Professor doctor Van Vlastuin (HHK) heeft boter op zijn hoofd

In het RD van 10 september 2016 reageerde professor doctor (dominee) Van Vlastuin op een oproep van PKN-dominee De Fijter waarin hij oproep om ons als christenen te verenigigen in een nationale synode. (klik hier voor RD artikel)

Hieronder treft u de tekst aan van zijn artikel:

Prof. Van Vlastuin: Nationale synode ontkracht orthodoxe belijden

De wijze waarop ds. De Fijter vorm wil geven aan het eensgezind belijden van Christus, is onwenselijk, betoogt prof. dr. W. van Vlastuin.

Op 6 september deed ds. G. de Fijter als voorzitter van de nationale synode opnieuw een oproep om ons als christenen te verenigen in een nationale synode. De analyse van de huiveringwekkende ontwikkelingen in Nederland deel ik, evenals de constatering dat een versplinterd christendom aan geloofwaardigheid en innerlijke geestelijke kracht verliest. Dat wij opnieuw tot het belijden van Christus moeten komen, onderschrijf ik van heler harte. Maar de manier waarop collega De Fijter dit vormgeeft, kan ik op geen enkele wijze meemaken. Daarvoor zijn twee redenen aan te wijzen:

In de eerste plaats om het credo van de nationale synode. De belijdenis van Christus in dit credo leidt tot een bleke Christus. Allerlei aspecten die op de Christus ‘van boven’ duiden, zijn eruit gesneden, zoals de maagdelijke geboorte, de hemelvaart, het zitten aan de rechterhand van God en de wederkomst ten oordeel. Dit zijn kernnoties van het orthodoxe katholieke geloof in Christus die alle misverstand over het Zoon-zijn van Christus wegnemen en die tegelijk tot uitdrukking brengen dat het heil van boven komt, buiten onszelf ligt en niet afgeleid kan worden uit aardse wetmatigheden. In dit licht is het niet verwonderlijk dat in het credo ook de lichamelijke opstanding uit de dood ontbreekt. Juist dit belijden onderstreept dat Gods Koninkrijk niet in de kaders van het hier en het nu kan worden beschreven, maar van een andere orde is.

In de tweede plaats om de geloofwaardigheid van de voorzitter van de nationale synode. Het gaat mij niet om de persoon, maar wel om de zaak die hij vertegenwoordigt. Hij heeft persoonlijk ingestemd met de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Nu is er onder hervormd-gereformeerden verschil van inzicht over de consequenties van de vorming van de PKN, maar er is geen verschil van inzicht over het feit dat het publieke orthodoxe belijden hierdoor schade heeft geleden. Hoe kan men geloofwaardig oproepen tot het belijden van Christus als men zich expliciet heeft ingezet voor de ondermijning van orthodox belijden? Voor mij is dit een prangende vraag!

Een hernieuwd belijden van Christus? Jazeker. Laten we dat doen in volle eenheid en gemeenschap met de kerk van alle tijden zonder te knabbelen aan de kracht van dit te belijden. We hoeven ons niet te schamen voor orthodoxie door een knipoog naar middenorthodoxie te maken. Het zal ons ook in deze wereld echt niet meer geloofwaardig maken.

De kern van onze Christusbelijdenis is dat de gekruisigde Christus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood gedood en in Hem is het eeuwige leven al realiteit. Door het geloof delen we vandaag reeds in deze realiteit, zodat we mogen zeggen dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven. Dat maakt ons burgers van het hemelse Jeruzalem en vreemdelingen op aarde. Tegelijk omarmen we onze Nederlandse Geloofsbelijdenis: „Wij verwachten die grote dag met een groot verlangen, om ten volle Gods beloften te genieten, in Jezus Christus onze Heere.”

De auteur is hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

COMMENTAAR
Professor doctor Van Vlastuin is hoogleraar gereformeerde spiritualiteit aan de VU in Amsterdam namens de Hersteld Hervormde Kerk. Het is een mondvol en aan titels en benamingen geen gebrek. In het woord 'spiritualiteit' zit het woord spirit, het Engels voor geest. Als we echter gedreven worden door de Holy Spirit (Heilige Geest) dan zullen we het belijden van de andere Jezus (2 Korinthe 11:4) waar De Fijter het over heeft niet kunnen onderschrijven. Dat hele protestantse nationale synode platform is niet uit God met al die valse profeten en ger-gem-dames in het bestuur en/of raad van advies die niets anders doen dan de leer van Christus onder hun kerklaarzen vertrappen. Het is niet meer dan vage spiritualiteit. Van Vlastuin zou die hele nationale synode onder de vloek van Galaten 1 moeten plaatsen. Maar dat laat hij na.

Van Vlastuin ageert wel tegen het credo en stelt dat de nationale synode het orthodoxe belijden ontkracht, maar wat hij collega De Fijter verwijt doet hij zelf ook. Zoekt u op de startpagina van deze website rechtsboven maar op XART, verantwoord geloof, hervormd overleg of op vlastuin, dan krijgt u een beter beeld van Van Vlastuin. Van Vlastuin doceert diverse vakken op het Hersteld Hervormd Seminarie, en wel dogmatiek, symboliek en apologetiek. Dat laatste doet hij graag samen met roomse theologen en andere valse leraren. Van Vlastuin is redacteur van het boek 'Verantwoord geloof' wat hij samen met roomse theologen en andere valse leraren, w.o. dr. G.A. van den Brink, heeft opgesteld. Dat hele boek heeft niets met het orthodoxe belijden te maken en staat er haaks op. U kunt er meer over lezen op deze website. Van Vlastuin leert ook een andere Jezus in zijn reactie, want hij leert dat Christus alleen de dood heeft gedood. Wat leert Gods Woord? Ook onze oude mens is met Hem gekruisigd, wij (dat is onze oude mens) zijn met Christus gestorven (Romeinen 6:6-8) en met Hem opgewekt, een nieuw schepsel geworden. Zie ook Galaten 2:19-20. Op de manier van Van Vlastuin kun je nog een oude (homo)mens zijn en over/om de enge poort heen gesmokkeld worden. De Poortwachter Christus trekt echter alleen door de Wet der Wet gedode zondaren door de enge poort, die een welgevallen hebben gekregen aan de straf hunner ongerechtigheid (Leviticus 26:41). Die enge poort is gelijk de deur der schapen en is Christus Zelf (Johannes 10:7). Dezulken worden levend gesproken op de stem van de Zoon van God, krijgen de gerechtigheid van Christus toegerekend, en mogen als een Kaleb (hond) door het geschonken geloof wandelen (d.i. gedragen worden als een Mefiboseth, een dode hond) aan de hand van deze meerdere Jozua naar het land der ruste, met Zijn belofte van hier de vervolgingen en verdrukkingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven (Markus 10:30).

Van Vlastuin doceert ook dogmatiek, maar als je beziet wat voor dogmatiek er door theologiestudenten met preekbevoegdheid, of degenen die inmiddels predikant zijn, wordt beoefend dan vraag je je af wat voor dogmatiek Van Vlastuin leert? Denk alleen al aan de leringen dat homoseksuelen die celibatair leven predikant/ouderling/diaken mogen zijn, denk aan ds. D. Burggraaf. Ze mogen aan het Heilig Avondmaal deelnemen, want ze zijn niet tuchtwaardig. Ze mogen deze valse dogma's leren zoals bijvoorbeeld ds. J. Kommerie doet. Het wordt allemaal massaal geleerd aan het HHK Seminarie in Amsterdam en binnen de HHK (en trouwens in alle andere kerkverbanden). Men heeft een verbond met de dood gemaakt en een voorzichtig verdrag met de hel gesloten en durven de Almachtige uit te dagen en te trotseren, zie Jesaja 28:15 met de kanttekeningen. De duivelen geloven dat God een enig God is en zij sidderen (Jakobus 2:19), maar het huidige korps voorgangers siddert niet en komt niet publiekelijk in het geweer tegen de valse leringen en het kerstenen van zonden zoals het homo-zijn. Ze hanteren allerlei uitvluchten om zulke kandidaten de handen op te leggen tijdens een bevestigingsdienst met uitspraken als "ik wist het niet" of "ik heb hem als kind gedoopt".

In een RD-artikel uit 2013 waarin het ook over de nationale synode ging zei Van Vlastuin o.a.: "Ik wil de broederhand niet alleen geven bij overeenstemming, maar ook als er ingrijpende verschillen zijn, omdat ik niet weet hoeveel dwalingen een christen kan hebben." Hoever deze Van Vlastuin gaat is wel bezwezen met zijn boek 'Verantwoord geloof'. En dan gaat hij De Fijter bekritiseren? Hij zal deze collega ook wel de broederhand geven. De bekende uitdrukking 'boter op het hoofd' is geheel van toepassing op Van Vlastuin met zijn artikel. Over ondermijnen van het orthodoxe belijden gesproken!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"