Levensheiliging als gave (en opgave?)

Het RD vermeldt op de rubriek "Godsdienst" het volgende artikel (zie cursieve tekst). Het is weer de zoveelste misleiding van Gods Woord en vermengt Wet en Evangelie. Mijn eerste gedachte was: "Zou die dr. P. Vermeer het eens mogen OPGEVEN". Hij ziet de heiligmaking als een gave en opgave. Waarom zegt hij dat dan niet van de rechtvaardigmaking? De rechtvaardigmaking is een daad Gods en de heiligmaking is tevens een daad Gods. Het is het werk van de Heilige Geest in ons, zonder ons. Gods volk is vleselijk, verkocht onder de zonde en tegelijkertijd is ze volkomen heilig in Christus. Zwart, doch liefelijk. Mag u dat kennen, geliefde lezer?

Al dat geredeneer over opgave, is niet meer dan gewroet in het vlees. Noemde hij het nog maar "strijd", en tegelijkertijd "in ons is geen kracht tegen zo'n grote menigte". Maar nee, het wordt activistisch toegepast. Deze predikers hebben het, ben ik bang, nog nooit verloren. Want als je door het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord, wordt neergeveld en ingelijfd in Christus, dan is het uit met deze taal. Dat volk is door de wet der wet gestorven (Gal. 2:19) en mag dan uitjubelen: "Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft." (Gal. 2:20).

Er wordt dan wellicht tegengeworpen: Hoeft de mens dan niets te doen in het leven der genade? En de oproepen dan op door de Geest te wandelen? (Gal. 5:17). Gods volk heeft naar de inwendige mens een begeerte om naar al Gods geboden te leven, de zonde te haten, doden en te vlieden. En toch is ze daarvoor totaal afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. 66Ontwaak, Noordenwind, en kom Zuidenwind, 67doorwaai 68mijn hof, 69dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en 70ate zijn 71edele vruchten! (Hooglied 4:16). Dat is de taal van de Kerk als het om de heiligmaking gaat! Wordt het nog verstaan in onze dagen? De kanttekeningen bij Hooglied 4:16 geven dit zo schoon weer:

66 Of: rijs op, sta op. Dit is ook een zegen dien God over Zijn hof, dat is, over Zijn kerk zendt, te weten dat de winden daarop waaien, om dien te verkwikken en de lucht te zuiveren, en alzo denzelven vruchtbaarder te maken. Versta hier door den wind den Heiligen Geest, als Joh. 3:8. Hand. 2:2. En hoewel de zuiden- en noordenwind van verscheidene kwaliteiten en werkingen zijn, de ene zijnde koud, de andere warm, de ene vochtig, de andere droog, zo zijn zij nochtans beide dezen hof of der kerke Gods bevorderlijk, die somtijds scherpe bestraffingen, somtijds ook kalmte en zoete vertroosting vandoen heeft.
67 Het is God Die de winden voortbrengt uit Zijn schatkameren, Ps. 135:7.
68 Merk dat de kerk dezen hof noemt haar hof, ook Zijn, te weten Christus' hof, in verscheiden opzicht. Christus is de Eigenaar en Erfgenaam van dezen hof, maar de opzieners der kerk zijn Gods akkerlieden en medewerkers in dezen hof, dat is, gemeente, waaraan iegelijk lidmaat de geestelijke gemeenschap mede heeft, 1 Kor. 3:9.
69 Dat is, opdat de reuk verspreid worde.
70 Dat is, dat Hij de vruchten genote, die wij Hem, door de werking en kracht Zijns Geestes, voortbrengen, waardoor wij schuldig zijn Hem te eren, Rom. 6:22.
71 Zie vers 13.

Enkele teksten uit Gods Woord zou ik u ter overdenking eens willen voorhouden, waarin schittert de radicaliteit van de genade. Het is Christus alles of niets. Een tussenweg is er echt niet. Diegenen die dat denken bedriegen zich.

U ziet geliefde lezer, dat alleen diegenen vruchten dragen die met Christus gemeenschap oefenen door het geloof van Christus. Het is alles in, door en uit Christus. Dan zullen de vruchten niet uitblijven door het werk van de Heilige Geest. Dr. Vermeer zegt dat in de Bijbel vele malen de oproep tot levensheiliging staat. In Gods Woord staat ook de oproep tot bekering en geloof. Tegelijkertijd geldt dat bekering en geloof een gave is en geen opgave. Het gaat er niet om dat we de zogeheten lijdelijkheid een vrijbrief geven. Degenen die dit naar voren brengen weten nergens van. Als de Heere werkt dan werkt Hij onwederstandelijk. De Heere is geen halve Zaligmaker! De Heere Jezus is Zaligmaker in de verwerving, en ook in de toepassing! De mens valt er geheel buiten, en moet ook in het leven der genade er weer buiten gezet worden. IK heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophoude! Zelfs je gebeden moeten er nog tussenuit, hoewel het er niet buiten om gaat. Verstaat u dat?

De HEERE heeft recht op ons aller gehoorzaamheid. Doordat we het beeld Gods verspeeld hebben door onze zondeval blijft deze eis volstrekt staan. Echter heiligmaking noemt men ineens gave en opgave. Gods kinderen worden rechtvaardig GEMAAKT (rechtvaardigmaking) en ze worden heilig GEMAAKT (heiligmaking) door de toegerekende gerechtigheid en heiligheid van Christus. Lees de Heidelberger Catechismus, Zondag 23, er maar eens op na. Weet u wat je dan gedurig in de beoefening hebt? Trek mij, dan zullen wij U nalopen. Bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Laat mijn ziel leven, en zij zal U loven, en laat Uw rechten mij helpen. Weet u waarom? Omdat ze van zichzelf een walging heeft leren krijgen (Ez. 20:43) vanwege het lichaam des doods dat ze met zich meedraagt nadat de oude mens gestorven is, en de nieuwe mens is opgestaan. Dat volk is gestorven aan al de opgaven en heeft het leren opgeven (dat moet in het leven der genade gedurig beoefend worden), om te leven uit de GAVE, hetwelk is Christus (2 Kor. 9:15). Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen, Gal. 5:1. Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders; allenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde, Gal. 5:13.

*****

Levensheiliging als gave en opgave
02-07-2009 11:38| gewijzigd 02-07-2009 11:42 | Van een medewerker
’t LOO – „Door de rechtvaardiging gaat de zondaar de poort van het nieuwe leven binnen. Maar ze komt met haar geweldige troost nooit alleen. Haar onafscheidelijke metgezel is niemand minder dan de heiliging.”

Dat zei dr. P. Vermeer, hervormd emeritus predikant in het Duitse Wilsum, woensdagmiddag tijdens een bijeenkomst uitgaande van de streek Nunspeet van de Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Het thema van de bijeenkomst in de hervormde Maranathakerk in ’t Loo (gemeente Oldebroek) was ”De heiliging van het leven”. Dr. Vermeer sprak over de ”Oproep tot de heiliging”, ds. A. A. F. van de Weg, hersteld hervormd predikant te Soest, over ”De praktijk van de heiliging”.

„Het wondere goud van de rechtvaardiging van de goddeloze is gedurende vele eeuwen verborgen onder een dikke laag stof van de leer van menselijke verdiensten en mogelijkheden”, aldus dr. Vermeer. „Geen boodschap is zo bevrijdend en brengt zo veel vreugde als de rechtvaardiging om niet. God rekent de zondaar de gerechtigheid van Christus toe. De heiliging volgt de rechtvaardiging overal waar die gaat en staat en geeft aan het nieuwe leven heilige glans.”

Volgens de emeritus predikant is men zonder rechtvaardiging geen christen en zonder heiliging evenmin. „Bij Rome dreigde de heiliging het kind van de rekening te worden. De wondere vrijspraak zou de deur openzetten voor een losbandig leven. Maar levenshandel en levenswandel doen er wel degelijk toe. De gelovige draagt niet alleen het kleed van de rechtvaardigheid, maar ook dat van de heiligheid.”

Overal in de Bijbel wordt opgeroepen tot levensheiliging, zegt dr. Vermeer. „Als gave en als opgave. God heeft Zijn volk apart gezet en opgeroepen tot levensheiliging. Die oproep klinkt zo vaak, zo indringend en in niet mis te verstane woorden.” Het leven van de heiligmaking is volgens de emeritus predikant geen krampachtig werk. „Er valt niets te verdienen. Het is liefdewerk, werk uit dankbaarheid.”

De leer en de praktijk hebben alles met elkaar te maken, aldus ds. Van de Weg in zijn toespraak. De levensheiliging staat vandaag de dag in de schijnwerpers, zowel in reformatorische als in evangelische kringen, signaleert de predikant uit Soest. Hij houdt het liever bij het evenwichtige onderwijs dat Paulus geeft. „Een leven zonder God leidt tot een overdadig leven. Het leven met de Heere kenmerkt zich in een leven met de Geest. De heiliging van het leven werkt door in alle verbanden.”