Stichting 'Opwekking' bestaat 50 jaar

In het RD van 1 april jl. staat een paginagroot artikel over het vijftigjarig bestaan van de Stichting Opwekking. De directeur Joop Gankema wordt geinterviewd en toegestaan om zijn onschriftuurlijke laster de ether in te slingeren met het RD als platform, zonder dat hij door de interviewer wordt tegengesproken op grond van Gods Woord. Als abonnee betaal je mee om dit soort artikelen te produceren en om de abonnees hiermee te vergiftigen. Ik vraag me af of je het RD nog moet steunen?
Het artikel kunt u lezen door op de link te klikken.

In het artikel staat uit de mond van dhr. Gankema opgetekend: "Ik geloof dat God naar deze wereld is gekomen voor elk mens. De keuze om voor Jezus te kiezen, ligt bij de mens. Dat veel mensen dat niet doen, is Zijn verdriet en Zijn onmacht.", en "God geeft ons de vrijheid om in liefde voor Hem te kiezen. Wat zou ik eraan gehad hebben een vrouw te trouwen die mij niet liefhad? Zo is het hier ook. God forceert niet." Toen ik dat las dacht ik: Wat voor evangelie predikt deze man eigenlijk? Het evangelie van een onmachtige Zaligmaker voor een gewillige mens! Het ware Evangelie is juist een almachtige Zaligmaker voor een goddeloze, doemwaardige en onwillige mens!

Hetgeen dhr. Gankema stelt is totaal onbijbels. De Heere Jezus sprak als MACHTHEBBENDE en van de mensen sprak Hij: "GIJ HEBT NIET GEWILD". Wat een wonder dat een ALMACHTIGE DRIE-ENIGE GOD nog doden Zijn stem doet horen. En die ze gehoord zullen hebben, zullen leven. Goddelozen worden met God verzoend door Zijn genade in Jezus Christus door het werk van de Heilige Geest. Als de Heere niet opraapt uit het modderige slijk van de zonden en niet optrekt uit de ruisende kuil, dan is en blijft het voor altijd verloren. Echter, Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er! O wonder van genade!

Wat zegt u heer Gankema? God forceert niet? Gods Woord leert dat vijanden met God verzoend worden omdat HIJ HET WIL. Ze moeten zalig worden. De Heilige Geest werkt onwederstandelijk. De mens heeft in Genesis 3 gekozen tegen God en voor de duivel. De wil tot het goede heeft hij niet meer, alleen tot het kwade. Dat leert Gods Woord overduidelijk in bijv. de Romeinenbrief. Dat is schuld en geen lot. Nu is Christus gekomen naar deze aarde om Zijn Vader te verheerlijken, om de vloek weg te dragen, de dood te doden, de zonde te verzoenen, de schuld te betalen, de kop van de slang te vermorzelen, om zondaren zalig te maken. En dat voor een wederhorig kroost, zodat het altijd bij Hem zal wonen. Sion zal door recht verlost worden. Dat werkt de Heere in de harten van Zijn uitverkorenen (Hand. 13:48, Rom. 8:30). Wat heerlijk toch dat er een verkiezing is, en dat het niet van mij afhangt, want dan zou het voor eeuwig kwijt zijn. De Heere is de Alpha en de Omega, en alles wat er tussen in is. Die roemt, roeme in de Heere ALLEEN! (1 Kor. 1:30-31).

Als dhr. Gankema leert wat uit zijn mond is opgetekend in het RD dan leert hij een vals evangelie en predikt hij een andere Jezus (2 Kor. 11:4). Dat kan veel aanhangers hebben en vrijmoedig over God spreken, maar dat zegt niets. Dat deden de dwaze maagden ook en dat nog wel met een zuivere belijdenis. Zij wij een wijze maagd? Dat zal de vraag zijn? Alleen die IN Christus zijn, en de leer van Christus kennen en uitdragen (dus geen leer van het valse arminiaanse geraamte), zullen zalig worden. En dat is door loutere genade. Als hij leert dat de keuze om voor Jezus te kiezen bij de mens ligt, dan is de Heere Jezus Christus een halve Zaligmaker. Dan is Hij het alleen inzake de verwerving en niet in de toepassing. Dan is zalig worden onmogelijk. Dat is trouwens ook onmogelijk van 's-mensen kant. Echter wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. (Matth. 19:25-26).

Dhr. Gankema is iemand die de vrije genadeleer, zoals die in de Bijbel wordt geopenbaard, loochent (Joh. 6:37, Rom. 8:30 als voorbeeld). Tevens loochent hij de zondeval in Adam en dat de mens na Genesis 3 niet meer tot het goede kan kiezen (Psalm 14 maar als voorbeeld). Ook al kan een mens door algemene genade nog zaken doen die overeenkomstig de wet zijn, het zijn geen zaken die zaligmakend zijn, omdat ieder mens zichzelf bedoelt en niet meer de drie-enige God en Zijn eer op het oog heeft. Ja, zo heeft iedereen zijn Bijbel en iedereen kan met het Woord werken. Echter het Woord dient met ons te werken door de bediening van de Heilige Geest.

Dhr. Gankema is een volbloed Arminiaan die er altijd een vrije wil, tot het doen van een keuze, op na kan houden. De Heere staat alleen maar te wachten en de mens moet komen. De Bijbel leert echter een volkomen Zaligmaker die de zaligheid ook toepast door Woord en Geest. Hoe zijn trouwens al de Bijbelheiligen tot bekering gekomen? Op de wijze zoals dhr. Gankema zegt? Nee, gelukkig niet. Want dan was het voor allen een verloren zaak. U moet het eens aan Paulus vragen in zijn Romeinenbrief hoe hij tot de kennis der zaligheid is gekomen of aan Lydia of aan Levi in het tolhuis?

Rom. 8:30 wordt in het volk Gods bewaarheid, en die kunnen alleen nog in vrije genade roemen (1 Kor. 1:30-31) en willen niets goeds meer van de mens horen (ze gaan steeds meer van zichzelf walgen en bij het dieper graven komen ze meer gruwelen tegen), ook niet van zogenaamde menselijke keuzes. De rijke jongeling had ook boordenvol keuzes gedaan, maar wist niet dat hij onder de vloek van de wet lag en dat hetgeen Jakobus zegt in hoofdstuk 2:10 waarheid is. Heeft deze man wel eens beleefd dat hij onder de vloek van de wet ligt en dat ieder mens al veroordeeld is vanaf geboorte vanwege het ongeloof? (Joh. 3:18). Geloof is een gave van God, en daarom is zalig worden het wonderlijkste wonder.

Zalig worden gaat net als bij de ene moordenaar aan het kruis. Ze vloekten eerst allebei God. Die beide moordenaars zijn beeld van de gehele mensheid. Die ene moordenaar komt (door de werking van de Heilige Geest zoals dat staat in Johannes 16:8) tot inkeer en gaat beleven dat hij midden in het oordeel van God hangt. "Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan", roept hij uit. Hij krijgt eerst met God te doen. En dan de bede tot de Heere Jezus: "Heere, gedenk mijner als Gij in Uw koninkrijk zult gekomen zijn." Kijk, bij die man was alles verloren en hij was het er nog mee eens geworden ook (lees ook Leviticus 26:40-42). Die man sprak echt niet de taal die dhr. Gankema spreekt! Maar het wonder is, dat de Heere Jezus tot zulke verlorenen en doemwaardigen gaat spreken (en dat is zaligmakend in de toepassing!), en zegt: "Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn." Kijk dat is nu Evangelie: Als de Heere Jezus "Heden" tot je ziel spreekt. Dat is zaligheid, midden in je verloren bestaan. Dan is het onmogelijk om niet te geloven, want het geloof krijg je er gratis bij.

Dit moet gekend worden op weg en reis naar de eeuwigheid, want anders kom je bedrogen uit. Het is allemaal goddeloos gepraat in dat interview en menselijk beredeneer van een volk dat alleszins godsdienstig is maar de stem Gods midden in hun verlorenheid nog nooit hebben vernomen, maar buiten het recht om zalig willen worden. Sion zal echter door recht verlost worden. Doden zullen horen de stem van God, en die ze gehoord zullen hebben zullen leven, ook al waren zij gestorven.