Skeelerende Geëmancipeerde Politiek

Het is zover. Vandaag, 26 augustus 2013, heeft de SGP kiesvereniging in Vlissingen met de gevleugelde naam "Wees getrouw" met ruime meerderheid ingestemd met een vrouwelijke lijsttrekker, in de persoon van Lilian Janse, bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De skeelerende gereformeerde gemeente dame met kort zwabberrokje is er klaar voor. De Skeelerende Geëmancipeerde Politiek kan beginnen. Zie poster en video link.
Haar motivatie?
"De SGP normen en waarden zitten in mijn hart. Ik heb nu de kans om die uit te dragen. Waarom zou ik het niet doen? Ik houd van politiek." Naar haar eigen zeggen wacht ze hier al op sinds haar 18e. Allemaal ik, ik, ik en nog eens ik. De Eeuwig Omkomen omroep is er als de kippen bij om haar alvast een verkiezingsposter aan te bieden met daarop haar foto en de tekst "Daad bij het Woord". Hieronder moeten we dan verstaan "Eigen daad bij het Woord", of wel "Eigen daad in plaats van het Woord". Ze heeft liefde voor Gods Woord zegt ze, maar ze lapt Gods Woord aan haar laars. Volgens haar zeggen neemt ze haar verantwoordelijkheid. Ze is trots op de poster, net als haar man en haar vader.

Tijdens de video komen ze in beeld aan tafel, met haar man als een jan salie aan tafel. Ze pakt zelf de Bijbel en leest over David en Goliath. Ook deze situatie is kenmerkend voor haar optreden, want ze gedraagt zich als de heer des huizes, terwijl verwacht zou worden dat hij het Woord Gods leest. Ze heeft de broek aan, dat is wel duidelijk. Zes mannen zijn volgens haar gevraagd maar die hebben hun verantwoordelijkheid niet genomen. Zet mij er dan maar op als de mannnen het niet doen is haar redenering, die voluit wordt gesteund door haar vader, die tweede voorzitter is van de lokale SGP afdeling. Volgens haar eigen man is het besluit zo genomen, onder de afwas om zo maar te zeggen. Ze heeft het dus niet uit Gods mond, door Zijn Geest, vernomen, maar hebben het samen bekokstoofd.

De SGP, bij monde van voorzitter Van Leeuwen, zegt dat ze niets kunnen doen. Hij betreurt het dat zo snel al na het dubbelbesluit een vrouw zich aandient. Net of het wat uit maakt of de vrouw zich nu binnen 6 maanden of na 6 jaar aandient. Dit soort redeneringen zijn kenmerkend voor de SGP: 6 maanden is erg en 6 jaar is minder erg, 52 koopzondagen zijn erg en 12 koopzondagen zijn minder erg. Dat is nu het politiek bedrijven van de SGP. Op deze website is er eerder over geschreven en dat ga ik nu niet herhalen. Men leze de artikelen.

Wat is de reactie van het SGP bestuur op de vrouwelijke lijsttrekker voor de SGP?
De benoeming van Lilian Janse als lijsttrekker van de SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen „spoort inhoudelijk niet met de tekst van het beginselprogramma van de partij”. Partijvoorzitter Maarten van Leeuwen heeft dat maandagavond gezegd in een eerste reactie. Hij wijst erop dat het besluit over Janse in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke leden in Vlissingen. Maar Van Leeuwen zegt ook dat het hoofdbestuur zich blijft inzetten „voor inhoudelijk draagvlak voor het beginselprogramma. Wij hechten namelijk veel waarde aan de innerlijke overtuiging van onze leden.” Volgens het beginselprogramma van de SGP handelen vrouwen die zitting nemen in vertegenwoordigende of bestuurlijke politieke organen in strijd met hun roeping. De SGP-voorzitter noemt de situatie in Vlissingen „uitzonderlijk”. Janse stelde zich beschikbaar nadat mannelijke kandidaten het lieten afweten. Eerder dit jaar nam de SGP de formele beletselen voor vrouwen om politiek actief te worden voor de partij weg. Dat gebeurde door een reglementswijziging. Het hoofdbestuur van de partij deed dat onder druk van een uitspraak van de Hoge Raad dat kandidaten niet op grond van hun geslacht mogen worden uitgesloten. Het beginselprogramma werd echter niet aangepast. Het besluit van de SGP in Vlissingen beweegt zich volgens Van Leeuwen „tussen twee polen: het beginselprogramma en het reglement”. Formeel is de aanwijzing van Janse als lijsttrekker in overeenstemming met het reglement, zo voegt hij daar aan toe.

Je ziet het gevolg van dubbelbesluiten: het bewegen tussen beginselprogramma en reglement. Men heeft een juridische truc bedacht met het dubbelbesluit om vervolging te voorkomen. De gevolgen hiervan openbaren zich nu. God laat Zich niet bespotten met beginselprogramma's en reglementen. Beiden dienen in overeenstemming te zijn met Gods Woord. Van Leeuwen plaatst het reglement boven het beginsel terwijl het beginsel leidend moet zijn. Het SGP beginselprogramma verwijst naar Gods Woord en het reglement verwijst naar de grondwet (artikel 1). Men is totaal met blindheid geslagen en dan krijgt je dit soort kromme redeneringen zoals Van Leeuwen die hanteert, en met hem het hele SGP domineesbestuur. Het zijn stomme honden die niet bassen kunnen (Jesaja 56:10).

Het is onmogelijk voor een waar Christen om nog in het landsbestuur actief te zijn, zowel landelijk als provinciaal of plaatselijk, omdat de eed op de grondwet en de koning moet worden afgelegd. De grondwet gaat uit van het goddeloze gelijkheidsbeginsel in artikel 1 en laat volledige vrijheid voor de autonome mens, ook inzake abortus en euthanasie. Het is onmogelijk om bij een eed te vragen of de Heere je wil helpen om deze goddeloze grondwet te erkennen en respecteren. Degenen die dat wel kunnen zijn geen Christen of een bijna Christen. Er is werkelijk geen dominee, kandidaat of eerwaarde heer die openlijk vanaf de kansel hiertegen de verheffingen Godes in de keel neemt! Een ieder doe maar wat goed is in eigen oog is kennelijk hun devies, of ze zeggen dat dit niet op de kansel thuis hoort. Wel nu, dan vergissen ze zich allemaal schromelijk! Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerder goddeloosheid toenemen, en hun woord zal voorteten gelijk de kanker (2 Tim. 2:16-17). De SGP heeft de Bijbelse orde: Christus het hoofd van de man, de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus (1 Kor. 11:3, Ef. 5:23) naar het rijk der fabelen verwezen door het wel een beginsel te noemen, maar tegelijkerijd een dubbel(hartig)besluit te nemen om een plek op de kieslijst niet te blokkeren vanwege het vrouw-zijn. Tegen dit soort ongoddelijk ijdel roepen moet de stem verheven worden. Tegelijk moet worden opgeroepen om te breken met de SGP en de binnenkamer op te zoeken om zich voor God te vernederen in zak en as. Wie weet God mocht Zich wenden en ons genadig zijn. Wee onzer dat wij allen zo gezondigd hebben.

Ja maar, dan wordt het SGP-geluid niet meer gehoord? Dat werd in Babel ook niet gehoord, maar de HEERE verwekte nog een Daniël aan het hof te Babel. Daniël nam, door genade, geen dubbelbesluit om onder dwang van het getekende schrift van koning Darius wel te bidden, maar alleen met de pet op. Hij bleef Gode meer gehoorzaam dan de mensen (Hand. 4:19, 5:29) en boog driemaal daags zijn knieën voor Gods aangezicht. In Egypte werd ook het SGP-geluid niet gehoord, maar de HEERE verwekte nog een Jozef om aan het hof van farao voor het volk Gods zorg te dragen, als middel in Gods hand.
Wat rest een waar Christen dan nu?
Zich te vernederen voor het aangezicht Gods, net als een Daniël met open vensters tegen Jeruzalem aan. Tegelijk smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid gezeten zijn, opdat wij (het volk Gods) een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid, want dat is goed en aangenaam voor God onze Zaligmaker (1 Tim. 2:1-3).

Lilian Janse (SGP)

M.G. van der Hoeven

1 september 2013

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"