10 jaar PKN-Bašl - eenheid in de verscheidenheid van de leugen.

Op 14 september 2014 heeft de PKN in Nijkerk gevierd dat ze 10 jaar geleden ontstond nadat de synodes van de NHK, GKN en ELK demoncratisch hadden besloten tot de vorming van de PKN. In de Fonteinkerk te Nijkerk werd dit groots gevierd met als thema 'Vieren en verbinden'. HHK predikanten en PKN predikanten van GB signatuur hebben middels hun 'Hervormd overleg'-brief deze afgoderij ingezegend. U kunt dit terugvinden bij het artikel onder SOW II.

De dienst is uitgezonden door de IKON en de EO en ze hielden nog een voorafspraak op dit 'feest' waarvan de HEERE bij monde van de profeet Amos zegt: "Ik haat, Ik versmaad uw feesten", Amos 5:21. De 'profeten', twee mannen en een vrouw, die deze dienst hebben geleid zijn niet door God geroepen en gezonden, al nemen ze God, Jezus en de Eeuwige op de lippen.

In de voorafspraak werd gesproken met Bas Plaisier, die destijds de fusiedienst leidde in de Domkerk onder aanwezigheid van destijds koningin Beatrix. Dit is nu wat Jezus heeft bedoeld zei hij. Deze eenheid is in 1961 begonnen toen 9 hervormde en 9 gereformeerde predikanten om eenheid gingen roepen. Het is ook de grootste wens van Jezus, zei Plaisier. We hebben heel wat te vertellen. Plaisier hoopt ook dat er overeenstemming met de RKK komt, al zal dat wel moeilijk zijn. Stapje voor stapje via het grondvlak zal de route moeten gaan. We dienen allemaal dezelfde Heer volgens Plaisier.

Artiesten werden aangekondigd die tijdens dit 'feest' zouden optreden. Anita Meijer, Rene van Kooten (hij speelde Jezus in de Passion) en Daniel Smits met zijn band Trinity (popmuziek met wereldmuziek invloeden). De presentatrice zei nog dat ze 40 jaar over SoW hebben gedaan en dat dit heel Bijbels is. Veertig jaar door de woestijn naar het beloofde land wat in 2004 werd bereikt. Volgens Plaisier is het een sfeer van feest, om een open kerk te zijn voor het volk en met het evangelie midden in de samenleving.

Tot slot werd een vrouwelijke dominee uit Wognum met rode nagels als brandweerauto's, mevrouw Hester Smits, nog kort geinterviewd, maar toen kwamen koning Willem Alexander en koningin Maxima aan. Wie niet gekomen is, is de Koning der Koningen. Die was de grote afwezige in deze afgodstempel in Nijkerk.

Er werd gefeest en geapplaudiseerd vanwege de vorming van een duivels verband wat met Pilatus uitroept: Wat is waarheid? Men neemt wel God, Jezus en de Eeuwige op de lippen, echter net zoals Rome dat ook doet. Het zijn allemaal gezegende mensen bij elkaar. Het is een horizontale religie waar men veel inspiratie uit put. De leer die naar de godzaligheid is, de leer van Christus, ontbreekt geheel. Men feest vanwege de sodomitische kerkorde die men heeft ingevoerd. Men feest vanwege het omverwerpen van de scheppingsorde waarbij Christus het hoofd is van de man, en de man het hoofd is van de vrouw.

Zelfs de Gereformeerde Bond heeft meegefeest om het gouden kalf van deze PKN-Bašl, en was aanwezig in de persoon van Piet Vergunst, de secretaris van deze beweging. Als je uitgenodigd wordt dan kun je toch niet weigeren, zal hij wel als reden hebben aangevoerd. Wat maakt het uit? Je wordt uitgenodigd om blij te zijn, dus dan moet je erbij zijn en meedoen en meezingen. Het is ook niet verwonderlijk, want de GB is niet meer dan een predikantenkorps van blinden, stomme honden die niet bassen kunnen en slaperig liggen zij neer (Jes. 56:10). Al stond de paus op het podium dan zouden ze nog hun plek niet leeg laten, want de PKN is gewoon Rome gelijk met de overeenkomst betreffende de rechtvaardigingsleer. U kunt dat ook lezen bij SOW II op deze website.

Het duivelse werk wat PKN heet wordt de handen boven het hoofd gehouden door het 'Hervormd overleg', en door allerlei andere verbanden op het kerkelijk en maatschappelijk erf. Stel nu dat je een vriend hebt die in de NHK voorganger was en is meegegaan met de PKN. Dan ben je echt een vriend als je hem waarschuwt voor zijn dwaalweg, want degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, die zal een ziel van de dood behouden en menigte der zonden bedekken (Jak. 5:20). Men waarschuwt elkaar niet eens meer, getuige de samenwerking tussen HHK-predikanten en PKN-predikanten in het 'Hervormd overleg'. Men legt elkaar de handen op en redeneert dat een ieder maar in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd moet zijn (Rom. 14:5). De kanttekeningen schrijven hierbij: "Namelijk dat hij zulks doende, niet zondigt en niet voorheeft God te vertoornen en wetens tegen Zijn wil te doen; en dat hij dienvolgens ook naarstiglijk onderzoeke, welk van beide den Heere behaagt."

Echter wel of geen lid van de PKN is geen zaak die binnen de kaders van Romeinen 14:5 valt, want het gaat hier over de ere Gods en de leer van Christus. Die zijn het PKN-schip uitgegooid, en daarmee denken ze dan behouden te worden. Het is een fatale vergissing! Het Woord Gods is niet gebonden, maar wij zijn wel gebonden aan het Woord Gods. De Heere geeft nergens een vrijbrief in de Bijbel om een kerkformatie te stichten die afwijkt van Gods Woord en die de leer van de moderne mens, met een religieus sausje overgoten, tot leer verheft. Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt (Jeremia 17:5). Vervloekt die mens, die vlees tot zijn arm stelt, en zich een legitieme plek binnen de PKN toedicht omdat de synode daar demoncratisch toe besloten heeft. Dat is niets anders dan vlees tot onze arm stellen!

De hele PKN is niet anders dan een eenheid in de leugen. Zelf maken ze er eenheid in verscheidenheid van. Het maakt allemaal niet uit. Als je God, Jezus en de Eeuwige maar noemt. Ook de GB is openbaar gekomen als een grote leugenbeweging met haar "we kunnen niet mee en we kunnen niet weg" statement. De Kerk der Reformatie is uitgerukt, doch wee degenen die eraan meegewerkt hebben! God is geen ledig aanschouwer. Wee degenen die op welke manier dan ook samenwerken met deze PKN-Bašl, die niet anders zijn dan de kalveren te Bethel en Dan. Ja, maar ik heb nog kennissen en vrienden in de PKN, en die moet je toch te vriend houden? Dan geldt het woord van Jezus: "Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig" (MattheŁs 10:37). Jezus is gekomen om verdeeldheid te brengen op de aarde. De kanttekeningen schrijven hierbij: " Dat is, onenigheid en vervolging, die op de predicatie zou volgen, waarvan oorzaak is, niet eigenlijk Christus, Die de Vredevorst is, Jes. 9:5, of Zijn Evangelie, hetwelk een Evangelie des vredes is, Ef. 6:15, maar de moedwil dergenen die hetzelve verwerpen en de gelovigen haten en vijandelijk vervolgen."

Gods ware volk is ťťn in Christus, en daar zorgt Hij Zelf voor. Dat is echter geen eenheid in de valse PKN-verscheidenheid, maar een eenheid in de ware Christus en in Zijn leer. Er zijn vele valse christussen en verleiders die zich zelfs kunnen voordoen als een engel des lichts, maar het is satan (2 Korinthe 11:14). Er kan ook een andere Jezus gepreekt worden zoals de apostel Paulus leert in 2 Korinthe 11:4. Men is totaal verblind binnen de PKN (daar beperk ik me nu toe in het bestek van dit artikel), en men heeft het gaarne zo. Zo gaat men feestend en applaudiserend ter helle.

Geliefden, het artikel is niet geschreven om met een botte bijl door een dicht bos om me heen te slaan. Het is niet geschreven om de lucht te slaan (1 Korinthe 9:26). Het is met bewogenheid van het hart dat ik dit schrijf. Dat toch de ogen eens open mogen gaan voor deze afgoderij waarin men verkeert en waar men aan meewerkt. U kunt zich er niet van afmaken door te zeggen dat in uw gemeente een flink hek van een beleidsplan om de gemeente is neergezet waarin staat dat u zich aan de Bijbel houdt en geen homorelaties wilt inzegenen. U bent namelijk allen in de PKN aanwezig op grond van een demoncratisch fusiebesluit (demoncratisch = satanisch = goddeloos) en u moet vervolgens een ieder erkennen en respecteren die de Bijbel op zijn vrijzinnige wijze uitlegt en toepast in de praktijk, bijvoorbeeld door homorelaties in te zegenen. Handelingen 5:29 haalt compleet alle gronden onder uw aanwezigheid in de PKN weg.

Mocht het door de toepassing van de Heilige Geest eens inslaan in overtuiging van zonden, maar ook in een overbuiging waardoor we aan Gods zijde komen te vallen: Uw doen is rein, Uw vonnis is gans rechtvaardig. Dan hebben we niets anders verdiend dan hel, want we zijn een snood rebel. Wie weet God mocht Zich wenden en berouw hebben, en Hij mocht Zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen (Jona 3:9). Als dat werkelijkheid wordt in uw leven, dan volgt er ook wat op: En God zag hun werken (met welke zij hun geloof en bekering betuigden), dat zij zich bekeerden van hun boze weg; en het berouwde God over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet (Jona 3:10). Zo waarachtig als de HEERE leeft, dan zal de boze PKN-weg verlaten worden!

M.G. van der Hoeven