Visie RefoAnders

Afgelopen week stond weer een paginagroot stuk over RefoAnders in het RD over de lancering van de visie van RefoAnders op een themadag in Utrecht. Het RD is verworden tot een podium voor het proclameren van goddeloze praktijken op kerkelijk en maatschappelijk terrein.

De visie van RefoAnders is te lezen op de gelijknamige website. In het RD artikel wordt continue gesproken over mensen met homofiele gevoelens of christenhomo's. Het is echter onbestaanbaar dat een waar Christen ook een homo is. Begrippen als christenhomo's zijn een uitvinding van de duivel. Als we spreken over christenmoordenaars, christendieven of christenprostituees, dan zouden we raar opkijken. Echter het zijn van christenhomo of christen met homofiele gevoelens moet steeds meer bespreekbaar worden gemaakt en dient een geaccepteerd verschijnsel te worden in de kerk, op het werk en in de maatschappij. RefoAnders maakt zich hiervoor sterk en wil met name de scholen gebruiken om deze visie uit te dragen. Diverse predikanten, aspirant predikanten of politici werken hier gewoon aan mee. Ook op de zogenaamde themabijeenkomsten of homohuiskamers. Op 9 april wil men een studiedag in Barnveveld organiseren met medewerking van kandidaat J. Kommerie (HHK) die de hoofdlezing over de Bijbelse plaats en ruimte voor mensen met homogevoelens voert. Predikant ds. J.M.J. Kieviet (CGK) en de heer D. Vogelaar (VGS) werken mee aan workshops. Het kan allemaal zonder dat de kerkelijke tucht in werking treedt.

In het RD artikel van 10 februari jl. gaat de heer Quist van RefoAnders een vergelijk maken met de liefde tussen Naomi en Ruth, en tussen David en Jonathan. Genoemde personen uit de Bijbel beoefenden de gemeenschap der heiligen. Gelukkig erkent de heer Quist dat het om hun gezamelijk gedeelde band met God gaat. Toch gebruikt hij deze voorbeelden om de liefde tussen christenhomo's, die dan niet overgaan in een exclusieve relatie, te rechtvaardigen. Het gaat er niet om dat mensen elkaar geen kus mogen geven, of een arm om elkaars schouders slaan, of elkaar omhelzen. Echter dat mogen we niet als grond gebruiken om het hebben van homofiele gevoelens te rechtvaardigen. Ook wordt melding gemaakt van homohuiskamers, waar ook voormalig SGP voorman Van der Vlies zijn medewerking aan heeft verleend. Dit soort homohuiskamers zijn een poel van verderf, waar hij zelf ook mee moet instemmen, want hij kan niet ontkennen dat hieruit ook exclusieve relaties tussen homo's ontstaan.

Men zal wel denken, hier heb je weer iemand die uit de hoogte oordeelt en neerziet op anderen. Weer zo'n farizeeër die precies weet hoe het moet. Dat zij dan zo. Het gaat er niet om wat wij vinden, maar wat het onfeilbaar Woord van God ons leert, en dan is geheiligde kennis nodig, toegepast door de Heilige Geest. In het vervolg van het artikel kunt u kennismaken met het visiedocument van RefoAnders, en bezien dat op subtiele wijze het Woord van God geweld wordt aangedaan. Het moge zo zijn dat RefoAnders zich anders profilieert dan collega homo-organisaties als LKP, CHJC en Contrario, maar dat verandert niets aan de zaak. Links, midden of rechts op de brede weg is allemaal op de brede weg naar het verderf.

 1. De naam RefoAnders.
  Het woord RefoAnders suggereert dat je in hun ogen Reformatorisch kunt zijn en toch ook anders. Met dat anders bedoelen ze dan een Christen. Het is een valse voorstelling van zaken. Het suggereert dus dat je Christen kunt zijn en tegelijk een hoer. Dat je Christen kunt zijn en tegelijk een overspeler. Dat is echter onmogelijk voor Gods ware volk. Een Christen is iemand die van Christus is, die door recht verlost is en in Christus is ingelijfd door het waar zaligmakende geloof. Die in Christus is, die is een nieuw schepsel. Gods volk is gestorven aan de zonde, al valt ze wel in de zonde, en dat wordt ze dan een gedurige droefheid. Neem David als voorbeeld die door Nathan werd bestraft. Gods volk is vleselijk, verkocht onder de zonde. Ze walgt van zichzelf vanwege de doodslucht van het lichaam der zonde en des doods. Ze begeert hiervan verlost te worden en met Christus te zijn. Het vlees van onderwerpt zich niet aan de Wet Gods, ook na ontvangen genade niet. Dat is echter nog wat anders dan het vlees tot inzet te maken van een Stichting en dan te suggereren dat dit 'anders zijn' een legitieme plek heeft? Dat leert de Schrift nergens. Het is dus een valse suggestie.
 2. De Stichting wil het hebben van homogevoelens beter bespreekbaar maken.
  Het bespreekbaar maken van zonden is enorm in opkomst in onze dagen. Denk aan het bespreken en tonen van videoclips met allerlei vormen van pop- en rockmuziek, veelal pornografisch getint op bijeenkomsten met predikanten. Men denkt dan even over de rand van de hel te kunnen kijken. We gaan de zonden tonen en bespreken. Dit staat haaks op de Schrift want die leert dat door de Wet de kennis der zonde is, en niet door het tonen van de zonde! Men is compleet betoverd in onze dagen. Ook aangaande homogevoelens die men bespreekbaar wil maken. Men kiest daar de scholen uit om ze te indoctrineren met dit vergif. Men schaamt zich niet voor de zonde in gedachten, woorden, werken en nalatigheden. Men noemt zich allemaal zondaar zonder te bevinden dat we zonde zijn en daarom zonde doen. Ook maakt men onderscheid tussen de homofiele praxis, het hebben van homogevoelens en de aanleg daartoe. Men wil wel de begeerten naar het praktiseren van homoseksualiteit in de gedachten zondig noemen, maar de aanleg tot het hebben van de begeerte noemt men gebrokenheid en geen zonde. Wel wil men dan de gebrokenheid een onvolmaaktheid noemen. De uitleving van de homogevoelens in gedachten en daden noemt men persoonlijke schuld, echter het hebben van de gebrokenheid (aanleg tot homofiele gevoelens) noemt men dan collectieve schuld. Waar leert de Schrift dit? Gods volk leert dat ze zonde IS. Ze is verkocht onder de zonde. Ik doe zonde omdat ik zonde BEN. Onze wil, verstand, genegenheden en natuur is verdorven door onze val in Adam. Als we in waarheid van Christus zijn geworden dan gaan we de zonde niet bespreekbaar maken. Dan gaan we niet op subtiele wijze onderscheid maken tussen aanleg, gevoelens en uitleving.
 3. Stichting RefoAnders vindt dat het hebben van homogevoelens niet als een persoonlijke morele schuld ervaren behoeft te worden.
  Waar leert de Schrift dit? Deuteronomium 24:16 leert: "De vaders zullen niet gedood worden voor de kinderen en de kinderen zullen niet gedood worden voor de vaders; een ieder zal om zijn zonde gedood worden." Gods Wet is geestelijk en velt niet alleen een oordeel over onze daden, maar ook over onze gedachten en gevoelens (Hebr. 4:12). Als we leren wat deze Stichting leert dan is de Wet nog nooit bij ons op bezoek gekomen om te vervloeken en te verdoemen (Rom. 1:32, Gal. 3:10).
 4. De Stichting denkt op Bijbelse gronden te mogen kiezen tussen twee kwaden.
  De Stichting zegt: " Wij kunnen ons inleven in de motieven die leiden tot de keuze voor een duurzame relatie in liefde en trouw om op die wijze tegemoet te komen aan de natuurlijke seksuele behoeften en aan het menselijke verlangen naar geborgenheid, die in elk geval beter is dan een zich afsluiten voor de diep beleefde behoefte aan geborgenheid, warmte en liefde, hetgeen na verloop van tijd tot een onhoudbare situatie kan leiden. Het zal door de betreffende persoon of personen ervaren worden als een keus voor het minst kwade die dan ook het minst de persoonlijke verhouding met God belast. " Waar leert de Schrift dit? Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Die de Naam van Christus noemt sta af van ongerechtigheid. Dan kunnen we niet kiezen tussen twee kwaden, want het gebod is zeer wijd en besluit alles onder de zonde wat niet uit het geloof van Christus is.
 5. De Stichting wijst op een hogere weg.
  Dat kan ze wel zeggen, maar welke weg is dit dan? Is dit de Bijbelse weg? Ze dwaalt ook aangaande de val in Adam, dat het beeld Gods diepgaand is aangetast na onze val. Het is echter veel erger. We zijn het compleet kwijtgeraakt. Alleen door wedergeboorte wordt dit beeld Gods weer hersteld omdat de uitverkorenen in Christus herschept worden tot een nieuwe mens. Christus is het Beeld Gods (2 Kor. 4:4). Gij zijt rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb, zegt de Heere Jezus (Joh. 15:3). Volmaakt in de volmaakte. En toch vleselijk, verkocht onder de zonde. Die paradox verstaat alleen Gods volk. De Stichting vervolgt met te zeggen: "Mensen met heterogevoelens zouden voordat zij veroordelend spreken over iemand die een homoseksuele relatie is aangegaan, zichzelf moeten afvragen of zij wél de relatie en de geborgenheid in Christus daadwerkelijk als vervanging zouden kunnen zien voor hun huwelijk of verkering." Men gaat dus een legitieme relatie tussen man en vrouw, die de Heere heeft ingesteld op één hoop gooien met iemand die een homoseksuele relatie is aangegaan. Wat de Heere heeft ingesteld gaat men gelijkstellen aan hetgeen door mensen is ingesteld. Verschrikkelijk!
 6. Stichting RefoAnders onderschrijft de aan de Bijbel ontleende bezwaren tegen homoseksuele relaties.
  Dit kan men wel stellen, maar tegelijk leert men: "De homogevoelens die hij of zij zelf als goed en natuurlijk ervaart, zijn toch niet in overeenstemming met Gods scheppingsorde. Niettemin mag zo iemand weten dat God hem of haar juist in deze gebrokenheid tegemoet komt en Zijn bijzondere hulp en bijstand wil schenken. Hij is het die hun Zijn vriendschap biedt! Hierdoor gedragen en gesterkt kunnen christenen met homogevoelens zich niet minder dan hun medegemeenteleden aanvaard weten en hun gaven met vreugde inzetten in de gemeente waartoe zij behoren." Weet u waar de Stichting niet toe oproept? Tot bekering! We moeten sterven aan onszelf. De oude mens moet de doodsteek krijgen door het tweesnijdend scherp zwaard, hetwelk is Gods Woord. De apostel Paulus zegt in Galaten 2:19: "Ik ben door de Wet der Wet gestorven, opdat ik Gode leven zou." Nee, daarvan hoor je niets bij de Stichting. Ze zeggen wel dat ze de Bijbelse bezwaren onderschrijven tegen homofiele relaties, maar ze spreken niet over het onderschrijven van Bijbelse bezwaren de aanleg tot het hebben van homofiele gevoelens. Nee, dan zeggen ze dat de Heere hen in die gebrokenheid (homogevoelens) Zijn vriendschap biedt. Wat is de satan toch een sluwe vos. De Stichting noemt wel de begeerte naar het praktiseren van homofilie zonde, maar de aanleg tot het hebben van de begeerte noemt men gebrokenheid en geen zonde. Ze maakt dus onderscheid tussen het inwendige en het uitwendige. Een onderscheid die Gods Woord niet maakt, want die besluit alles onder de zonde wat niet uit Christus is (Gal. 3:22). Door de aanleg tot de begeerte van homofiele gevoelens geen zonde te noemen hoef je daar dus ook niet aan te sterven, en kun je het bespreekbaar maken (lees accepteren). De Stichting wil een soort collectieve gebrokenheidsleer introduceren waarmee homogevoelens bespreekbaar moeten worden gemaakt. Het is een leer uit de afgrond.
 7. Stichting RefoAnders staat sceptisch tegenover verandertherapieën.
  Stichting RefoAnders wil niet ontkennen dat God bij machte is om iemand met homogevoelens te veranderen in iemand met heterogevoelens, maar de praktijk leert dat dit niet de gangbare weg is die God gaat met mensen. Vaak moet met moeilijke levensvragen worden geleefd en leert de gelovige juist zo in afhankelijkheid van God een begaanbare weg te zoeken, waarbij de relatie met God juist versterkt en verdiept wordt (vergelijk de ervaring van de apostel Paulus, 2 Kor 12 vers 7 - 9). De Stichting verwijst naar de doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, die Paulus had ontvangen. Dit is ook weer een duivelse heenwijzing van deze Stichting. De kanttekeningen leggen nergens het verband met zonden. De doorn in het vlees was geen praktiserende zonde in gedachten, woorden of werken. De Heere zegt in 2 Kor. 12:9: "Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht." Er staat niet "Mijn kracht wordt in zonde volbracht". Dat laatste maakt de Stichting ervan. Verder leert ze dat het niet de gangbare weg van God is om iemand met homogevoelens te veranderen in iemand met heterogevoelens. Waar haalt de Stichting dit vandaan? De Heere doet radicaal sterven aan de zonde. De Apostel zegt het in Romeinen 6:2: "Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?" En in Romeinen 7:9 zegt de Apostel: "En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven." En in Romeinen 6:6: "Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen." De Stichting wil haar eigen gedachten rechtvaardigen en zet Gods Woord subtiel op een zijspoor.

Als we de norm van de Schrift hanteren, dan kunnen we niet anders dan deze Stichting de wacht aanzeggen. Ik verwacht niet dat genoemde sprekers op de studiedag dit zullen doen en ook niet dat zij de verheffingen Godes in hun keel zullen hebben en het tweesnijdend zwaard in hun hand. Als we op het fundament van Schrift en belijdenis staan, en dat kan alleen als we van dood levend zijn gemaakt, als we door de Heere uit de ruisende kuil met modderig slijk zijn opgehaald, dan is het onmogelijk om deze zogenaamde reformatorische homostichting te steunen met onze aanwezigheid of het geven van een lezing. Dan gaan we de werken der Nikolaïeten haten, die hoererij geen zonde noemden (Openb. 2:6). En onder hoererij moeten we dan niet alleen de praxis, maar ook de gevoelens en de aanleg tot de gevoelens rekenen. In dit artikel behandelden we de zonden aangaande homofilie. Vergeet echter niet dat het wandelen in eigen wegen, zoals we allen van nature doen, geestelijke hoererij is. Als we door de Heilige Geest overtuigd worden van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan vinden we ons verzondigd bestaan verklaard in Romeinen 1. De HEERE God doet geen afstand van Zijn recht. Mochten we net als Manasse vernederd worden en erkennen dat de HEERE God is. Dan gaat het hoofd op het blok: Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan wordt het een hellevaart in de beleving. Wat een heerlijk Evangelie als dan de Heere Jezus Christus tussentreedt als Plaatsbekleder, Middelaar en Borg en zegt: "Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb Mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood gegeven en Mijn bloed voor u vergoten tot een rantsoen." Dan zijn we waarlijk herschapen in het Beeld Gods, in Christus Jezus, tot goede werken. Dan is het: Abba Vader. Ik zal U eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Mag u dat kennen, geliefde lezer?