Dr. M. Klaassen zwijgt als het graf je hem confronteert met de ketterijen van C.S. Lewis

Het zal u wellicht niet zijn ontgaan dat in de reformatorische gezindte steeds meer de naam van C.S. Lewis voorbij komt. Voor beknopte achtergrondinformatie over Lewis verwijs ik naar https://nl.wikipedia.org/wiki/C.S._Lewis.

C.S. Lewis Ds. M. Klaassen

In 2013 is er ruime aandacht in het RD gegeven aan C.S. Lewis (toen 50 jaar na zijn sterven in 1963). Ook dr. M. Klaassen (PKN-predikant te Arnemuiden en Jijdaar-dominee) schreef toen een artikel wat ook op zijn website staat: https://www.mklaassen.net/artikelen/de-grote-betekenis-van-lewis-voor-vandaag/. Hij waardeert deze Britse apologeet en schrijver positief, waarbij hij in het artikel een aantal aspecten belicht: verlangen, waarheid en werkelijkheid, en kennis.

In het betreffende artikel schrijft Klaassen dus positief over Lewis. Hij schrijft over verlangen alsof dat een instap tot de zaligheid is waarbij God de verlangenden rechtvaardigt en niet de goddeloze. Ook schrijf Klaassen over geloof wat tot heil brengt en over geloof wat tot een geestelijk ontwaken brengt. Dat kunnen we met het zwaard des Geestes eenvoudig weerleggen. God in Christus schenkt het heil (de zaligheid) aan een gans verlorene: Leef, ja leef (EzechiŽl 16). Hieraan vooraf gaat de bediening der wet die de oude mens doodt (Rom. 7:9) in een weg van vrijwillige strafaanvaarding (Lev. 26:41), zodat de doden door de stem van God in Christus wordt levend gemaakt (Joh. 5:25). Dus het heil wordt door God in Christus door Zijn Geest toegepast en het ontwaken van de zondaar geschiedt door de bediening der wet in de overtuiging door de Heilige Geest en niet door het geloof.

Klaassen maakt van het geloof een middelaar en een nieuwe wet. Kennelijk als vrucht van zijn positief denken over Lewis. We zien deze theologie overigens massaal in de gereformeerde gezindte opduiken. De bediening der wet is totaal weg en dan is de verkondiging van het Evangelie ook geheel weg, al wordt de naam van Jezus genoemd, maar dat is dan wel een andere Jezus (2 Korinthe 11:4).

Naar aanleiding hiervan heb ik hem bevraagd over zijn positieve stellingname ten opzichte van Lewis. Ik verwees hem naar enkele artikelen van de hand van Marc Verhoeven over C.S. Lewis en zijn leer, o.a. betreffende zijn fictie boeken uit de Narnia reeks. De artikelen zijn de volgende:

  • Pas op voor C.S. Lewis (klik hier)
  • C.S. Lewis - Algemene leringen/activiteiten (klik hier)
  • C.S. Lewis en Evangelicals vandaag (klik hier)
  • De artikelen van Verhoeven legt de vinger op de zere plek en tonen aan dat Lewis een wolf in schaapskleren is, en dat Lewis totaal niet de leer die naar de godzaligheid is heeft geleerd. Het is daarnaast ook een duivelsaanbidder, hetgeen duidelijk blijkt uit zijn Narnia boeken.

    Klaassen vond het niet nodig om op de leer van Lewis te reageren, en volgt de tactiek van horen, zien en zwijgen. Het is tekenend voor de godgeleerdheid vandaag de dag. Ze worden met zaken geconfronteerd die, in dit geval, hun positieve denkbeeld over Lewis overhoop haalt, en dat geven ze niet thuis. Het zijn allemaal theologen die Calvijn, Luther en Kohlbrugge hebben ingeruild voor Bonhoeffer, Keller en Lewis. Nu kun je met geen enkele reformator of theoloog voor God verschijnen, dat zult u begrijpen, maar het geeft wel aan welke verschuivingen er binnen de gereformeerde gezindte gaande zijn, en dat zie je in de kerken en in de politiek. Ook bij de SGP is er veel bijval voor de drie genoemde moderne theologen.

    M.G. van der Hoeven

    Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"