Kommerie (HHK) en zijn leer ingezegend en de handen opgelegd

Op 20 juni 2016 stond een kort bericht in het RD betreffende de bevestiging van kandidaat J. Kommerie tot HHK-predikant:

Kand. J. Kommerie is zaterdag bevestigd tot predikant van de hersteld hervormde gemeente te Andelst-Zetten e.o.
De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. Joppe uit Oud-Beijerland en ds. R. P. van Rooijen uit Oosterwolde. De tekst voor de verkondiging was Jesaja 52:7.
Naast ds. Joppe en Ds. Van Rooijen namen aan de handoplegging deel ds. P. den Ouden, ds. J.C. den Ouden, ds. M. van Reenen, ds. H. Zweistra, ds. R. C. Boogaard, ds. A. A. F. van de Weg, ds. IJ. R. Bijl en ds. W. J. C. van Blijderveen. In de middagdienst deed ds. Kommerie intrede vanuit Jesaja 62:1. Na de dienst werd de predikant toegesproken door ds. J. C. den Ouden uit Opheusden namens de classis en als consulent, en door ds. E. Kroon uit Randwijk namens de naburige kerkelijke gemeenten. Ouderling H. van Westreenen sprak namens kerkenraad en gemeente.

Op 25 juni 2016 stond er een artikel in het RD over de open dag die het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) in Amsterdam heeft gehouden, (klik hier). Prof. dr. W. van Vlastuin krijgt een vraag voorgelegd of een roeping tot het ambt van predikant niet doorslaggevend moet zijn bij het toelaten van een persoon tot het seminarie? Wat is daarop het antwoord van Van Vlastuin? "Nee", zegt prof. Van Vlastuin: "De Hersteld Hervormde Kerk, waaraan het seminarie is verbonden, staat in de hervormde traditie en oordeelt wel over de leer maar niet over het hart. De commissie van toelating oordeelt niet over een roeping, maar over de leer en de bekwaamheid tot het volgen van de academische opleiding", aldus de rector.

De opmerking van Van Vlastuin en de bevestiging van Kommerie staan niet los van elkaar. Kommerie leert dat celibataire homoseksuelen ambtsdrager kunnen zijn. Dit soort personen wordt dus toegelaten tot het Hersteld Hervormd Seminarie om vervolgens hun verderfelijke leer uit te gieten over het kerkvolk. Kommerie weet niets van de doding van de oude mens als het gebod komt (Romeinen 8:9) en de opstanding van de nieuwe mens (Galaten 2:19, Romeinen 6:4-6) en vele andere Schriftplaatsen. Ook is Leviticus 26:41-42 en Jesaja 1:27 dezulken totaal onbekend. Als dit wel zo was dan zouden ze wel stoppen met hun homoleer die geheel haaks op Gods Woord staat (1 Korinthe 6:11). De Hersteld Hervormde Synode heeft de uitspraak gedaan dat zolang homoseksuelen het niet praktiseren ze niet tuchtwaardig zijn. Ze mogen zeggen dat ze het zijn, dus dan zou de Schrift leren dat er christen-homo's zijn. Dan zijn er ook christen-pedofielen. Men spreekt de zonde vrijuit (Jesaja 3:9) en schaamt zich er niet voor door het te noemen. Het is alles schandelijk om te zeggen (Efeze 5:12). Zeggen dat je homoseksueel bent is hetzelfde als het praktiseren ervan. Zeggen dat je onbekeerd bent is hetzelfde als het praktiseren van je onbekeerdheid. Men beperkt de bediening der wet tegenwoordig alleen tot de praktijk van de zonde (zoals het samenwonen of trouwen van homoseksuelen), terwijl de wet geestelijk is en wij vleselijk zijn, verkocht onder de zonde (Romeinen 7).

Kunnen homoseksuelen dan niet bekeerd worden? De Bijbel is duidelijk in 1 Korinthe 6. Goddelozen kunnen met God verzoend worden door de toegerekende gerechtigheid van Jezus Christus. Er is geen mens te zondig om niet gezaligd te kunnen worden. Homoseksuelen zijn ook onze medeschepselen. Maar wat men tegenwoordig leert op het kerkelijk erf helpt homoseksuelen helemaal niet. Ze worden in kerkelijk Nederland steeds meer gestaafd in hun zonden. Het lijkt allemaal zeer barmhartig, maar de Bijbel leert dat de barmhartigheden van de goddelozen (ook die menen Gode een dienst te doen) wreed zijn. Laat u niet bedriegen door al deze valse leraren en leraressen die u op het paard tillen en inzegenen! U komt er voor eeuwig mee om! Tegenwoordig leren ze dat homoseksualiteit een gevolg is van de gebrokenheid. Homoseksuelen zijn zo geboren (en dat noemen ze dan homoseksuele geaardheid). Ze mogen deze geaardheid dan niet praktiseren, want alleen dat gaat tegen Gods Woord in. Homoseksuele gevoelens zijn dan niet persé zondig, zo leert het homorapport van de Christelijk Gereformeerde Kerken (2013). Wat het rapport verder zegt vindt op dit moment algehele ingang in alle kerken (ook de reformatorische):"In het licht van de Schriften moeten alle seksuele handelingen daarbuiten en dus ook homoseksuele handelingen als zonde worden aangemerkt. De prediking moet oproepen dergelijke zonden te belijden en te bestrijden. Er is vergeving bij God! Intussen laat de prediking ook duidelijk doorklinken dat een homoseksuele gerichtheid op zichzelf geen zonde is en ook homoseksuele gevoelens en verlangens dat niet per se zijn. Broeders en zusters met een homoseksuele gerichtheid zullen deze prediking op hun eigen manier als spannend ervaren." Men huivert niet eens meer voor zulke kerkelijk standpunten. De duivelen geloven nog dat God een enig God is, en zij sidderen (Jakobus 2:19). De kerken met haar voorgangers/ambtsdragers sidderen echter in het geheel niet!

Van Vlastuin zegt dat geoordeeld wordt over de leer en niet over het hart. Er geldt echter dat uw spraak (en geschrijf) u openbaar maakt! Men weet wat Kommerie leert en toch laten ze hem toe. Er wordt helemaal niet geoordeeld over dé leer, maar over één leer. Als werkelijk over dé leer, dé leer van Christus, geoordeeld zou worden dan zouden dit soort kandidaten niet worden toegelaten tot predikant. Dat geldt ook voor kandidaten die in de schoenen van Arminius en Kuyper reizen. Hoe kunnen ze dit met een onergelijk geweten voor God verantwoorden?! De apostel Paulus spreekt Gods vervloeking uit over degenen die het Evangelie van Christus willen verkeren! (Galaten 1:6-9). Dit hoofdstuk heeft de huidige godgeleerdheid allang uit hun Bijbel gescheurd, onder het voorwendsel dat we niet mogen oordelen.
Kandidaat Kommerie wordt notabene bevestigd en de handen opgelegd door predikanten die zich destijds rekenden tot het gekrookte riet waar wijlen ds. Tj. de Jong voorzitter van was. Hoe is het mogelijk? Er heerst een totale verblindheid onder voorgangers en andere ambtsdragers. Wat er gebeurt op het kerkelijke erf heeft niets te maken met de werking van de Heilige Geest. Het is alles de geest uit de afgrond die rondwaait door kerkelijk Nederland. Dan kan er vanaf de kansel nog wel een waarheid worden verkondigd, maar als je de voorgangers confronteerd met bovengenoemde gang van zaken dan houden ze de kerk de handen boven het hoofd en praten ze hun eigen handelingen goed. Het vloekt gewoon met wat vanaf de kansel wordt verkondigd, al moet ik erbij zeggen dat dit soort zaken nooit vanaf de kansel op een Bijbelse wijze aan de kaak worden gesteld. Het kerkvolk moet zelf maar de toepassing maken en eigen conclusies trekken. Of dat nu over homoseksualiteit gaat of over de SGP-politiek, die haaks staat op Gods Woord. Het lijkt wel (nee, het is zo) of het refrein is: Een ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.

Bekeert u, voorgangers/ambtsdragers/medereizigers naar de eeuwigheid, voordat het te laat is en uw toneelspel ontmaskerd wordt voor de rechterstoel van Christus!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"