Boetedag 2014

Voor zondag 11 mei 2014 is door de Gereformeerde Gemeenten een boetedag uitgeschreven. Binnen elk kerkverband wordt daar verschillend tegenaan gekeken. Het is dus zeker geen nationale boete- en bededag. In vroeger dagen werden door de overheid zulke dagen uitgeschreven in diverse omstandigheden. Die tijd ligt al weer ver achter ons. De bid- en dankdagen worden door de meeste kerken nog wel uitgeschreven, al is het dat ook daar weer verschillend mee wordt omgegaan. De ťťn houdt een bid- of dankstond (alleen 's-avonds), de ander een hele dag, en anderen verplaatsen het naar de zondag. Maar terug naar de door de Gereformeerde Gemeenten uitgeschreven boetedag. In het RD van zaterdag 10 mei 2014 staat een interview met ds. J.J. van Eckeveld, Synodepreses van de Gereformeerde Gemeenten. Volgens hem was het lastig om een geschikte zondag te kiezen. Het moderamen wilde niet dat de boetedag te dicht bij de biddag of bij een kerkelijke feestdag zou liggen. En hij moest ruimschoots voor de zomervakantie vallen. Wellicht dat Moederdag voor ťťn keer een weekje later kan worden gevierd. En als gezinnen dat niet willen, zouden ze Moederdag kunnen inpassen in de boetedag door bijvoorbeeld samen in het licht van Gods Woord te praten over de rol van de moeder in het gezin. Maar gebak vind ik niet zo passen bij het karakter van deze dag. In de Bijbel worden boete en vasten in ťťn adem genoemd. Tot zover ds. Van Eckeveld.

Als we dit nu eens goed op ons laten inwerken (ach, dat kan alleen door de bediening van de Heilige Geest), dan wordt op een wettische manier omgegaan met deze boetedag. Waarom moet deze ruimschoots voor de zomervakantie vallen? Wat heeft Moederdag Łberhaupt voor een Christen te betekenen? Waarom niet te dicht bij een kerkelijke feestdag of biddag? Zoals boven al genoemd vielen boete- en bededagen samen. Denk aan de predikaties van ds. Theodorus van der Groe. Mij bekruipt het gevoel dat we om ons geweten te sussen deze boetedag hebben ingesteld, en daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Ds. Van Eckeveld zegt: "Boete doen is schuld belijden, je verootmoedigen voor God. Dat is geen uiterlijke zaak, maar een zaak van het hart." We kunnen het hier van harte mee eens zijn, echter toch ontbreekt er wat in het interview. In het interview wordt vermeld dat hij een preek heeft gehouden over JoŽl 2:15-17. In dit tweede hoofdstuk van de profeet JoŽl (de naam betekent: de HEERE is God) zegt de HEERE: "Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vaste en met geween, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, bekeert u tot de HEERE uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de HEERE uw God."(JoŽl 2:12-14).

Wat valt hier op? Het is meer dan met een gescheurd hart tot God roepen, zoals ds. Van Eckeveld in het interview zegt. Een interview is misschien niet compleet, maar toch mag dit wezenlijke niet ontbreken. De HEERE zegt niet alleen: scheurt uw hart. Nee, er wordt meer gezegd: en bekeert u! Dus boete en bekering zijn niet van elkaar los te koppelen. Allereerst hebben we allen de wedergeboorte van node, zonder welke niemand voor God kan bestaan. Als dat niet gekend wordt is al het boete doen niet meer dan boete doen van de mens die de Geest niet heeft (zie het Bijbelboek Judas). Verder geldt: Heden, zo gij Zijn stem hoort. Verhardt uw hart niet.. (Psalm 95). Bekering is niet gebonden aan 11 mei 2014, maar aan het heden! Een ander aspect is dat we niet de zonde aan de hand kunnen houden, zoals een mens van nature doet, maar dat degene die de Naam van Christus noemt afstaat van ongerechtigheid! (2 TimotheŁs 2:19). Als we dit dan eens bezien in het licht van de situatie in de kerken van vandaag waarbij men dus wel een boetedag uitschrijft, maar vervolgens de zonden aan de hand houdt, dan geldt het woord van de HEERE bij monde van Zijn profeet Amos (die in onze dagen geen kerkelijke bevoegdheid zou krijgen): "Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij Mij brandoffers offert, mitsgaders uw spijsoffers, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag ik niet aanzien. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag ik uwer luiten spel niet horen. Maar laat het oordeel zich daarheen wentelen als de wateren, en de gerechtigheid als een sterke beek." (Amos 5:22-24).

De kanttekeningen zeggen bij het laatste vers: "Dat is, weest overvloedig en ijverig in recht en gerechtigheid, dat is het wat Ik eis. Anders: Maar het oordeel zal zich, enz., dat is, Mijn straffen zullen u met geweld en menigte overvallen en overal doordringen, om al uw huichelarij, afgoderij en goddeloosheid." We zien dus dat een boetedag zonder recht en gerechtigheid niet meer dan huichelarij is. Dat geldt allereers ons allen persoonlijk. Zeggen en niet doen is huichelarij, MattheŁs 23:3. Dat geldt ook de kerken met de kerkelijke vergaderingen. Dat geldt predikanten en andere ambtsdragers. Dat geldt gemeenteleden. Een aantal zaken wil ik u in dit bestek voorhouden. De scheppingsorde "Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.", zoals verwoordt in 1 Korinthe 11:3, wordt massaal aan de kant geschoven. We zien dat met het onlangs genomen dubbelbesluit van de SGP. Met medeweten van predikanten uit de GG, HHK, CGK, PKN (die allemaal een plek hebben in het SGP-bestuur) wordt het vrouwenbesluit beklonken en bezegeld. Geen enkele opgeheven stem klinkt vanuit de kerken, op een enkeling na. Dit afwijken van Gods Woord wordt nergens aan de kaak gesteld. Predikanten blijven gewoon spreekbeurten voor de SGP houden. Ze roepen ook de vrouwen niet op om thuis te blijven, zoals de predikanten in de vorige eeuw nog deden. Het regeerambt (passief en actief) komt de vrouw niet toe. Gods Woord is daar helder in. Al eerder is daar op deze website over geschreven, dus dat ga ik niet nog een keer uitgebreid in dit artikel herhalen. U zoekt op de home pagina naar SGP en dan vindt u hier voldoende over.

Eurobabel wordt door de SGP omarmt en men roept op om vooral te gaan stemmen, terwijl we niets in Eurobabel te zoeken hebben. Eurobabel is gestoeld op de rechten van de mens, met al zijn kunnen en vernuft. De hele grondslag van Eurobabel is uit de duivel en heeft niets met de ere Gods van doen. Het is ook geen wettige overheid wat de SGP leert, maar een gedrocht van eigen makelij. Wat sprak echter de profeet Elia tot koning Ahazia?: " Is het omdat er geen God in IsraŽl is, dat gijlieden heengaat, om Bašl-Zebub, de god van Ekron, te vragen?" (2 Koningen 1:3) De SGP aanwezigheid in Europa heeft ook niets te doen met een Jozef in Egypte of een DaniŽl in Babel. Deze godsgezanten werden daar door de voorzienigheid van God gebracht met een hoger doel, namelijk de wederkeer van de IsraŽlieten naar het land Kanašn. En daarin waren ze typen van de Heere Jezus Christus. Tegen dit Eurobabel klinkt amper enige wanklank vanuit de kerken en ook predikanten doen er het zwijgen toe. De SGP-koers is vogelvrij verklaard.

Een ander punt betreft de zonde van homofilie die op dit moment een complete betovering in Refolandia teweeg brengt. De PKN heeft Gods Woord al in de ban gedaan door homofilie niet meer als zonde te bestempelen en om homofielen en lesbiennes in te zegenen als ze gaan samenwonen. Het is geen huwelijk, maar een van God vervloekte samenlevingsvorm! De Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) hebben de visie omarmt dat een homoseksuele gerichtheid op zichzelf geen zonde is, en dat homoseksuele gevoelens en verlangens dat niet perse zijn (visiedocument, blz. 75). Ook deze kerk heeft dus Gods Woord in de ban gedaan met het unaniem aannemen van dit goddeloze visiedocument. Het zijn puur menselijke visies en de Bijbel heeft daarin het nakijken. Allemaal onder beinvloeding van de publieke opinie in Nederland gaat men elke keer schuiven. En nu is men werkelijk van het smalle pad afgevallen omdat men openbaar komt als ťťn die van elders is ingeklommen. De Hersteld Hervormde Kerk heeft een regeling voor kanselruil met de CGK waarbij elke predikant uit de CGK welkom is op de HHK-kansels. Terwijl er bijna niemand meer Gods Woord recht snijdt in de CGK. Geen probleem. Bij de HHK ben je welkom. Over hersteld gesproken? Je hoort geen enkele predikant in het openbaar tegen deze homovisie ageren. Van geen enkele kansel klinkt het "Wee u" hierover. Men gaat gewoon door. Ik ben bang dat het gros predikers in onze dagen leert wat het visie document van de CGK leert. Men maakt onderscheid tussen de verzonnen homofile gerichtheid en de praxis. Homofilie is zonde. Punt! En dan een boetedag organiseren, of er aan meewerken? Het is pure huichelarij en een stank in de neusgaten van de HEERE Sebaoth!

Men spreekt in onze dagen ook over Christen-homo's. Dat doet bijvoorbeeld de heer Moens van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Er zijn predikanten bij deze stichting betrokken, ook uit de Gereformeerde Gemeenten, maar het gaat gewoon door. En de VGS kan doorgaan met het verdraaien van Gods Woord. Dat doen ze tot hun eigen verderf, en allen die Gods wet teniet doen. Gods gebod is zeer wijd, maar de huidige godgeleerdheid en allerlei stichingen, denken dat ze de terreinen waarover het gebod Gods gaat wel wat kunnen inperken. Het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de levende God als men zich niet bekeert van deze goddeloze praktijken! Als iemand de wet van Mozes heeft tenietgedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen; Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zone Gods vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan? (Hebr. 10:28-29) We kunnen uitwendig een mooie belijdenis hebben, rechtzinnig preken, en toch de wet Gods teniet doen, of nog erger de Zoon van God en de leer van Christus vertreden. Alleen preken van het Lam Gods, maar niet preken over de Leeuw uit Juda's stam Die ook het tempelplein schoonveegde. Of een wedergeboorte prediken zonder de kennis van God in Christus. Leren dat je wel wedergeboren bent als je kentekenen van droefheid en berouw vertoont, maar tegelijk leren dat de Pijl nog verder ligt, en dat niet iedereen die Pijl bewust vindt. Dat is een vertreden van de Zoon van God en van Zijn leer (2 Johannes:9). Of een Evangelie preken buiten de afsnijding van de oude mens om. Dan wordt de rechtvaardiging van de zoekende, gelovige, berouwvolle zondaar gepreekt, maar niet de rechtvaardiging van de goddeloze. Men leert veelal ook een missen-zoeken-vinden theologie (mits goed verstaan heb ik er geen moeite mee), die uitgaat van de mens. Echter wie zoekt er nu? Het schaap of de goede Herder? Het missen-zoeken-vinden moeten we zo verstaan: De goede Herder is Zijn schaap kwijt (goed verstaan, want van eeuwigheid heeft Hij ze al ontvangen van de Vader), Hij zoekt het verlorene, en Hij vindt het en neemt het op Zijn schouders (IK ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik, Jesaja 65:1). Dus als we het Woord der Waarheid niet recht snijden, dan is het uitschrijven van een boetedag huichelarij.

In onze dagen waait ook de "meer of minder" theologie door de kerken en de politiek. En dan heb ik het even niet over de PVV. Mevrouw Janse uit Vlissingen paste dat toe op haar verkiezingsposter met de kreten: Meer koopzondagen: Nee, Sociaal: Ja. Ook hier wordt Gods gebod en de leer van Christus geweld aan gedaan. Het diende te zijn: Geen koopzondagen: Ja. Ook bij de SGP in Den Haag en ook landelijk weten ze ervan door te pleiten voor een leeftijdsgrens van 21 jaar voor prostitie (bezoek). Waar spreekt Gods wet over leeftijdsgrenzen? Wat is dit voor een theologie? De SGP omarmt ook godsdienstvrijheid. Waar leert de Bijbel dat? We hebben helemaal geen recht om de afgoden te dienen en om onbekeerd te zijn. Vrees God, en houd zijn geboden (dat is alleen mogelijk door het ware geloof), want dit betaamt alle mensen (Prediker 12:13). Deze tekst is ook veel door SGP voormannen geciteerd maar er geldt: ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Er is geen predikant die publiekelijk (en van de kansel) getuigt tegen deze haalbaarheidstheologie in onze dagen. Ze bidden voor de politiek en voor degenen die in de raden participeren en begeren het volk terug te roepen tot God en Zijn dienst. Maar verder komt het niet. Trouwens, een eed afleggen op een grondwet die het gelijkheidsbeginsel (wet gelijke behandeling) als principe heeft kan onmogelijk. Ook dat doorziet amper iemand, zelfs tot op heden de stichting "In het spoor" niet, al zijn de waarschuwende artikelen tegen de politiek van de SGP geheel Bijbels, en dienen ze ter harte worden genomen. Alleen ageren ze wel tegen het stemmen voor Europa, maar tegen het stemmen op de SGP in Nederland wordt niet gewaarschuwd.

Valse bijbelvertalingen massaal omarmt. De GBS en nog enige kerkverbanden, waaronder de Gereformeerde Gemeenten, ageren nog tegen de HSV en NBV. Echter in andere kerkverbanden, zoals de HHK, wordt de HSV alleen ontraden. Commissies die over de HSV vergaderen zijn ook hopeloos verdeeld en dan krijg je een politieke uitspraak als "ontraden". Echter bijbels weerleggen van deze vertaling wordt niet gedaan en dat onderwijs wordt niet meer gegeven vanaf de kansels en in de gemeenten. Ook op deze website kunt u een uitgebreid schrijven vinden, getiteld: "De HSV, een duidelijk NEE moet klinken".

Tot slot. We zien dus dat een boetedag zonder wederkeer geen enkele waarde heeft voor God. Het wordt bij monde van Zijn profeten (Jesaja,JoŽl, Amos) voor vergeefs offer gehouden. Jezus sprak het wee uit over de farizeeŽn die het zeggen maar niet doen. Lees heel MattheŁs 23 maar eens. Ook in onze dagen zeggen ze soms nog wel dat het gebod Gods zeer wijd is, maar in de praktijk ontkennen ze het. Dat is hierboven met vele voorbeelden aangetoond. Mocht het smeekgebed van DaniŽl (hoofdstuk 9) toch werkelijk bevinding zijn in onze dagen. Dat is niet gebonden aan ťťn boetedag op zondag 11 mei 2014. Dat dient dagelijkse beoefening te zijn. Dan is tegelijk het smeekgebed of de Heere wil leren bidden, want wij weten niet gelijk het behoord. Het is de Heilige Geest Die zucht met onuitsprekelijke zuchtingen. Het is de Heere Jezus Christus Die bidt, gezeten aan de rechterhand van Zijn Vader. Ds. Van Eckeveld citeerde nog Isaac da Costa die zei dat bidders de kurken zijn waar land en volk op drijft. Land en volk drijft echter op de God van degenen die bidden hebben geleerd. Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. (Jesaja 1:9) De HEERE regeert (Psalm 99).

Gaat om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe en verneemt en zoekt op haar straten, of gij iemand vindt, of er ťťn is, die recht doet, die waarheid zoekt; zo zal Ik haar genadig zijn. En of zij al zeggen: Zo waarachtig als de HEERE leeft; zo zweren zij toch valselijk. O HEERE, zien Uw ogen niet naar waarheid? Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld; Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan te nemen; zij hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots, zij hebben geweigerd zich te bekeren... De profeten profeteren valselijk en de priesters heersen door hun handen, en Mijn volk heeft het gaarne alzo; maar wat zult gij ten einde van dien maken? (Jeremia 5) Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons te zamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken. (Jesaja 1:16-20)

M.G. van der Hoeven