Vuurwerk

Het jaar 2008 ligt weer achter ons en het nieuwe jaar AD 2009 is pas begonnen. In de pers wordt veelvuldig melding gemaakt van:

vuurwerkincidenten;
het belagen van hulpverleners en politie;
het gooien met brandbommen en molotov-cocktails;
het vernielen van brievenbussen, bushokjes en auto's;
het laten liggen van al de vuurwerk troep;
enz...

Toen we als gezin, na een bezoek op oudejaarsavond aan familie terugreden naar huis, werden we vanuit de auto gewaar hoe diep we als mensen toch van God afgevallen zijn. Al hetgeen men deed op straat was geen uiting van de vreze des Heeren. Dan kunnen we wijzen naar de wereld, maar hoe is het met het reformatorische volksdeel gesteld? Ook in onze kringen wordt vuurwerk aangeschaft en het gebruik ervan vergoeilijkt door te zeggen dat je de kinderen toch wat moet gunnen of welke vonden men ook verzint zoals o.a. dat als je alles verbiedt je de kinderen niet vast kunt houden. Al deze reacties hebben niets, maar dan ook niets, met de vreze Gods te maken. Het is allemaal beredeneer geloof, maar geen uiting van de vrucht van het ware zaligmakende geloof. De Schrift leert o.a. in Spreuken 4:23 "Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens." De uitgangen van het ware godzalige leven zijn niet dat we vuurwerk gaan afsteken of het onze kinderen aanmoedigen. Dat zijn namelijk uitgangen van het verdorven hart.

Bij velen helpt waarschuwen ook niet meer, want men heeft de menselijke vonden al op de plank liggen. Och Heere, ontferm U over ons arme vaderland, en over haar inwoners, ook hen die een gedoopt voorhoofd hebben en zich tooien met de naam van christen. Vele andere zaken zijn te noemen zoals het kijken naar films (daarvoor hoef je niet naar de bioscoop), of het meedoen met Sint Nicolaas feest (het heilige klaas-feest). Als een gevallen adamskind bekeerd wordt dan zul je hem niet meer in een sinterklaaspakje of zwartepietenpakje aantreffen. Als een heel dorp, stad of land bekeerd wordt, dan bestaat dit feest ook niet meer, net zo min als het afschieten van vuurwerk enz... Komen er dan zondeloze mensen? Ja en nee. Ja, want in de Heere Jezus Christus zijn ze volkomen heilig voor God (1 Kor. 1:30) en nee want ze zijn vleselijk, verkocht onder de zonde, maar... ze kunnen in de zonde niet meer leven, alleen erin vallen. Verstaat u het door de levendmakende werking van de Heilige Geest?

We hoeven niet boven de vuurwerk afschietende, sinterklaas propagerende, films bekijkende (gedoopte) mens te gaan staan, want de wereld zit in ons aller hart. Echter als we gaan inleven dat de HEERE der Heirscharen buiten Jezus een verterend vuur is, dan vergaat ons de lust tot het afsteken van vuurwerk! Zijn er nog zulken, die gebogen over de aarde gaan en waarbij het in de ziel klinkt: "verloren, verloren, door eigen schuld!"?
Voor hen die Gods verdoemende en wraakoefenende recht hebben leren omhelzen (Lev. 26:41-42), waar de Heere dit werkt bij Zijn keurlingen, daar zal de Heere ook het genade recht geven te omhelzen op grond van de bloedgerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Lees Zacharia 3 en wat de Heere Jezus in Lukas 4:18 en 19 verklaard: "De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden om de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart; Om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren." Als de Heere dat door Zijn Geest toepast in uw leven, dan wordt u of jij in de vrijheid gesteld. Dan mag je alles, namelijk de gerechtigheden des Heeren vermelden, en die ALLEEN (Ps. 71:16).

Afsluitend met hetgeen de Apostel Jacobus ons verklaard in hoofdstuk 1, vers 17 t/m 27:

Alle goede gave en alle volmaakte gift is van boven, van den Vader der lichten afkomende, bij Welken geen verandering is of schaduw van omkering.
Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.
Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn;
Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet.
Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zalig maken.
En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende.
Want zo iemand een hoorder is des Woords en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel;
Want hij heeft zichzelven bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten hoedanig hij was.
Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze , zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen.
Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is, en zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, dezes godsdienst is ijdel.
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.