De Sinterklaas Koppelaar

Zoals meestal gebruikelijk las ik ook vandaag, 23 april 2009, het Reformatorisch Dagblad, om te kijken wat deze krant te melden heeft. Er stond een opmerkelijk artikel in met de volgende inhoud:

„SGP-burgemeester kan sinterklaas ontvangen"
23-04-2009 11:10 | Redactie politiek

WOUDENBERG - Gezien de opstelling van de eerste christenen rond afgoderij, hoeft een burgemeester van SGP-huize zich vandaag de dag niet bezwaard te voelen als hij sinterklaas ontvangt.
Dat stelde ds. J. Koppelaar, hersteld hervormd predikant te Abbenbroek, woensdagavond in Woudenberg tijdens een congres van het wetenschappelijk instituut van de SGP, de Guido de Brès-Stichting, over de Vroege Kerk.
De predikant memoreerde dat het zeer waarschijnlijk is dat de apostel Paulus tijdens zijn zendingsreizen gebruikmaakte van schepen waarvan de kapitein voor afvaart een offer bracht aan Griekse en Romeinse goden.
De grens voor de eerste christenen lag bij het daadwerkelijk offers brengen aan afgoden of aan keizers. Volgens dit criterium zou een christen geen kapitein van een dergelijk schip kunnen zijn, betoogde de Abbenbroekse predikant. Het ontvangen van sinterklaas door een burgemeester heeft niets met het daadwerkelijk aanbidden van afgoden te maken, daarom ziet ds. Koppelaar er geen bezwaren in.
Verder stelde de predikant dat het heilzaam voor de samenleving zou zijn als christenen meer zouden luisteren naar het Bijbelse verbod op het heffen van rente. De huidige kredietcrisis is volgens hem vooral te wijten aan het „jongen van geld."
De waarnemend burgemeester van Nieuw-Lekkerland, Houtman, zei dat de SGP niet moet denken dat een gezin in de tijd van de Vroege Kerk lijkt op een goed gereformeerd gezin nu. Ten tijde van de Vroege Kerk waren er meergeneratiegezinnen. „Afrikanen vinden dat wij beïnvloed zijn door de heidense cultuur, omdat we ouderen onderbrengen in bejaardenhuizen."
Geert Schipaanboord, voorzitter van het politiek bestuur van de SGP-jongeren, voerde onder meer een pleidooi voor herinvoering van de apologetiek, de verdediging van het christelijk geloof tegenover ongelovigen. Ironie en milde spot mogen daarbij als wapens worden gebruikt.

Tot zover het RD artikel. Het is toch wel diep bedroevend als een hersteld hervormde dominee dit soort zaken zijn gehoor voorhoudt. Ik vraag me af waar we als Hersteld Hervormden terechtkomen als dit zo doorgaat?

Vroeger werd er gewaarschuwd tegen kermissen, sinterklaas, kaartspelen en noemt u maar op. Dat deden de (nadere)reformatoren. Maar nu is dat niet meer nodig, want het is er in ons land kennelijk allemaal beter op geworden. Laten we het toch vooral bij Gods Woord houden en wat dat ons verkondigd. Dat heeft veel meer waarde dan hetgeen zo'n hersteld hervormde dominee verkondigt, waarop de tucht van toepassing is als hij dit niet herroept. (Met dat ik dit zeg, past ons allen het zelfonderzoek! Tucht heeft als bron altijd Gods Woord met als doel om afgedwaalden, en dat kunnen dominees toch ook zijn?, terug te brengen. Tegenwoordig lijkt het bijna alsof dominees niet meer kunnen dwalen. Ze zijn bijna onschendbaar. Behalve? In de Ned. Herv. Kerk kon je om van alles afgezet worden, behalve als je de leugen verkondigde. Hoe liggen de zaken nu in kerkelijk Nederland? Dit was zomaar een kleine zijsprong. Laat ons wederkeren tot de HEERE!)

Ik wil u meenemen naar Psalm 101. Dan hebben we al stof genoeg. In mijn Bijbel staat daarboven 'Wandelen in oprechtheid'. Vers 2 en 3 leert ons: 'Ik zal verstandiglijk handelen in den oprechten weg; wanneer zult Gij tot mij komen? Ik zal in het midden mijns huizes wandelen in oprechtheid mijns harten. Ik zal geen Belialsstuk voor mijn ogen stellen; ik haat het doen der afvalligen, het zal mij niet aankleven.'

Dominee Koppelaar, leg dat nu eens naast sinterklaas, waarbij de kinderen worden bedrogen en verhaaltjes over 'sinterklaas goedheiligman' en 'sinterklaas kapoentje' worden voorgeschoteld. En dat terwijl er maar Eén Man heilig is en goed!

En trouwens, welke oprechte Christen zou toneel willen spelen en zich in een sinterklaaspakje willen hullen? Als we van Christus zijn begeren we dat niet, en zouden we dan wel aan deze goddeloosheid meedoen en deze poppenkast rechtvaardigen door voor sinterklaas te buigen en hem officieël te ontvangen als de zogenaamde kindervriend?

Dominee Koppelaar noemt hem ontvangen geen afgoderij? Wel, Psalm 101 noemt dit soort zaken zelfs een Belialsstuk! De kanttekeningen verwijzen naar Deut. 13:13, waar de Belialskinderen worden genoemd. En daar in de kanttekeningen staat: Of: Belialszonen. Het Hebreeuwse woord belijaäl betekent zoveel in onze spraak als een deugniet, of iemand zonder juk, dat is, een onbandig mens die zich onder geen tucht of wet wil buigen.

Iemand in een sinterklaaspakkie is een onbandig mens die zich onder geen tucht of wet wil buigen! Dat zeg ik niet om me er boven te verheffen, want wie meent te staan zie toe dat hij niet valle. Maar Gods Woord leert mij TOTAAL anders als hetgeen door dominee Koppelaar wordt gesteld! Hij noemde ook de apostel Paulus. Paulus was trouwens zeer ontstoken dat Athene zo afgodisch was. Hij handelde met Belialskinderen op de Areopagus, maar onthaalde ze niet zoals nu burgervaders (ook van SGP huize), schoolhoofden en anderen doen tot en met jeugdverenigingen van kerken aan toe! Nee, Paulus getuigde van die ene Naam gegeven onder de hemel tot zaligheid!

Dominee Koppelaar beweert verder dat het zeer waarschijnlijk is dat de apostel Paulus tijdens zijn zendingsreizen gebruik maakte van schepen waarvan de kapitein voor afvaart een offer bracht aan Griekse en Romeinse goden. De Apostel Paulus zou getuige zijn geweest van een afgodische handeling bij de afvaart van een schip. We weten dat de heidenen zo hun zeegoden als Neptunus, Triton en Leucothea hadden.

De dominee heeft het over 'zeer waarschijnlijk'. Echter hij baseert zich nergens in zijn stellingname op de Schrift, maar op veronderstellingen. Trouwens ik weet wel dat Paulus getuige was van een afgodische handeling, waarbij hij zelfs Mercurius werd genoemd (Hand. 14). Paulus scheurde toen zijn klederen en zweeg echt niet. Getuige zijn van een goddeloze handeling is, als het recht is, iets wat met afschuw zal worden aanschouwd. Het is zeker niet iets wat je op vrijwilige basis doet. Ook al zou dit zo zijn bij de afvaart van het schip wat gesuggereerd wordt, en nogmaals, niet met Schriftgegevens wordt onderbouwd, dan is dat nog geheel wat anders dan zelf de afgodische handeling uitvoeren en er aan mee te werken door sinterklaas met alle egards welkom te heten en een toneelspel mee te spelen.

Gelooft u nu echt dat de Heere Jezus ook sinterklaas de hand gegeven zou hebben en hem welkom zou heten? Gods kinderen die het beeld van hun Meester dragen zullen dit dan evenmin doen. Dat men als SGP-er tegenwoordig alleen nog burgemeester kan worden als je wel hierin bewilligt geeft al aan hoever we als SGP, dominees en anderen zijn afgehoereerd van de Heere en Zijn Woord vandaan. De SGP burgervaders kunnen met een gerust geweten sinterklaas ontvangen na de stellingname van deze hersteld hervormde dominee, maar bedriegen zichzelf. Een burgermeester kan in ons staatsbestel wel een eigen verantwoordelijkheid hebben, maar hij is gebonden aan Gods Woord. De overheid is Gods dienaresse, of ze het wil weten of niet. En zeker van een SGP-er mag worden verwacht dat hij niet aan deze sinterklaasafgoderij meewerkt. Dan kan hij geen burgemeester meer zijn. Dat is helaas in ons land niet meer mogelijk. Net zo min als je bijna geen trouwambtenaar meer kunt zijn.

Dwaalt niet. God laat niet met Zich spotten.