De maidenspeech van Chris Stoffer (SGP) is niet anders dan vrijmetselarij

Op 26 april 2018 heeft Chris Stoffer als nieuw Tweede Kamerlid voor de SGP zijn maidenspeech gehouden. Kenmerkend voor zo'n speech is dat die niet geinterumpeerd mag worden. Na afloop volgen dan felicitaties van de voorzitter van de Tweede Kamer en de aanwezige Tweede Kamerleden. De speech is te bekijken (klik hier) en te lezen (klik hier).

COMMENTAAR
Wat opvalt is dat Chris Stoffer verwijst naar een voorval uit zijn jeugd waarbij hij samen met zijn vader naar de Sint Jan in Den Bosch is geweest en dat zijn vader hem wees op een oog in het plafond van deze kathedraal. Dat is het oog van God zei de vader van Chris Stoffer. Dat oog ziet er als volgt uit:

Sint_Jan_Den_Bosch_alziend_oog (33K)

Dit ook wordt het 'alziend oog' genoemd. Op de website van het vrijmetselaarsgilde, maar ook in andere bronnen (zie onder, zonder alle inhoud van deze websites voor onze rekening te nemen) wordt het 'alziend oog' toegelicht:

https://www.alletop10lijstjes.nl/top-10-illuminatie-symbolen/
http://www.ellaster.nl/2017/02/19/alziende-oog-symboliek-en-occulte-betekenis/
https://bijbelenonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/07/100-occulte-symbolen-en-hun-betekenis.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/symbolen.pdf
www.vrijmetselaarsgilde.eu/Maconnieke%20Encyclopedie/BASISMAP/Basis%20II/Gilde-II/e-et2.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alziend_oog
http://www.oogvanhorus.nl/
http://hetuurvandewaarheid.info/2011/02/12/sinistere-plaatsen-israel-hooggerechtshof/

In het woordenboek van het vrijmetselaarsgilde wordt het als volgt omschreven: De betekenis van symbolen volgens het "Woordenboek voor Vrijmetselaren, naar de beste bronnen bewerkt door A.S. Carpentier Alting, Uitg. De Erven F. Bohn, 1884":"... Het is, bij de groote verscheidenheid in levens- en wereldbeschouwing, die zich heden overal openbaart, - onmogelijk eenig denkbeeld zoo uit te spreken, dat er geen reden is tot misverstand. Maar wat de mens niet kan, kan het symbool op de uitnemendste wijze. Wij willen een enkel voorbeeld kiezen. De groote vraag is heden ten dage die naar het geloof in God. Welk een strijd en welk een verwarring in denkbeelden! Nu is het, met den besten wil, onmogelijk om zoo over God te spreken, dat men geen reden geeft tot allerlei begripsverwarring; nu is de uitdrukking O.B.des H. (Opperbouwmeester des Heelals) wel iets beter, maar ook hieraan verbindt zich weder eene zekere voorstelling van persoonlijkheid, is dus anthropomorphistisch. En dit alles moet scheiding en verdeeldheid wekken. Maar nu treedt het symbool op. Men plaatst boven den Tr. (Troon) het A. O. (Alziend Oog) binnen den (driehoek). Wat is geschied? Men heeft de grondidee, die zich in elk Godsbegrip uit, belichaamd; men stelt nu voor: de realiteit (...) De eenheid der idee is bewaard, de vrijheid is gelaten voor elke mogelijke voorstelling en opvatting; de waarachtige mac. eenheid is gehandhaafd ..."

Als we de inhoud van de betreffende websites erbij nemen die handelen over het 'alziend oog' dan is maar één conclusie mogelijk: het is een duivels symbool, waarbij iedereen de vrijheid is gelaten om een eigen godsbegrip te hanteren. Van oorsprong stamt het symbool uit Egypte en betreft het oog van de zonnegod Horus. We weten ook dat Rome samenspant met andere godsdiensten zoals ook in de volgende video is te zien:

Kies in de video de afspeellijst linksboven en selecteer de taal. De paus zegt dat het erg belangrijk is en dat zijn religieuze leven veel rijker is geworden met de uitleg van anderen (islam, boeda enz...). Dus het 'alziend oog' in een roomse kerk symboliseert dus de vereniging van godsdiensten waarbij iedereen op een eigen manier een godsbegrip heeft. Het stemt volledig overeen met de vrijmetselarij die hetzelfde voorstaat zoals we met bovenstaand citaat uit het woordenboek voor vrijmetselaren hebben aangehaald. Dit 'alziend oog' heeft dus niets te maken met de Drie-enige God (1 Joh. 5:7), met de Zon der gerechtigheid (Mal. 4:2) en met de voorzienigheid Gods (Jak. 4:15)! Laat u dat volstrekt helder zijn! Chris Stoffer heeft dus een vrijmetselaarsymbool aangehaald tijdens zijn maidenspeech en linkt dit aan zijn hemelse vader (vader staat met kleine letters in de speech!) die liefdevol naar hem kijkt, zoals hij liefdevol naar zijn eigen dochtertje kijkt. Dus de liefde van Chris Stoffer tot zijn kind wordt als voorbeeld gehouden voor de liefde Gods des Vaders tot Zijn kinderen. Gods Woord leert echter geheel anders. God heeft de Zijnen niet lief op de manier zoals de Zijnen Hem en elkaar liefhebben. Het is net andersom. Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Het liefdevolle oog van God (de HEERE wordt gezegd ogen te hebben, want Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, 2 Kron. 16:9) wat Chris Stoffer zich toeëigent om zo naar onderwerpen in de Tweede Kamer te kijken is enkel inbeelding, want Chris Stoffer heeft de eed van gehoorzaamheid en trouw aan een aardse koning en op een aardse grondwet afgelegd met het goddeloze gelijkheidsbeginsel en de goddeloze godsdienstvrijheid, waarmee deze eed niet anders is dan een vrijmetselaarseed. Het is onmogelijk om met een beroep op Gods Woord de godsdienstvrijheid te omarmen en hiervoor een pleidooi te houden zoals de SGP vandaag de dag doet. De SGP is dus een vrijmetselaarspartij geworden met al hun vrome (lees goddeloze) praat. Dominees van de domineespartij en andere SGP-ers, wanneer gaan uw ogen eens open? Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten (Ef. 5:14)!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"