Stalen Kerk en hun onbijbelse actie "Strijden tegen lijden"

In het Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk van 3 oktober 2013 stond op de achterpagina een advertentie van Stalen Kerk met als thema "Strijden tegen lijden!". De advertentie vermeld dat tijdens de actieweek van Stalen Kerk, van 14 t/m 19 oktober, Nederlandse christenen vrijwillig worden opgesloten in de meest beruchte gevangenis van RoemeniŽ. Ze gaan dan ervaren wat de vervolgde christenen ervaren vermeld de website van de Stalen Kerk. Hiermee strijden zij tegen het lijden van vervolgde christenen. Volg de actie op www.stalenkerk.nl zo valt er te lezen. Vervolgens kan Stalen Kerk worden meebeleefd in de Stalen Kerkloods in Veenendaal met een openingsavond in samenwerking met stichting OneDay, een filmavond over christenvervolging, een ondernemersavond, een jongerenavond in samenwerking met Jij daar!, een benefietconcert in samenwerking met Selov en de afsluiting van de actie onder leiding van de journalist R. Pasterkamp. Laat zien dat u/jij betrokken bent bij vervolgde medechristenen. Van harte welkom! Tot zover de advertentie in het Kerkblad.

COMMENTAAR
In het Bijbelboek Handelingen lezen we in hoofdstuk 12 van de gevangenneming van de apostel Petrus. Hij wordt door Herodes in de gevangenis geworpen. Er staat dan dat van de gemeente een gedurig gebed tot God voor hem werd gedaan. Ik lees niet dat ze een actieweek gingen opzetten om te strijden tegen het lijden! Het genoemde thema "Strijden tegen lijden" strijdt tegen het getuigenis van de Heilige Schrift! De Heere Jezus Christus heeft aan Zijn Kerk de volgende belofte gegeven: "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen." Zie MattheŁs 5:11, 24:9, Johannes 7:14, 15:20, 16:33, Romeinen 8:17-18. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden (2 Tim. 3:12). Gods kinderen gaan door lijden naar heerlijkheid. Door genade mogen ze de goede strijd des geloofs strijden, hetgeen een wettige strijd is. De Stalenkerk aanhangers voeren geen wettelijke strijd (2 Tim. 2:5) maar een vleselijke strijd, al menen ze Gode een dienst te doen. Gods Kerk strijd niet tťgen lijden, maar voert een wettelijke strijd Ūn het lijden en ze lijdt in de strijd! Het is strijd Ťn lijden, zoals ook het opschrift van 2 TimotheŁs 2 vermeldt.

Moest de Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan? (Luk. 24:26), en zo wordt de Kerk ook verwaardigd om de voetstappen van Christus te drukken.
Want ik houd het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.(Rom. 8:18)

Toen Paulus voor Agrippa stond (Handelingen 26) sprak hij: "Ik wenste wel van God, dat, en bijna en geheellijk, niet alleen gij (Agrippa), maar ook allen, die mij heden horen, zodanigen wierden, gelijk als ik ben, uitgenomen deze banden." Paulus wenste de banden (gevangenis) anderen niet toe. Wat doet de Stalenkerk? Ze laten zich een week opsluiten in de beruchte gevangenis in RoemeniŽ om eens te ervaren wat de vervolgde christenen ervaren. Het is bespottelijk. De vervolgde christenen worden gemarteld, psychisch onder druk gezet en zelfs gedood, en dan gaan 6 bekende christenen (zoals in de stalenkerk journaals is te zien) ervaren wat de vervolgde christenen ervaren?
Ik lees nergens in de Bijbel dat hiertoe wordt opgeroepen! Nergens wordt opgeroepen om jezelf in een kuil te laten zakken om eens te ervaren wat Jozef heeft meegemaakt, of om je te laten martelen om te ervaren wat Paulus heeft meegemaakt enz... Het is niet dan een vleselijke godsdienst in onze dagen.

Als we de openingsavond van 14 oktober bezien die geleid wordt door Jacco van Delden van stichting OneDay, dan zien we een avond waarbij samengewerkt wordt met popartiest Sharon Kips, die met X-factor (RTL) heeft meegedaan, op nummer 1 in de hitparade stond, en in mannenkleed de zaal toezong. Een christen (IraniŽr) wordt geÔnterviewd met een tolk erbij die vertelt van zijn bekering waarbij nergens uit blijkt dat zijn zonden zijn vergeven door de toegerekende gerechtigheid van Jezus Christus, toegepast door de Heilige Geest in de verlorenheid van je adamsbestaan. Het kan zijn dat de tolk niet alles doorgaf, maar er werd door de gespreksleider ook niet op doorgevraagd. Heb je dan nooit iets goeds te vertellen, schreeuwt er misschien een? Geachte lezers, beproeft de geesten of ze uit God zijn! Wat er georganiseerd wordt door de Stalen Kerk kan de toets van Gods Woord niet doorstaan! Dat hebben we hierboven aangetoond op grond van de Schrift. Het refodom organiseert zich wild, maar gaat voorbij aan waarachtige bekering en wedergeboorte. De vervolgde kerk heeft ook niets aan dit soort actieweken. Het voorbeeld van de gemeente uit de Handelingen leert ons geheel anders.

Hieronder treft u de video van de openingsavond aan:

De HHK Kerkblad redactie en heel reformatorisch Nederland staan kennelijk achter deze actieweek, getuige de hele lijst van partners op de website van Stalen Kerk die dit intiatief ondersteunen. Het doet niets af aan de nood die er is onder de waarlijk vervolgde Kerk. Handelingen 12 leert dat Gods kinderen die nood van de vervolgde Kerk in het gebed tot God opzenden. Op dit noodgeschrei doet God grote wonderen, dat zien we als Petrus uit de gevangenis wordt geleid. De heer J. Bor vertelt over een aangrijpende gebeurtenis waarbij een meisje gedood wordt omdat ze niet op de Bijbel wilde spugen. Ze veegde de Bijbel schoon en kuste de Bijbel. Hij heeft mij vrijgekocht met Zijn bloed. Ze gaf een getuigenis hoe kostbaar de Bijbel voor haar was. Wat is het belangrijk dat de Christenen in de verdrukking een Bijbel mogen ontvangen. Dat kunnen we alleen maar bijvallen. En gij (de ware Kerk) zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden (Markus 13:13). Zullen wij staande blijven als de vervolging uitbarst? Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Tot slot het getuigenis van de apostel Petrus uit zijn eerste zendbrief over de hoop der zaligheid: "Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden; Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. In Welken gij u verheugt, nu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; Denwelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. (1 Petrus 1:3-9)"