Raadsleden SGP-Bodegraven steunen duivels besluit

Op 19 november 2014 is er een raadsvergadering in de gemeente Bodegraven geweest waarbij het belangrijkste agendapunt was de verordering winkeltijden Bodegraven-Reeuwijk 2015. De raadsvergadering kunt u hieronder terugzien.

Het RD (19/11/2014) bericht hierover op de volgende wijze:

Het plan voor een ruimere koopzondag voor supermarkten is het afgelopen jaar tijdens de coalitiebesprekingen tussen de onderhandelaars van Burgerbelangen, CDA, CU en SGP overeengekomen. De verordening wordt mede gesteund door de wethouders Van den Heuvel (SGP) en Oskam (CU).

Naast Burgerbelangen steunden de fracties van CDA en CU het voorstel woensdagavond. De SGP-fractie stemde verdeeld. Fractievoorzitter Van der Smit keerde zich vanuit principiële overwegingen tegen het voorstel, dat door zijn fractiegenoten Mattiessing en Weerheim juist werd geschraagd.

Hoewel zei beiden het besluit, evenals Van der Smit, als een „worsteling” hebben ervaren, woog voor hen zwaar mee om een betrouwbare partner te willen zijn richting de mede-coalitiegenoten. „We wisten dat er hierover klip en klaar een coalitieafspraak was gemaakt bij het aantreden van het college. De voorgestelde wijziging was helder. Dan moet je daar ook voor gaan staan”, verklaarde SGP-raadslid Weerheim na afloop. Mattiessing: „Met deze afspraak hebben we geprobeerd juist een nog veel verdere verruiming te voorkomen. Ondanks dat je qua principes eigenlijk helemaal niet voor deze keuze gesteld had willen worden, horen dit soort dingen erbij als je verantwoordelijkheid neemt als partij. Zoals we als SGP ook bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben genomen toen we in de vorige coalitieperiode het aantal koopzondagen van 12 naar 8 wisten terug te brengen.”

Niet-supermarkten, zoals de detailhandel, bouwmarkten, meubelcentra en motorzaken, krijgen in het akkoord in 2015 nog acht koopzondagen toebedeeld. Vier daarvan worden aangewezen door de gemeente, vier worden er vastgesteld in overleg met de ondernemers. Om verstoring van de kerkgang te voorkomen, blijft de openstelling beperkt van 12.00 tot 17.00 uur.

Het is een novum in de partijhistorie van de SGP dat raadsleden namens die partij akkoord gaan met een koopzondagverruiming.

Het RD (20/11/2014) stelt:

"De „worsteling” was voor alle drie de SGP-fractieleden in Bodegraven-Reeuwijk even groot. Toch stemden twee van hen woensdagavond voor het collegevoorstel voor een ruimere zondagsopenstelling van supermarkten en één tegen. „Ik zou haast zeggen: dit was een duivels dilemma.”"

COMMENTAAR
De heer J.C. Goudbeek (VVD) verbaast zich over het feit dat de weging van de zondagsrust niet wordt meegenomen in het rapport en het voorstel wat er nu ligt. Verbijsterend vindt hij dat, vanwege de samenstelling van het college met drie 'christelijke' partijen.

De heer A. de Groot (CU) vindt de zondagsrust een kado wat we grotendeels nog hebben, in zijn ogen een geschenk van God. De CU is volgens hem niet veranderd in uitgangspunten, wel dient de positie te worden bepaald op basis van de werkelijkheid van dit moment. Ze zijn geen partij van de zondag alleen, maar willen ook vanuit hun principiële benadering praktisch handelen, met respect voor ieders opvattingen. Nee tegen dit voorstel van het college zou een ja zijn voor volledige openstelling.

De heer H. van der Smit (SGP) zegt dat de zondagsrust teruggaat op het Bijbelse sabbathsgebod en dient door de overheid beschermd te worden. Een dag van rust is nodig voor mens en dier. Binnen de SGP-fractie is het een 'worsteling' om zich op het standpunt te stellen van (a) Redden wat er te redden valt of (b) We nemen hiervoor geen verantwoordelijkheid en laten het besluit over aan degenene die voor verruiming van de zondagsopenstelling pleiten. Fractiebreed betreuren ze de verruiming van de zondagsopenstelling. Bij het stemmen maakt een ieder echter een eigen afweging. Hij heeft hoop en vrees. Vrees dat er verdere verruiming zal plaatsvinden maar ook hoop dat de zondagsrust als diamant herontdekt zal worden en onder het stof vandaan zal komen.

De heer R. Smits (Groenlinks) stelt in de tweede termijn: "De SGP en CU zitten iets te verdedigen wat ze eigenlijk niet kunnen verdedigen. Ze hadden dit kunnen voorzien bij de coalitievorming."

De heer Goudbeek geeft aan dat hij de dialoog wil zoeken met partijen die er anders over denken dan zij. Dat betekent geen volledige openstelling op zondag. Partijen die zich verschuilen achter het feit 'als wij niet meedoen met dit voorstel dan wordt het alleen maar slechter, laten we maar een beetje toegeven want anders wordt het alleen maar erger' zegt hij toe dat de VVD een open dialoog wil voeren met alle betrokkenen.

De RD-recensent spreekt van een duivels dilemma. Het collegevoorstel en het stemmen vóór dit collegevoorstel voor de verruiming van de openstelling van winkels op zondag, of dit nu 1, 2 of 52 zondagen betreft, is echter een duivels besluit. Gods Woord is duidelijk. Het is helemaal geen duivels dilemma. We zien weer dat de SGP een semi-principeel betoog houdt, en vervolgens middels wethouder en raadsleden gaat kiezen tussen kwaden. Men doet het kwade, onder het mom van 'worsteling' en denkt hiermee het goede te bereiken, namelijk voorkomen van verdere verslechtering. De heer Van der Smit zegt ook nog eens dat ze in gesprek willen blijven over het vervolg. Niet nu de gemakkelijke kant kiezen om tegen te stemmen dan zijn we van de discussie af. Mede verantwoordelijkheid dragen voor een beleid wat er komt waar je zelf vanuit je principe niet achter staat. De heer Van der Smit stemt dan wel op persoonlijke titel tegen, maar houdt in zijn betogen een pleidooi voor het tegendeel!

Wee dengenen die het kwade goed heten en het goede kwaad, die duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bittere tot zoet stellen en het zoete tot bitterheid, Jesaja 5:20. Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is, Romeinen 3:8. De SGP-ers in het college en de raad verdedigen een goddeloos besluit met vrome woorden. Het is echter niet de vroomheid van Job (Job 1:1). De kanttekeningen schrijven hierbij: "Hebr. recht, of gerechtig, te weten jegens zijn naaste. Het woord ziet hier meest op de geboden der tweede tafel. Evenwel wordt het veel in het gemeen genomen, betekenende één die noch ter rechter- noch ter linkerhand wijkt van den rechten weg, maar daarin blijft, schuwende alle kromme wegen, die hem daarvan zouden mogen afwenden. Al dit soort SGP-besluiten, of dit nu plaatselijk, provinciaal of landelijk is, zijn besluiten die door natuurlijke mensen worden genomen, de Geest niet hebbende. Het is niet anders dan spotten en wandelen naar goddeloze begeerlijkheden met de 'kiezen tussen kwaden' politiek. Het woord van de apostel Judas in zijn algemene zendbrief is volledig van toepassing op dezulken: "Maar geliefden, gedenkt gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onzen Heere Jezus Christus; Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Dezen zijn het die zichzelven afscheiden, natuurlijke mensen, de Geest niet hebbende."

We hebben al eerder aangegeven in diverse artikelen dat het onmogelijk is voor een waar Christen om raadslid, wethouder, burgemeester, tweedekamerlid of wat dan ook te zijn omdat men de eed op een goddeloze grondwet moet uitspreken. We zien de gevolgen van het zich willen handhaven in de politiek met de dag toenemen. De hele SGP is nooit uit God geweest. Men is in het vlees begonnen en men eindigt erin. De Heilige Geest is de grote afwezige. Dan kun je worstelen als oude mens tot je een ons weegt, maar het zal je niet baten. Alleen een nieuwe mens, in Christus, is een beter lot bereid. Dan kun je echter geen SGP-er of SGP-stemmer meer zijn. Bekeert u toch, want waarom zou u sterven? De kroon onzes hoofds is afgevallen; o wee nu onzer, dat wij zo gezondigd hebben, Klaagliederen 5:16. Zijn er nog Jeremia's die dit ootmoedig gebed bidden tot de HEERE, hun God? Zijn er nog herders en leraars die de bazuin aan de mond zetten en vanaf de kansel toeroepen: Bekeert u van deze goddeloze SGP-wegen? Het gebeurt helaas niet, omdat 99,9% van de huidige herders en leraars in de reformatorische kerkverbanden zelf in de SGP participeert, tot en met de partijtop aan toe. Men houdt de SGP de handen boven het hoofd. Ds. H. Zweistra sprak begin dit jaar tijdens een SGP-tijdrede te Korendijk zelfs over de SGP-mannen in de kamer als mannen van stavast. Zo betoverd is men binnen de voorgangers. De wereld (Groenlinks, VVD) voelt nog aan dat er iets niet goed zit in de redeneringen van de SGP/CU/CDA.

Wat zegt de profeet Maleachi (3:7-13)? "Van uwer vaderen dagen af zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard, keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren? .... Uw woorden zijn tegen Mij te sterk geworden, zegt de HEERE; maar gij zegt: Wat hebben wij tegen U gesproken?"

M.G. van der Hoeven