Hersteld Hervormde Aflaathandel (HHA)

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk vergaderde op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni in de kapel van ‘Mennorode’ te Elspeet, zo lazen we in een persbericht, waarin o.a. het volgende werd gecommuniceerd:

De synode besteedde ook tijd aan kerkordelijke zaken. De synode accordeerde een rapport waarin voorgesteld wordt om binnen de Hersteld Hervormde Kerk gebruik te gaan maken van een verklaring omtrent gedrag (VOG). Van ambtsdragers, kerkvoogden, kerkelijk werkers en personen die binnen de kerk met jongeren omgaan, zal in de toekomst verlangd worden om bij benoeming een VOG te overleggen. De synode hoopt dat de VOG naast andere maatregelen een preventieve werking zal hebben. Aan de commissie kerkorde is de opdracht gegeven om met voorstellen te komen zodat een en ander ook in de kerkordelijke regelgeving verwerkt kan worden.

COMMENTAAR
De kerk heeft een rapport aangenomen waarin van ambtsdragers wordt verlangd dat ze bij hun benoeming een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. Op de website www.justis.nl staat het volgende beschreven over deze verklaring: "Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. U krijgt in ieder geval een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie."

Als ze voor alle burgers in Nederland een VOG eisen dan kunnen ze de gevangenissen wel sluiten. Misschien een tip voor de synode om van alle kerkleden een VOG te vragen, want dan zijn we kennelijk volkomen in overeenstemming met de wet Gods. Als Saulus van Tarzen, toen hij in het huis in de straat de Rechte drie dagen zijn helwaardigheid inleefde, gevraagd was om een VOG te moeten overleggen dan zou hij een papiertje met de tien geboden overleggen waarop achter elk gebod stond: Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen (Gal. 3:10). De godsdienst van vandaag vraagt om een papiertje waarop staat: naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk (Filip. 3:6).

Mensen, mensen, wat is dit voor een godsdienst? Dan hadden Simson, Salomo, David, Petrus en al de bijbelheiligen nooit een ambt kunnen ontvangen! Wat zegt de apostel Paulus? Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijkde rechtvaardigheid die uit God is door het geloof (Filip. 3:7-9).

Men spreekt vooral over zedenmisdrijven met betrekking tot de Verklaring Omtrent het Gedrag. Welnu, Gods Woord leert dat een ieder die schuldig is aan één gebod, schuldig is aan alle geboden. Gods Wet is geestelijk, en wij zijn vleselijk, verkocht onder de zonde. David zou met zijn zedenmisdrijf koning af zijn gemaakt. Als iemand in zijn eertijds een zedenmisdrijf heeft gepleegd en door God tot God bekeerd wordt, dan zegt de huidige godgeleerdheid, dat dezulken ongeschikt zijn voor het ambt, want ze krijgen nooit en te nimmer een VOG. Zelfs politici hebben onlangs gezegd dat ze de VOG te zwaar vinden. Het radioprogramma Reporter heeft aandacht besteed aan de zaak van een man die op zijn 13e veroordeeld werd voor een zedenmisdrijf. Daardoor kreeg hij 11 jaar later geen VOG, toen hij bij de brandweer wilde werken. Ook een taxichauffeur die zijn vergunning verloor nadat hij te hard op zijn motor had gereden, kwam aan het woord.

Zo'n VOG papiertje kost ook nog geld (als ze de ambtsdragers als vrijwilligerswerkers gaan zien dan wordt het misschien wel gratis). Dus het is niet anders dan een kerkelijke aflaat. Voor geld mag je aantonen dat je geschikt bent als ambtsdrager. Wat is echter nodig? Allereerst genade van God in de Heere Jezus Christus, door Woord en Geest toegepast aan het hart. En voor ambtsdrager is een bijzondere roeping van Godswege nodig. Het eisen van een VOG door de kerk geeft aan dat dezulken niet tot de Kerk met een hoofdletter behoren. Het gebod is nog nooit bij hen op bezoek gekomen (bij een volk dat meent de wet te doen met hun goede gedrag maar zonder de wet leeft), zodat de zonde ook nog nooit weder levend is geworden, en ook de oude mens nog nooit is gestorven, zodat ze nog nooit een nieuwe mens in Christus zijn geworden door de vrijmaking van de Zoon (Rom. 7:9, Joh. 8:36). Ze menen allemaal Gode een dienst te doen, net als de apostel Paulus in zijn eertijds. Rome in het kwadraat dus met die kerkelijke aflaathandel.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"