Er is een crisis in de CGK volgens REFO500-promotor prof. dr. H. Selderhuis

Op 30 maart 2019 stond er een artikel in het RD waarbij verslag wordt gedaan van een ambtsdragersbijeenkomst binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) waar prof. dr. H.J. Selderhuis sprak (klik hier).

HJ Selderhuis (CGK)

Tijdens deze lezing sprak Selderhuis uit dat er sprake was van een crisis binnen de CGK. De crisis spitst zich toe op "wat de Bijbel wel en niet zegt over vrouw en ambt, over homofiele broeders en zusters, over de leer zoals die in de belijdenis is verwoord, en over hoe je vandaag kerk en kerkverband kunt en moet zijn."

De Heilige Geest spreekt duidelijk in Gods Woord over de ambten en dat deze niet bestemd zijn voor de vrouw. Dan hoef ik maar te verwijzen naar Gen. 3:16, 1 Kor. 14:34, Ef. 5:24 en 1 Tim. 2:11. Het tweede punt wat Selderhuis aanhaalt is een gruwelijke vervalsing van Gods Woord, namelijk om te spreken over homofiele broeders en zusters in Christus. We hebben hier al veel artikelen aan gewijd, en volstaan met te zeggen dat Gods Woord alleen over Christenen spreekt (Hand. 11:26). Er zijn geen homofiele Christenen, netzomin er pedofiele Christenen zijn. In 1 Kor. 6:11 wordt gesproken over hun eertijds: "En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest onzes Gods." Mijn vraag aan hem waar de Bijbel spreekt over homofiele Christenen is tot nog toe onbeantwoord gebleven.

De andere vragen over leer, kerk en kerkverband laten we nu rusten. Behoren we tot de ware Kerk, de Una Sancta? Dan kunnen we de homoleer van de CGK (unaniem aangenomen leerrapport inzake homoseksualiteit uit 2013) niet meemaken.

Tot slot een opmerking nadat ik het e-mailadres van Selderhuis achterhaalde en dat bleek de domeinnaam refo500.nl te hebben. Deze professor is verbonden aan Refo500 (net zoals bijvoorbeeld ds. W. van Vlastuin en ds. P. de Vries, beiden HHK). Als je op deze website kijkt dan zijn er allerlei sprekers verbonden aan Refo500, zoals vrouwelijke predikanten en theologen, roomse theologen etc.... Hoe is het mogelijk dat deze professor daaraan verbonden is en zich tegelijk druk maakt over de vrouw in het ambt in de CGK en over de leer in de belijdenis verwoord, als hij meewerkt aan Refo500? Denkt hij dat Luther en Calvijn hadden meegewerkt aan Refo500? Deze beide knechten van God en reformatoren zouden die hele Refo500 beweging vervloeken in de Naam des HEEREN!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"