'Christenen' trekken 'biddend' om B67

In het RD van 28 juli 2021 staat een artikel van Gerard Vroegindeweij met als titel 'Christenen trekken biddend om B67'. B67 is het adres Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag, waar de Tweede Kamer vanaf eind augustus zal worden gehuisvest in verband met de renovatie van het Binnenhof.

Vanaf 23 augustus mogen de nieuwe bewoners hun intrek nemen in B67. In de week daaraan voorafgaand willen christenen zeven dagen lang gebedswandelingen afleggen. Van 16 tot en met 22 augustus, iedere avond vanaf 20.00 uur, trekt een groep rond het gebouw. "Om zo dit territorium van macht te claimen als Gods domein. We zullen zeven sjofars meedragen. Na afloop van de ronde zullen de sjofars klinken en zullen we met elkaar bidden voor een overheid die trouw is aan Gods Woord", zo schrijven de initiatiefnemers op hun website. Een van hen is oud-ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. Hun actie is mede geÔnspireerd door de gang van het volk IsraŽl rond Jericho.

De zevende dag, zondag 22 augustus, loopt de groep zevenmaal rond het gebouw. Ook willen de christenen dan zevenmaal op de sjofar blazen "en al juichend verkondigen dat, met Gods kracht, het volk klaar is om het gebouw in te nemen. Zo willen we God verheerlijken en claimen dat Hij zal waken."

COMMENTAAR
Er wordt verwezen naar een website waarvan de naam niet wordt genoemd. Even googelen met het genoemde citaat tussen "" levert op dat het om JHOP gaat. Het huis van gebed in Den Haag heet Justice House of Prayer (JHOP). JHOP is een interkerkelijke groep mensen die verlangt naar de transformatie van onze stad, aldus de website
JHOP. JHOP werkt met aanbiddingsleiders, gebedsleiders, bidders en aanbidders. We weten dus gelijk uit welke hoek het initiatief komt. Dat vermeldt het RD niet en ze spreekt over christenen. Dat is dus misleidend want die hele aanbiddingssessies zijn regelrechte Bašlsbijeenkomsten. Ze hebben een YouTube-kanaal waarop u dat allemaal kunt zien. Daar is niets van God bij.

Op de website van JHOP verwijzen ze in een toelichting naar Jozua 6. Wij willen het gebouw toewijden aan God en zichtbaar maken dat Hij het is Die voor ons strijdt. Omdat onze God de God van Israel is, willen we dat doen op een Bijbelse wijze, indachtig Jozua 6. Ze stellen: "Op ieder van de dagen 16 tot en met 22 augustus zullen wij stipt om 20:00 uur met een groep gelovige bidders rond het gebouw lopen, startend vanaf de goudkleurige ingang, om zo dit territorium van macht te claimen als Gods domein. We zullen zeven sjofars meedragen. Na afloop van de ronde zullen de sjofars klinken en zullen we met elkaar bidden voor een overheid die trouw is aan Gods Woord. De zevende dag, op zondag 22 augustus zullen we zeven maal rond het gebouw lopen, zeven maal op de sjofar blazen en al juichend verkondigen dat Ė met Gods kracht Ė het volk klaar is om het gebouw in te nemen. Zo willen we God verheerlijken en claimen dat Hij zal waken over alles wat de komende 6 ŗ 7 jaar in dat gebouw zal gebeuren." Aldus Johan den Hartogh en Eppo Bruins.

JHOP gaat dus een toneelstukje opvoeren en denkt Jozua 6 na te kunnen doen. De HEERE had tot Jozua gesproken dat Jericho en haar koning met zijn strijdbare helden in zijn hand gegeven zouden worden (Jozua 6:2). Van zo'n belofte is hier geen enkele sprake. Dan hoeven we er verder niet veel meer aan toe te voegen. Trouwens, waarom zouden ze het nu pas willen organiseren? Waarom zijn ze niet eerder zeven dagen om het Binnenhof gelopen? Het is een met God spottende vertoning wat ze willen organiseren, en ook de wijze van gebed is God onterend, zoals bijvoorbeeld is te zien tijdens een recente manifestatie op het Malieveld. Men heeft totaal geen besef van een heilig, rechtvaardig, genadig en barmhartig God (Exodus 34:6-7). Men beseft ook totaal niet dat de HEERE God buiten Christus een verterend vuur is, een eeuwige gloed waarbij niemand wonen kan (Deut. 4:24, Jes. 33:14, Hebr. 12:29). Ze hebben alleen maar verlanglijstjes en zegenen iedereen. Ze willen nadoen wat Jakob bij Farao deed (Gen. 47:7,10). De kanttekeningen schrijven bij vers 7: Op een bijzondere wijze, als een patriarch, de koning in zijn groetenis voor alle eer en vriendschap hem en de zijnen bewezen, dankende, en hem allerlei welvaren van God toewensende. Dat kan alleen een knecht des Heeren doen. De hele omlijsting erbij met zogeheten aanbiddingsmuziek spreekt ook al boekdelen. Ze geven zelfs trainingen om te bidden en houden een 30 dagen challenge om Jezus beter te leren kennen. Let wel, dit is dan een andere Jezus waar de apostel Paulus op wijst (2 Kor. 11:4) en niet Jezus dť Christus.

Niets daarover in het RD. Ze doen net alsof het allemaal Bijbels is wat er gebeurt. Het is als in de dagen van Noach. Ook in de dagen van Noach was er godsdienst genoeg. Er wordt namelijk in Genesis 6:2 gezegd dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkoren hadden. Gods zonen zijn de nakomelingen van de gelovige voorvaderen die de ware religie beleden, en met hun huisgezinnen (als zijnde Gods kerk) van het ongelovig en vleselijk geslacht der KaÔnieten waren afgescheiden, aldus de toelichting bij de kanttekeningen. Ook vandaag de dag is er godsdienst genoeg, zoals we bij JHOP zien, maar ook in de gevestigde kerkverbanden. Met eet, men drinkt, men geeft ten huwelijk, men spuit zich in met experimentele gentherapie (eventueel stiekum tijdens een spreekuur bij de huisarts), men bidt en werkt, men volgt klakkeloos coronamaatregelen op, men stemt op zogenaamde christelijke partijen als CDA, CU en SGP, men ijvert voor de waarheid, men kerstend homofilie hetwelk een gruwel is voor Gods ogen, men ..... en vult u zelf maar in. Men meent allemaal Gode een dienst te doen met al hun godsdienst, waarvan de profeet Amos zegt in hoofdstuk 5:21-23: "Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij Mij brandoffers offert, mitsgaders uw spijsoffers, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen."

Het is allemaal gebed wat buiten zonde en schuld, buiten de nood, om gaat. Er is geen ware verootmoediging voor de HEERE te vinden. Het is alles zonder de Heilige Geest en buiten Christus wat er geschiedt. Ze maken van het gebed een toneelstukje wat je even opvoert. Het is gewoon blasfemie. De HEERE heeft er geen welgevallen aan zo lazen we bij de profeet Amos. Alleen in de weg van waarachtige bekering, van het toevallen, billijken en omhelzen van het rechtvaardig oordeel Gods, ofwel een welgevallen krijgen aan de straf onzer ongerechtigheid (Lev. 26:41), zal de HEERE aan Zijn verbond met Zijn Zoon gedenken (Lev. 26:42, Ps. 89:4), en in Zijn Zoon met Zijn Kerk. Want al Gods beloften zijn in Christus ja en amen. In die weg wordt Christus van achter Gods recht geschonken en toegepast aan het hart door de Heilige Geest, Die het ware geloof schenkt om Christus en al Zijn weldaden aan te nemen. De Verborgenheid wordt dan geopenbaard. Als dat je ten deel gevallen is, kun je het onmogelijk nog in de godsdienst van vandaag uithouden, waar ook JHOP een exponent van is.

Ga in uw binnenkamer, volk des Heeren: Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden (Matth. 6:6).

M.G. van der Hoeven

29 juli 2021