Kevin DeYoung aangeprezen door G.A. van den Brink (HHK), P.J. Visser (PKN) en J. IJsselstein (GG)

Dominee G.A. van den Brink (HHK) doet wederom van zich horen in het Reformatorisch Dagblad van 21 maart 2020 met een boekbespreking waarbij hij een boekje van de Amerikaanse prediker Kevin DeYoung aanprijst (klik hier). Het boekje heeft de titel 'Woorden om te leven' en handelt over de Tien Geboden. Van den Brink noemt DeYoung door en door gereformeerd en stelt dat elke zin raak is. Van den Brink noemt de Tien Geboden een leefregel. We zullen er eens wat verder op in gaan.

20200321_Woorden-om-te-leven_1_Kevin_DeYoung 20200321_Woorden-om-te-leven_2_Kevin_DeYoung

Op internet is ook een inkijk exemplaar beschikbaar (klik hier) waaruit blijkt dat er een voorwoord is geschreven door dominee P.J. Visser (PKN). Een citaat uit het voorwoord van dominee Visser: "Er zit muziek in Gods gebod! Je wordt er een ander mens van: meer mens en minder onmens!" Hij haalt ook de Engelse titel aan met het citaat: "The Ten Commandments. What They Mean, Why They Matter, and Why We Should Obey Them (De Tien Geboden. Wat ze betekenen, waarom ze ertoe doen en waarom wij ze zouden gehoorzamen)." Zelfs dominee J. IJsselstein (GG zendingspredikant) prijst dit boekje aan. Onlangs las ik eens een preek van hem over MattheŁs 7:13-14 op leespreken.nl waarin hij de gemeente leert dat de deur open staat, wagenwijd open staat. Wat hij niet leert is dat de deur naar de hel wagenwijd openstaat en de deur naar de hemel gesloten is. Dat krijg je als het gebod niet ingekomen is en de oude mens gedood wordt (Romeinen 7:9). Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, Romeinen 7:12. De Wet Gods is zo heilig dat ze alles verdoemt wat niet heilig is. De Wet Gods is geen aan de slag regel, maar de bediening des doods (2 Korinthe 3:6-7).

Volgens dominee Visser wordt je door de muziek in Gods gebod een ander mens. Een ander mens heeft een ander hart, maar geen vernieuwd hart. Een ander hart had ook Saul, zoals we kunnen lezen in 1 SamuŽl 10:9, waar staat: "Het geschiedde nu, toen hij zijn schouder keerde om van SamuŽl te gaan, veranderde hem God het hart in een ander; en al die tekenen kwamen ten zelven dage." Dat kan heel ver gaan, want er staat in het vervolg bij opgetekend dat de Geest des HEEREN vaardig werd over hem: "Toen zij daar aan den heuvel kwamen, zie, zo kwam hem een hoop profeten tegemoet; en de Geest des HEEREN werd vaardig over hem en hij profeteerde in het midden van hen. En het geschiedde als een iegelijk die hem van tevoren gekend had, zag dat hij, zie, profeteerde met de profeten, zo zeide het volk, een ieder tot zijn metgezel: Wat is dit, dat den zoon van Kis geschied is? Is Saul ook onder de profeten? (1 SamuŽl 10:10-11). Echter, met dezulken eindigt het altijd in de rampzaligheid. De Geest des HEEREN was van hem geweken en in de strijd op het gebergte van Gilboa nam Saul het zwaard en stierf daarin (1 SamuŽl 31:4). Men kan zelfs als een dwaze maagd menen in te gaan en toch niet te kunnen, omdat men niet meer had dan een veranderd hart zonder de olie van de Heilige Geest. Ook deze dominee heeft de Wet Gods dus nog nooit op bezoek gehad met zijn veranderde mens theologie. Ze raaskallen maar wat over de Wet Gods.

Wat totaal gemist wordt in het betoog van Van den Brink en ook van Visser is waartoe de Wet daarbij gesteld is? Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad zou gekomen zijn, Wien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars, Galaten 3:19. Dus vanwege onze zonde in Adam en de daaruit voortspruitende zonden is de Wet daarbij gesteld om ons voor God schuldig te stellen. Maar de pijl ligt verder. Gods gebod is zeer wijd (Psalm 119:96). De Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8). Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven, Johannes 16:9. Dat is dus de moederzonde. We hebben God voor een leugenaar gehouden in het paradijs en de duivel voor god gehouden. Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding, Rom. 4:15. Het rechtvaardig oordeel Gods over de gevallen mens.

Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen, Galaten 3:10. De wet vervloekt de natuurlijke, ofwel de oude mens. Maar de pijl ligt weer verder, want de Wet dood ook de oude mens. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod, dat ten leven was, hetzelve is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelve gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed, Romeinen 7:8-12. En ook in de brief aan de Galaten schrijft de apostel Paulus: "Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou, Galaten 2:19." En in de brief aan de KorinthiŽr schrijft de apostel Paulus: "Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend, 2 Korinthe 3:6."

We kunnen dit met vele voorbeelden uit de Heilige Schrift aanvullen. Het ontdekkende, ontgrondende, verdoemende, afsnijdende en dodende werk van de Wet is onmisbaar, want als dit niet wordt toegepast in ons leven, met vrijwillige strafaanvaarding zoals beschreven in Leviticus 26:41 waarbij de ontdekte zondaar een welgevallen krijgt aan de straf van zijn ongerechtigheid, dan zal ook niet geschieden wat de apostel Paulus laat volgen op Galaten 2:19: "Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft, Galaten 2:20." Dit is dť goddelijke orde in het bekeren van zondaren, waarbij God in Christus de goddeloze rechtvaardigt en vijanden met Zichzelf verzoend! Dť doden worden levend gesproken door de Zone Gods (EzechiŽl 16:6, Johannes 5:25). De Heere Jezus zegt: "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven, Johannes 5:25."

Genoemde predikanten en ook Kevin DeYoung die ze aanprijzen, stappen met zeven mijlslaarzen over het recht Gods heen en beginnen direct met de Wet als aan de slag regel, wat ze dan gehoorzaamheid aan Gods gebod noemen. Ze kennen de oude mens onder de Wet dus hoedanigheden toe waarmee die oude mens aan de slag gaat. Het zal eindigen in de eeuwige rampzaligheid. Ze halen de Wet uit de ark alsof die buiten Christus niet doodt! En de HEERE sloeg onder die lieden van Beth-Sťmes, omdat zij in de ark des HEEREN gezien hadden; ja, Hij sloeg van het volk zeventig mannen en vijftigduizend mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de HEERE een groten slag onder het volk geslagen had, 1 SamuŽl 6:19. Maar je hebt niet alleen dominees die het recht Gods overslaan en ook het vervolg van Exodus 20:1-17 overslaan, waar staat dat het volk de donderen, en de bliksemen, en het geluid der bazuin en de rokende berg zag, en dat ze afweken en van verre stonden. Ze zeiden tot Mozes: Spreek gij met ons, en wij zullen horen; en dat God met ons niet spreke, opdat wij niet sterven, Exodus 20:18-19. Je hebt ook dominees die de Wet in het stuk van de dankbaarheid weer invoeren als regel des levens. Je hoort ze vaak zeggen: Wet-Evangelie-Wet of de drie G's: Geloof, Gebed en Gebod.

Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelve leven, Galaten 3:12. Degenen die de Wet als leefregel hanteren zullen dit voor 100% moeten doen, want de Wet neemt geen genoegen met 99,99%. Want Ik zeg u : Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan der schriftgeleerden en der farizeeŽn, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan, MattheŁs 5:20. Het geloof ziet door Gods Geest op de Voleinder des geloofs, Jezus. Dit lezen we in HebreeŽn 12:2. Ze heeft ťťn Voorwerp en dat is God de Vader in Christus door de Heilige Geest. Huntington zei ooit dat de gelovige die met ťťn oog op Christus ziet en met ťťn oog op de Wet, scheel ziet. Die missen het rechte zicht. Zelfs Gods volk kan weer betoverd worden zoals we ook in de brief aan de Galaten kunnen lezen. De apostel Paulus zegt al die valse leraars de wacht aan met de woorden: "Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, Galaten 1:8."

Genoemde predikanten weten niets af van de werking der Wet en weten ook niet dat de Wet niet de gelovigen gezet is maar de goddelozen, volgens het getuigenis van de apostel Paulus in de brief aan TimotheŁs: "Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede consciŽntie en uit een ongeveinsd geloof; Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking; Willende leraars der wet zijn, niet verstaande noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, En hij dit weet, dat den rechtvaardige de wet niet is gezet, maar den ongerechtigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, Den hoereerders, dien die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, 1 TimotheŁs 15-10." Als je aan het einde van het gebod gekomen bent, dan ben je door de Wet aan de Wet gestorven, en dan ben je Gode levendgemaakt met Christus, Die het Einde der Wet is, Die de vervulde Wet is, Die de Wet in Zijn binnenst ingewand draagt (Uw wet is in het midden Mijns ingewands, Psalm 40:9). Het midden Mijns ingewands, dat ziet op Christus als de Ark des behouds waarin de heilige Wet van God ligt. Dan mag je wandelen door de Liefde: Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, Johannes 4:19.

Deze wandel is geenszins een wandel tegen de Wet in! Nee, het is volledig in overeenstemming met Gods heilige Wet, want Gods gerechtvaardigde volk wordt volmaakt gesteld in Christus Jezus! Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, Kolossensen 1:28. Deze Jezus mocht de apostel verkondigen en deze Jezus mogen Gods knechten vandaag de dag nog verkondigen. Velen verkondigen echter een andere Jezus waar de appostel Paulus ook voor waarschuwt in 2 Korinthe 4:11. Gods volk mag wandelen in de goede werken die van eeuwigheid zijn voorbereid (Efeze 2:10) die door Gods Geest worden uitgewerkt. Wat is dat een heerlijke wandel! Dan is Christus u geworden wijsheid van God, en rechtvaardigheid en HEILIGMAKING en verlossing (1 Korinthe 1:30). Met opzet heb ik heiligmaking met grote letters geschreven, want degenen die Gods gebod als leefregel hanteren ontkennen dat Christus dť HEILIGMAKING is van Gods volk. Gods volk is niet onder de Wet maar onder de genade en leeft volkomen in overeenstemming met Gods heilige Wet. Dat is het nieuwe schepsel, dat is de nieuwe mens in Christus. STAAT dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, Galaten 5:1.

Tegelijk weet dat volk zich vleselijk, verkocht onder de zonde, zoals we kunnen lezen in Romeinen 7. Wat verfoeien ze zich in stof en as, wat hebben ze een droefheid naar God vanwege hun afmakingen. Dat is het lichaam der zonde wat ze mee torsen, ofwel het lijk van de gedode oude mens. Dat gaat steeds meer stank voortbrengen, want dat volk wordt in de beleving niet een ander mens zoals dominee Visser beweert en niet minder onmens, maar ze blijven in zichzelf een goddeloos mens. Gaan ze minder zonden doen? Ach, we maken de schuld dagelijks groter. Van minder zonden doen heeft Gods volk totaal geen verstand. Alleen de godsdienst beeld dit zich in. Wat een arme godsdienst is het toch als je het met de woorden van Van den Brink en Visser moet doen, maar ook met de woorden van Kevin DeYoung. Het is allemaal rijke jongelingen theologie die met de Wet aan de slag gaan. Op de website geloofstoerusting.nl staan video's van o.a. Kevin DeYoung, en ook G.A. van den Brink is hofleverancier aan geloofstoerusting. In de eerste video die ik bekeek van Kevin DeYoung met als titel 'Hoe ga je om met je zonden?' zegt hij: "Ren weg van jezelf en ren naar het kruis..." Dan weet ik al genoeg en dan hoef ik verder geen video's meer te bekijken of boeken te lezen. Dit soort taal wordt niet door een knecht van God uitgekraamd! Dezulken zijn niet door de Wet aan de Wet gestorven en zijn dus nog een oude mens, ook al plakken ze er een nieuwe mens van eigen makelij tegenaan. Dat is ook de godsdienst van onze dagen die de oude mens met de nieuwe mens naast elkaar laten bestaan. De oude mens wordt echter in de waarachtige bekering onthoofd en je krijgt een nieuw Hoofd, namelijk Jezus Christus. Ik leef, maar niet meer ik (oude mens) maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20).

Misschien zijn er die zeggen, maar in de Bijbel staat toch ook dat de Heere Jezus zegt: "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven, MattheŁs 28:11." Dat is toch een bevel? Dan wordt toch de mogelijkheid geboden aan de oude mens om tot Jezus te komen? Dat is toch hetzelfde als Kevin DeYoung doet met de oproep om naar het kruis te rennen? We hebben toch onze verantwoordelijkheid en de vrije wil om een keuze te maken? Ik hoor het de godsdienst al zeggen. Als we zulke vragen stellen dan hebben we nog nooit ingeleefd dat we onze verantwoordeljkheid in het paradijs verzondigd hebben en dat we een geknechte wil hebben die alleen maar wil wat de duivel wil. Weet u, als Gods gebod inkomt (en dat geschiedt altijd ongevraagd) dan worden de zonden weder levend, en dan sterft de oude mens (in het lichaam van Christus, want anders zouden we direct ter helle varen). En als dan het bevel van Christus klinkt "Komt herwaarts tot Mij....." en dit door de Heilige Geest wordt toegepast dan wordt je door God de Vader getrokken tot God de Zoon door God de Heilige Geest. In die weg komt God in Christus tot u en dan spreekt Hij u levend, midden in de verlorenheid van uw bestaan. Toen Lazarus in het graf lag en de Heere Jezus de woorden sprak "Lazarus, kom uit!, Johannes 11:43", toen kwam hij uit. Gods woorden zijn daden. HIJ is geen halve zaligmaker maar een hele Zaligmaker. HIJ doet alles of niets.

20200321_Kevin_DeYoung_ren_weg_van_jezelf

De godvrezende David kende een andere bevinding (in tegenstelling tot die van DeYoung), zoals we lezen in Psalm 142 in zijn gebed, als hij in de spelonk was. Dat was een begenadigde ziel die het moest uitroepen: Ik zag uit ter rechterhand, en zie, zo was er niemand die mij kende; er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel, Psalm 142:5. Ook de berijming vertolkt het op Bijbelse wijze:

ík Wou vluchten, maar kon nergens heen,
Zodat mijn dood voorhanden scheen,
En alle hoop mij gans ontviel,
Daar niemand zorgde voor mijn ziel.

De Heere snijdt alles af in aanvang en voortgang, en dan heb je geen beentjes meer om bij jezelf vandaan te rennen en geen beentjes om naar het kruis te rennen. Dan heb je geen armpjes om Hem aan te nemen, want het moet van God geschonken worden vanachter het recht van God. Kevin DeYoung is dus in het geheel geen gereformeerd leraar met zijn oproep om bij jezelf weg te rennen en naar het kruis te rennen. Maar dat is het nu juist met al die voorgangers. Vroeger zeiden ze wel eens: het bijna goede is het meest gevaarlijke! Het luistert zeer nauw, geliefde lezers. Al die bovengenoemde leraars bieden u een valse hoop aan, namelijk de hoop van een spinnekop (Job 8:14). Die hoop wordt weggevaagd als we voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen.

Lezers, stel u onder een prediking waar Wet en Evangelie wordt gepredikt, onderscheiden maar niet gescheiden. Vermenging van Wet en Evangelie is een valse leer. Het RD biedt dit soort predikanten een podium om valse leringen de reformatorische gezindte in te slingeren. De raad van toezicht van de Erdee Media Groep (EMG) houdt in het geheel geen toezicht en slaapt de slaap des doods. Dat geldt ook voor al die RD recensenten en redacteuren. Dominees waarschuwen ook niet vanaf de kansel tegen het RD en zijn er bijkans allemaal op geabonneerd, waardoor ze dus dit platform in de lucht houden, en dat geldt vanzelf ook voor alle abonnees. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het RD is gevaarlijker dan de overige Main Stream Media kranten. U bent gewaarschuwd.

M.G. van der Hoeven

30 maart 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"