Welkom in de PKN, in de ware kerk (?)

Vrijdag 27 november 2015 heeft er in Veenendaal een boekpresentatie over "Bonders in opmars. Hervormd-gereformeerden 1890-1960" plaatsgevonden, waarbij prof. dr. J. Hoek en prof. dr. H. van den Belt, beiden PKN-profs, een lezing hielden. In het RD werd hierover op zaterdag 28 november 2015 o.a. het volgende geschreven: Het geloof in één heilige katholieke kerk bepaalt volgens de hoogleraar (Van den Belt) het theologisch eigene van de Gereformeerde Bond. "De katholieke visie op de kerk is dat er maar één kerk kan zijn. En zolang het geen valse kerk is, is het een ware kerk, waar niemand zich van af mag scheiden en waar alle afgescheidenen zich bij moeten voegen. Welkom in de PKN, in de ware kerk." Tot zover Van den Belt.

Welkom in de PKN, in de ware kerk (?) Van den Belt schroomt niet om leugens en bedrog te gebruiken om zijn hoorders zand in de ogen te strooien. Daar is hij een meester in, maar helaas willen de mensen betoverd worden door dit soort professoren. Allereerst is er inderdaad één Kerk, maar dan wel de Kerk met een hoofdletter, de ene heilige algemene christelijke Kerk. Die Kerk wordt vergaderd uit alle geslachten, naties en tongen. Die Kerk is de door Christus met Zijn bloed gekochte Bruidskerk, van eeuwigheid verkoren en wordt in de tijd toegebracht tot de Kerk. De kerk staat in het artikel met een kleine letter geschreven en betreft de zichtbare gestalte van de kerk. Onder de ware Kerk zijn vele hypocrieten vermengd die van de Kerk niet zijn (NGB artikel 27-29). Ten tijde van de Reformatie ontstond de zichtbare gestalte van de ware Kerk in Nederland, namelijk de Gereformeerde Kerk, de planting Gods. Er waren ook hypocrieten onder vermengd, zoals remonstranten. De Gereformeerde Kerk kwam in verval waarbij het sinds de naamswijziging in Nederlandse Hervormde Kerk alleen maar sneller achteruit ging omdat de deur naar allerlei wind van leer wagenwijd werd opengezet. Echter het kwam niemand toe om de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK) te verlaten.

Het kwam dus ook Van den Belt niet toe om de NHK te verlaten. Nu maakt hij echter deel uit van de PKN en nu zegt hij dat niemand zich mag afscheiden van deze kerk. Echter de NHK kon nog een ware kerk genoemd worden (niet krachtens haar verval, maar wel krachtens Gods verbond), maar dat kan van de PKN helemaal niet gezegd worden. De drie synoden (NHK, GKN en ELK) hebben destijds willens en wetens besloten om de NHK te begraven en een kerk te stichten met een van God vervloekte valse theologische en ethische grondslag. Van huivering voor Gods verbondswraak was in het geheel geen sprake. Van uwer vaderen dagen af zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard, keert weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der Heirscharen; maar gij zegt: Waarin zullen wij wederkeren? Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer. Met een vloek zijt gij vervloekt, omdat gij Mij berooft, zelfs het ganse volk.... Uw woorden zijn tegen Mij te sterk geworden, zegt de HEERE; maar gij zegt: Wat hebben wij tegen U gesproken? (Maleachi 3:7-9, 13)

Nogmaals, het kwam Van den Belt helemaal niet toe om het goddeloze synodebesluit van destijds te gehoorzamen en uit te voeren, door zich zogenaamd te laten meevoeren naar de PKN. Dat hele "we kunnen niet mee, we kunnen niet weg" verhaal, wat resulteerde in "we kunnen niet weg" is puur gebaseerd om rationele besluiten, en heeft niets met de Geest Gods te maken. Het staat haaks op Gods Woord omdat men de synode meer gehoorzaamde dan God, hetgeen de HEERE in Zijn Woord nadrukkelijk verbiedt (Hand. 4:19, 5:29). Van den Belt vereenzelvigt de zichtbare gestalte van de kerk (PKN) met de ware Kerk en dat is een grove leugen. De PKN is een valse, plurale kerk en daar behoor je niet in te verkeren, en als je er wel in verkeerd dan dien je eruit te vertrekken. Gods ware volk kan onmogelijk verkeren in zo'n vals bolwerk, netzomin als men in de roomse kerk kan verkeren. Hij spreekt over afgescheidenen (exclusief de PKN), maar hij vergeet dat de PKN zelf is afgescheiden van de kerk der reformatie. Ze is dus naast een valse kerk ook nog eens een afgescheiden kerk. Alles is vandaag de dag afgescheiden, en we zijn het allemaal van geboorte, omdat we ons in Adam ons bondshoofd hebben afgescheiden van God. Dat geeft echter geen vrijbrief om te behoren tot de PKN die waarheid en leugen gelijke rechten geeft en wat in haar grondslag is verankerd. Hierover is genoeg geschreven op deze website, dus ik ga het niet meer herhalen. U kunt het zelf lezen.

Prof. Hoek vindt dat er te weinig bonders in de synode van de PKN zitten. Er horen echter helemaal geen bonders in de PKN te zitten en ook niet in de synode. Trouwens, de bond is bont, en de enige opmars die er is, is de opmars naar Rome, want de PKN heeft een overeenkomst over de rechtvaardiging met Rome, via de Lutherse Wereld Federatie. U kunt dat ook op deze website bij SoW lezen. PKN-hoogleraren à la Van den Belt zijn ook welkom in de Staatkundig Gereformeerdebonts Partij om de opmars van bonte bonders daar te versterken. Ach, wie merkt het nog op? Er heerst een geest van diepe slaap.

Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten, Ef. 5:14.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"