Synode CGK als bindmiddel tussen PKN en HHK

Op dit moment is de synodevergadering van de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) aan de gang. Op de website van de CGK is het volgende te lezen:

Persbericht: mededeling GS 2013
De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besloot op 1 oktober 2013 om voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking van het rapport over homoseksualiteit een open gesprek te houden binnen de vergadering, waarin ieder die daar behoefte aan heeft iets kan zeggen over zijn betrokkenheid bij het onderwerp. Dat kan bijvoorbeeld een persoonlijke betrokkenheid zijn, of een kerkelijke, of een maatschappelijke. Nadrukkelijk is het niet de bedoeling dat er alvast opmerkingen over het ter tafel liggende rapport worden gemaakt. Het gaat om persoonlijke woorden, waarbij de broeders echt uit hun hart kunnen spreken. De synode heeft in 2007 ook een dergelijke gesprek gehad in het kader van de besprekingen rond de Nieuwe Bijbelvertaling. Het werd een echt 'geloofsgesprek' dat op die avond geestelijk verbindend werkte. En de synode koestert de hoop dat dit opnieuw zal kunnen gebeuren. Het zal de inhoudelijke bespreking naar wij hopen ten goede komen. De inhoudelijke bespreking is in eerste instantie voorzien is voor de tweede vergaderweek, vanaf 29 oktober. We zullen tijdens deze eerste sessie de bespreking van in het bijzonder dit thema aan de Heere opdragen, en we zijn ervan overtuigd dat velen dat met ons doen.
Namens de synode, ds. D. Quant, preses

Op de synode van 2010 is besluit 9.30 "studiedeputaatschap homoseksualiteit en homoseksuele relaties" genomen waarin o.a. staat dat er een brief uit gaat naar de kerken en om daarin te verduidelijken waarom er nog geen uitspraak is, en tevens te wijzen op wat in de pastorale handreiking van 1986 gezegd wordt over de plaats van homofiele broeders en zusters in de gemeente van Christus."

Men is tevens bezig met oecumenische contacten. Ds. Quant sprak: "Namens het hoofdbestuur van Gereformeerde Bond binnen de PKN begroeten we de broeders A.J. Mensink en P.J Vergunst. Ds. Mensink spreekt ons toe: Er is onder ons gelukkig een wederzijds thuisvoelen. Ook delen wij besef van urgentie, onder meer rondom drie thema's, die op deze vergadering spelen: de toekomst van het theologisch onderwijs, vragen rond huwelijk en sexualiteit en oecumenische contacten. Ds. Quant beantwoordt, en geeft woorden aan besef van diepe verbondenheid. We bidden voor meer samenwerking, zowel landelijk als lokaal."

Na de middagpauze klinkt een welkom aan ds. D. Heemskerk en ouderling B.J. van der Vlies, die namens de Hersteld Hervorde Kerk in ons midden zijn. Ds. Heemskerk spreekt verbondenheid met ons uit. Hij refereerde aan de verdrietige scheuring van 2004, van HHK en PKN. Waarom is de situatie aanleiding voor een breuk geweest? Hij geeft zijn visie. Ds. Quant uit namens de vergadering ons gevoelen van verbondenheid met de HHK. Het rapport over de contacten met de HHK wordt vervolgens besproken, en dat over de contacten die wij onderhouden met de Nationale Synode. Vervolgens komt het rapport over de COGG aan bod, het Contac Orgaan Gerformeerde Gezindte. Het orgaan zal zich inspannen ook op lokaal niveau ontmoetingen van verschillende kerken te faciliteren. Ook staan we stil bij een boekje dat is uitgekomen, onder redactie van dr. I. A. Kole: ĎVerscheurd verlangen, de uitblijvende eenheid van de gereformeerde gezindte'. Het boekje is aan alle synodelegen cadeau gedaan.

COMMENTAAR
De CGK synode hoopt op een geloofsgesprek over een rapport aangaande homosexualiteit. Ze willen dus een geloofsgesprek houden, net als bij de NBV, over de zonde. Rapporten schrijven over homosexualiteit en erover discussiŽren valt onder de vervloeking zoals de apostel Paulus, gedreven door de Heilige Geest, in Galaten 1 schrijft. Het valt alles onder het verkeren van het Evangelie van Christus. Wat valt er te discussiŽren over homosexualiteit? Gods Woord legt zichzelf uit en behoeft geen rapporten over de zonde. Al dat debatteren over dit soort rapporten heeft totaal niets met het ware geloof te maken. Gods kerk is niet geroepen om te debatteren maar om te getuigen van Christus en Zijn leer. Dan wordt niet gedebatteerd over de zonde, maar dan wordt in de Naam des HEEREN het tweesnijdend zwaard gehanteerd tegen de ongerechtigheid, want de zonde is de ongerechtigheid. De CGK spreekt over homofiele broeders en zusters in de gemeente van Christus, zoals u kunt lezen bij besluit 9.30 uit 2010. Het is ronduit blasfemisch. De HEERE God wordt tot een auteur van de zonde gemaakt als gesproken wordt over homofiele broeders in Christus. De toorn Gods wordt echter geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden (Rom. 1:18).

De CGK heeft de kansels opengesteld voor PKN predikanten (Geref. Bond) en HHK predikanten, en de HHK heeft de kansels opengesteld voor alle predikanten uit de CGK. De CGK als bindmiddel dus tussen de PKN en de HHK. Complete leervrijheid dus, en dat onder de noemer van Schrift en belijdenis. Een groot deel van de CGK werkt samen met de NGK en GKV. Het is allemaal een vleselijk eenheidsstreven waarbij de ware prediking terzijde wordt geschoven. De meeste predikanten leren niet meer de rechtvaardiging van de goddeloze, maar de rechtvaardiging van de goddeloosheid (bijv. ten aanzien van homofilie). Men leert de rechtvaardiging van de gelovige, echter de rechtvaardige zal uit het geloof leven (Rom. 1:17). Dat geldt de gelovige. Eerst moet een goddeloze met God verzoend worden door de toegerekende gerechtigheid van Christus, die door het geschonken geloof wordt toegeŽigend. Terugkomend op homofilie. Al die predikanten, en dat is het gros tegenwoordig, die leren dat er onderscheid is tussen een (verzonnen) homofiele geaardheid en de homofiele praxis zijn niet de oude mens dood gestorven en weten nergens van. Dat zijn allemaal leraars die niet door de wet der wet gestorven zijn opdat ze Gode leven zouden. Ze verstaan ook 1 Korinthe 6:11 niet waar staat opgetekend: "En dit waart gij sommigen (hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rovers); maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods." Dan gaat men spreken over homofiele broeders en zusters in Christus, dan gaat men pleidooien houden voor ambtsdragers met een homofiele geaardheid (als ze maar niet de praxis beoefenen). Binnen de 'herstelden' krijgen deze visies ook vrij baan. Het is echter geen vrucht van de herstelde gemeenschap met God in Christus, maar van een eigen verzonnen godsbeeld.

Ds. Heemskerk mag aanschuiven, die het SGP dubbelbesluit heeft ondertekend, en ouderling Van der Vlies, die voor homohuiskamers heeft gesproken, op de vergadering van de CGK. Verbondenheid wordt over en weer uitgesproken. Echter, hoe kun je je verbonden weten met een synode die homofielen broeders in Christus noemt? Niet elk synodelid van de CGK zal dit voor zijn rekening hebben genomen, dat begrijp ik, maar je kunt onmogelijk je verbondenheid in het algemeen uitspreken met zo'n kerkverband. Ds. Quant begint nog over de contacten die de CGK onderhouden met de Nationale Synode. Refo500 roept ook op om de Nationale Synode te bezoeken. Refo500 wordt ondersteund door bijna alle kerken, zelfs met roomse theologen erbij. Namens de HHK participeren ds. P. de Vries en ds. W. van Vlastuin en namens de CGK o.a. ds. A. Huijgen die diep respect heeft voor de paus.

Wat is Refo500 (www.refo500.nl)?
Refo500 is het internationale platform dat deskundigheid, kennis, ideeŽn, activiteiten en produkten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Het platform gaat uit van de Nederlandse Stichtting Refo500. Op het platform werken allerlei partners met elkaar samen, om een programma aan te bieden aan een breed publiek en zo de relevantie van de reformaties te laten zien. In Refo500 participeren o.a. protestantse en katholieke organisaties, universiteiten, musea, hogescholen, steden, commerciŽle instellingen etc. Het platform staat voor iedere organisatie open die het doel van Refo500 onderschrijft.

Ja, u leest het goed wat dit refo platform allemaal aanbiedt aan deskundigheid, kennis, ideeŽn, activiteiten en producten. Ik zal u vertellen dat als Maarten Luther en Johannes Calvijn nu zouden leven, dat ze dit hele platform zouden verdoemen en vervloeken. Het is een grote pot met kolokwinten. Als je hiervan eet roep je uit dat de dood in de pot is. Al die dominees van gereformeerde signatuur werken er aan mee zonder dat ze onder de tucht worden gezet. Het is tegenwoordig allemaal oecumene met al dat gedans om de refogod. Refo500 is vervloekte afgoderij, net als die Nationale Synode (www.nationalesynode.nl) die zich totaal niet laat gezeggen door Gods Woord. De laatste dag van de Nationale Synode zal ook de remonstrant prof. Eginhard Meijering het woord voeren. Als ds. Bogerman had geleefd, die de Dordtse Synode van 1618-1619 heeft mogen leiden, dan had hij heel die fake synode van nu vervloekt en de deur gewezen net als hij destijds met de remonstranten heeft gedaan. Ook de heer Izak Kole (GerGem) is van de partij die zijn boekje "Verscheurd verlangen, de uitblijvende eenheid van de gereformeerde gezindte" cadeau heeft gedaan aan de CGK synodeleden. Er zal ook nooit een eenheid komen van de gereformeerde gezindte, want dat heeft niets met de eenheid te maken waar Christus van spreekt in het Hogepriesterlijk gebed. Ze geven aan niets met de ware eenheid van doen te hebben door deel te nemen aan die Nationale Synode met samenzang, muziek, gebed en debat. Ze hebben het allemaal over elkaar de hand geven, maar de vraag is of God in Christus hen de hand heeft gereikt? De vraag stellen is haar beantwoorden want aan al die refovruchten kun je de boom kennen.

U begrijpt dat we niets goeds te zeggen hebben van al dit soort poppenkast. Er is maar ťťn Evangelie. Onder de vlag van genade wordt tegenwoordig een grote doe het zelf godsdienst verkondigd, en dan kom je bij de Nationale Synode uit. De apostel Paulus zegt door de Heilige Geest: "Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt (Gal. 1:8)". Het gaat dus om het verkondigen van het ene Evangelie! Daartoe zijn Gods knechten geroepen en gezonden. De godzalige Kohlbrugge zei het eens: "Werp het Woord er maar in." Alleen het Woord, toegepast door de Heilige Geest, redt van de drievoudige dood.