Anti-Bijbelse toespraak van koning Willem Alexander voor de VN

Op 25 september 2019 heeft koning Willem Alexander de Algemene Vergadering van de VN in New York toegesproken. In de media is hiervan verslag gedaan. U kunt het verslag hier (klik hier) lezen, of de toespraak in het Engels hieronder bekijken:

COMMENTAAR
In de toespraak gaat de koning in op mensenrechten, godsdienstvrijheid, MH17, klimaatverandering, de doodstraf en de nieuwe wereld orde. Hij stelt dat de doodstraf een onomkeerbaar gebeuren is en dat de doodstraf een aanslag is op het fundamentele recht op leven. De koning negeert hierbij de Bijbel waar staat: "Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt." (Gen. 9:6). De overheid draagt het zwaard zoals staat beschreven in de brief aan de Romeinen: "Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene die kwaad doet." (Rom. 13:4). De kanttekeningen schrijven hierbij: Dat is, heeft de macht ontvangen om de kwaaddoeners zelfs ook met den dood te straffen, Gen. 9:6, en laat niet zonder oorzaak het zwaard voor zich dragen, of draagt het aan haar zijde, om te kennen te geven dat zij zulke macht heeft, en die tegen de boosdoeners ook zal uitvoeren. De moordenaar aan het kruis beleed: "Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Dezen heeft niets onbehoorlijks gedaan." (Luk. 23:40-41). Deze moordenaar was het dus met zijn doodstraf eens, maar van koning Willem Alexander zou hij het recht op leven krijgen.

De koning stelt zich dus boven de HEERE, de God van hemel en aarde, met zijn zogenaamde barmhartige uitspraken. Tevens heeft hij het niet over abortus en euthanasie. Het doden van kinderen in de moederschoot valt dus volgens de koning onder mensenrechten, net als euthanasie. De inzettingen en rechten Gods worden dus omgekeerd: het recht op leven wordt bij abortus ontnomen en bij een moord juist toegekend. Het is de werking van satan, die de waarheid in de leugen verandert, zoals ook door Jezus wordt gezegd tegen de Joden: "Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar en de vader derzelve leugen." (Joh. 8:44).

Hij spreekt ook over nieuwe wereld orde als hij zegt: "Mensenrechten, vrede en ontwikkelingskansen voor allen zijn de hoekstenen van de wereld orde die wij proberen te bouwen, en zij zijn het hart van de duurzame ontwikkelings doelen." Het gaat dus allemaal over de socialistische gedachte van de maakbare samenleving en de maakbare wereld met als fundament de nieuwe wereld orde (NWO), lees toren van Babel. Onder het mom van de NWO worden huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw terzijde geschoven, worden kinderen op scholen onderwezen in seks en homoseksualiteit, worden abortus en euthanasie mensenrechten genoemd, worden aborteurs en uitvoerders van euthanasie artsen genoemd, wordt een enorme immigratie geregistreerd om de nationale identiteit te vernietigen en valse religies ruim baan gegeven, worden de media (Main Stream Media) gecontroleerd en gemanipuleerd, wordt drugsgebruik (wiet en XTC) bevorderd terwijl gek genoeg roken steeds meer in de ban wordt gedaan, worden de rechten van misdadigers hoger geacht dan die van de slachtoffers (denk aan het weer in de maatschappij plaatsen van moordenaars en verkrachters). Dat is Nederland anno 2019, een land waar de waarheid struikelt op de straat (Jes. 59:14). Er is niemand die voor de gerechtigheid roept, en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft; zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen; met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid (Jes. 59:4). Daarom bracht Hem Zijn arm heil aan, en Zijn gerechtigheid, die ondersteunde Hem (Jes. 59:16). Koning Willem Allexander brengt het heil niet met zijn pleidooi voor de Nieuwe Wereld Orde, maar alleen Christus, de Koning der koningen heeft het heil verworven en past die door Zijn Geest ook toe in het zaligen van de uitverkorenen. Die zullen de aarde erfelijk bezitten, en verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont." (2 Petr. 3:13).

Ook nam de koning het op voor de rechten van seksuele minderheden. "Het Koninkrijk der Nederlanden is blij dat op steeds meer plaatsen in de wereld de gelijke rechten van homo’s, lesbiennes, transgenders en andere minderheidsgroepen worden benoemd in de wet." Maar volgens Willem-Alexander gaat het om daden en niet alleen om woorden. De koning is dus een pleitbezorger van het gelijkheidsbeginsel in de grondwet (artikel 1 en de daarop gebaseerde wet gelijke behandeling) waarbij zonde geen zonde meer is. Homoseksualiteit en transgenderisme zijn rechten van de mens geworden terwijl het Woord van God leert dat dit zonde en ongerechtigheid is. Ook wordt gesproken over het recht op godsdienstvrijheid terwijl het Woord van God leert dat de mens geen recht heeft om afgoderij te bedrijven en de afgoden (allah, boedha) te aanbidden. De Nederlandse grondwet heeft met artikel 6 over de godsdienstvrijheid ook Gods Woord en de eer van God vertrapt. De vrijzinnige PKN-koning werpt het Woord van God geheel terzijde en stelt daar de Nieuwe Wereld Orde (NWO) voor in de plaats.

Hij haalde eveneens de zorgen over de klimaatverandering aan. "Nog nooit was internationale samenwerking zo urgent voor de toekomst van onze planeet. Broeikasgassen kennen geen grenzen. Alleen samen kunnen we klimaatverandering het hoofd bieden. Wij geven graag gehoor aan de oproep om verantwoordelijkheid te nemen en ambitie te tonen." Men spreekt consequent over 'onze planeet', terwijl er niets van ons bij is. De koning denkt klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden door met wereldwijde klimaatdoelen te temperatuur op aarde te beinvloeden, ofwel niet te ver te laten stijgen. Men maakt zich compleet belachelijk met dit soort uitspraken. Net als VN-secretaris generaal, de Portugees António Guterres, die stelde dat het klimaat boos is. We zien hier de new age religie van climate change die het klimaat als een god behandeld, en die we tevreden moeten stellen. We gaan er nu verder niet op in, u kunt er meer over lezen op deze website.

De VN is een grote geldverslindende goddeloze vereniging van staten die zich openlijk verheffen tegen de God van hemel en aarde. Men is verenigd in hun haat tegen de God van hemel en aarde, tegen het levende Kind en tegen de Kerk van God. Koning Willem Alexander is een puppet van de Nieuwe Wereld Orde en draagt de leer van de Franse revolutie uit, namelijk vrijheid, gelijkheid en broederschap. Deze koning en zijn roomse vrouw wordt in (kerkelijk) Nederland massaal op een voetstuk geplaatst en de vlag gaat uit op Prinsjesdag en Koningsdag. Als we deze toespraak dus bezien dan zouden we in zak en as terneer moeten zitten omdat wij allen God verlaten hebben en daardoor wandelen naar het goeddunken van ons eigen boze hart. We spreken over vrijheid maar we bedoelen losbandigheid. We spreken over gelijkheid voor iedereen maar bedoelen het uitleven in de zonde. Als zonde werkelijk zonde is geworden en we in een weg van recht verlost zijn geworden en met God verzoend zijn geworden door Christus' dood en opstanding, toegepast door Woord en Geest, dan kunnen we de vlag niet meer uitsteken en het reilen en zeilen van het koningshuis volgen om ons erin te verlustigen, zoals het RD en aanverwante bladen (Terdege en Gezinsgids) doen. Ook het refo-afgodsbeeld wat SGP heet kan niet meer aanbeden worden door erin te participeren of erop te stemmen. Een christen kan niet meer politiek actief zijn door het afleggen van de eed op de grondwet die de zonde legitimeert met artikel 1 en 6, onder aanroeping van Gods Naam. Voor een christen is dat onmogelijk, net zo onmogelijk als het was voor Daniël en zijn vrienden om te buigen voor het beeld en de muziek van koning Nebukadnezar in het dal van Dura. Lezers, Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt (2 Kor. 13:5), Doorzoekt uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt (Zef. 2:1). Al wat uit het geloof niet is dat zonde is (Rom. 14:23).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"