geloof van homoseksuele christenen. We horen echter niet meer van bekering. Dat gaat toch echt aan het geloof vooraf! En daarnaast is er in het leven der genade de dagelijkse bekering van node. Bekering en geloof in aanvang en voortgang van het leven der genade.

Bekering is een radicale omkering. Van de brede weg des verderfs worden we overgezet op de smalle weg ten leven. Daartoe dienen we door de enge poort te worden geleid, en die Poort is Christus. Daar komt geen oude mens (natuurlijk mens) doorheen, maar een geestelijk gedood mens, het lijk van de oude mens! De apostel Paulus leert het met de woorden: "Als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven, Rom. 7:9". Die ik, dat is de oude mens. Wij (d goddeloze, de oude mens) worden met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem n plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in degelijkmaking Zijner opstanding, Rom. 6:4-5. Zo dan, mijne broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden, Rom. 7:4.

We zullen Gode geen vruchten dragen als we nog proclameren dat we onder de heerschappij des duivels zijn door ons een homoseksueel christen te noemen! We zullen ook Gode geen vruchten dragen als we nog proclameren een pedo-christen te zijn, of een prostitutie-christen. In de Romeinenbrief spreekt de apostel ook over schamen: "Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood, Rom. 6:21." Welnu, van dat schamen merk je bij homo-christenen die uit de kast komen niets. Dat zag je bij de coming out van HHK-homodominee D. Burggraaf ook. De apostel Paulus spreekt in 1 Korinthe 6 duidelijk (en de Heilige Geest spreekt k duidelijk, 1 Tim. 4:1) dat als er sprake is van bekering en vergeving der zonden (in de toepassing des harten door de Heilige Geest) , dat dan geldt wat staat in vers 11: "En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods." Dan ben je geen homo meer en je noemt je ook geen homo meer. Dan ben je geen prostituee meer en je noemt je geen prostituee-christen. Dan ben je geen belastingontduiker meer en je noemt je ook geen belasting ontduikend christen! En zo kunnen we de lijst nog wel aanvullen.

Tegenwoordig leert men, zoals deze heren dominees en ander PKN-pluimage, dat alleen homoseksuele relaties niet zijn toegestaan. Echter, het zeggen dat je homoseksueel bent, is ook besloten onder de zonde. Degene die zegt homoseksueel te zijn, die bedrijft ook homoseksualiteit. Degene die zegt een andere vrouw te begeren, die doet overspel. Het gebod Gods is zeer wijd! Dat leert Gods Woord ons! Iedereen die het anders leert heeft de leer van Christus niet en is niet uit God (2 Joh. :9). Genoemd kwartet leert dus dat er homoseksuele broeders en zusters zijn en dat dezen aan het avondmaal mogen deelnemen en ze leren ook dat er homoseksuele ambtsdragers mogen zijn. Ze leren dat je nee moet zeggen tegen de homoseksuele praktijk, maar dat je ja moet zeggen tegen de zich homo noemende christen. Het is echt een contradictio in terminis. Een homo is (noemt zich) geen christen en een christen is (noemt zich) geen homo. Het is een leer uit de hel. Binnen de CGK is men die leer ook al toegedaan met unaniem aanvaarde homorapport van eind 2013. De zonde is door de CGK met synode besluiten gelegaliseerd. De HHK handhaaft ook homodominee ds. D. Burggraaf en zegt wel met de lippen Gods Woord te beamen, maar de praktijk vloekt ermee. Als een dominee in de zonde van overspel valt (ds. P. Korteweg) dan wordt deze afgesneden, echter als een dominee zegt homo te zijn dan wordt hij gehandhaafd en krijgt hij betaald uit de emeritus-kas. Wat schrijft de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timothes? DOCH de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, 1 Tim. 4:1. De leer van genoemd PKN-kwartet en zovelen in de zogeheten gereformeerde gezindte is niet anders dan een leer der duivelen.

Men noemt zich pastoraal bezorgd, echter hier geldt dat de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn. Het zijn niet anders dan goddelozen die dit leren, ook al is men opgeklommen tot professor dominee of wat al niet meer. Openbare zonden en openbare zonde uitingen dienen bestraft te worden, en indien men erin volhardt dan dient men afgesneden te worden van de gemeente zoals 1 Korinthe 5 leert. Niet met het doel om te verderven, maar met het doel dat ze bekeerd zouden worden! Hierachter gaat liefde schuil, maar het wordt tegenwoordig niet als liefde gezien, maar als haat jegens de (homoseksuele) medemens. Dan verstaat men echter het oogmerk van diegenen niet! Men wil allemaal barmhartiger zijn dan God. Als we werkelijk door God tot God bekeerd zijn en het eigendom van Christus geworden zijn, dan kunnen we het onmogelijk op een akkoordje met de zonde gooien. Dat doen bovengenoemde heren wel. Ze maken onderscheid tussen zeggen en doen, en dat is al geheel onbijbels. Verder leren ze een valse bekering en dat Christus een onvolkomen Zaligmaker is. Dat zullen ze wel niet beamen, maar hun spraak maakt hen openbaar. Als we leren dat er geen oude mens meer geestelijk gedood wordt, dan prediken we dat er geestelijk half dode mensen zalig worden, en dat de oude mens niet met Christus gekruisigd en gedood wordt (Gal. 2:19-20)! Dan zitten we bij de Paus op schoot. De leer van genoemd kwartet is dus niet anders dan een homoseksuele PKN-beerput.

Geliefde lezers, laat u niet bedriegen door het halfverloste christendom!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"