Rapper Jebroer en het lied 'kind van de duivel'

In kerkelijk Nederland is ophef ontstaan over een lied van rapper Jebroer met als titel 'Kind van de duivel'. Dit verschrikkelijke lied luidt als volgt (we citeren het met tegenzin vanwege dit artikel):

Ik ben een kind van de duivel
Mama jij hoeft niet te huilen
Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is
Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis

Ik hoef geen speech (speech)
Ik hoef geen bloemen (bloemen)
Gooi drank en drugs over mijn kist (kist)
Alles wat ik wou in het leven was dit
Fack it

De PKN in Vriezenveen heeft een brief (klik hier) opgesteld en die aan haar leden gestuurd. Dat dit lied te verafschuwen is behoeft geen betoog. Alles wat uit het geloof niet is is zonde, dus ook dit lied. Voor deze rapper is de duivel niet meer dan een metafoor zoals hij zelf heeft aangegeven. In de brief van vier dominees en diverse jeugdouderlingen (dat de emancipatie ook daar heeft toegeslagen is uit de namen op te maken) waarschuwen ze tegen dit lied en stellen dat de ouders hun kinderen hebben voor te houden dat ze kinderen van God zijn. Wat echter nergens doorklinkt is dat wij allemaal van nature een kind des toorns zijn (Efeze 2:3) en dat wij allen in het paradijs de duivel zijn toegevallen en van God zijn afgevallen. We hebben God voor een leugenaar gehouden en de duivel geloofd. Alle mensen doen van nature de zonde en zijn daarom uit de duivel. Dat geldt alle mensen, dus ook de mensen in de PKN-gemeenten te Vriezenveen!

De Heilige Schrift leert op vele plaatsen dat wij allen van nature uit de duivel zijn. We noemen u enkele teksten:

O gij kind des duivels, vol van alle bedrog en van alle arglistigheid, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden te verkeren de rechte wegen des Heeren? (Handelingen 13:10)
Paulus noemt Elymas de tovernaar zo.

Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen. (Johannes 8:44)
Dit sprak de Heere Jezus tegen de Joden die in Hem 'geloofden'.

Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u twaalve uitverkoren? En een uit u is een duivel. (Johannes 6:70)
Dit sprak de Heere Jezus tegen Zijn discipelen, waarvan er één onbegenadigd was en dus een duivel was, namelijk Judas.

Die de zonde doet, is uit den duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zone Gods geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. (1 Johannes 3:8)

Er moet een staatverwisseling plaatsvinden wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid! We moeten van een oude mens (kind des toorns) gemaakt worden een nieuwe mens (een nieuw schepsel in Christus)! Daar rept de PKN-brief uit Vriezenveen helemaal niet over. Het lied van de rapper bevat (zonder dat hij het beseft) waarheden. We zijn een kind van de duivel van nature en we hebben allemaal als levensdevies 'Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven'. Dat kunt u vinden in Jesaja 22:13 en 1 Korinthe 15:32. De rapper verwoordt dat met de uistpraak 'Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is'. Dat is de wil van de mens in dit leven van nature. Dat is de geknechte wil die tegengesteld is aan Gods wil. De één doet het op wereldse wijze en de ander op godsdienstige wijze. We liggen echter van nature allemaal op dezelfde goddeloze hoop.

Op de website van de EO staat een artikel (klik hier) waar ze schrijven dat christenen een eigen versie hebben gemaakt met als titel 'Volgeling van Jezus' en 'Kind van de Vader'. De teksten zijn geschreven door ene Jonathan Bergmann. Ze doen dat op dezelfde wereldse muziek als de originele song van de rapper. Jeroen voor ’t Hekke, gemeentelid van het Keerpunt en mede-oprichter van stichting Stronglife zingt de betreffende nummers en noemt zich Jebroeder. Hieronder volgen de teksten (die we ook met tegenzin vermelden omdat ze net als het lied van Jebroer ook niet uit het geloof zijn, en dus zonde zijn):

Ik ben een volgeling van Jezus
Mama je hoeft zeker niet te huilen
Leven zodat elke dag voor Jezus is
Mijn bestaan houdt niet op bij mijn begrafenis

Het videokanaal JezusZoektJou bewerkte het hele nummer op dezelfde muziek van rapper Jebroer en gaf het nummer de titel 'Kind van de Vader' met de volgende tekst:

Iedereen is welkom als kind van de Vader
Hij steekt Zijn hand naar jouw uit
Je hoeft hem alleen nog maar te pakken
Je bent welkom

Ik ben een kind van de Vader
Hij helpt als ik tot Hem nader
Hij redt mij elke dag van het kwade
Jezus, Zijn Zoon, Hij stierf uit genade

Wat ik ook doe of zeg het maakt niet uit
Ik ben niet bang
Ik heb geen drugs nodig en geen drank
Jezus is alles, waarvoor al mijn dank

Redder! Redder!

Jezus, Zijn Zoon, Hij stierf uit genade

Ik wil niet dat je huilt
Ik wil dat je bij Jezus schuilt
Je moet Zijn leven vieren
Omdat Hij doodging en weer opstond zijn we vrij!

Hij is de Redder! Redder!

Bovengenoemde raps moeten dan een zogenaamde christelijke parodie zijn op de song van rapper Jebroer. Deze liederen vallen onder de vervloeking van de apostel Paulus in Galaten 1:8-9. Dit soort zogenaamde christelijke liederen zijn nog erger dan het lied van de rapper Jebroer omdat onder de vlag van de bijbelse godsdienstigheid de waarheid van God en Zijn Woord geweld wordt aangedaan. Het is één brok remonstrantisme met al het gegrijp van de mens, het onteert God en Zijn deugden en het is even wereldgelijkvormig als het lied van rapper Jebroer. En dan de EO zelf. Dit is niet anders dan een omroep van de duivel die de jeugd ten verderve laat gaan met de goddeloze EO-jongerendagen waar de jeugd gehersenspoeld wordt met het remonstrantisme. Daar hoor je die PKN-dominees en jeugdouderlingen uit Vriezenveen niet over. De PKN-dominees en jeugdouderlingen uit Vriezenveen geven met deze brief aan dat ze daar nog nooit bij bepaald zijn door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Ze hebben nog nooit het oordeel Gods leren billijken, toevallen en omhelzen (Lev. 26:40-44) en zijn derhalve ook nog nooit van het oordeel verlost door de toegerekende en geschonken gerechtigheid van Christus. Geliefde lezers, beproeft de geesten of ze uit God zijn!

Tot slot. Onlangs was een bericht in de pers dat in Ouddorp geprotesteerd is tegen een optreden van rapper Jebroer (klik hier). In deze brief werken Rome, Hersteld Hervormd, Doopsgezind en PKN getrouw samen. Ze eindigen hun brief met: Maar een samenleving waarin respectloos met Christenen of wie dan ook wordt omgegaan, willen wij niet. Waar blijft de PUBLIEKE verontwaardiging van de Hersteld Hervormden jegens de valse leer van Rome, de doopsgezinden en de goddeloze pluriformiteit en sodomitische grondslag van de PKN? Mensen, dit soort zaken in de kerken is nog veel erger! Wordt daar nog voor gesidderd? De goddeloosheid wordt in genoemde kerken gekerstend! Ook de Hersteld Hervormden doen er hard aan mee met het handhaven van homodominee D. Burggraaf en het handhaven van valse leraars. Waar blijft de PUBLIEKE verontwaardiging en tuchthandhaving van de HHK-dominees die deze brief hebben ondertekend! Ze hebben het wel over een samenleving die ze niet willen, maar over kerken die de leer van Christus vertrappen hoor je ze niet want die willen ze gewoon handhaven.

Het optreden van rapper Jebroer is uiteindelijk niet doorgegaan, maar wel is er een optreden gekomen van Mr. Polska die op dezelfde leest is geschoeid. In het RD van 18 juli 2017 stond: Toch protesteren de kerken niet meer. "We kiezen nu voor rust", zei dominee Zoet (HHK) uit Ouddorp vandaag tegen het AD namens alle kerkbesturen op Goeree. Er volgt wel een gesprek met de disco-eigenaar. "We zullen daarin het optreden van Mr. Polska ter sprake brengen."
Ze kiezen dus nu voor rust. Wat heeft het bezwaar tegen Jebroer dan voor zin gehad? Nu komt Mr. Polska en dan houden ze publiek d'r mond. Ze moeten de overheid oproepen om die discotheek te sluiten, maar daar lees je niets over. Ze willen nu allemaal rust. Het is echter allemaal valse rust.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"