VWS blijft bij geheimhouding OMT-opnames

Recent heeft voormalig Tweedekamerlid Wybren van Haga (BVNL) een mail verstuurd over de strijd voor de waarheid over het coronaschandaal. Middels deze mail informeert hij waar BVNL mee bezig is. In dit geval gaat het om een gesprek wat Wybren van Haga recentelijk heeft gevoerd met het Ministerie van VWS over de geheime OMT-opnames, die hij openbaar gemaakt wil hebben. Hieronder de toelichting van Wybren van Haga en het gesprek op het ministerie van VWS.

Als lid van de initiële parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis, heb ik vanuit de Tweede Kamer lang gestreden voor waarheidsvinding. Een strijd die niet alleen politieke, maar ook persoonlijke offers heeft geëist. Mijn onwrikbare standpunt tegen lockdowns en alle buitenproportionele coronamaatregelen hebben geleid tot het verlies van vrienden, relaties die werden verbroken en uitsluiting. Helaas hebben veel mensen dit meegemaakt.

Daarom is het van essentieel belang dat de Parlementaire Enquête zo snel mogelijk van start gaat. Dat zal ik buitenparlementair blijven volgen, bekritiseren en aanjagen. Onze strijd voor transparantie en gerechtigheid mag niet teniet worden gedaan.

Ook de geheime OMT-opnames, die cruciale informatie bevatten over het coronabeleid en de genomen maatregelen, moeten openbaar gemaakt worden. Deze opnames zijn belangrijk voor het achterhalen van de waarheid en voor het vaststellen van wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarvoor ben ik een rechtszaak gestart. Na ruim een jaar, meerdere Woo-verzoeken, dwangsommen en juridische procedures, wilde het Ministerie VWS met ons in gesprek. Dat gesprek heeft deze week plaatsgevonden.

Helaas, maar zoals verwacht, blijft het ministerie volhouden aan de volledige geheimhouding van deze geluidsopnames van vergaderingen van het OMT. Uit dit gesprek bleek wel één ding heel duidelijk: de weigering van het ministerie om de opnames achter te houden is politiek gemotiveerd. Door slimme trucjes en een nogal vrije interpretatie van de wet is de informatie die verstrekt wordt nietszeggend en vooral: niet hetgeen waar wij om gevraagd hebben. Wybren: “Verder dan ‘ik hoor wat u zegt’ en ‘dat vindt u’ kwam de ambtenarendelegatie die tegenover ons zat niet. De VWS-ambtenaren zeggen er alles aan te doen om openheid te betrachten, maar houden de archiefkasten volstrekt gesloten. Dat de Woo, als opvolger van de Wob, juist minder ruimte biedt voor geheimhouding en dat meerdere organisaties en experts hebben gewezen op het schenden van het recht van burgers op informatie, van JOUW recht op informatie, door VWS, wordt terzijde geschoven. Wij laten ons met dit zoveelste kluitje niet in het riet sturen. Binnenkort wordt er een zitting bij de rechtbank ingepland, waarbij wij tegenover het ministerie komen te staan.

De inzet van BVNL is ontzettend belangrijk, want waar de Tweede Kamer stopt, gaan wij door. Jouw hulp betekent dat wij onze missie kunnen doorzetten. Daarom hoop ik dat je deze strijd middels een donatie wilt steunen. Dank voor je steun in het verleden en in de toekomst. Samen krijgen wij de waarheid boven tafel.

Ook hebben wij drie nieuwe Woo-verzoeken ingediend over de coronacrisis: hoe kon het dat de overheid slechts een paar uur na de uitspraak van de rechtbank in Den Haag, die bepaalde dat de avondklok onrechtmatig was en direct moest vervallen, al in hoger beroep kon? Wat is er gebeurd met de meldingen van een arts-epidemioloog bij de IGJ, over medische nalatigheid bij het diagnosticeren van patiënten die in het ziekenhuis binnenkwamen met klachten die misschien niet te wijten waren aan Covid-19? En we hebben opnieuw gevraagd om ALLE communicatie van het Ministerie van VWS met de leden van het OMT.

Mijn standpunt is helder: wie verantwoordelijk is voor het enorme leed en de schade van de coronacrisis, moet daarvoor ter verantwoording worden geroepen. Nederland heeft recht op de waarheid. Ik ga door als volksvertegenwoordiger en zal er persoonlijk op toezien dat dit de aandacht blijft krijgen die het verdient.

Bronlink: https://bvnl.nl/corona/vws-blijft-bij-geheimhouding-omt-opnames-bvnl-gaat-naar-de-rechter/

M.G. van der Hoeven

27 januari 2024