Klimaatverandering of klimaatreligie?

De laatste jaren houden veel wetenschappers, overheden, en ook gewone mensen zich bezig met het klimaat. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en dat heeft dan te maken met de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn vele natuurlijke broeikasgassen zoals waterdamp (H2O), Koolstofdioxide (CO2), Methaan (CH4), Stikstofdioxide (N2O), Ozon (O3). Daarnaast zijn er ook industriële broeikasgassen als gefluoreerde koolwaterstoffen (CFK's etc...), Zwavelhexafluoride (SF6) en Stikstoftrifluoride (NF3). Enige jaren geleden was er nogal veel te doen om de gaten in de ozonlaag maar daar horen we niets meer over. Op dit moment wordt vooral gesproken over de uitstoot van CO2 door de mens en dat de mens er de oorzaak van is dat de aarde opwarmt (Global Warming). Grote aanjager van deze gedachte is voormalig vice-president van de USA: Al Gore. Hij spreekt in een documentaire over de opwarming van de aarde van een inconvenient truth, ofwel een ongemakkelijke waarheid.

CO2 is een belangrijke bouwsteen voor het leven op aarde. U hebt allen vroeger wel geleerd wat fotosynthese inhoudt. Planten zetten water en koolstofdioxide om in glucose en zuurstof. Het is ook een feit dat meer CO2 de aarde groener maakt. In de glastuinbouw kwam men daar al achter in de jaren 50 van de vorige eeuw dat bij toepassing van kasverwarming op brandstof de plantjes in de buurt van deze kachels veel groter waren dan andere plantjes. Dat kwam door de opname door de plant van de door de kachel uitgestootte CO2. CO2 wordt ook vanuit de industrie via leidingen naar de glastuinbouw gevoerd. Daarnaast ademen we met zijn allen stoffen in en weer uit. De ingeademde lucht bevat 79% stikstof, 20% zuurstof, 0,04% koolstofdioxide en 1% andere gassen. De uitgeademde lucht bevat 79% stikstof, 16% zuurstof, 4% koolstofdioxide en 1% andere gassen. U ziet dat we 100x meer koolstofdioxide uitademen dan we inademen. De industrie produceert ook veel CO2, denk aan kolencentrales voor de productie van elektriciteit. De vraag naar elektriciteit neemt wereldwijd (en ook in Nederland) alleen maar toe. Denk aan opkomende markten als China, India, maar ook in Afrika en Zuid-Amerika. Uitlaatgassen van auto's bevatten ook gassen zoals zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx), die beide bijdragen aan verzuring, maar ook het broeikasgas koolstofdioxide (CO2).

Broeikasgassen zijn gassen in de atmosfeer van de aarde of een andere planeet met het vermogen om warmtestraling te absorberen en geleidelijk in alle richtingen weer af te geven. Hierdoor dragen ze bij aan het vasthouden van warmte in de atmosfeer en daarmee aan het verhogen en in stand houden van de evenwichtstemperatuur. Dit wordt het broeikaseffect genoemd. De belangrijkste broeikasgassen in de aardatmosfeer zijn waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas (distikstofmonoxide) en ozon. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde temperatuur op aarde zo'n 33 graden lager zijn: –18 °C in plaats van de huidige +15 °C. De mate waarin een bepaalde hoeveelheid broeikasgas kan bijdragen aan het broeikaseffect wordt het aardopwarmingsvermogen genoemd. Bovengenoemde info kunt u allemaal terugvinden op internet (bijv. wikipedia).

De opwarming van de aarde wordt als een wereldwijd probleem gezien. Vandaar ook dat men o.a. het klimaatverdrag van Parijs heeft afgesloten waarbij men heeft gesteld dat de mens de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 °C , met een duidelijk zicht op 1,5 °C. Samengevat heeft men een thermostaatknop bedacht om de temperatuur niet meer dan 2 °C te laten stijgen. Dat we het klimaat konden regelen in een gebouw was me wel bekend, maar dat we het ook buiten het gebouw kunnen regelen is voor mij nieuw. De focus op koolstofdioxide (CO2) als veroorzaker van de huidige klimaatverandering is enorm. Echter, veranderende zonneactiviteit blijkt het klimaat sterk te beïnvloeden, bijvoorbeeld rond 800 voor Christus. En dat terwijl de CO2-concentratie stabiel bleef! De huidige nadruk op de rol van CO2 is waarschijnlijk niet terecht. (bron: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/klimaatgeschiedenis-wijst-op-belangrijke-rol-van-de-zon/). De rol van de oceanen met de stroming van het water is ook van invloed op het klimaat. Verder blijkt het zo dat in gebieden waar nu veel ijs en sneeuw voorkomt, denk aan de noordpool, vroeger landbouw was. Toen was er nog geen sprake van industrialisering en toch was er een ander klimaat. Daar had de mens van toen ook geen invloed op.

Een ander geluid met betrekking tot klimaatverandering
Hieronder treft u een aantal video's aan die u ter harte moet nemen. Voormalig staatssecretaris Timmermans (PvdA) gelooft liever de meerderheid dan de waarheid. Dat blijkt ook wel uit één van de video's. De informatie die u krijgt via onderstaande video's geeft een heel ander beeld dan hetgeen wordt geschetst door de aanbidders van de klimaatpaus Al Gore, waarbij de klimaatreligie door overheden en andere instanties is omhelsd en dwingend wordt opgelegd aan de bevolking, terwijl studies van wetenschappers en instanties die een heel ander beeld schetsen compleet worden genegeerd. Dat geldt ook voor degenen die in de politiek en op universiteiten een tegengeluid laten horen.

Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is:

'OVERWELDIGEND BEWIJS' (van het onbenul van staatssecretaris Timmermans):

Wordt het kouder door de zon?:

Solar Activity and Climate (20th May 2011), prof. dr. C. de Jager:

Geofysicus Hans Erren: opwarming is gestopt:

dr. Bas van Geel (UvA) gelooft niet dat er een klimaatcrisis is:

Ook het Europees Instituut voor Klimaat en Energie (EIKE) schetst een heel ander beeld: (klik hier).

Energietransitie
We hebben dit jaar een droge zomer, maar die was er ook in 1976 en ook in 1944. Men stelt dat het weer veel meer uitschieters heeft dan enkele decennia geleden, denk aan hevige regenbuien, hagelbuien, stormen, cyclonen enz... Dat is dan het gevolg van de klimaatverandering die gaande is en dat moeten we bestrijden met behulp van het klimaatverdrag van Parijs. Ook stelt de overheid in Nederland dat we van het gas af moeten (de aardbevingen in Groningen zijn daar de katalysator voor geweest). Daarnaast geeft men aan niet van gas uit Rusland afhankelijk te willen zijn, terwijl we wel olie uit Saoedi Arabië invoeren. Wereldwijd neemt de vraag naar gas toe en wij willen ervan af. Het opwekken van energie door alleen windmolens en zonnecellen (PV) is gewoonweg niet mogelijk. De basislast aan energie is hiermee niet te realiseren. Daarvoor heb je toch echt centrales nodig die continue energie kunnen produceren. Denk aan kerncentrales, kolencentrales, gascentrales, waterkrachtcentrales etc... Kernenergie willen we niet, kolencentrales worden allemaal gesloten, gascentrales gaan dus ook dicht als je geen gas gebruikt en waterkracht hebben we niet. Hoe gaan we dit dan oplossen? Inkopen?

Wat betreft Groningen lijkt het mij het beste dat er woningen komen die aardbevingbestendig zijn. Mijns inziens zijn de woningen die nu schade hebben danwel onbewoonbaar zijn niet geheid. De woningen kunnen wel wat opgelapt worden maar ze raken die woningen aan de straatstenen niet meer kwijt, totaal onverkoopbaar. Het beste kunnen ze al die mensen een nieuwe woning geven, die aardbevingsbestendig is, dan kunnen ze die eventueel later nog verkopen. Met de huidige lapmiddelen van de overheid komen de getroffenen in Groningen dus niet verder. Ook is het niet te verwachten dat als er helemaal geen gas meer uit de bodem wordt gehaald dat dan ineens de aardbevingen stoppen. Als de bouw aardbevingbestendig is zou het zo maar kunnen zijn dat we nog helemaal niet hoeven te stoppen met het gas uit Groningen. Maar dat zal dan onderzocht moeten worden. Overigens moet wel naar een alternatief voor gas uit Nederland worden gezocht. Dat kan met gas uit het buitenland (USA, Rusland, Noorwegen en andere landen) maar ook met waterstofgas.

Waterstofgas is een nieuwe ontwikkeling. Auto's kunnen hierop rijden en ook het gasleidingnet is geschikt voor het transport van waterstof. Het is wel iets meer explosiegevaarlijk maar omdat het uit waterstof en zuurstof bestaat is het een ultiem schoon gas. Om het te produceren is echter wel energie nodig, bijvoorbeeld via windmolenparken op zee. Maar goed, gascentrales gebruiken gas om elektriciteit op te wekken, oliecentrales gebruiken olie, kolencentrales gebruiken kolen. Wind en zon zijn echter wel gratis beschikbaar en de grondstoffen voor andere centrales moeten uit de bodem gehaald worden. Het voordeel van een gas, zoals aardgas en waterstofgas, is ook dat je het makkelijk kunt opslaan (bufferen). Het verdiend aanbeveling om de ontwikkeling en gebruik van waterstofgas zeer te stimuleren. Hergebruik van het gasleidingnet speelt daarbij een grote rol. Als we een 'CV-ketel' op waterstof kunnen realiseren dan zou dit een prachtige ontwikkeling zijn, met name voor de binnensteden.

Verder verwacht ik dat in de toekomst de gebouwen en woningen geheel zelfvoorzienend zullen worden. Op dit moment kunnen gebouwen met warmte- en koudeopslag in combinatie met warmtepompen al van het gas af. De benodigde elektrische energie kan groen worden ingekocht en deels met PV worden opgewekt. Daken kunnen vol worden gelegd met PV. Het probleem blijft echter dat de opgewekte elektriciteit niet lokaal kan worden opgeslagen. Er zijn wel batterijen en die worden steeds beter, maar we zijn nog niet zover dat we dan geheel van het elektriciteitsnet afgehaald kunnen worden. Gevels en daken zullen ook steeds meer gebruikt worden om energie op te wekken. Je hebt al dakpannen die dit kunnen en ook glas kan worden gebruikt om energie op te wekken. Er is een ontwikkeling van glas (Liquid Crystal Windows) dat als raam functioneert, als zonwering kan dienen en energie kan opwekken. Ook komt er nog een transitie naar gelijkstroom. De meeste apparatuur werkt op wisselstroom (230Vac) en die wordt dan omgezet naar een veilige gelijkspanning (5-24Vdc). Uiteindelijk werken de meeste apparatuur op gelijkspanning, denk aan computers, media apparatuur, smart phones, muziekinstrumenten maar ook LED verlichting.

Het klimaatverdrag van Parijs wordt aangegrepen om een energietransitie door te voeren. Woningen moeten massaal van het gas af om te bereiken dat in 2050 niemand meer gas gebruikt. Dat is een megaoperatie die bijna onhaalbaar is. Nederland wil ineens het braafste jongetje van de klas zijn met onhaalbare doelstellingen maar dat terzijde. In het verleden hebben we ook al eens een energietransisitie gehad toen we in de jaren '50 overgingen op aardgas. Een energietransitie is dus per definitie niet verkeerd, maar het moet wel op een realistische manier gebeuren. Woningen nu massaal voorzien van een lucht-water warmtepomp, buffervat voor het tapwater (200 liter) en zonnepanelen lijkt me overdreven, al kun je dit met nieuwbouw makkelijker invoeren. Je kunt dan met het ontwerp van de woning al rekening houden met deze technieken. Zelf heb ik voor mijn eigen woning (1999), die al voorzien is van vloerverwarming op de begane grond, gekeken naar verduurzaming om nul-op-de-meter te krijgen. Deze investering bleek bijna € 30.000 te kosten. De warmtepomp van 10 KW is al een behoorlijke post. De terugverdientijd is ook veel te lang (meer dan 10 jaar). Laat staan als er eerst vloerverwarming moet worden aangelegd in de hoofdruimte van de woning en men de woning nog beter moet isoleren (gevels, vloer, dubbelglas). Wat men ook vergeet is dat als een CV-ketel kapot gaat dat je dan maximaal € 1.600 kwijt bent. Bij een warmtepomp die ook voor tapwater wordt gebruikt ligt dat wel even anders. Het aanschaffen van een warmtepomp naast de bestaande CV-ketel, waarbij de CV-ketel alleen gebruikt wordt voor tapwaterbedrijf en bijverwarming in de winter, is een optie, maar wat je aan gas bespaart ben je vervolgens weer bijna kwijt aan extra elektriciteit. Een terugverdientijd van ruim 10 jaar is ook niet echt interessant, en dan gaan we uit van betaande energietarieven. Mijn advies is om vooral nog even te wachten om bestaande woningen te gaan aanpassen. We nemen beslissingen voor enkele decennia vooruit met de techniek van nu, terwijl de ontwikkelingen razendsnel gaan.

Aanpakken van de bron
Een ander belangrijk punt is het gebruik van energie. Die neemt in Nederland ook nog steeds toe. In veel woningen staan vaatwassers, wasdrogers, meerdere koel-vries combinaties, etc.. Het is belangrijk om eerst eens de bron aan te pakken. Hebben we echt al die vaatwassers en wasdrogers nodig? Dat geldt ook voor het verduurzamen van de gebouwen. 70% van de installaties in de gebouwen presteert niet goed, met energieverspilling tot gevolg. Veel meer moet ingezet worden op goede installaties die goed lucht- en waterzijdig zijn ingeregeld en goed geparametreerd zijn in het gebouwbeheersysteem. Daarmee kan zo al 20% worden bespaard op energie. Ook slimme software die zelf aan het stuur zit en ook naar de weersverwachting kijkt biedt al verbluffende extra resultaten inzake vermindering van het energiegebruik. De overheid stelt wel energiemonitoring verplicht, maar dan zie je het resultaat. Veel belangrijker is om te bepalen hoe je tot dat resultaat komt? Daarvoor heb je slimme software nodig, en die is er zeker.

Ook als het gaat om afval moeten we eens bij de bron beginnen. We produceren bergen reclamefolders die allemaal weer moeten worden ingezameld. We produceren massaal plastics (bijv. verpakkingen) die weer massaal moeten worden ingezameld. Veel plastic is van slechte kwaliteit en ongeschikt om te recyclen. Dat komt dus alsnog allemaal in de verbrandingsoven terecht. Het recyclen van het afval wordt meer gedaan om de gewetens van de mensen te sussen, zodat ze denken toch goed voor het milieu bezig te zijn. Al dat gescheiden inzamelen is een druppeltje op de gloeiende plaat. Vaak gooit men in verschillende containers (PMD, papier, glas, restafval, GFT) niet de juiste afval waardoor er alsnog een probleem ontstaat met de afvalverwerking. Mijn pleidooi is: ga het centraal organiseren met afvalscheidingstechnieken die al voorhanden zijn, en voer hiervoor landelijk één beleid in. Nu verschilt het per gemeente (van huisvuilzak, losse container tot ondergrondse containers). We moeten ons ook eens gaan bezinnen op het gebruik van plastics. Kijk eens in een supermarkt. Veel groenten worden geseald. Van komkommer tot aubergine, broccoli, etc.. Softfruit zit allemaal in plastic bakjes. Veel groenten zijn al gesneden en in zakjes gedaan. Is dat allemaal nodig? Je kunt de snijbonen ook zelf door de molen halen, of sla zelf snijden. Allerlei maten voor verpakkingen hebben we: 2 ons bonen, 4 ons bonen, 6 ons bonen. Zo kunnen we wel verder gaan. Daarnaast hebben we de enorme plastic soup in de oceanen die weer voor allerlei problemen zorgen. Denk aan vissen die het inslikken.

Een ander punt is het gedrag van de mens in de openbare ruimte. Wat te denken van al het afval wat langs snelwegen wordt gedumpt of waar dan ook op straat? Wat te denken van kauwgom wat overal wordt uitgespuugd? Nederland is wat dat betreft een slecht voorbeeld. Verder zijn er lozingen van afvalwater, het dumpen van afval in de wereldzeeën en het onnodig weggooien van voedsel om maar wat te noemen.

Hoe staat een Christen tegenover klimaatverandering en vervuiling?
Uit bovenstaande kunt u concluderen dat we verspilling van energie moeten tegengaan en ook dat we vervuiling van de aarde moeten tegengaan. We spreken dan over goed rentmeesterschap, in het besef dat God de Schepper is van hemel en aarde, en van alle levende ziel. Als we de klimaatverandering bezien en de besluiten die men neemt (klimaatverdrag Parijs) dan zien we dat de Schepper van hemel en aarde buiten beeld wordt gelaten. Men erkent God niet inzake het klimaat. De Bijbel spreekt over de voorzienigheid van God. Dat is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke Hij hemel en aarde, alsook alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. Dit is de taal van het ware geloof die we terugvinden in de Heidelbergse Catechismus Zondag 10, hetgeen gegrond is op de Bijbel.

De gedachte dat we een thermostaatknop kunnen realiseren om de temperatuurtoename op aarde te begrenzen geeft ook de hoogmoed van de mens aan. De mens denkt het zelf allemaal te kunnen regelen en toont zich totaal niet afhankelijk van de Schepper van hemel en aarde. We zijn in het paradijs goed door God geschapen, maar door het ingeven van de tegenstander van God, de duivel, moed- en vrijwillig van God afgevallen. Met alle gevolgen van dien. We zullen allen de dood moeten sterven vanwege ons afvallen van God. De aarde is daarom om onzentwil vervloekt. Tegen Zijn discipelen zei de Heere Jezus Christus: "En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentiën (ziekten), en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten (Matth. 24:6-8)". De Heere volvoert Zijn raad en werkt heen naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde in dewelke gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13). Daarop zal een volk wonen wat op aarde gelukzalig gemaakt is (Psalm 41:3) door de verworven en toegerekende gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht wat een zondig mens nooit meer kon en wilde volbrengen. Dan mogen we de tijd op aarde wandelen, ziende op de overste Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus (Hebr. 12:2), hetgeen een wandel is in de hemelen waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus (Fil. 3:20).

Met betrekking tot de klimaatverandering belijdt een Christen dat de loop van het weer met warmte en koude, regen en droogte, onweer en hagel in de hand van de Heere is. We kunnen dit lezen in onder andere Job 38, Psalm 29, Psalm 97 en Psalm 104. Droogte kan ook een oordeel van God zijn zoals we beschreven vinden bij de profeet Haggaï: "Want Ik heb een droogte geroepen over het land en over de bergen, en over het koren en over den most en over de olie, en over hetgeen dat de aardbodem zou voortbrengen; ook over de mensen en over de beesten, en over allen arbeid der handen (Haggaï 1:11)". De oversten en het volk te Jeruzalem werd bestraft omdat zij in schone huizen woonden, maar des Heeren tempel ongebouwd lieten liggen. De profeet Amos spreekt ook het oordeel uit vanwege de zonden en onbekeerlijkheid van het volk Israël: "Daartoe heb Ik ook den regen van ulieden geweerd, als er nog drie maanden waren tot den oogst, en heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen; het ene stuk land werd beregend, maar het andere stuk land waar het niet op regende, verdorde (Amos 4:7)". In het laatste Bijbelboek Openbaring wordt gesproken over de fiolen van Gods toorn: "En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur; En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven (Openbaring 16:8-9)". We zien dus dat in dit alles niet de mens invloed heeft op het weer, maar dat het God alleen is die alles regeert naar de raad van Zijn wil, hetzij tot voordeel, hetzij tot oordeel.

Dit alles wil niet zeggen dat een Christen dan onverschillig staat tegenover hoe we deze aarde dienen te bouwen en te bewaren. Wel zal dit in het besef zijn dat de aarde om onzentwil vervloekt is en dat we met smart daarvan zullen eten al de dagen van ons leven (Genesis 3:16-19). De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen (Psalm 24:1). Als we in dat besef leven dan zal dit ook tot uiting komen hoe we op aarde wandelen. Daarbij past geen vervuiling van de omgeving (afval op straat of in het water gooien, energieverspilling) en vervuiling van ons lichaam (roken, overmatig drankgebruik, ongezond en overdadig eten). We noemen maar enkele zaken. Vervuiling in steden (smog) die ontstaat door vieze uitlaatgassen zullen we dan ook moeten tegengaan, omdat het een bedreiging is voor onze gezondheid. Technieken ontwikkelen die hiertoe bijdragen zijn dus geboden. Elektrische auto's kunnen in steden ook hier een bijdrage aan leveren, al blijft het wel belangrijk om de hele keten (van productie tot recycling) te bekijken of elektrische auto's wel daadwerkelijk zo milieuvriendelijk zijn. Wellicht biedt waterstof hierin een verbetering. Het stimuleren van energieopwekking die minder milieu belastend is, is dus ook geboden. Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken en om vervuiling van het milieu tegen te gaan zal een Christen dus altijd positief bejegenen. Echter dient het wel op rechtmatige gronden plaats te vinden, zoals de Bijbel ons aanreikt en niet op valse gronden als die van Al Gore met zijn inconvenient truth. Wij redden dus de aarde niet door het klimaatverdrag van Parijs, of welk verdrag dan ook. We redden ook de aarde niet door een energietransitie. We redden ook de aarde niet door ons gedrag. De werkelijke waarheid is dat de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, door vuur ontstoken zijnde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten (2 Petrus 3:10-12).

God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom dat zij zich bekeren; Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een Man (de Heere Jezus Christus) Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft (Handelingen 17:30-31). Daarom, bekeert u en gelooft het Evangelie (Markus 1:15), want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom, bekeert u en leeft (Ezechiël 18:32).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"