'The Passion' is een goddeloos evenement door goddelozen georganiseerd. Galaten 1:8-9 is op een ieder van toepassing die hieraan meewerkt.

Afgelopen donderdag, 13 april 2017, is 'The Passion' opgevoerd in Leeuwarden. De meeste mensen zullen wel weten wat 'The Passion' is. Ook in reformatorische kring wordt er over geschreven, bijvoorbeeld in het aldaar bekende dagblad. Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap staat dat The Passion een unieke samenwerking is tussen de Evangelische Omroep (EO), omroep RKK, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Rooms-Katholieke Kerk en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). The Passion wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. De NBG schrijft verder: "Bijbelverhalen raken je. Als er een evenement in Nederland is, dat dit statement bewijst, is het wel The Passion. Ruim 3 miljoen Nederlanders keken dit jaar naar deze spraakmakende hervertelling en Jezus lijden, sterven en opstanding. Het Nederlands Bijbelgenootschap werkt als partner mee aan 'The Passion'. 'The Passion' is een muzikaal evenement in de binnenstad, waarbij bekende artiesten aan de hand van hedendaagse Nederlandse muziek, het eeuwenoude Paasverhaal hervertellen. Het Paasverhaal wordt zo in de hedendaagse tijd en cultuur geplaatst. De Bijbel komt zo heel dichtbij. Tijdens 'The Passion' lopen er ongeveer 1000 mensen een processie. Zij dragen een groot wit verlicht kruis door de straten dragen. Op tv zie je interviews met processiegangers, die iets vertellen over waarom ze meelopen en waarom dit bijbelverhaal over Jezus’ lijden hun raakt. In 'The Passion' worden Nederlandstalige popsongs gezongen. Vooraf is de playlist nog geheim. De nummers passen bij de scenes uit het Paasverhaal en worden gezongen door de artiesten. De muzikale leiding van 'The Passion' is in handen van Eric van Thijn."

The_Passion

'The Passion' heeft ook een eigen website en daar staan bijvoorbeeld de liedteksten die gezongen worden door de artiesten. De teksten komen van popgroepen en popmusici als Blöf, de Kast, Ali B & Diggy Dex, Twarres, Marco Borsato, Liesbeth List, Frank Boeijen, de Dijk en Maaike Outboter. De complete cast (artiesten) van 'The Passion 2017' verscheen ook in televisie programma's. We stoppen er verder maar mee om een indruk te geven van wat The Passion is. Het is in één woord een goddeloze vertoning en een verkrachting van de Bijbel, het Woord van God. Men maakt van de Bijbel een script voor een toneelstuk en een film waarin artiesten optreden. Het is één groot Hollywood spektakel. Men beoogt met dit spektakel de moderne mens te bereiken om die vervolgens met een drama-evangelie op te zadelen. Van de regen in de drup luidt een bekend spreekwoord. Het is een puur horizontaal evangelie wat geen Evangelie is. Het is een evangelie naar de mens, terwijl het ware Evangelie niet naar de mens is (Galaten 1:11).

De Bijbel leert dat de apostelen door de Heere Jezus zijn uitgezonden om het Evangelie te prediken aan alle creaturen (Markus 16:15). De apostelen moesten heengaan, al de volken onderwijzen, hen dopende in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb (Mattheüs 28:19). Na de Hemelvaart lezen we dat zij (de discipelen) uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere wrocht mede en bevestigde het Woord door tekenen, die daarop volgden. Amen (Markus 16:20). U ziet dus dat dit de wijze is die de Heere heeft ingesteld om het Woord te prediken door de apostelen, en alle geroepen predikers over het rond der aarde. Deze predikers zijn door God tot God bekeerd, geroepen tot het predikambt, bekwaam gemaakt en vervolgens uitgezonden. 'The Passion' met zijn artiesten voldoet dus in het geheel niet aan het door de Heere Jezus gegeven criterium. Het is ronduit blasfemisch wat er gebeurt. Van de drie-enige God wordt een spektakelgod en een artiestengod gemaakt. Het is niet anders dan Baäl-godsdienst. Dit nu wordt ondersteund door de PKN en Rome, de EO en de NBG. Dat kunt u overal lezen in de berichtgeving hierover.

Het spektakel wordt door vele miljoenen mensen bekeken (zo'n 3 miljoen las ik) en vele tienduizenden die live aanwezig zijn tijdens de uitzending in de stad. Radio en TV besteden er ruimschoots aandacht aan. Je zou zeggen dat het een prestatie van formaat is om vele miljoenen Nederlanders op deze wijze met de Bijbel in aanraking te brengen. Klaas van der Zwaag haalde een aantal kerkelijke personen aan in een artikel van zijn hand in het RD (14 april). Hij schrijft o.a.:

Prof. dr. Kees van der Kooi (PKN), hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waardeert het dat met 'The Passion' uitingen van geloof worden geaccepteerd in de publieke ruimte, terwijl het secularisme juist de neiging heeft deze uit het publieke domein uit te bannen. Hij noemt het spektakel een 'instapprogramma', omdat veel mensen onbekend zijn met de Bijbelverhalen. Theoloog prof. dr. Willem Ouweneel (Vergadering der gelovigen) ziet 'The Passion' als een zogeheten pre-evangelisatie. Je moet volgens hem blij zijn met elke hint naar het Evangelie die de happening bevat. Miljoenen mensen krijgen nu niet de kans om te vergeten waarover het gaat op Goede Vrijdag en met Pasen. "Je kunt grote moeite hebben met 'The Passion', maar Christus wordt gepredikt, al dan niet zuiver, zoals Paulus dat verwoordt in Filippenzen 1:15 en 16." Verder wordt ds. Kater (CGK) aangehaald die het alles gevaarlijk spel noemt. De tegenwerping dat Jezus Mens onder de mensen geweest is, doet volgens prof. Kater niet ter zake. "God is tegelijkertijd gebleven wat Hij was: God in eigen Persoon. Wie durft dit na te spelen? Dat lijkt me gevaarlijk spel. Het afwijzen van dit spektakel, waar ook een seculiere krant als de NRC de vloer mee aanveegt, legt ook in de kerk de vraag neer: maken we van Jezus’ lijdensweg geen tragedie, op de preekstoel bijvoorbeeld?" Sam de Visser, evangelist van het Leeuwarder inloophuis Achter de Hoven van de Gereformeerde Gemeenten, zegt geschokt te zijn door wat hij hoorde tijdens de voorbereidingen voor 'The Passion' op het Wilhelminaplein in de Friese hoofdstad. "Door wat ik vernam aan woorden en muziek, dacht ik: Hier wil ik niet bij zijn. Ik ben direct omgekeerd. Het is één grote show. Het klink misschien erg scherp, maar ik dacht: Hier wordt straks gelachen over en gespot met het lijden van Jezus. Jezus zegt: Predik het Evangelie, niet: speel Mij na met toneel."

U ziet dat er binnen kerkelijk Nederland verschillend wordt gedacht over 'The Pasion'. De eerste twee theologen noemen het een instapprogramma of een pre-evangelisatie methode. Ouweneel stelt zelfs dat met 'The Passion' Christus wordt gepredikt, al dan niet zuiver, en verwijst hierbij naar Filippenzen 1:15-16. Dit is een verdraaiing van het Bijbels getuigenis door deze Ouweneel, wat deze man doorlopend doet trouwens. Het blij zijn als Christus niet zuiver wordt gepreekt, zoals Ouweneel zegt, staat haaks op het getuigenis van de apostel Paulus in Galaten 1:6-9 waar hij spreekt over de vervloeking van degenen die een ander evangelie brengen daar er geen ander is. Paulus spreekt over degenen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren. Dat is nu juist wat er gebeurt bij 'The Passion'. Het speelt allemaal in op gevoel en emotie. Wat zegt de apostel vervolgens in vers 8: "Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." In Filippenzen gaat het over heel iets anders, namelijk dat er predikers van Christus waren die de rechtzinnige (Bijbelse) leer verkondigden maar dat ze in hun hart beladen waren met nijd en twist tegen Paulus bijvoorbeeld vanwege afgunst. Waar verblijdde Paulus zich dan in? De kanttekening schrijven bij Filippenzen 1:18: Namelijk niet alleen dat Christus in der waarheid gepredikt wordt, maar ook dat Hij van deze anderen, hoewel met geen oprecht gemoed, immers gepredikt, en Zijn leer tot zaligheid der mensen door hen alzo verbreid wordt. Wat in Leeuwarden vertoond is, en ook de eerdere keren, is inderdaad één grote show zoals Sam de Visser zei, maar dan wel één grote goddeloze vertoning waarbij het Woord van God als een toneelscript wordt gezien en Gods daden worden nagespeeld. Degenen die zich hiermee inlaten en dit organiseren vallen onder de vervloeking zoals de apostel Paulus in Galaten 1 proclameert.

Godsdienstige (refo)mens, bent u nog altijd lid van een vals kerkverband zoals de PKN? Bent u nog altijd geabonneerd op uw geliefde EO-blaadje van de EO (eeuwig omkomen)? Nog altijd lid van die bedriegelijke homo-instituten die niets anders doen dan de zielen bedriegen voor een nimmereindigende eeuwigheid en de leer van Christus verkrachten? En u, nette degelijke voorganger, danst u nog gewoon mee in het huis van de PKN-Baäl en in het EO-huis op de tonen van de valse godsdienst? Uw (rechtzinnige) preken doen geen nut ten dage der verbolgenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood, Spreuken 11:4. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven (Ez. 33:11).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"