Pastoraal gezinsmagazine "Om Sions Wil" - Verbonden in Belijden?

Afgelopen week ontving ik nummer 3 (7 februari 2014) van het pastoraal gezinsmagazine "Om Sions Wil" in de brievenbus. Kennelijk als een voorbeeld exemplaar om over te halen om een abonnement te nemen. Jaren terug herinnerde ik het me als een blad wat destijds in een soort krantenformaat werd gedrukt als ik het wel eens inzag bij anderen. Maar goed, het ziet er grafisch op dit moment in elk geval goed uit. Waar voor je geld zou je zeggen. Er staat in elk geval op het voorblad vermeld: "Verbonden in Belijden". Dat schept moed dacht ik.

Als je je 'anders' voelt van dr. Seldenrijk
Het ging al gelijk mis toen ik op de voorpagina de heer dr. R. Seldenrijk zag vermeld (die afscheid genomen heeft als directeur van de Nederlandse Patienten Vereniging en die tevens kerkenraadslid is in de gereformeerde gemeente te Zeist). Niet om hem als persoon natuurlijk, maar om wat hij zegt in het interview met hem op blz. 24 en 25. Het gesprek komt weer eens neer op homofilie, zoals zo vaak de laatste tijd. Het is echt modepraat in de zich gereformeerd noemende gelijknamige gezindte. Dr. Seldenrijk heeft ook in 2004 een boekje geschreven getiteld "Als je je 'anders' voelt". Een mens is echter niet 'anders' maar een mens is goddeloos, en moet van een Ander worden wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid, en dat in de weg van de doding van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in Christus. Ook Seldenrijk maakt onderscheid tussen homofiele gerichtheid en homoseksuele praktijk. Er worden dan een 6-tal teksten uit de Bijbel aangehaald waaruit blijkt dat de homoseksuele praktijk wordt veroordeeld en niet de mens met de homofiele gerichtheid. Zo heeft de kerk van alle eeuwen zich daar ook over uitgesproken volgens hem.

Seldenrijk vergeet wat de Heere Jezus gezegd heeft dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren reeds overspel (praxis) met haar heeft gedaan. Seldenrijk vergeet dat de wet geestelijk is en dat elk mens van nature vleselijk is (alleen Gods volk leeft dat in). Seldenrijk leert dat de mens met homofiele gerichtheid niet wordt veroordeeld. Het is ketters, want van elk mens geldt dat we onder de vloek der wet liggen en als veroordeelden over de aarde gaan om, als God het niet verhoedt, zo de eeuwige dood in te gaan. Hij noemt verder dat in de homofiele gerichtheid wellicht een stukje aanleg of geaardheid zit, maar dat die ook gevoed wordt door de omstandigheden. Verzwegen wordt dat we dood zijn in de misdaden en in de zonden. Of we het nu gerichtheid, geaardheid of praxis noemen of niet. Hij zegt dat pastoraal het verschil tussen homofiele gerichtheid en homoseksuele praktijk van groot belang is. Zoals we al aangaven spreekt hij hiermee dwars tegen de Heilige Schrift in door onderscheid te maken wat niet gescheiden mag worden zoals Gods Woord leert. En dat is dan ambtsdrager in de Gereformeerde Gemeenten. Huiveringwekkend.

Seldenrijk stelt verder: "De keuze om celibatair te leven kunnen we niet opleggen. Dat moet groeien vanuit de relatie met Christus. Het Evangelie fungeert als verbandgaas dat telkens moet worden verschoond, maar de wond hersteld pas als God straks alle dingen nieuw maakt." Hij leert dus een EHBO evangelie, een eerste hulp bij ongelukken evangelie. Het ware Evangelie is echter het Geneesmiddel, de Middelaar Gods en der mensen, de Zondenvernieler, namelijk Jezus Christus en Dien gekruisigd. Het Evangelie is geen verbandgaas maar medicijn voor de verwonde ziel. Door Gods Geest wordt de wond opengesneden door de bediening van de Wet. De oude mens moet afgesneden worden van Adam voordat hij ingelijfd kan worden in de tweede Adam, hetwelk is Christus. U ziet, men leert niet meer de doding van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in Christus. Men leert een verbandgaas evangelie, en ja, dan kun je gewoon dat verbandgaas over de homofiele gerichtheid plakken. Die nieuwe mens kan echter niet meer in de zonde leven (gedachten, woorden en werken), al valt ze wel in de zonde (echter Gods volk wordt bewaard voor onnatuurlijke zonden zoals zelfdoding, homofilie, pedofilie en ook voor de zonde tegen de Heilige Geest). Ze leeft in vleselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Dat gaat ze echter niet bepraten zoals vandaag de dag, maar ze schamen zich ervoor.

Vervolgens gaat Seldenrijk verder door te stellen dat het feit dat de homoseksuele KorinthiŽrs van hun gedrag waren bekeerd, bewijst dat dit ook vandaag de dag nog kan met homoseksueel gedrag. Dit betekent niet noodzakelijk dat ze ook van hun homofiele oriŽntatie kunnen genezen. Het betekent wel dat we binnen de christelijke gemeenschap voor dezelfde roeping staan, dat we elkaar nodig hebben. En dan ervaren we de grootste steun van christenen die zelf weten wat kruisdragen is en die dat toch blijmoedig doen. Aldus dr. Seldenrijk. Bekering is voor deze Seldenrijk niet meer dan van je gedrag bekeerd zijn. Dit levert echter niet meer op dan een rijke jongelings bekering. Die had ook een uitmuntend gedrag, net als Saulus van Tarzen voor zijn bekering. Tegelijk leert Seldenrijk dat de bekering van de homoseksuele KorinthiŽrs niet de doding van de oude mens inhoudt, want hij wordt alleen van zijn gedrag bekeerd. Als de Heere je echter komt te bekeren door Zijn Woord en Geest en Zich komt te openbaren in Christus als persoonlijke Zaligmaker (want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden), dan wordt de gehele oude mens gedood. Dan is een homo geen homo meer, dan is een hoer geen hoer meer, dan is een pedofiel geen pedofiel meer. Volgens Seldenrijk is een bekeerde hoer niet verlost van haar begeerte om achter de ramen te zitten want ze worstelt er steeds mee. Tegenwoordig spreekt men hun 'gerichtheid' vrij uit, net als degenen die hun zonde vrijuit spreken (Jes. 3:9). Dezulken mogen netjes in de kerkenraadsbank plaatsnemen of leren vanaf de kansel. Het is hemeltergend. En dat noemt men tegenwoordig pastoraal. Dit soort pastorale medewerkers staan juist de bekering van de homofiele medemens in de weg (al staat niets de bekering in de weg, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn). Wie het vatte die vatte het.

Hij spreekt over dezelfde roeping, echter zonder de krachtdadige inwendige roeping door Woord en Geest, want die gaat aan het geloof in Christus vooraf. Als Christus ons niet is geopenbaard vanachter het recht Gods, dan hebben we niet meer dan een tijdgeloof, een historieel geloof of een wondergeloof. Geliefde lezers, onderzoekt uzelven en laat u niet bedriegen door dit soort engelen des lichts, die vinden dat het christeljk geloof en de visie op het leven de moeite waard is om over te praten (en uit te dragen zoals hij eraan toevoegt). Echter al dat gepraat heeft niets met het "Verbonden in Belijden" te maken waar het blad over spreekt. De voornaam van dr. R. Seldenrijk is Ruth, maar het is maar de vraag of hij ook het geloof van Ruth heeft. Dan zijn we namelijk wel gestorven aan dit soort ongoddelijk ijdelroepen. Al dat ongoddelijke ijdelroepen over homofilie is tegenwoordig gemeengoed geworden binnen de kerken met PKN en CGK voorop en HHK en GG in hun kielzog. Is er nog ware vreze Gods te vinden in ons land? Na het lezen van dit artikel had ik eigenlijk al genoeg gelezen van dit blad.

Franciscus van Assisi
Franciscus komt ook voorbij in het pastoraal gezinsmagazine. Nu een artikel van ds. A. van de Weerd, christelijk gereformeerd predikant te Tollebeek. Hij geeft aan dat de huidige paus door zijn naam heeft aangegeven dat Franciscus van Assisi de man is die hem ten voorbeeld is en door wie hij geÔnspireerd werd. Vervolgens noemt ds. Van de Weerd een gebed van Assisi waar hij aan toevoegt dat er dogmatisch wel heel wat op valt aan te merken, maar toch valt er wel veel uit te leren. Volgens mij bestaat de bekering van Franciscus van Assisi uit twee dingen: Tijdens een wandeling trof hij een man die getroffen was door melaatsheid. Hij gaf deze man geld en kuste zijn aangetaste hand. Ten tweede dat hij in een vervallen kapel neerknielde voor het altaar om te bidden. Het altaar begon te spreken: herbouw mijn huis dat tot een ruÔne is vervallen. In eerste instantie nam hij het letterlijk op en begon aan het herbouwen van de kapel. Later kreeg hij in de gaten dat de stem het herstel van de kerk als organisatie bedoelde. Franciscus van Assisi eigenlijk Giovanni Bernardone kwam na een onbezorgde jeugd tot het ideaal van een leven in soberheid in navolging van Christus. De in zijn radicale geloofsbeleving unieke figuur van Franciscus heeft als geen ander de spiritualiteit van de middeleeuwen beÔnvloed. In 1228 werd hij daarom, als voorbeeld voor anderen, door paus Gregorius IX heilig verklaard.

Wat leert nu ds. Van de Weerd? Kijk dan maar via de paus en Franciscus van Assisi naar Hem, Die sprak: "Neem Mijn juk op u en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen". De levensloop van Franciscus van Assisi laat zien dat hij door de woorden van Christus in de EvangelieŽn zo aangesproken werd dat hij brak met zijn wereldse leven. Deze dominee plaatst de nederigheid van de paus en van deze Franciscus op ťťn lijn met de nederigheid van Christus. Hij plaatst dus de nederigheid van de antichrist op ťťn lijn met de Christus der Schriften. Ook dit is om te huiveren. Mensen, gaan uw ogen nog niet open voor dit soort hellebedrog?

Al dit soort scribenten kan maar hun gang gaan zonder enige vorm van censuur. En dat onder de vlag "Verenigd in Belijden". Echter geldt dat de duivelen geloven en zij sidderen. Er wordt vandaag de dag in het geheel niet meer gesidderd door de hedendaagse godsdienst. Men schrijft maar, men spreekt maar, men leert maar de ketterijen in woord en geschrift. De eindredactie van het pastoraal gezindsblad, J.J. de Pater en C.E.M. de Pater, vindt het kennelijk prima en drukt het gewoon af. Al dit soort kerkelijke bladen, of het nu het HHK Kerkblad, Terdege of Gezinsgids is, of vult u maar in, hebben redacties die rijp en groen publiceren. Als het maar wat godsdienstige kreten bevat dan is het al gauw goed. Ketterijen kunnen vrijelijk geleerd worden en mogen vrijelijk gepubliceerd worden. Elke dominee komt wel een keer aan de beurt om wat te schrijven. Weet u wat er moet geschieden met al die gepubliceerde ijdele kunsten? Wat er staat in Handelingen 19:19-20: "Velen ook dergenen die ijdele kunsten gepleegd hadden, brachten de boeken bijeen en verbrandden ze in aller tegenwoordigheid;.... Alzo wies het Woord des Heeren met macht en nam de overhand."

Als het de HEERE God belieft om een reveil te schenken onder land, en volk, kerk en staat, dan worden valse leraren de kerken uitgeworpen. Dan worden al die ijdele geschriften weggeworpen en verbrand. Dan komt er een volk, net als de Ninevieten, in de schuld voor God. Wie weet Hij mocht Zich wenden en ons genadig zijn. Dan zal het klinken vanaf de kansels: bekering en vergeving der zonden door de toegerekende gerechtigheid van Christus, de Heere onze Gerechtigheid. Dan zal waar worden: "Alzo wies het Woord des Heeren met macht en nam de overhand." De titel "Verbonden in Belijden" bleek moed te scheppen. Het is echter een ijdele hoop gebleken.