Vrouwen aan de top

De laatste tijd laait de discussie in Nederland weer op over het aantal vrouwen in topposities binnen het bedrijfsleven. Feministen zien het liefst zo snel mogelijk een vrouwenquotum ingevoerd, om het aantal vrouwen te laten toenemen. Men noemt dat dan positieve discriminatie. Niet de kwaliteit is van belang maar of men vrouw is. Binnen kerkelijk Nederland is het echter al grotendeels een achterhaalde discussie omdat het grootste protestantse kerkverband (PKN) al sinds jaren vrouwen in het moderamen van de synode heeft. Een bekende is Arenda Haasnoot (2007-2011), Karin ten Broeke (2013-2018) en afgelopen week is Saskia van Meggelen de voorzitter van de generale synode geworden.

Het RD overspoelt haar lezers wederom met informatie over de gang van zaken in de PKN, via papier en internet. Blogs over de synodevergadering en ook nog eens het live volgen ervan. Uitgebreid wordt Karin van den Broeke geÔnterviewd (klik hier) alsof het de normaalste gang van zaken is dat een vrouw dominee is, en daarnaast ook (afzwaaiend) voorzitter van de generale synode. Karin vond het niet gemakkelijk om in 2013 te beslissen, maar ze wist zich uiteindelijk geroepen tot voorzitter van de generale synode, zoals ze het zegt. We kunnen duidelijk zijn dat deze vrouw totaal geen roeping heeft tot het ambt en ook niet tot voorzitter van de generale synode. Dit soort roepingen zijn van de duivel, net als deze hele PKN een voorzichtig verdrag met de hel is, en dus een duivels bouwwerk en bolwerk. Het is een pilatuskerk die uitroept: wat is waarheid? Dat blijkt al uit de grondslag zoals die in de kerkorde is opgenomen. Daarnaast is het ook een sodomitisch kerkverband die sodomie gelegaliseerd heeft in de kerkorde en homorelaties inzegent.

Ze zegt dat het niet om de kerk gaat maar om de boodschap. De boodschap die ze bedoelt is wat mensen vinden en niet wat God in Zijn Woord leert. Ze vindt dat homoseksuelen in maatschappij en kerk dezelfde rechten moeten hebben als hetero's. Dus homoseksuelen kunnen christen zijn, ambtsdrager zijn en aan het Heilig Avondmaal deelnemen. Degenen die dit leren zijn van God vervloekt (Galaten 1:8). Ze leren dit met opgeheven hand en bedrijven daarmee de zonde tegen de Heilige Geest. Dit is dus nog erger dan het vervloekt zijn omdat we allemaal van nature niet blijven in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen (Galaten 3:10). Allen die leren dat men christen kan zijn en homo hebben de duivel als vader. Deze Karin heeft ook vanzelf geen bezwaar tegen vrouwelijke ambtsdragers en heeft het bij haar aantreden bijzonder gewaardeerd dat de voorzitter van de Gereformeerde Bond (GB), ds. A.J. Mensink, direct aangaf om de principiŽle bezwaren tegen vrouwelijke ambtsdragers niet op de persoon te willen spelen. Ze vond dat zeer kerkelijk denken en ook respectvol. Zelf heeft ze hierdoor respect willen tonen door bij de Bond geen pleidooi te voeren voor vrouwelijke ambtsdragers. Een waar knecht van God had echter zonder aanziens des persoons het oordeel aangezegd richting deze vrouw, maar het wordt nagelaten. Dat kan ook niet anders want de Geen-Bevinding-beweging heeft niets te vertellen. Ze houden iedereen de handen boven het hoofd, zoals ook bijvoorbeeld met evolutiedominee Gijsbert van den Brink het geval is, want die mag gewoon voor de GB-vergaderingen lezingen verzorgen en zijn verderfelijke leer prediken.

Dan de nieuwe dame aan de top van de PKN. Dominee Saskia van Meggelen. Ook deze vrouw krijgt weer ruime aandacht in het RD (klik hier) en (klik hier). Ze zegt midden in de kerk te staan en een charismatische inslag te hebben. Dat kan allemaal waar zijn, maar de Bijbelse inslag van de bediening der wet (Rom. 7:9) heeft ze nog nooit meegemaakt. Als visitator heeft ze gemerkt dat de Gereformeerde Bond haar nooit heeft gewogen omdat ze een vrouw is. Men keek naar kwaliteiten aldus Saskia. Het is hetzelfde refrein als hierboven aangegeven. Men accepteert dat de vrouwen de kerk besturen (al is de PKN geen kerk maar een protestbeweging tegen God, Zijn Woord en Zijn volk). Ze zegt crises in haar leven te hebben meegemaakt en het dan geweldig te vinden om geloof te hebben. Geloven is een relatie met God, een manier van in het leven staan. Bewust met de schepping en medemensen omgaan, in de ander het gelaat van Christus zien. Ze spreekt over crises in haar leven, maar die ene crises die ondervonden wordt als Gods Geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:8) heeft ze niet ondervonden. Als Gods Geest daar begint dan gaat de wet ook vervloeken, verdoemen en doden. Dan gaat de Heere een afgesneden zaak doen op de aarde (Rom. 9:28). Men krijgt dan ook welgevallen aan de straf hunner ongerechtigheid (Lev. 26:41, Luk. 23:41). Alleen in die weg (enerlei weg) wordt Christus vanachter het recht van God geopenbaard en geschonken tot Borg en Zaligmaker, tot Losser en Middelaar. Deze tale Kanašns is men ten enenmale vreemd, net als die hele GB-beweging. Deze dame heeft haar eigen bevinding en manier van in het leven staan en is niet meer dan een ethica met wat waandenkbeelden. Ze heeft een eigen god gecreŽerd waar ze zich voor buigt. Ook deze Saskia is voorstander van het inzegenen van homorelaties. Ze heeft twee dochters en is zelfs gescheiden. Ook haar haardracht is voluit on-Bijbels (1 Kor. 11:15).

Deze vrouwelijke dominees beoefenen een ongoddelijk ijdel roepen en zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, net als de beweging waar ze leiding aan geven. Ze kunnen nog niet eens worden vergeleken met de dwaaze maagden (Matth. 25) want ze stemmen de leer die naar de godzaligheid is nog niet eens toe, hetgeen de dwaze maagden wel deden, ook al waren het mond christenen of geveinsden. Hun Protestleer vreet voort als de Kanker in Nederland, zoals ook de apostel Paulus leert aangaande al degenen die zich schuldig maken aan ongoddelijk ijdel roepen (2 Tim. 2:16-17). Degenen die het Woord Gods recht snijden worden door de apostel Paulus vermaand om zich te stellen tťgen dit ongoddelijk ijdel roepen. De kanttekeningen schrijven hierbij: wacht u niet alleen daarvan, maar bestraf en belet het ook in anderen. Het wordt echter geheel nagelaten dus dat betekent dat er geen ware knechten van God zijn in de PKN. Ook andere kerkverbanden zoals de HHK, GG, CGK etc... participeren met dit duivelse bolwerk in allerlei verbanden. Van kanselruil tot en met samenwerking in allerlei stichtingen, bijbelvertalingen, politiek etc... Als je als knecht van God je er tťgen moet stellen dan ga je er niet mee participeren! Het is echter vandaag de dag aan dovemansoren gericht. Gods gunstgenoten kunnen echter niet zwijgen, want het brandt in hun binnenste, omdat de verheffingen Godes in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard (Gods Woord) in hun hand (Ps. 149:6).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"