Rome-RD-SGP

Het RD (Rooms Dagblad) meldt in het hoofdredactioneel commentaar van 12 maart 2013 dat de nieuwe paus Franciscus vooral ootmoed nodig heeft. In het hoofdredactioneel commentaar van 16 maart 2013 wordt gezegd dat een hard oordeel niet rechtvaardig is. Men voert dan zelfs Augustinus ten tonele om aan te geven dat deze kerkvader toch niet als een ketter kan worden weggezet omdat bepaalde punten in zijn theologie niet reformatorisch zouden zijn. Met andere woorden: je moet voorzichtig zijn in het oordeel over de nieuwe paus. In dit commentaar ging het dan over zijn houding jegens de Argentijnse Junta, maar er wordt direct Augustinus aan verbonden. Dus kennelijk vindt het RD dat je ook de paus niet direct als een ketter moet neerzetten. Dat blijkt wel uit het commentaar van 12 maart 2013 waar de RD hoofdredactie de paus ootmoed toewenst. Ootmoed is vrucht van de vereniging met Christus, en wordt gewerkt door de Heilige Geest. Het RD zegt dus dat de paus in Christus is. Ze sluit hierbij aan bij wijlen ds. Hegger, die de paus zijn broeder in Christus noemde.

Paulus zal in de ogen van het RD wel een hard- en onrechtvaardig oordeel vellen over degenen die een evangelie verkondigden buiten hetgeen Paulus verkondigde. Paulus vervloekt namelijk al diegenen, zelfs als het een engel uit de hemel zou zijn. Lees Galaten 1. Allen die niet in de leer van Christus blijven hebben God niet. Alleen die in de leer van Christus blijven, hebben beiden de Vader en de Zoon. Lees de tweede brief van de apostel Johannes.

De eerste daad van de nieuwe paus was te bidden tot Maria. De paus die zich de plaatsvervanger van Christus op aarde noemt. De paus die zich heilige Vader noemt. De paus die de aflaathandel bloeiende houdt. Heel het RD is verworden tot een Rooms Dagblad, want het houdt continue de hand boven het hoofd van de paus, en nu ook van deze nieuwe paus. Ze leren niet meer dat de paus de antichrist is waar de apostel Paulus in de tweede zendbrief aan de Thessalonicenzen (hoofdstuk 2) over schrijft. De paus is namelijk de openbaring van de antichrist, de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende dat hij God is. De kanttekeningen schrijven hierbij dat de antichrist niet n mens is, maar een langdurige successie (opvolging) van mensen, die de een na de ander enerlei ambt, macht en heerschappij hebben. Lees verder Openbaring 13, 17 en 18 met de kanttekeningen.

Het RD schroomt dus niet om de antichrist de hand boven het hoofd te houden, en dat is een aanranding van de leer van Christus door degenen die zulke commentaren schrijven, ondanks dat men het etiket reformatorisch draagt. Dezulken hebben noch de Vader noch de Zoon.

Dan hebben we nog de SGP, net als het RD, een product van de verzuiling. Waar eindigen al dit soort producten? In de afval van God en Zijn Woord. Ds. W.J. op't Hof schrijft in het ND van 16 maart 2013 dat men in de SGP angst heeft om het vrouwenstandpunt. Het voorstel van het SGP-hoofdbestuur over het vrouwenstandpunt is een verloochening van het verleden van de partij, volgens hem. Het is echter meer, het is een verloochening van de goddelijke orde zoals in 1 Korinthe 11:3 opgetekend: "Doch ik wil dat gij weet dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus." Hij heeft zelf zijn lidmaatschap van de SGP opgezegd toen de partij jaren geleden al is gaan schuiven. Wel stemt hij nog steeds SGP. Wat een krom en verdraaid standpunt is dat! Wel je lidmaatschap opzeggen en tegelijk erop blijven stemmen. Wat hebben we aan dit soort domineesbeginselen? Op de mesthoop ermee! De SGP moet volgens ds. Op't Hof een rode lijn trekken, want de volgende kwestie zal zich na vandaag spoedig aandienen. Vreemd advies aan de SGP, terwijl hij zelf de rode lijn al getrokken heeft en daarom zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Ik kan dit soort kronkelredeneringen van dominees niet meer volgen. Daar prikt ieder weldenkend mens doorheen. Zelfs de vrouwen van het Clara Wichmanfonds prikken door het SGP besluit heen en noemen het dubbelhartig. Dat geldt ook van het SGP standpunt van ds. Op't Hof.

Er is werkelijk (bijna) geen dominee meer te vinden in Nederland die eens een Bijbels geluid laat horen omtrent de afvalligheid van het SGP bestuur en het terzijde schuiven van Gods Woord. Men is de mensen (overheid) meer gehoorzaam dan Gode. Alleen een Ger.Gem. dominee uit Stolwijk gaf nog een tegengeluid. Inmiddels hebben tijdens de huishoudelijke vergadering van de SGP in Hoevelaken 320 van de 405 afgevaardigden voor het besluit van het hoofdbestuur gestemd en is de knieval voor de overheid definitief binnen de SGP omarmd. En hoofdbestuurslid beraad zich op zijn positie. De vraag is wat de 85 afgevaardigden doen die tegengestemd hebben? Er is maar n weg: voor God in de schuld vallen en dan kun je onmogelijk lid zijn van de SGP en er ook niet op stemmen. Dat kon al lang niet meer omdat SGP vertegenwoordigers de grondwet en de koning(in) moeten 'kussen' met een eed van trouw, waarbij God en Zijn Woord het nakijken hebben. Wie hoor je daar in refo NL nog over?

Velen zeggen dat het wat zal zijn als het SGP geluid niet meer gehoord zou worden in de raden, in de provincies en in de kamers. Dan vraag ik me toch werkelijk af welk SGP geluid? Als je wel eens de kamerdebatten beluistert dan probeert de SGP-er er meestal een grappige kwinkslag van te maken en tegelijk nog een zogenaamd Bijbels geluid mee te geven. Dit soort mix van grappige ernst noemt men dan een SGP geluid. Ik wil niet helemaal generaliseren, want er zal wellicht nog wel een SGP-er zijn geweest die wel een Bijbels geluid heeft laten horen. Zeker in het verleden met ds. Zandt. Echter zijn we het wel kwijt in onze dagen. SGP-burgemeesters buigen als knipmessen voor Sinterklaas. SGP kamerleden en hoofdbestuursleden (waaronder veel dominees) lappen Gods Woord aan hun laars, en dat onder het mom van Bijbels genormeerde politiek! De SGP wil kost wat het kost zichzelf handhaven in het politieke landschap. Dat kan maar op n manier, namelijk om de mensen meer te gehoorzamen dan Gode. Een Christen, die geleid wordt door de Geest van Christus, kan dit onmogelijk.