NPV-brochure over orgaandonatie

Orgaandonatie is een onderwerp dat de gemoederen nogal eens bezig houdt, zeker in kerkelijke kring. De binnen de reformatorische gezindte hoog aangeschreven Nederlandse Patinten Vereniging heeft er zelfs een brochure (klik hier) aan gewijd om te helpen een persoonlijke beslissing hierover te nemen. In de brochure hebben ze vier thema's op een rijtje gezet met bij elk thema argumenten voor en argumenten tegen. De thema's zijn:

Orgaandonatie, foto NPV

Wat allereerst opvalt zijn de foto's die gebruikt worden bij de voorlichting over orgaandonatie. Bij de NPV is dat bijvoorbeeld een foto van een rond hart wat door door twee paar handen worden omgeven. Die foto is al sturend richting acceptatie van orgaandonatie door naastenliefde uit te beelden met twee paar handen om een hart.

Wat verder opvalt in de brochure is dat de ondertitel bij elk thema drie keer genomen is uit de argumenten die vr orgaandonatie pleiten en maar n keer uit een argument tegen orgaandonatie, namelijk bij het stervensproces. Hieruit blijkt dat de NPV dus zelf vr orgaandonatie is en er naartoe heeft geschreven om drie van de vier thema's een ondertitel te geven uit de argumenten vr acceptatie van orgaandonatie. Hoe objectief kun je zijn? Daarnaast wordt Gods Woord vervalst bij de argumentatie die gebruikt wordt. Je naaste liefhebben als jezelf betekent helemaal niet dat je dan je organen beschikbaar moet stellen aan anderen. Het lichaam is een tempel van de Heilige Geest en geen organenfabriek. Bij het argument tegen, bij het thema naastenliefde, wordt ook gesteld dat iemand die is overleden niet meer actief kan geven omdat hij/zij geen levend persoon meer is. Organen worden echter niet uit gestorven mensen gehaald, maar uit hersendode mensen! Dat verzwijgt de NPV hier geheel. Hersendood is niet hetzelfde als gestorven. Ze hebben hersendood in het leven geroepen medio de vorige eeuw om orgaandonatie etisch aanvaard te krijgen. Dit zou eigenlijk al voldoende moeten zijn om orgaandonatie af te wijzen.

Bij het thema integriteit wordt bij argumenten vr orgaandonatie gesteld dat je het van je Schepper gekregen lichaam mag inzetten om de ander te dienen en daarmee Hem te eren. Dus het dienen van een ander mens is dan een voorwaarde om God te eren? Wat is dat voor een ketterij. We hebben ziel en lichaam ontvangen om God lief te hebben en om onze naaste lief te hebben. Dat was na de schepping van de hemelen en de aarde, in de staat der rechtheid (paradijs) volkomen het geval. Totdat de zondeval plaatsvond. De scheppingsorde heeft God echter niet laten varen doordat wij van God moed- en vrijwillig zijn afgevallen. God eist Zijn beeld altijd terug. Hij doet van Zijn recht geen afstand. De gevallen mens haakt echter naar het aardse bestaan en wil dit zo lang mogelijk en zo geriefelijk mogelijk handhaven. Dat is de ware reden achter orgaandonatie. Orgaandonatie is niet bedacht door God en ook niet door Gods volk maar door de kinderen des toorns, ofwel kinderen des duivels. Kenmerkend in de Bijbel is dat bij het sterven van een mens het lichaam in het graf wordt gelegd. In de Bijbel worden ook enkele voorbeelden genoemd van het balsemen van lichamen, zoals bij Isral en zijn zoon Jozef (Genesis 50:2, 26). We weten dat de Egyptenaren, waar het balsemen in gebruik was (denk aan de mummies) dat de organen eruit gehaald werden via een snee in de linkerzij, en in een aparte kruiken werden mee begraven. Uiteindelijk werd dus alles begraven. Het balsemen met verwijderen van organen kan dus ook niet als argument vr orgaandonatie worden gebruikt, mocht men die gedachte hebben. Gods volk (de nieuwe mens) begeert ontbonden te zijn en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Ze begeert verlost te worden uit het lichaam dezes doods (het lijk van de oude mens die ze met zich meetorst). Lees bijvoorbeeld Romeinen 7.

Bij het thema wederopstanding wordt als ondertitel aangegeven dat we mogen geloven dat we met een vernieuwd lichaam zullen opstaan. Men stelt dat orgaandonatie de wederopstanding met een vernieuwd lichaam niet in de weg staat. Dat laatste is zeker waar, maar dat is nog geen vrijbrief om de organen uit een hersendood verklaard persoon te halen! Ook haalt men het argument van amputatie naar voren. Amputatie van een arm of been kan noodzakelijk zijn vanwege een gevaarlijke ziekte. Het kan ook het gevolg zijn van een ongeluk. Amputatie is niet te vergelijken met orgaandonatie en daarom een onzinnig argument vr orgaandonatie.

Bij het thema stervensproces luidt de ondertitel dat sterven een mysterie is en dat het vraagt om een zorgvuldig omgaan met het sterven. Ze lijkt hiermee n van de tegenargumenten te volgen, maar bij het argument tegen staat dat we terughoudend moeten zijn met betrekking tot orgaandonatie. Terughoudend is wel wat anders als zorgvuldig. Bij zorgvuldigheid wil je het proces zorgvuldig uitvoeren, maar ben je niet tegen. Bij argumenten vr stelt men dat op het moment van hersendood de mens als persoon niet meer bestaat, en dat je dan kunt concluderen dat de geest het lichaam heeft verlaten. Hersendode mensen worden echter niet begraven maar geheel dode mensen. Bij geheel dode mensen is het duidelijk dat de ziel het lichaam verlaten heeft. Daarnaast geldt dat als we het niet zeker weten we het niet nauw genoeg kunnen nemen.

Een ander punt is dat bij orgaandonatie afstotingsverschijnselen optreden en men dit met veel medicaties probeert te onderdrukken. Zelfs dat lukt niet altijd. Het geeft al aan dat organen uit lichaam A niet door lichaam B wordt geaccepteerd. De medicijnen die gebruikt worden om de afweer vanuit het lichaam te onderdrukken geven ook veel bijwerkingen. Als we het dus alleen al bekijken vanuit de medische ethiek, dan zien we dat elk lichaam uniek is mt de bijbehorende organen. Zelfs bij niertransplantie vanuit een levende donor, bijvoorbeeld familielid, gaat het niet zonder slag of stoot. Daarnaast kan ook het leven van de donor in gevaar komen door de operatie. Dat aspect mag ook niet vergeten worden. De gedachte in Nederland is echter dat we kijken naar de kwaliteit van leven. Ook met betrekking tot orgaandonatie worden dan voordelen en nadelen op een rij gezet, en uiteindelijk een keuze gemaakt. We zien dit ook bij euthanasie en de zogeheten levenseindekliniek in Den Haag. Alles wordt in het kader van kwaliteit van leven bezien.

De NPV suggereert dat Gods Woord ruimte laat voor meningen voor en meningen tegen orgaandonatie. De gedachte is dan dat als je maar een besluit neemt bij een geopende Bijbel en met gebed dat dan elke beslissing geoorloofd is. Zo kun je dan ook met vaccinatie omgaan. Bij vaccinatie is echter abortus gebruikt om cellijnen te kweken, en dus is vaccinatie verwerpelijk. De Bijbelse lijn is dat niet gezonde mensen een medicijneester nodig hebben, maar degenen die ziek zijn (Lukas 5:31). Orgaandonatie en vaccinatie is ook niet voortgekomen uit de vreze Gods. Al wat uit het geloof niet is dat is zonde. Zowel vaccinatie als orgaandonatie komen uit de koker van de duivel en de natuurlijke van God afgevallen mens. We kunnen besluiten dat de NPV dus zelf vr orgaandonatie is en dat met on-Bijbelse argumentatie onderbouwt. De mensen moeten vervolgens zelf een keuze maken, maar de richting waarheen gestuurd wordt is duidelijk: vr orgaandonatie. Tevens geldt dat niet alles wat kan ook geoorloofd is. Medisch kan er steeds meer, maar er zijn grenzen die duidelijk door Gods Woord worden getrokken. Men zal wel zeggen dat het woord 'orgaandonatie' en ook 'vaccinatie' niet in de Bijbel is terug te vinden. Voor het ware geloof is echter alles terug te vinden in de Bijbel. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden, 1 Korinthe 2:14.

Op de website van wanttoknow.nl vond ik een interresant artikel over orgaandonatie die stelt dat hersendood misleiding is (klik hier). Met orgaandonatie gaat het steeds verder, men denkt nu al over hoofdtransplantatie. Het is dus een neerwaartse spiraal waar je niet meer uitkomt als je in de trein van orgaandonatie stapt. Men erkent God niet meer als Degene die het leven geeft en ook het leven weer neemt. Het woord van Salomo geldt ook in dezen: Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. (Prediker 1:18). Dat sprak Salomo door de Geest van Christus die in hem was. Het belangrijkste voor u is het antwoord op de vraag: Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?

Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, Die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft, en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelsen Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

M.G. van der Hoeven

17 augustus 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"