Schriftelijke vragen van Van der Staaij (SGP) over euthanasiezaak legitimeren de euthanasiewet

Op 13 september 2019 stond een artikel in het RD over een euthanasiezaak op een 74-jarige vrouw (klik hier). SGP-politicus Van der Staaij was hiervan geschrokken en heeft voorgesteld om een vergewisplicht voor de arts in te stellen bij euthanasie. Op de website van de SGP staat een overzicht van de vijf vragen die Van der Staaij aan de minsters van VWS en J&V heeft gesteld (klik hier). Hieronder treft u de inhoud van het SGP-artikel op de SGP-website aan inclusief de vijf vragen:

Kees van der Staaij is geschrokken van de uitspraak die woensdag gedaan werd in de strafzaak over de euthanasie van een vrouw met dementie. De 74 jarige vrouw had een euthanasieverklaring ondertekend, maar gaf later wisselende signalen over haar doodswens. De arts besloot in overleg met de familie om toch over te gaan tot levensbeŽindiging, zonder dat de 74-jarige vrouw erover werd ingelicht (klik hier voor het artikel van NOS).

Rechtzitting

SGP-voorman Kees van der Staaij: "Ik ben bezorgd dat hiermee het hek van de dam is. Het doden van mensen die hun wil niet bekend kunnen maken is huiveringwekkend. Ik ga ervan uit dat hiermee het laatse woord niet is gezegd." Vrijdag diende Van der Staaij schriftelijke vragen in. Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid over de uitspraak van de rechtbank Den Haag inzake de specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiŽnte:

  1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Den Haag (11 september 2019) inzake de specialist ouderengeneeskunde die verdacht werd van onzorgvuldige euthanasie op een demente patiŽnte?
  2. Is inmiddels bekend of het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan tegen deze uitspraak?
  3. Kunt u aangeven wat deze uitspraak betekent voor de beoordelingspraktijk van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg? Deelt u de mening dat de toetsingspraktijk onveranderd dient te blijven zolang de uitspraak nog niet onherroepelijk is?
  4. Wat is uw reactie op de opmerkingen van ethicus Theo Boer en specialist ouderengeneeskunde Bert Keizer dat door deze uitspraak de druk van familieleden op artsen zal toenemen om over te gaan tot euthanasie?
  5. Ziet de regering in deze uitspraak aanleiding om, vooruitlopend op een eventueel hoger beroep, de Euthanasiewet aan te passen, om ondubbelzinnig vast te leggen dat niet alleen de schriftelijke verklaring, maar ook de actuele situatie dient te worden meegewogen?

COMMENTAAR
We zien hier voor de zoveelste keer dat de SGP het Woord Gods terzijde schuift en uitgaat van de legitimiteit van een wet, in dit geval de euthanasiewet. Bij de eerste vraag spreekt hij over 'onzorgvuldige euthanasie' wat impliceert dat er ook zorgvuldige euthanasie is. Euthanasie is moord en dient als zodanig bestraft te worden met de doodstraf.
Bij de derde vraag spreekt hij over de toetsingspraktijk door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie. Hij vraagt of de ministers de toetsingspraktijk onveranderd willen laten zolang de uitspraak van het hof nog niet onherroepelijk is. Ook hier gaat hij weer uit van de legitimiteit van de toetsingscommissies, terwijl euthanasievragen helemaal niet getoetst hoeven te worden op zorgvuldigheid. De toetsingscommissies zijn net als de euthanasiewet goddeloze inzettingen.
Bij de vierde vraag verwijst hij wel naar opmerkingen van ethicus Theo Boer maar hij verwijst niet naar Gods Woord!
Bij de vijfde vraag vraagt hij om aanpassing van de euthanasiewet om vast te leggen dat niet alleen de schriftelijke verklaring, maar ook de actuele situatie (van de persoon die euthanasie zal ondergaan) dient te worden meegewogen. Ook hier gaat Van der Staaij weer uit van de legitimiteit van de euthanasiewet en dient deze alleen aangepast te worden.

Van der Staaij zegt geschrokken te zijn maar gelooft niet dat God een enig God is. De duivelen geloven dat wel en zij sidderen (Jakobus 2:19). Van der Staaij siddert niet voor de euthanasiewetgeving want dan vraag je niet om het aanpassen van de zorgvuldigheidscriteria. Als je God vreest door genade dan zul je ook de hele euthanasiewet moeten vervloeken en de doodstraf moeten eisen voor die zogenaamde artsen die mensen vermoorden (ook al is het op eigen verzoek). Gods gebod is absoluut en daar valt niet mee te sjoemelen. We zien hier wat het gevolg is van de demoncratische SGP-politiek met hun knieval voor de goddeloze grondwet waarop ze de eed hebben afgelegd.

Hij is bezorgd dat het hek nu van de dam is, terwijl dat al lang het geval was met het aannemen van de euthanasiewet. Niet alleen het doden van mensen die hun wil niet bekend kunnen maken is huiveringwekkend, maar ook het doden van mensen die hun wil wel bekend kunnen maken. Moord is moord!

In het SGP-artikel spreken ze ook weer over de 'arts' die is overgegaan tot levensbeŽindiging. Het zijn geen artsen maar beulen die nazi-praktijken uitoefenen. Net als de zogeheten abortusartsen, zoals Louke Kok (CASA Houten) waar Van der Staaij ooit een goed gesprek mee heeft gehad tijdens zijn bezoek aan de abortuskliniek, en ook op TV. De Schrift leert echter: "De barmhartigheden van de goddelozen zijn wreed." (Spreuken 12:10)

De hele eis tot een vergewisplicht bij complexe euthanasieverzoeken, zoals de SGP wil, staat haaks op Gods Woord. Het gaat uit van de legitimiteit van de euthanasiewet terwijl die op grond van Gods Woord ondubbelzinnig verworpen dient te worden. Je mag niet meewerken aan zogenaamde verbeteringen van een goddeloze wet. De SGP-politiek is dus identiek aan hetgeen de apostel Paulus beschrijft waarvan hij gelasterd werd door kwade mensen: "Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is." (Romeinen 3:8). De SGP denkt dat met hun kwade voorstel wat goeds uit de euthanasiewet zal komen. Welker verdoemenis rechtvaardig is, zo leert de apostel Paulus.

Het RD publiceert maar zonder kritiek, de SGP doet maar in de politiek en de gereformeerde gezindte zwijgt maar en geeft geen repliek. Horen, zien en zwijgen is de wet waardoor de gereformeerde gezindte wordt geregeerd. En op de voorgangers van kerkelijk Nederland is van toepassing wat de profeet Jesaja uitroept: "Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder, zij hebben het sluimeren lief." (Jesaja 56:10). Ze bevelen de SGP aan, houden tijdredes voor de SGP en stemmen op de SGP. Waarschuwen tegen deze Schriftvervalsende Gedoog Politiek is er niet bij.

SGP 100 jaar

Constructief met een open Bijbel, zo lezen we op de SGP-banner ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. Ze denken de Bijbel te kunnen misbruiken door hun zogeheten constructieve bijdragen in de politiek, zoals het zogenaamde constructieve voorstel van een vergewisplicht inzake euthanasie. De Bijbel ligt helemaal niet open. Tevens geldt het goddelijk getuigenis: "Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden."(1 Korinthe 2:14) Dat geldt ook de natuurlijke SGP-mens.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"