Artikel van Scott Ritter naar aanleiding van de gruweldaad in Boetsja (Oekra´ne)

Hieronder treft u een artikel van de hand van Scott Ritter over het schokkende nieuws uit het stadje Boetsja, nabij Kiev. Scott Ritter is een voormalig inlichtingenofficier van het US Marine Corps en auteur van 'SCORPION KING: America's Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump'. Hij diende in de Sovjet-Unie als inspecteur die het INF-verdrag uitvoerde, in de staf van generaal Schwarzkopf tijdens de Golfoorlog, en van 1991-1998 als wapeninspecteur van de VN.

Scott Ritter

Het artikel komt van de nieuwssite Russia Today, een zender die in het Westen wordt geboycot. Totaal onzinnig want het nieuws is altijd te verkrijgen. We delen dit nieuws met u, om ook een ander licht op de nieuwsfeiten te laten schijnen. Zomaar klakkeloos het nieuws uit het Westen voor dÚ waarheid houden is ontoelaatbaar. Dat hebben de vele oorlogen die het Westen (Amerika met EU/NAVO) hebben gevoerd in het verleden wel zien, waarbij we onder valse voorwendselen oorlogen zijn ingerommeld.

Wat voor belang zou Poetin hebben om deze gruweldaad op burgers van Boetsja te laten plegen? In mijn ogen geen enkel belang. Wie er wel belang bij hebben is Oekra´ne, om hiermee bijvoorbeeld het Westen nog meer te bewegen om sancties tegen Rusland uit te voeren, nog meer militair materieel te sturen, en om wellicht zelf militair te gaan ingrijpen. De geesten worden daar namelelijk stapje voor stapje rijp voor gemaakt. Het Westen weet al direct wie de schuldige is, namelijk Rusland. Zonder enig onderzoek is het oordeel al geveld. Dat is levensgevaarlijk in dit soort conflicten. De burgemeester van Boetsja had melding gemaakt van het vertrek van de Russen, maar maakte toen geen melding van deze gruweldaad. Pas enkele dagen later kwam dit nieuws in april naar buiten.

Het kan namelijk ook zijn dat deze burgers een meer pro-Russische houding hadden, en afgeslacht zijn door bepaalde bewapende Oekra´ense groepen, nadat de Russen eind maart jl. vertrokken zijn. Dit gebeuren is dan vervolgens in de schoenen van Rusland geschoven. Ik wil maar aangeven dat we voorzichtig moeten zijn met het voorbarig trekken van conclusies. Ook bij MH17 werd direct naar Rusland gewezen, terwijl er op dit moment weer een inbreng is van advocaten dat er een andere mogelijkheid is die niet is onderzocht. Om maar aan te geven dat het niet zo eenvoudig is als wordt gesuggereerd door politici en de main stream media. De verantwoordelijken voor deze slachting dienen te worden gestraft, of het nu Russen of Oekra´eners zijn geweest.

De oorspronkelijke Engelstalige versie kunt u hier lezen.

De waarheid over Boetsja is bekend, maar misschien te ongemakkelijk om te worden ontdekt (Scott Ritter)
Het zou eenvoudig moeten zijn uit te zoeken wat er werkelijk is gebeurd met de afgeslachte burgers in de Oekra´ense stad.

"In oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer." Dit citaat is toegeschreven aan Aeschylus, een Griekse tragedieschrijver uit het zesde millennium voor Christus, bekend om zijn "overvloedig gebruik van beeldspraak, mythische toespelingen, grootse taal, woordspelingen en raadsels". Het is dan ook niet meer dan toepasselijk dat de man die als eerste het concept van moderne oorlogspropaganda heeft bedacht, zijn citaat tot leven ziet komen in het huidige Oekra´ne. De regering in Kiev en hun westerse adviseurs op het gebied van informatie-oorlogvoering hebben wellicht alle hulpmiddelen van Aeschylus' toneelschrijver benut om in het Oekra´ense stadje Boeka een moderne tragedie te creŰren die illustreert dat de leugen niet alleen een bijproduct is, maar ook een oorlogswapen.

De belangrijkste bron van de tragedieverslagen van Boetsja is een videoband, gemaakt door de Oekra´ense Nationale Politie, van ÚÚn van hun konvooien die door een straat in de stad rijdt. Een tiental lijken ligt op de weg, velen van hen lijken te zijn vastgebonden. Deze video is viraal gegaan en heeft een pandemie van angst en woede veroorzaakt die een groot deel van de wereld heeft overspoeld en de aandacht heeft getrokken van zowel staatshoofden als het hoofd van de rooms-katholieke kerk, wat heeft geleid tot een vloedgolf van veroordelingen en verontwaardiging gericht tegen Rusland en zijn president, Vladimir Poetin. De oorzaak-en-gevolg relatie tussen de video en het wereldwijde verzet is duidelijk - het eerste zou niet kunnen bestaan zonder het tweede.

EÚn van de eerste lessen van objectiviteit is de zaken te vertragen om ervoor te zorgen dat feiten niet door emotie worden vertroebeld. De videoband van Boetsja is schokkend. Het lijkt erop dat de video in zijn huidige vorm is uitgebracht met de uitdrukkelijke bedoeling de kijker een emotioneel "shock and awe"-moment te bezorgen. Als dit inderdaad het geval was, dan zijn degenen die de video hebben vrijgegeven - de Oekra´ense Nationale Politie - daar boven hun stoutste verbeelding in geslaagd. Of die van hun adviseurs, zoals het geval kan zijn.

Het verband tussen de doden en het Russische leger werd onmiddellijk gelegd, zonder enige op feiten gebaseerde gegevens om het te staven, en vond vervolgens weerklank in alle vormen van media - zowel mainstream als sociale media. Iedereen die het waagde om het gevestigde "Rusland heeft het gedaan"-verhaal in twijfel te trekken, werd uitgescholden en afgeschilderd als een "Russische bedrieger", of erger.

Dat deze conclusies het bijproduct zijn van massahysterie doet niet ter zake - waarom zou je objectief willen zijn als het verhaal past in elk stereotype dat van tevoren zorgvuldig was samengesteld door dezelfde mensen die nu het verhaal van Boetsja napraten. Sociale " pre-conditionering " van een publiek dat niet gewend is kritisch te denken, is een essentiŰle stap om dit publiek zover te krijgen dat het alles wat het voorgeschoteld krijgt als waar aanneemt, ongeacht hoe erg de feiten van het verhaal de geloofwaardigheid ondermijnen. En laten we duidelijk zijn - het Oekra´ense verhaal over de gebeurtenissen in Boetsja lijkt ongeloofwaardig.

De chronologie van het verhaal geeft de eerste rode vlag die aangeeft dat het verhaal dat door Oekra´ne wordt rondverteld en in het Westen weerklank vindt, niet is wat het lijkt. Het is een vaststaand feit dat Russische troepen Boetsja op 30 maart hebben ontruimd. De Oekra´ense nationale politie is op 31 maart begonnen met het binnentrekken van Boetsja, en diezelfde dag heeft de burgemeester van Boesja aangekondigd dat de stad volledig onder controle van de Oekra´ense autoriteiten stond. Op geen enkel moment suggereerde de burgemeester of enige andere Oekra´ense functionaris dat Rusland massamoorden had gepleegd. De bewuste videoband werd door de Oekra´ense autoriteiten vrijgegeven op 2 april; het is niet zeker of de video eerder, dan wel op die dag is gemaakt. Zeker is dat de beelden op de video sterk afweken van het aanvankelijk door de burgemeester geschetste verhaal.

Rusland van zijn kant heeft de aantijgingen ten stelligste ontkend en om een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad verzocht ter bespreking van wat het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken de "misdadige provocaties door Oekra´ense soldaten en radicalen" in Boetsja heeft genoemd. Het voorzitterschap van de Veiligheidsraad is in handen van Groot-BrittanniŰ, en de Britse missie bij de VN heeft het Russische verzoek afgewezen en verklaard dat een discussie over Oekra´ne die momenteel voor dinsdag 4 april is gepland, als forum zou kunnen dienen voor besprekingen over Boetsja.

Men zou denken dat de Veiligheidsraad, die zich in het verleden bereid heeft getoond op korte termijn bijeen te komen om de gebeurtenissen in Oekra´ne te bespreken, zou proberen aan het Russische verzoek inzake een zo belangrijke aangelegenheid tegemoet te komen. Het doel van de Britten lijkt echter niet een snelle zoektocht naar waarheid en gerechtigheid te zijn, maar eerder tijd te winnen om de politieke gevolgen van het vermeende bloedbad in Boetsja verder te laten uitwerken.

Een voorbeeld van deze tactiek is de reactie van de Amerikaanse president Joe Biden. "Je hebt gezien wat er in Boetsja is gebeurd," verklaarde hij in een commentaar aan verslaggevers, en hij voegde eraan toe dat de Russische president Vladimir Poetin "een oorlogsmisdadiger is." Biden greep de Boetsja-crisis aan om te pleiten voor de levering van meer wapentuig aan Oekra´ne. "We moeten Oekra´ne blijven voorzien van de wapens die ze nodig hebben om de strijd voort te zetten," zei hij. "En we moeten alle details verzamelen zodat dit een echt proces voor oorlogsmisdaden kan worden.

Dit alles van de president van een land dat geweigerd heeft het Internationaal Strafhof te erkennen. Om redenen die duidelijk zouden moeten zijn voor iedereen die bereid is om kritisch na te denken.

Gelukkig voor president Biden en de Oekra´ense regering kondigde de Britse hoofdaanklager van het hof, Karim Khan, begin maart 2022 aan dat hij een onderzoek was begonnen naar vermeende oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die in Oekra´ne zouden zijn begaan. Gezien het grote profiel van de beschuldigingen in Boetsja zou men zich kunnen voorstellen dat Khan een forensisch team heeft gestuurd om de plaats van het delict over te nemen en toezicht te houden op de lijkschouwingen op de slachtoffers om het tijdstip van overlijden vast te stellen, het motief van overlijden, en of de slachtoffers zijn gestorven op de plek waar ze zouden zijn gevonden, of dat hun lichamen daarheen zijn overgebracht vanaf een andere locatie.

Khan zou ook gemachtigd worden om gesprekken te voeren met de Oekra´ense nationale politie, die in het verleden nauwe banden heeft onderhouden met leden van extreem-rechts in Oekra´ne, waaronder het beruchte Azov Bataljon. Van bijzonder belang zou een onderzoek zijn naar de orders die aan de politie zijn gegeven met betrekking tot de behandeling van die Oekra´ense burgers die geacht werden met het Russische leger te hebben gecollaboreerd tijdens de bezetting van Boetsja.

De resultaten van een dergelijk onderzoek zouden meer dan waarschijnlijk in strijd zijn met het verhaal dat door de Oekra´ense regering wordt gevoerd en dat in het Westen weerklank vindt in volgzame media en politici. Dit is de voornaamste reden waarom Khan momenteel niet ter plaatse is in Boetsja. Men kan ervan uitgaan dat als en wanneer Khan uiteindelijk toegang krijgt tot bewijsmateriaal over de moorden in Bucha, dit bewijsmateriaal door de Oekra´ense Nationale Politie zodanig zal zijn gemanipuleerd dat het weerleggen van de beschuldigingen vrijwel onmogelijk zal zijn.

De waarheid over wat er in Boetsja is gebeurd, ligt voor het oprapen. Helaas lijkt die waarheid degenen die in de positie verkeren om er agressief naar te streven door middel van een forensisch onderzoek ter plaatse, niet goed uit te komen. Als uiteindelijk blijkt dat de Oekra´ense Nationale Politie Oekra´ense burgers heeft vermoord omdat ze met de Russen zou hebben samengewerkt tijdens hun korte bezetting van Boetsja, en de krachten van het internationale recht worden ingezet tegen de ware plegers van die misdaad, dan moeten bij iedere poging om recht te doen geschieden zowel de regering van de VS als die van het VK als medeplichtigen aan de ten laste gelegde misdaad worden aangemerkt.

Lees ook het artikel op NFN Nieuws 'Wat er niet klopt aan de massaslachting in Boetsja'.

M.G. van der Hoeven

4 april 2022