De vlerkenstreek van Mr. D. J. H. van Dijk (SGP)

In het RD stond op 3 januari 2018 een artikel van Mr. D.J.H. van Dijk, lid van de Eerste Kamer voor de SGP, waarin hij schrijft graag te zien dat hervormd gereformeerde predikanten mogen voorgaan op hersteld hervormde kansels en andersom (klik hier).

We vatten het artikel kort samen. Hij had er zin in! Vanochtend mocht hij een praatje houden op de jaarlijkse conferentie van predikanten van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daar heeft hij naar uitgezien. Dat spreekt voor zich. Hij behoort kerkelijk tot de hersteld hervormde tak van die ene hervormde familie, en genoemde predikanten behoren tot de hervormd-gereformeerde tak daarvan. Het is goed om familiebanden te onderhouden, aldus de voormalig ouderling uit de Bethlehem-gemeente (PKN) waar toen ds. P.J. Visser aan verbonden was. Hij kan er nog steeds niet bij dat gelovige broeders en zusters voor het aangezicht van de Heere God een besluit namen waarbij de een zich aansloot bij de PKN en de ander bij de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Hij zegt te behoren tot de tragen van begrip die het niet kunnen verkroppen dat wij elkaar in 2004 na al die gedeelde eeuwen hebben losgelaten. Het is en blijft zonde. Wat is er veel kapotgemaakt. Terwijl we elkaar zo nodig hebben. Hij zegt te weten dat als Mozes onze kerkordelijke procedures had gevolgd, het volk van IsraŽl nu nog in Egypte had gezeten. De kerk heeft volgens hem vlerken nodig die een beetje heen en weer vliegen van PKN naar HHK en omgekeerd. Orde en kerkelijke structuren zijn volgens hem belangrijk, tůtdat ze het Koninkrijk van God schaden. Totdat ze scheiding maken tussen zondaren die niet buiten het kruis van Christus kunnen leven. Hij eindigt met een zeer armetierig surrogaat dat alleen de christelijke politieke partij (lees SGP) de Bijbelse boodschap nog kan overbrengen richting de overheid vanwege de verdeeldheid van de kerken.

COMMENTAAR
Waar de heer Van Dijk geheel aan voorbij gaat is het recht Gods. Hij laat dat niet horen op dat predikantencontio van de GB. Hij noemt het zonde dat er een scheiding is gekomen tussen gelovige broeders en zusters, zoals hij ze noemt, terwijl hij met geen woord rept over hetgeen Gods Woord leert om Gode meer te gehoorzamen dan de mensen (Hand. 5:29). Als er vanuit de synode een genomen fusiebesluit richting de kerkenraden komt, waarbij gevraagd wordt om in te stemmen met een kerkverband wat sodomie legaliseert in haar kerkorde en wat waarheid en leugen gelijke rechten geeft (om maar enkele kernpunten te noemen), wat hebben gelovige broeders in de kerkenraad en gelovige broeders en zusters in de gemeente dan te doen? Maar ťťn ding. Dit soort goddeloze besluiten te verdoemen en niet te gehoorzamen. Het geloof ziet namelijk op Christus, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, en ziet op de leer van Christus! Dan zegt die leer van Christus: En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende (Jak. 1:22). Alles wat strijdig is met de leer van Christus en het gebod Gods (ofwel de gehele Heilige Schrift) dient te worden verworpen en niet te worden uitgevoerd. We hebben hier al veel over geschreven (zie de artikelen bij SOW II op deze website). Het is voor het geloof dus onmogelijk om in te stemmen met de vorming van de PKN en zich daarin te begeven. Die GB-leraars en anderen zijn misleiders en dwaalleraars, ze misleiden de kudde. Gelooft ze niet en volgt ze niet na!

De heer Van Dijk leert dus dat het mogelijk is om dezulken wel na te volgen, hetgeen dus in flagrante strijd is met het Woord van God. Al het gezwets over de hervormde familie ten spijt. Dat doet in het geheel niet mee. Het enige wat telt is het Woord van God, en dat is niet voor tweeŽrlei uitleg vatbaar, want de Heilige Geest is niet tegen Zichzelf verdeeld. Hij zegt traag van begrip te zijn omdat hij de schrijnende scheuring nog steeds niet heeft verwerkt. Als we echter verlichte ogen des verstands gekregen hebben (Ef. 1:18) dan heeft de Heilige Geest ons in deze zaak duidelijk onderwezen (1 Tim. 4:1) en zijn we heilig verontwaardigd over die goddeloze kerkbesluiten van eind 2003 die de vorming van de PKN inluidden, met als dieptepunt de aanwezigheid van koningin Beatrix met ongedekt hoofd tijdens de viering van de totstandkoming van de PKN, hiermee aangevende dat de eer is weggevoerd (Ikabod). Tegelijk zal ook de schuld worden toegeŽigend door Gods volk met de woorden uit Psalm 79:9: "Help ons, o God onzes heils, ter oorzake van de eer Uws Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden, om Uws Naams wil". Het gaat Gods volk altijd om de eer van God. Het hart van Eli was sidderende vanwege de ark Gods (1 Sam. 4:13) maar de heer Van Dijk en zijn GB-vrienden sidderen totaal niet. Trouwens ook wel een vraag voor ons allen: Hoe staan wij in deze zaak? Is het ons om de eer van God te doen? Buiten de geloofsvereniging met Christus is dat onmogelijk.

Als dominees, dus ook zijn GB-vrienden, ervoor kiezen om besluiten van mensen hoger te achten dan Gods Woord dan is scheiding juist geboden en in het geheel geen zonde! De heer Van Dijk weet in het geheel niet waar hij over praat en laat alleen maar wat krokodillentranen vloeien. Het gaat hem in het artikel totaal niet om de ere Gods, maar om het feit dat we elkaar zo nodig hebben. De spijze van de Heere Jezus Christus was om te doen de wil van Zijn Vader (Joh. 4:34), en al Zijn armen en ellendigen begeren om gevoed te worden met deze spijze. Heere, wat wilt Gij dat we doen zullen? Hij houdt Zich over een arm en ellendig volk en die zullen op de Naam des HEEREN betrouwen (Zef. 3:12). Die betrouwen niet op hervormd-gereformeerden of op hersteld hervormden, maar op God alleen!

De heer Van Dijk zegt te weten dat als Mozes onze kerkordelijke procedures had gevolgd, dat het volk van IsraŽl dan nog in Egypte had gezeten. Mozes volgde inderdaad geen kerkordelijke procedures maar wel de orde van God! Die orde van God, neergelegd in de Heilige Schrift, was zijn richtsnoer. Mozes hield de zondaren niet de handen boven het hoofd zoals Van Dijk wel doet, want Mozes ging het om de ere Gods, maar Van Dijk leert dat de PKN-ers voor Gods aangezicht tot het besluit zijn gekomen dat meegaan met de PKN geboden was. Van dit soort kerkbesluiten is echter de duivel de architect en diens aangezicht wordt aanbeden door alle natuurlijke mensen, of het nu kerkmensen, dominees of wereldse mensen zijn. De duivelen geloven nog dat God een enig God is en zij sidderen (Jak. 2:19), maar Van Dijk en zijn GB-broeders sidderen in het geheel niet. De kerk heeft volgens hem vlerken nodig die wat heen en weer fladderen tussen de kerkdenominaties omdat we toch ťťn hervormde familie zijn. De heer Van Dijk levert met zijn bijdrage een vlerkenstreek die de kroonrechten van Christus vertrapt en alle rechten Gods wegbagataliseert ten gunste van de zogenaamde broeders en zusters. Ik ken deze Van Dijk als lid van de Generale Commissie voor het Opzicht binnen de Hersteld Hervormde Kerk waarbij hij niets anders deed dan een valse leer te handhaven ten koste van de ere Gods. Dat zijn allemaal van die zogenaamde bewogen mensen die in de praktijk vijanden zijn van Christus en Zijn leer, vijanden door het verstand in de boze werken (ook deze lezing voor de GB, waar ook nog evolutietheoloog Gijsbert van den Brink een referaat mocht houden en gewoon wordt geaccepteerd als leraar, valt daaronder) en graag boeken leest van evolutietheoloog Tim Keller en duivelsaanbidder C.S. Lewis met zijn Narnia toverboeken.

Hij eindigt tot slot met een zeer armetierig surrogaat waarbij een christelijke politieke partij als vertegenwoordiger van de christenheid richting de overheid wordt gezien omdat het ontbreekt aan ťťn kerkelijk geluid. Hij doelt dan op de SGP. Echter deze SGP brengt geen onversneden Bijbels geluid richting de overheid. Dat hebben we in vele artikelen reeds aangetoond. De oplossing ziet hij dan in meer kanselruil binnen, wat hij noemt, de hervormde familie. Hij stapt met zeven mijlslaarzen over de schuld heen, over waarachtige bekering heen, en dus over het recht Gods heen. Het is kenmerkend voor de huidige kerken die de bannen kunnen laten opstapelen totdat de maat der zonde is volgezondigd. Ze hebben een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht ervan verloochend hebben. Heb ook een afkeer van dezen (2 Tim. 3:4).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"