Mars voor het leven of een mars ter helle?

Op D.V. 9 december 2017 vindt de 25e Mars voor het Leven plaats zoals we kunnen lezen op de website van Schreeuw om Leven. Daarmee wordt de Week van het leven afgesloten. Deze week wordt georganiseerd in samenwerking met het Platform Zorg voor Leven. Het thema is: "Wanneer begon jouw hart te kloppen?". Deze vraag wordt de samenleving voorgehouden middels radiospotjes en billboards. De week wordt dus afgesloten met de Mars voor het Leven, welke twee hoofddoelen heeft zo valt er te lezen:

1. Een krachtig en liefdevol signaal naar de samenleving en politiek. Stop abortus en euthanasie, investeer in alternatieven.
2. Een blijvende impact op de aanwezigen: bewustwording en bemoediging.

Tijdens de week van het leven vinden de nodige activiteiten plaats, waaronder samenkomsten in roomse kerken met een mis, een filmavond over een heilige Gianna, aanbidding met Heilige Mis voor het ongeboren leven, een Bijbelstudie van de RMU etc... Op de website van Week van het leven staan politieke partijen (SGP, CU), NPV, VBOK, Schreeuw om leven, Prolife zorgverzekeringen en nog meer stichtingen genoemd die deze week ondersteunen.

Vanuit vele kanten wordt opgeroepen om mee te lopen met de Mars voor het Leven. Op het eerste gezicht zou je zeggen dat je hieraan moet meedoen. Abortus en euthanasie druisen in tegen Gods Woord. De HEERE God is de Schepper van hemel en aarde en van alle levende zielen. HIJ geeft het leven en HIJ neemt het leven. Abortus en euthanasie kan niet anders als moord worden bestempeld, hoe we het wenden of keren willen.

Toch moeten we deelname aan deze mars afwijzen, en wel om de volgende redenen:

  1. De sprekers die optreden tijdens de Mars voor het Leven. Vorig jaar bijvoorbeeld voorganger Arthur de Groot van de Levend Woord Gemeente die leert dat we voor het leven gekozen hebben, terwijl we in het paradijs voor de dood gekozen hebben. We maken keuzes voor God en Zijn geboden en om Jezus te volgen. Samen met zijn vrouw ziet hij het als zijn roeping om de heiligen toe te rusten. Een andere spreker is de roomse Hugo Bos van de stichting Stirezo. Johannes Deelstra, leider binnen FIRE Kerk Nederland sprak ook. Deze kerk is een actieve gemeenschap van gelovigen in Rotterdam, die hun geloofsbeleving niet beperken tot zondag. Vanuit deze gemeente is de FIRE School of Ministry Europe ontstaan. (klik hier) voor video's van deze sprekers uit 2016.
  2. Dat brengt me bij het volgende punt. Het gehoor van de Mars voor het Leven wordt dus met een valse leer opgezadeld en daar kun je als Christen onmogelijk onder verkeren. Wat men totaal niet beseft is dat er massaal aan geestelijke abortus wordt gedaan binnen de kerken en andere groeperingen zoals de Levend Woord Gemeente, FIRE Kerk Nederland, enz... Men heeft er totaal geen probleem mee dat Gods Woord wordt verkacht en dat de zielen worden misleid en de bloemhoven worden ingejaagd. Het zijn valse profeten die optreden op het podium van Schreeuw om Leven naar EzechiŽl 13:20: "Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik wil aan uw kussens, waarmede gij aldaar de zielen jaagt naar de bloemhoven, en Ik zal ze uit uw armen wegscheuren; en Ik zal die zielen losmaken, de zielen die gij jaagt naar de bloemhoven."
  3. De ChristenUnie heeft deelgenomen aan het nieuwe kabinet-Rutte-III en dit kabinet gaat door met het steunen van het She Decides fonds wat is opgericht door voormalig minster Ploumen. She Decides werd dit voorjaar opgericht door voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. Het fonds is bedoeld om geld bijeen te brengen voor gezins- en geboorteplanning voor vrouwen in ontwikkelingslanden, zodat zij onder andere veilig abortus kunnen ondergaan. Ploumen deed dit als reactie op een beslissing van de Amerikaanse regering om niet langer geld te geven aan hulpprogrammaís op dit gebied. Het fonds heeft inmiddels al veel bijdragen uit verschillende landen ontvangen. Het is te gruwelijk voor woorden dat er wordt meegewerkt aan veilige abortus. Is het ongeboren leven dan soms veilig bij een abortus? De ChristenUnie zegt op papier tegen abortus te zijn, maar in de praktijk werkt ze gewoon mee aan dit gruwelfonds She Decides, wat in het Nederlands betekent 'zij beslist' ofwel baas in eigen buik.
  4. De SGP vaart ook een valse koers als het om abortus gaat. De SGP spreekt over nazorg als er abortus is gepleegd en noemt abortus ook geen moord meer in het verkiezingsprogramma 2017-2021. De SGP hanteert niet het absolute gebod van God maar spreekt over vermindering van het aantal abortussen. Een lagere limiet is al een vooruitgang heet het dan, terwijl door deze uitspraken het gebod Gods krachteloos wordt gemaakt, hetgeen een werkzaamheid is van de farizeÔsche godsdienst (MattheŁs 15:6). De nazorg is niet anders dan de barmhartigheden van de goddelozen en die zijn wreed leert de Bijbel. Het is allemaal hulpverlening ten koste van het recht Gods.
  5. Abortus en euthanasie is moord. Degenen die een abortus laten ondergaan, de abortusbeulen (ze noemen het abortusartsen) die het uitvoeren en degenen die euthanasie plegen dienen de doodstraf te krijgen overeenkomstig het Woord van God: "Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt." (Genesis 9:6, Romeinen 13:1-4 en de kanttekeningen bij de SV). Alle deelnemers aan de Mars voor het Leven leren dit niet en ook de SGP is een leugen en bedrog partij wat dat betreft. Tijdens de algemene beschouwingen van 2015 heeft Van der Staaij het over blinde vlekken in de maatschappij en dan noemt hij o.a. abortus. Vervolgens wordt hij door de heer Pechtold (D66) bevraagd en dan haalt Van der Staaij een Amerikaanse rechtsfilosoof aan met betrekking tot de morele status van het ongeboren leven. En deze filosoof zegt het scherper dan dat hij het nu zelf zegt, dat als het ongeboren leven beschermwaardig is dat er dan bij abortus sprake is van moord. Pechtold verwijt Van der Staaij dat hij niet zelf het woord moord in de mond neemt, maar zich verschuilt achter een Amerikaanse rechtsfilosoof. De seculiere Pechtold heeft hierin gelijk. Van der Staaij laat na om een Bijbels getuigenis te geven aangaande abortus en verschuilt zich achter anderen.
  6. Was er een mars na de kindermoord in Bethlehem ten tijde van koning Herodes? Het was gruwelijk wat er zich toen heeft afgespeeld tijdens de poging van de duivel om het geboren Kind Jezus te doden. De duivel is de zielenmoorder van den beginne. Echter de duivel heeft vrij spel in de kerken en andere vormen van ongeloofsgemeenschappen om de zielen een gestolen Jezus aan te praten en ze naar de hel te laten slepen door de duivel.
  7. Rome en de Reformatie werken hand in hand samen. We zien het alleen maar toenemen en de PKN heeft ook overeenstemming over de rechtvaardigingsleer. Het komt tijdens de Mars voor het Leven allemaal samen. Vandaag nog een artikel in het Rooms Dagblad waar verslag (klik hier) wordt gedaan van een CSFR bijeenkomst en waar ds. Bouter (PKN) samen optreedt met een Ger.Gem. Priester Stok (RKK) en gewoon zegt dat we ons onder het gezag van de antichrist moeten plaatsen. Zonder enige kritische noot van het RD wordt dit gewoon de ether ingeslingerd. De Week van het Leven is ook afgoderij waar Rome en Reformatie hand in hand optrekken. Het klinkt allemaal erg vroom maar wie wat meer onderzoekt (als een BereŽr) komt er wel achter dat het een vermenging is van Christus met Belial.

We ronden af. Het deelnemen aan de Mars voor het Leven betekent dat je de leugen en bedrog leer rechtvaardigt die verkondigd wordt tijdens de bijeenkomsten. Men denkt hiermee Gode een dienst te bewijzen, maar het vindt allemaal plaats op de brede weg naar het verderf. Moet er dan geen protest klinken? Zeker, maar dan in de eerste plaats tegen de kerken, tegen haar voorgangers, tegen de zogenaamde christelijke politieke partijen! Zolang we de geestelijke abortus kunnen accepteren heeft het deelnemen aan dit soort marsen geen enkele zin. De bannen in de kerken stapelen zich op en worden ongemoeid gelaten, denk aan homoseksualiteit en homo-voorgangers, denk aan het handhaven van valse leraars, denk aan het maken van valse bijbelvertalingen. Wat is een Christen dan schuldig te doen als een onnutte dienstknecht? Ga in uw binnenkamer en leg de nood van land en volk, kerk en staat voor de HEERE neer in het gebed. Er is waarachtige bekering nodig, de toe-eigening van de schuld en straf (Leviticus 26:40-42). HIJ doe wat goed is in Zijn ogen. Wie weet God mocht Zich wenden en ons genadig zijn.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"