ABORTUS IS GENOCIDE!
We herdenken massaal op 5 mei de bevrijding van het Nazi-juk en herdenken de gevallenen waaronder de genocide op de vele miljoenen Joden. Tegelijk pleegt Nederland jaarlijks een genocide op 30.000 ongeboren levens, en dat legaal sinds de abortuswet van 1981. Al bijna 1 miljoen Nederlanders mochten het levenslicht niet aanschouwen onder het mom van de satanische baas in eigen buik doctrine! Sinds 1981 hebben we in Nederland een regering die er Nazi praktijken op nahoudt. Zelfs koningin Beatrix heeft deze goddeloze abortuswet ondertekend. Ze had het met God moeten wagen en haar kroon op de grond moeten werpen. Het is alles Ikabod: de eer is weggevoerd!
Men pakt de Libische leider Muammar Gadaffi wel aan omdat hij zijn wapens richt tegen de eigen bevolking, maar in Nederland en andere westerse landen gebeurt de volkerenmoord op subtielere wijze doormiddel van abortus. Men acht tegenwoordig de dieren hoger dan de mensen, wat blijkt uit het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren om ritueel slachten niet meer onverdoofd te laten plaatsvinden. Dan komen de geaborteerde kinderen er slecht vanaf doordat ze onverdoofd uit elkaar getrokken worden. Voormalig Servisch bevelhebber Ratko Mladic willen ze voor het JoegoslaviŽ tribunaal doen verschijnen om hem te berechten (en terecht), maar ik hoor nergens dat de makers van de abortuswet en de uitvoerders en degenen die het laten uitvoeren voor het gerecht gesleept moeten worden. De profeet Jeremia zegt: "Want zij hebben de hoogten van Bašl gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden, den Bašl tot brandoffers; hetwelk Ik niet geboden noch gesproken heb, noch in Mijn hart is opgekomen." (Jer. 19:5). In onze tijd worden de ongeboren zonen en dochters geofferd voor de Bašlsgoden van deze tijd zoals "1 of 2 kinderen is genoeg", de vakantie, de kosten, en wat niet meer zij. Medeburgers van Nederland: het is een gruwel in Gods ogen!
De partijen in de politiek die zich christelijk noemen, zoals CDA, CU en SGP pleiten ook niet meer openlijk voor afschaffing van abortus. Zelfs de SGP heeft dit spoor verlaten en laat via haar website horen: "De SGP zal in het debat over de kabinetsbrief (kabinet Rutte-1) een geloofwaardige inzet bepleiten gericht op stevige inperking van het aantal abortussen en verlaging van de abortusgrens." In het SGP verkiezingsprogramma staat: "Deze Abortuswet is in strijd met de menselijke waardigheid en moet vervallen." Terwijl de Abortuswet in strijd is met Gods Wet, en abortus moord genoemd moet worden en bestraft dient te worden volgens Bijbelse maatstaven. Men doet echter aan haalbaarheids- en stappen-in-de-goede-richting politiek die haaks staat op de Wet van God. Niet hetgeen haalbaar is moet uitgangspunt zijn van ons handelen, maar het beginsel moet uitgangspunt zijn!
Dat, treurig genoeg, de SGP ook geleid wordt door de haalbaarheidsnorm toont ze door naast te pleiten voor een verlaging van de abortusgrens ook door te pleiten voor verhoging van de prostitutie grens. Alsof prostitutie bij 18 jaar minder zondig is dan bij 21 jaar. Men maakt Gods Woord compleet belachelijk, en dat onder de noemer van Bijbels genormeerde politiek. De kracht der zonde is de Wet (1 Kor. 15:56), en men doet door bovengenoemde politiek de Wet van God teniet. De Wet is de bediening des doods (2 Kor. 3:7). Als we de Wet in ons persoonlijk leven op bezoek hebben gehad door de ontdekking van de Heilige Geest, en wij door de Wet der Wet gestorven zijn en met Christus opgewekt zijn in een nieuw godzalig leven, dan doen we niet meer aan haalbaarheidspolitiek. De Wet van God neemt geen genoegen met minder abortussen, een hogere (legale) prostitutie leeftijd of minder koopzondagen. Het is alles of niets. Als we dit beginsel loslaten, dan hebben we Gods Woord losgelaten, ook al noemen we ons duizend keer gereformeerd of wat dan ook.
Zich Christen noemend Nederland: Verstaat u dat door de Heilige Geest? Of redeneert u nog van 20.000 abortussen is beter dan 30.000 abortussen? Als dat laatste het geval is, dan bent u geen Christen. U kunt zich hiermee vleien en kussens onder de oksels laten naaien, maar dat zal u echt niet baten als u voor de rechterstoel van Christus zult moeten verschijnen.
De SGP ziet geen probleem in politieke samenwerking met regeringen of partijen die abortus toestaan, bepleiten als een verworven recht, en niet bestraffen. Daar kan de SGP gewoon mee samenwerken! Men doet gewoon of de neus bloed, onder het mom van "het land moet toch geregeerd worden". Er wordt geen enkel getuigenis meer in 's-lands vergaderzalen afgegeven, want dan zou men wel worden verketterd, als het niet ter harte wordt genomen. Men wordt alleszins bejubeld door de constructieve bijdragen die men levert, en door de kennis van zaken die men op veel terreinen heeft, terwijl de ergernis van het kruis van Christus teniet wordt gedaan.
U denkt misschien: "Een mooi verhaal van iemand die aan de zijlijn staat. De beste stuurlui staan aan wal. En als je politiek bedrijft dan maak je toch vuile handen?" Politiek bedrijven en kiezen tussen kwaden staat echter haaks op de leer van Christus. De SGP is niet meer wat ds. P. Zandt voor ogen had, en heeft geen bestaansrecht meer, of ze moet tot bekering komen. We kunnen redeneren tot we een ons wegen, van "het land, de provincie, het dorp moet geregeerd worden dus dan moeten we deze etische punten (abortus, euthanasie, homofilie, enz...) maar niet ter sprake brengen", maar het is allemaal vleselijk geredeneer. Gods Woord gebied nergens om dit soort samenwerkingen te zoeken. Een Christen is niet geroepen om politiek te bedrijven, het gebod Gods te ontkrachten en de vrijheid van afgodendiensten te bepleiten, maar om door de Heilige Geest getuigenis te geven van de ene, waarachtige God en hetgeen in Zijn Woord is opgetekend. Geve de Heere God dat allen, die gekocht zijn met het dierbaar bloed van Christus, waar we ook onze plaats hebben in de maatschappij, dit getuigenis laten horen. Daarnaast is de Heere God vrij om overheidsdienaren te schenken die Hem vrezen, maar dan zal deze overheidsdienaar zeggen tot de afgoden: Henen uit! Ook kan Hij een Mozes, Jozef of DaniŽl verwekken die aan goddeloze hoven verkeerden. Maar dat had wel een hoger doel: De Christus moest geboren worden, en Zijn volk moest uitgeleid worden uit het diensthuis der zonde of uit de ballingschap.
Al het abortusbloed roept van de aarde tot de HEERE Sebaoth, en de HEERE God is geen ledig toeschouwer! Beste lezers, mocht het Woord van God eens inslaan in ons bestaan, dat we tegen de HEERE en Zijn geboden gezondigd hebben en dat we het waardig zijn om weggeworpen te worden met een mannelijke wegwerping. Dat we met de Ninevieten eens in zak en as zouden neerzitten met de bede: "Wie weet, God mocht Zich wenden, en berouw hebben, en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid van Zijn toorn, dat wij niet vergingen." Dat het toch eens ter harte genomen mocht worden. De Heere Jezus zegt: "De mannen van Ninevť zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier." (Matth. 12:41).

Met de komst van het Rutte-2 kabinet van VVD en PvdA is er een gedoogoppositie van SGP, CU en D66 ontstaan die het pro-abortus, pro-euthanasie, pro-homo, pro-lesbie, pro-transgender, pro-eurobabel, en pro-'voluit op immateriŽle zaken' kabinet in het zadel houdt door mee te praten en waarbij elk, dus ook de SGP, wat vleselijk gewin krijgt voor hun steun. Onlangs riep Pechtold (D66) naar SGP-er Dijkgraaf: "Hť nieuwe vriend", waarop Dijkgraaf antwoordde met: "Hť oude vijand". Dat zegt alles als je samen met een 666-partij kunt optrekken en je die partij een oude vijand noemt (RD 6/2/2014). Nogmaals, samenwerken met partijen en een kabinet wat abortus als een verworven vrouwenrecht ziet is onmogelijk, ook niet met een beroep op "het land moet toch geregeerd worden?". Ongeveer 30.000 abortussen worden per jaar uitgevoerd in ons land en gefinanciŽerd vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Hoe kun je zulke kabinetten (allemaal sinds de invoering van de abortuswet begin jaren '80) de hand boven het hoofd houden om wat meer centen voor diverse regelingen of weet ik al niet wat? De HEERE is geen ledig toeschouwer mensen! (Of geloven we dat niet meer als zich christen noemend volksdeel?) Ook niet als zulk een partij nog wordt ondersteund op welke manier dan ook.

Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe, en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden. (Openbaring 18:4-5). En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. (Efeze 5:11-16).