SGP en CU zijn anti-christelijk: Wijk af van dezulken!

Het zal niemand zijn ontgaan dat er massaal campagnes gaande zijn om stemmen te winnen om op een bepaalde politieke partij te gaan stemmen bij de tweede kamerverkiezingen van DV 15 maart 2017. De SGP en de ChristenUnie doen hier ook massaal aan mee en verschijnen met grote regelmaat in programma's op Radio, TV of internet. Denk aan programma's als Nieuwsuur, De Wereld Draait Door, Pauw en Jinek, BNR Ask me anything, etc.... Doormiddel van dit artikel willen we nog een keer erop wijzen dat zich christelijk noemende partijen als SGP en CU juist anti-christelijk zijn en dat het voor een christen niet mogelijk is om op deze of een andere partij te stemmen. Al eerder hebben we erop gewezen in diverse artikelen dat het participeren in het politieke bestel onmogelijk is vanwege de gehoorzaamheid aan een goddeloze grondwet die met een eed wordt bekrachtigd. Deze grondwet leert godsdienstvrijheid en het anti-discriminatiebeginsel waarbij LHBT (homoseksualiteit, bi-seksualiteit en transgenderiteit) als volkomen normaal moet worden beschouwd en bij je persoonlijkheid hoort. We noemen enkele belangrijke punten waardoor het onmogelijk is dat een christen de hulp van God inroept bij het gehoorzamen aan deze grondwet. Men dient Gode meer te gehoorzamen dan de mensen (dus ook een grondwet die door mensen is opgesteld). De speldeprikjes richting de islam (manifest van de SGP) onderbouwt Van der Staaij met de truc van de SGP 'Wel godsdienstvrijheid maar geen godsdienstgelijkheid' en hij stelt in Nieuwsuur dat in de grondwet niet wordt gesproken van godsdienstgelijkheid. Hij laat de grondwet zeggen wat er niet staat, want de grondwet bedoelt wel degelijk dat de godsdienstvrijheid een algemeen grondrecht is en dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen godsdiensten. Nergens wordt in de Bijbel legitimatie gevonden voor godsdienstvrijheid! Als dat zo was dan had de profeet Elia wel met de Bašl-priesters hand in hand om het Bašl-altaar kunnen gaan staan zoals de SGP en de ChristenUnie onlangs in Rotterdam deden om een moskee. Degene die leert dat godsdienstvrijheid overeenkomstig Gods Woord is mag zich bij mij melden (het e-mailadres vindt u op de home-page).

We gaan eens enkele uitzendingen volgen die er onlangs geweest zijn waarbij de heer Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) aan het woord kwamen, om te bezien of hun uitspraken getuigen van de vreze Gods.

Op 24 februari was Van der Staaij in de uitzending van Nieuwsuur.

Hij verdedigt hier de statutenwijziging met betrekking tot de vrouw in de politiek en noemt zelfs met trots dat in de gemeenteraad van Vlissingen een vrouw namens de SGP zit. Nergens wordt door hem de scheppingsorde uitgedragen dat Christus het Hoofd is van de man en de man het hoofd van de vrouw, en God het Hoofd van Christus (1 Kor. 11:3), en dat het regeerambt de vrouw niet toekomt (zowel in de kerk als in de staat). Daar is al eerder over geschreven in diverse artikelen en dat gaan we nu niet herhalen. In hetzelfde interview werd aan Van der Staaij gevraagd wat zijn grootste zonde is? Hij antwoordt dan dat dit een ingewikkelde vraag is en dat hij nu niet echt hele spectaculaire fouten heeft op te biechten. Wel noemt hij het feit dat hij als jongere wel heel veel rookte en dat hij daar op 31 december 1999 mee gestopt is. Vervolgens vraagt de presentator of ijdelheid, hoogmoed, jaloezie en dat soort zaken hem vreemd zijn? Nou, ik ben een mens als ieder ander mens en ik moet ook van genade leven, zeggen wij dan. Je hebt altijd wel weer, ik kom altijd tekort in de liefde tot God en mijn medemensen. Aldus Van der Staaij. Eenvoudig samengevat kunnen we zeggen dat Van der Staaij zegt dat hij niet volmaakt is, net als de wereld dat ongetwijfeld ook zal zeggen. Alleen zegt hij het met wat vrome woorden erbij. Nergens grijpt Van der Staaij de vraag van de presentator aan om hem en de kijkers mee te nemen naar Genesis 1 t/m 3. Totaal geen bijbels antwoord op de vraag wat zijn grootste zonde is!

Van der Staaij wordt geconfronteerd met twee vragen. Een vraag van Henk Bos (stemde vroeger SGP): Waarom zijn niet alle godsdiensten gelijk? (onder verwijzing naar Lev. 19:18) en een vraag van theoloog Alain Verheij: Gelooft u echt dat Jezus Zijn handtekening zou zetten onder het manifest over de islam? Van der Staaij zegt God niet voor zijn karretje te willen spannen of Hij wel of niet Zijn handtekening onder het manifest zou zetten, en doet recht aan waar hij voor staat. Nergens pareert hij deze vraagstellers met hun godslasterlijke taal van dit soort nepchristenen. Het is toch onbestaanbaar dat het liefhebben van de naaste wordt vereenzelvigd met godsdienstvrijheid zoals Henk Bos doet! Op de vraag van de presentator of de Man die hij volgt in woord en daad het met het islammanifest eens zou zijn, antwoordt Van der Staaij dat hij dat wel denkt. Over het anti-christelijke gedrocht van de SGP over de islam in Nederland (manifest) hebben we al eerder geschreven dit jaar. Ook dat ga ik nu niet herhalen. Het 'ik denk het wel' heeft niets met de vreze Gods te maken en is puur gebaseerd op de rede. Hij doet verder uitspraken over godsdienstvrijheid en godsdienstgeljkheid die we al eerder hebben genoemd en doet uitspraken als 'Het punt is niet dat mijn geloof beter is dan het jouwe'. Hij heeft het over zijn geloof, maar dat heeft niets te maken met het waar zaligmakend geloof wat de Heere Jezus Christus schenkt aan allen aan wie Hij Zich geopenbaard heeft (rechtvaardigmaking) tot geloof, door Woord en Geest. De duivelen geloven ook dat God een enige God is en zij sidderen nog (Jak. 2:19), maar Van der Staaij en de hele SGP sidderen nergens voor met hun anti-christelijke politiek.

Op 9 maart is Gert-Jan Segers (ChristenUnie) te gast bij Nieuwsuur die daar leert dat homoseksualiteit hetzelfde is als je huidskleur. Dat hoort bij je persoonlijkheid en daar kun je niet van genezen. Dat je ervan kunt genezen wordt nog wel door ds. Bottenbley geleerd die lijstduwer is voor de CU bij de tweede kamerverkiezingen. Op een vraag van een homoseksueel uit het publiek of hij namens de CU ook in de politiek kan antwoordt Segers bevestigend. Hij kan gewoon uit de kast komen en kan gewoon namens de CU politiek bedrijven, ook als hij een homo-huwelijk is aangegaan. De CU wil zelfs artikel 1 van de grondwet uitbreiden om expliciet nog eens seksuele geaardheid te noemen als homoseksualiteit. Het moet volgens Segers altijd veilig zijn voor een homo om homo te zijn. Segers pleit ook voor een abortusgrens van 18 weken. Dat is beter dan de huidige abortuswet. Ook deze Segers leert niet dat Gods gebod absoluut is en rekent met haalbaarheidspolitiek, net als de SGP.

Op 10 maart is Van der Staaij te gast bij het radioprogramma 'Ask me anything' bij BNR. (beluister hier) Ik hoorde het programma in de auto toen ik voor mijn werk onderweg was. Op de vraag van de presentator of genezing van homoseksualiteit mogelijk is? en dat een feit of een fabel is, antwoordde Van der Staaij dat dit een fabel is. Volgens Van der Staaij is homoseksualiteit een geaardheid. Ook is meer aandacht voor homoseksualteit in het onderwijs een goede zaak (dat het alleen maar tot meer acceptatie leidt vertelt Van der Staaij er niet bij). We hebben er al eerder over geschreven, maar u hoort het weer dat zowel SGP als CU leren dat homoseksualteit een geaardheid is en geen zonde. Bij een waarachtige bekering vindt plaats wat de apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 6:11. Een homo is dan geen homo meer, net als een speler (casino) geen speler meer is, enz... Het blijkt elke keer opnieuw dat de zichzelf noemende christen als Segers en Van der Staaij geen waarachtige bekering kennen. Nergens spreken ze: "Alzo zegt de HEERE!" Als het gaat om de doodstraf dan staat dit niet in het partijprogramma. Volgens Van der Staaij moet je onderscheid maken tussen het beginselprogramma en wat je actiepunten zijn voor de komende regeerperiode. Dat is de SGP ten voeten uit. Je zou het ook zo kunnen samenvatten: het gaat erom wat haalbaar is (actiepunten) en niet om wat Gods Woord leert (de beginselen).

Op 10 maart staat er een video op de website van de Telegraaf over de berisping die mevrouw Co van den Heuvel uit Urk geeft aan een jongeman die zegt op de PVV te gaan stemmen. Ook Van der Staaij is daarbij aanwezig.

Deze mevrouw meent geroepen te zijn om voor de SGP te moeten acteren bij de waterschapsverkiezingen en is een vurig pleitbezorger van de SGP. Ze spant de Heere God voor haar karretje om de jongeman te berispen om niet op de PVV te stemmen maar op de SGP, want dat moet je voor de Heere verantwoorden. Deze mevrouw voert een pleidooi als een rijke jongeling voor de SGP als de beste partij, terwijl die partij met Gods Woord op de lippen niets anders doet dan te kiezen tussen kwaden, de scheppingsorde te verkrachten, te pleiten voor een leeftijdsgrens bij prostitutie (alsof de zonde aan leeftijdsgrenzen is gebonden), te participeren in Euro-babel, te pleiten voor godsdienstvrijheid, homoseksualteit een geaardheid te noemen en de vrouw in de politiek te bepleiten (dat is een zaak van de mannen en vrouwen zij Van der Staaij bij BNR. De waarschuwing aan het adres van de jongeman keert als een boemerang op haar eigen hoofd. Het is allemaal 'Heere, Heere', maar de Heere weet er niet van af. Het zijn allemaal vrouwkens, die altijd leren en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.

Wat is de sluitrede van dit alles? Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen. U kunt het lezen in 2 Tim. 3. De sluitrede is duidelijk: een christen kan zich niet inlaten met het politieke bedrijf vanwege de goddeloze grondwet en vanwege allen (man of vrouw) die de eed op deze grondwet afleggen en daarmee Gods Woord terzijde schuiven en massaal de ergernis van het kruis van Christus teniet doen. De hele SGP/CU-politiek is dus anti-christelijk. Geliefden in de Heere, laat ons vasthouden aan de Schriften en aan de gezonde leer. De HEERE regeert!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"