Het manifest van de SGP is niet anders dan een anti-christelijk gedrocht en niet meer dan symptoombestrijding

De SGP laat weer van zich horen door middel van een onlangs gepresenteerd manifest over de islam in Nederland. Al eerder kwam de SGP in het nieuws als het om de moskee, minaret of islam in het algemeen gaat. U kunt daar meer over terugvinden op deze website door op de home-pagina te zoeken naar de betreffende woorden. Naast het manifest kwam onlangs ook het initiatief van de CU-SGP Rotterdam in het nieuws met de menselijke keten om de moskee tijdens het vrijdaggebed. Een andere afdeling van de SGP, namelijk in Barendrecht, nodigde eerder een imam en een dominee uit op een bijeenkomst over de islamisering in Nederland. Ze nodigen dus een imam uit om zijn valse ideologie te promoten en daarnaast ook nog eens een valse leraar die zich suf twittert en graag wil weten wie de beste tennisser aller tijden is als hij uit de kerk komt. Het vindt allemaal plaats binnen de SGP en het hoofdbestuur staat erbij en kijkt ernaar. Wat hierboven is vermeld wordt binnen de SGP niet aangepakt. Alles vreet maar voort. Hieronder kunt u enkele artikelen terugvinden die verschenen zijn, alsmede het manifest zelf.

Lokaal nieuws:

SGP Barendrecht nodigt valse leraars uit (imam U.A. Karrat en ds. A.M. Leeftink)

Ds. Martijn Leeftink verheugt op de beste tennisser aller tijden als hij uit de kerk komt (bericht op zijn twitteraccount https://twitter.com/amleeftink)

Manifest Rotterdam op initiatief van CU-SGP

Telegraaf: Menselijke keten om moskee tijdens het vrijdaggebed

Landelijk nieuws:

SGP-Manifest 'islam in Nederland'

Algemeen Dagblad: Relatie met islam brengt CU-SGP weer in spagaat

We willen nu wat verder ingaan op het manifest van de SGP over de islam in Nederland, en daarbij enkele zaken naar voren brengen. Allereerst zij opgemerkt dat de SGP tegenwoordig een nieuwe leus heeft bedacht die luidt: 'Wel godsdienstvrijheid maar geen godsdienstgelijkheid'. Ze leggen allemaal massaal de eed op de grondwet af en dan moet je wel voor godsdienstvrijheid zijn, want dat is een grondrecht geworden. De SGP heeft dit nu dus ook omarmd, maar om niet helemaal door de mand te vallen (althans dat denken ze) hebben ze deze nieuwe leus bedacht. Hiermee kunnen ze zich ook weer handhaven in het politieke domein en ze denken daarnaast dat ze God om de tuin kunnen leiden. Over de move naar de bovengenoemde leus is al eerder op deze website geschreven (zie het artikel 'Nota SGP is contradictio in terminis'). We gaan dat dus niet herhalen.

Het manifest zet niet in op een verbod op de islam in de openbare ruimte, maar gaat uit van de vrijheid van godsdienst. Met de komst van een moskee mag door lokale SGP-ers gewoon worden ingestemd. Daarin laten ze iedereen vrij. Het probleem bij de SGP begint pas als de minaret wat te hoog wordt en als er islamitische gebeden in het arabisch over Nederland worden uitgestort. Hoe halfslachtig kun je wezen?

Het manifest zegt o.a. het volgende: "De westerse cultuur en rechtsstaat hebben diepe culturele wortels. Bij die traditie denken we allereerst aan Jeruzalem, Athene en Rome, niet aan Mekka of Medina. De waarden van deze cultuur zijn in hoge mate schatplichtig aan de Bijbel, niet aan de Koran."
De SGP vindt dus dat de waarden van onze cultuur in hoge mate schatplichtig zijn aan de Bijbel. De betekenis van schatplichtig in dezen is: iets als inspiratiebron hebben en daarom daaraan dank verschuldigd zijn. Is de Bijbel alleen maar een inspiratiebron? Daarvoor moet je toch bij het CDA wezen? Daarnaast wordt de traditie gebaseerd op Jeruzalem, Athene en Rome. Tradities doen in het geheel niet mee. Alleen de Schrift telt, en daar moet elke traditie of cultuur aan genormeerd worden. De profeet Jesaja zegt: "Uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem, Jes. 2:3." Daar had de SGP het bij moeten houden en niet bij Athene (filosofie) en Rome (antichrist). De SGP had moeten teruggrijpen op de ontstaansgeschiedenis van Nederland met de Unie van Utrecht. Ze had moeten teruggrijpen op wel gewetensvrijheid maar geen godsdienstvrijheid. Minister-president Rutte verwijst naar de verworvenheden van de verlichting en dat dit is waar Nederland voor staat, en de SGP haalt Athene en Rome erbij als legitimatie voor de westerse cultuur en rechtstaat.

Het manifest schrijft verder: "Tolerantie is geboren uit een lange historische worsteling. Sindsdien kenmerkt de vrijheid van religie de Nederlandse samenleving. Bij fundamenteel verschil van overtuiging gaan we niet met elkaar op de vuist. Er is ruimte om het persoonlijk geloof te belijden zonder dreiging van dwang en intimidatie."
De SGP zet tolerantie en vrijheid van religie op ťťn lijn. Verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden wil echter niet zeggen dat dan valse godsdiensten ruim baan moeten krijgen in het publieke domein. Verdraagzaamheid ten aanzien van de zonde (dat geldt ook voor elke valse godsdienst) kan er nooit zijn voor een Christen. De SGP doet voorkomen alsof die lange historische worsteling met als resultaat tolerantie en vrijheid van religie een verworvenheid is waar we dankbaar voor moeten zijn. Dan heeft ze Gods Woord niet aan haar zijde, want die tolereert geen godsdienstvrijheid en ook geen valse tolerantie.

De SGP wil dat nieuwkomers zich van meet af aan loyaal voegen in onze democratische rechtsorde. Dus de SGP heeft ook de democratie (regeren door het volk) omarmd, wat we al langer wisten, en nu moet elke nieuwkomer (en dus ook elk onderdaan van het koninkrijk der Nederlanden) buigen voor de democratie en democratische politiek. Democratie staat echter haaks op Gods Woord en wil niets anders dan de Bijbel en de God van de Bijbel uitbannen, op openlijke of subtiele wijze. Beter is te spreken van demoNcratie omdat het een uitvinding van de duivel is. Het enige wat telt is theocratie zoals de wijze koning Salomo al zei: "Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt ALLE mensen, Prediker 12:13." Dat geldt dus ook voor degenen die het regeerambt uitoefenen.

De SGP wil dat de kerndoelen voor het onderwijs niet uitgaan van een relativistische multiculturele samenleving, maar van respect voor de historische wortels van onze rechtsstaat en beschaving. Het is maar net wat de SGP met deze zin onder de historische wortels verstaat, maar ik neem aan Jeruzalem, Athene en Rome? Dus die hutspot is de wortel van onze rechtstaat (wordt daar recht gesproken naar de maatstaven van Gods Woord?) en beschaving. Kun je in de westerse samenleving en in Nederland spreken van beschaving? Er heerst een cultuur van de dood met 30.000 abortusdoden per jaar en de vrijheid om een einde aan je leven te maken door euthanasie en straks de zelfmoordpil. Hoe bestaat het dat de SGP spreekt over beschaving?

Het manifest schrijft verder: "De overheid gaat bij uitstek over de inrichting van de publieke ruimte. Daarom stelt de overheid letterlijk paal en perk. Dat Nederland de vrijheid van godsdienst erkent, betekent niet dat de uitingen van alle godsdiensten op straat hetzelfde behandeld moeten worden. Het zou bijvoorbeeld ontsierend zijn om naast de Tweede Kamer een hoge minaret te plaatsen. Het binnen de perken houden van islamitische uitingen in de publieke ruimte doet recht aan onze cultuurhistorische traditie, het vermijden van onnodige gevoelens van onbehagen en het garanderen van open communicatie tussen burgers. Er is genoeg islam in het Midden-Oosten, dat hoeven we in het Westen niet nog eens dunnetjes over te doen."
De SGP zegt dat de overheid letterlijk paal en perk stelt, maar ze zegt niet dat er paal en perk moet worden gesteld aan moskeeŽn. Een hoge minaret naas de Tweede Kamer zou ontsierend zijn, dus een lage minaret niet. Het is allemaal symboolpolitiek wat de SGP bedrijft om wat stemmen van de PVV weg te halen. Er moet volgens de SGP recht gedaan worden aan onze cultuurhistorische traditie, terwijl de traditie helemaal niet mee doet, zoals we al eerder aangaven. Men rept wel over de boerka (en terecht overigens), maar aan de andere kant zijn islamitische vrouwen in het openbaar vaak nog een voorbeeld voor Nederlandse seculiere of christelijke vrouwen met betrekking tot de kleding die ze dragen. Er wordt door de SGP van alles bijgehaald, maar een werkelijk Bijbels fundament in dit manifest ontbreekt.

Tot slot schrijft de SGP in het manifest: "De aanwezigheid van de islam in Nederland vraagt om een duidelijke politieke koers. Niet gedreven door angst of naÔviteit. De terechte zorgen van veel burgers verdienen een serieuzer antwoord van overheid en politiek. Het is onze wens dat andere partijen ook kleur bekennen en met een heldere visie komen. Vůůr de verkiezingen."
De SGP heeft dus kleur bekend en is vůůr de verkiezingen van maart 2017 met een heldere visie gekomen, en roept andere politieke partijen ook daartoe op. De enige partij die een heldere (zij het seculiere) visie op de islam heeft is de PVV. Die noemt de islam een totalitaire ideologie zoals ook het nazisme dat was. En gelijk hebben ze. De PVV wil een verbod op moskeeŽn, islamitische scholen en de koran. Hierbij vergeleken is de politiek van de SGP maar halfslachtig. Wel lage minaretten, maar geen hoge minaretten. Wel godsdienstvrijheid maar geen godsdienstgelijkheid. Ze eist ook geen verbod op islamitische scholen omdat ze bang is dat dit als een boemerang terugkeert en de onderwijsvrijheid ondergraaft. Ze zegt wel niet gedreven te zijn door angst of naÔviteit, maar de hele SGP politiek m.b.t. de islam is gebaseerd op angst en naÔviteit. Dat hebben we met dit artikel en andere artikelen wel bewezen. Het SGP manifest is niet anders dan een anti-christelijk gedrocht en niet meer dan symptoombestrijding ofwel Sharia Gedoog Politiek want ze roept niet op om moskeeŽn te sluiten en geen nieuwe erbij te laten komen, alleen het minaretje mag niet te hoog worden. Hier en daar slaan ze dus een piketpaaltje en dan baseren ze zich daarbij op de westerse culturele verworvenheden. Geliefde lezers, laat u niet om de tuin leiden door de SGP en ook niet door alle andere politieke partijen. Stemmen is voor een Christen dus geheel uitgesloten. Wat blijft er dan over? We lezen het in het Bijbelboek DaniŽl: "Toen nu DaniŽl verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis (hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan), en hij knielde drie tijden des daags op zijn knieŽn, en hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voordezen gedaan had, Daniel 6:11."

Tot de Wet en tot de Getuigenis; zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben (Jesaja 8:20).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"